Miejsce w rankinguPobieranie 90.22 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar90.22 Kb.
Lista rankingowa wniosków złożonych przez doktorantów. Do finansowania zakwalifikowano 35 najwyżej ocenionych wniosków. Kwoty przyznane poszczególnym wnioskodawcom podane są w odrębnej tabeli.

Miejsce

w

rankingu

Nr wniosku

Imię i Nazwisko

Tytuł projektu

Instytut

/ Katedra

Liczba

punktów20

Dobrawa Lisak-Gębala

Publikacja monografii naukowej " Ultraliteratura: o transmedialności i poszukiwaniu pozawerbalnego we współczesnej literaturze polskiej".

IFP

723

Julia Szołtysek

Podzielone sympatie, sprzeczne ideały, dwuznaczne przekonania: Spotkania " Wschodu" i " Zachodu" w wybranych pozycjach współczesnej literatury etnicznej i postkolonialnej

IFA

7054

Gabriela Abrasowicz

Dramat ciała, ciało w dramacie. Twórczość serbskich i chorwackich dramatopisarek w latach 1990-2010

IFS

6371

Ewelina Moroń

Dyskursywny spór o głuchotę

IFP

6280

Joanna Małgorzata Banachowicz

"Papirnik" Dorona Rabinovici - dofinansowanie publikacji tomu opwiadań austrackiego pisarza

IFG

5910

Agnieszka Kołodziej

Zoonimia ogrodów zoologicznych w Sarajewie i Podgoricy

IFP

578

Zuzanna Czerwonka

Stworzenie porównawczej bazy nagrań wymowy języka niderlandzkiego. Część 3: nagrania wymowy języka niderlandzkiego przez ojczystych użytkowników języka polskiego spoza Uniwersytetu Wrocławskiego

IFG

5642

Dominika Skiba

Dofinansowanie publikacji monografii pokonferencyjnej " Noce romantyków. Literatura - kultura - obyczaj".

IFP

5621

Dominika Skiba

Cyganeria artystyczna i cyganowanie w romantycznej Warszawie

IFP

5365

Wiktor Pietrzak

Mit Kresów Wschodnich we współczesnej prasie polskojęzycznej na Ukrainie

IFP

5362

Amelia Kiełbawska

Gest jako integralny komponent nauczania języków obcych. Na przykładzie lektoratu języka polskiego jako obcego

IFP

5211

Marcelina Kałasznik

Pole semantyczne " określenia osób znanych" jako obiekt badań językoznawczych. Polsko-niemieckie studium kontrastywne

IFG

5169

Nadiia Melnyk

Aspekt genderowy zoomorfizmów w paremiach słowiańskich

IFS

5176

Berenika Palus

Proza literacka Denisa Diderota w kontekście jego koncepcji estetycznych

IFP

5046

Krystian Kwaśniewski

Skompletowanie materiałów źródłowych dotyczących czasopisma " Teksty"

IFP

4972

Marta Śleziak

Język propagandy Ziem Odzyskanych

IFP

4974

Tomasz Piasecki

Badanie zachowań komunikacyjnych w sytuacjach rytualnych. Opis struktury językowo-kulturowej

IFP

4927

Mateusz Marecki

Czytelnik prozy w świecie nauki. Nurt hard science fiction w ujęciu kognitywnym

IFA

4781

Rafał Jakiel

Onomastyka literacka w przekładzie. Dofinansowanie zakupu literatury naukowej, kwerenda biblioteczna

IFG

4725

Paweł Bernacki

Polska książka artystyczna po 1989 roku - kwerenda biblioteczna i muzealna

IFP

4643

Piotr Maroń

Jak konstruowana jest choroba anoreksji w formalnych systemach klasyfikacji i standaryzacji medycznej

IDKS

4514

Aleksandra Napora

Materiały związane z Wojciechem Skalmowskim w archiwach polskich instytucji kultury

IFP

4322

Julianna Redlich

Carl Busse: korespondencja zapomnianego opiniotwórcy z wydawcami i periodykami, zachowana w Oddziale Rękopisów Staatsbiblibliothek w Berlinie

IFG

4367

Joanna Maj

Lokalne historie literatury ( polskie i niemieckie ujęcie teoretyczne)

IFP

4364

Marcin Kotyl

Udział w 27th International Congress of Papyrology ( Warszawa 29.07-3.08.2013) - wystąpienie oraz publikacja tekstu " Due elenchi di nomi di persone: Un papiro greco di Giessen ( P.B.U.G. inv. 247)".

ISKŚO

4278

Anna Mądrecka

Monografia twórczości radiowej i literackiej Włodzimierza Odojewskiego

IFP

4247

Michał Ulidis

Ewolucja polskiej i amerykańskiej refleksji językoznawczej i literaturoznawczej w latach 1999-2012. Analiza diachroniczna i synchroniczna dyskursu prac doktorskich i wybranych czasopism naukowych

IDKS

4128

Agnieszka Smółka-Dolecka

Wizualizacja informacji w postaci chmur słów

IDKS

3863

Marcin Kotyl

Udział w Międzynarodowej Konferencji " Food, Kitchen and Cuisine in Antiquity" ( Wrocław, 13-15 czerwca 2013) - przygotowanie wystąpienia oraz publikacji " A List of Ingredients and One Kitchen Tool: A Ptolemaic Ostracon from Giessen".

ISKŚO

3773

Izabela Wasztyl

Widowiskowość telewizyjnej transmisji sportowej

IFP

3677

Aneta Pietrzycka

Krytyka pederastii w mowach Libaniosa, helleńskiego retora w Antiochii IV wieku n.e.

ISKŚO

3635

Ilona Chruściak

Gest w strukturze Ringkomposition Iliady

ISKŚO

3579

Anastasia Dudina

Koncept "prowincja" oraz fenomen kultury prowincjonalnej w Rosji a Polsce

IFS

3544

Magdalena Wiszowata

Zastosowanie wina w medycynie hippokratejskiej

ISKŚO

3436

Kamil Pawlak

Recepcja antycznego dytyrambu w poezji polskiej XVIII i XX wieku

ISKŚO

337

Marcelina Nadolska

Ewolucja gramatyki Dudena na podstawie opisów czasownikowych kategorii fleksyjnych

IFG

3226

Anna Fedas

Komunikacyjno-językowe strategie " dyskursu smoleńskiego" w prasie polskiej w latach 2010-2012

IFP

3212

Marcelina Kałasznik

Prezentacja częściowych wyników badań nad określaniem osób znanych w polskich i niemieckich mediach oraz obrazem celebrytów w języku polskim i w języku niemieckim na międzynarodowych konferencjach językoznawczych

IFG

3115

Piotr Stronciwilk

Recepcja dzieł Gustava Freytaga w literaturze i czasopismach niemieckich drugiej połowy XIX wieku - kwerenda archiwalna i biblioteczna w Niemieckim Archiwum Literatury w Marbach

IFG

3068

Małgorzata Szymańska

"G'day, Mate!" czyli slang australijski w rzeczywistości i w stereotypach brytyjsko-amerykańskich. Porównanie wyrażeń slangowych w brytyjskiej, amerykańskiej i australijskiej odmianie języka angielskiego

IFA

306

Katarzyna Lisowska

Studia genderowe w polskim literaturoznawstwie - rekonesans

IFP

3038

Anna Rambiert

Metafory sportowe u św. Pawła w ujęciu interakcyjnej teorii Maxa Blacka

ISKŚO

2966

Katarzyna Setkowicz

Recepcja literatury rozrywkowej w XVI-wiecznej Hiszpanii-na przykładzie twórczości Feliciano de Silvy

IFR

2961

Kamila Augustyn

Funkcjonowanie motywu Wrocławia w prozie polskiej po 1945r. w ujęciu statystycznym

IFP

2819

Michał Wolski

Analiza rozwiązań typograficznych we współczesnym czasopiśmiennictwie

IFP

2633

Mariusz Stanisz

Różnorodność przedmów do osiemnastowiecznych powieści francuskich

IFR

2660

Katarzyna Jopkiewicz

Kontynuacja badań nad technikami translatorskimi w celu utworzenia oraz systematyzacji niezbędnej z punktu widzenia dydaktyki przekładu naukowegp listy technik z podziałem na formy przekazu

IFA

261

Jakub Krogulec

Estetyczna funkcja alienacji czytelnika w brytyjskiej i amerykańskiej fantastyce naukowej

IFA

2055

Dobrosława Marszałkowska

Cross-dressing w teatrze i performansie

IFP

14

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy