Miejscowość, data dd,mm,rr. Imię NazwiskoPobieranie 7.03 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar7.03 Kb.

Miejscowość, data dd,mm,rr.


Imię Nazwisko

Zameldowany(-a) w ...................

przy ul. ............., kod...................

Urodzony ..........................................

Syn (pierwszy rodzic) oraz (drugi rodzic) (z domu .....................)

Ochrzczony(-a) w ...................... dnia ..............................

w parafii ....................w ..............................

Obecnie należący do parafii .................................................AKT APOSTAZJI

oświadczenie woli
Ja, Imię Nazwisko, syn .................. i ......................, urodzony(-a) ................. roku w ..................., w pełni świadom(a) swej decyzji oraz jej konsekwencji, z własnej nieprzymuszonej woli poprzez ten dokument zrzekam się członkostwa w Kościele rzymskokatolickim.
Jestem osobą niewierzącą, zarówno w boga osobowego, jak i każdego innego boga czy inną siłę sprawczą, nadprzyrodzoną, ingerującą w jakikolwiek sposób w świat. W związku z tym moja przynależność do jakiejkolwiek organizacji o charakterze religijnym jest sprzeczna zarówno z wyznawanym przeze mnie światopoglądem, jak i w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego z jego doktryną i KPKan. Informuję, że od lat nie uczestniczę w życiu kościoła, nie biorę udziału w świętach i praktykach religijnych, ponadto głosiłem i głoszę prawdy stojące w sprzeczności z nauką Kościoła.
Jako wolny człowiek, a także na podstawie prawa zagwarantowanego przez Konstytucję RP oraz zgodnie z KPKan, zrzekam się i rezygnuję z wszelkich moich powiązań i związku z Kościołem rzymskokatolickim, takich jak przyjęte sakramenty, z których część została przeprowadzona bez mej świadomej woli.
Domagam się dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach parafialnych oraz wykreślenia mnie ze wszelkich kościelnych rejestrów i statystyk. Mam szczerą nadzieję, że w związku z podjętą decyzją moje prawa jako obywatela i członka społeczeństwa nie będą ograniczane ani teraz, ani w przyszłości.
Dokonuję aktu apostazji w obecności dwóch świadków i proszę o pisemne potwierdzenie dokonania stosownej adnotacji w księdze chrztu.
........................

Składający


........................ ...................... ........................

Przyjmujący Świadek Świadek©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy