Strona główna

Minimalne wymagania


Pobieranie 44.14 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.14 Kb.Załącznik IV
[Niniejszy wzór zawiera minimalne wymagania, jakie powinna spełniać umowa i może być dostosowany do potrzeb uczelni]

[pełna nazwa urzędowa i Kod Erasmusa Uczelni wysyłającej]

Adres: [pełny adres siedziby]

dalej zwany/-a „Uczelnią”, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez [imię, nazwisko i stanowisko] z jednej strony i


Pan/Pani [imię i nazwisko Uczestnika]

Data urodzenia: Obywatelstwo:

Adres: [pełny adres]

Telefon: E-mail:

Płeć: [K/M] Rok akademicki: 20../20..

Stopień studiów: [pierwszego stopnia/drugiego stopnia/trzeciego stopnia/jednolite studia magisterskie]

Dziedzina: [akademicka najbliższa kierunkowi studiów w Uczelni wysyłającej]:

Kod: [ISCED-F] Liczba ukończonych lat studiów wyższych:

dalej zwany/-a „Uczestnikiem” z drugiej strony, uzgodnili Warunki i Załączniki wymienione poniżej stanowiące integralną część Umowy (zwanej dalej „Umową"):
DOFINANSOWANIE DLA UCZESTNIKA[Uczelnia pozostawia jedynie te zapisy, które są mają zastosowanie do umowy z konkretnym studentem, np. Uczestnik otrzymuje dofinansowanie z funduszy PO WER, dla studentów z niepełnosprawnością]

[wyjazdy finansowane z budżetu PO WER]


  • dofinansowanie zerowe z funduszy UE - program Erasmus+

oraz

  • dofinansowanie z funduszy PO WER przeznaczone dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej 

  • dofinansowanie z funduszy PO WER dla studentów z niepełnosprawnością 

Numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywane dofinansowanie:Posiadacz rachunku bankowego (jeżeli inny niż Uczestnik):

Nazwa banku:

Numer SWIFT banku:

IBAN – pełen numer rachunku


Poniżej wymienione załączniki stanowią integralną część Umowy:


Załącznik I Porozumienie o programie [studiów/praktyki] w programie Erasmus+, zwane dalej LA.

Załącznik II Warunki ogólne

Załącznik III Karta Studenta Erasmusa
Postanowienia zawarte w Umowie będą miały pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w załącznikach.

WARUNKI SZCZEGÓLNE


ARTYKUŁ 1 – CEL DOFINANSOWANIA

1.1 Uczelnia zapewni dofinansowanie Uczestnikowi na wyjazd stypendialny w celu realizacji [studiów/praktyki/studiów i praktyki] w programie Erasmus+.

1.2 Uczestnik przyjmuje dofinansowanie określone w artykule 3.1 i zobowiązuje się zrealizować program mobilności uzgodniony w Załączniku I w celu zrealizowania [studiów/praktyki/studiów i praktyki]

1.3 Uczestnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z i akceptuje warunki i postanowienia wyszczególnione w niniejszej Umowie. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Umowy powinny zostać sporządzone na piśmie w formie aneksu lub jednostronnego powiadomienia Uczestnika o dokonanej zmianie (zawiadomienie pocztową tradycyjną lub mailową).


ARTYKUŁ 2 – OKRES OBOWIĄZYWANIA I ZMIANY

2.1 Umowa wejdzie w życie z dniem podpisania jej przez ostatnią z wymienionych wcześniej dwóch stron.

2.2 Okres mobilności rozpocznie się najwcześniej [data] i zakończy się najpóźniej [data].

Datą rozpoczęcia okresu mobilności jest pierwszym dniem, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej. [Uczelnia powinna wybrać opcję adekwatną do przyjętych postanowień: na przykład, może to być data pierwszego dnia zajęć w uczelni zagranicznej, kursu językowego, przygotowania kulturowego lub pierwszego dnia w pracy, powitania zorganizowanego przez organizację przyjmującą. Uczestnik może otrzymać dofinansowanie na okres trwania kursu językowego, o ile jest on uwzględniony w LA].

Datą zakończenia jest ostatni dzień, w jakim Uczestnik musi być obecny w organizacji przyjmującej [Uczelnia powinna wybrać opcję adekwatną do przyjętych postanowień: na przykład, może to być koniec sesji egzaminacyjnej, roku studiów lub ostatni dzień w pracy].

2.3 Uczestnik otrzyma dofinansowanie z funduszy UE na okres […] dni [jeżeli Uczestnik uzyskał dofinansowanie z funduszy UE: liczba dni będzie równa okresowi mobilności; jeżeli Uczestnik uzyskał dofinansowanie z funduszy UE połączone z dofinansowaniem zerowym: liczba dni będzie odpowiadać części okresu mobilności, który obejmuje dofinansowanie z funduszy UE; okres objęty dofinansowaniem musi być co najmniej równy minimalnej długości trwania danego typu wyjazdu].

2.4 Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów.

2.5 Wniosek o przedłużenie okresu pobytu w ramach limitów określonych w artykule 2.4 powinien być zgłoszony do Uczelni wysyłającej przynajmniej na miesiąc przed końcem okresu mobilności. Jeżeli Uczelnia wysyłająca wyrazi zgodę na przedłużenie okresu mobilności, niniejsza Umowa musi być aneksowana.

2.6 Rzeczywista data rozpoczęcia i zakończenia okresu mobilności musi być określona w „Wykazie zaliczeń” lub „Zaświadczeniu o odbyciu praktyki” (lub zaświadczeniu o długości trwania pobytu) wystawionym przez organizację przyjmującą.
ARTYKUŁ 3 – DOFINANSOWANIE

3.1 Uczestnik otrzyma dofinansowanie w wysokości  […] PLN, czyli […] PLN na okres 30 dni [fragment do wpisania jedynie w przypadku studentów otrzymujących dodatek socjalny:] (w tym dodatek socjalny w wysokości 839 PLN/miesiąc), co stanowi równowartość  […] EUR, czyli […] EUR na okres 30 dni ; [fragment do wpisania jedynie w przypadku studentów niepełnosprawnych:] oraz dofinansowanie w wysokości [] PLN jako zaliczkę na poczet kosztów związanych z niepełnosprawnością, która podlegać będzie rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

3.2 Ostateczna kwota za cały okres mobilności zostanie określona poprzez pomnożenie liczby dni/miesięcy uzgodnionych w artykule 2.3 przez mającą zastosowanie stawkę dzienną/miesięczną dla danego kraju przyjmującego wymienioną w artykule 3.1. W przypadku niepełnych miesięcy, kwota dofinansowania zostanie obliczona poprzez pomnożenie liczby dni w niepełnym miesiącu przez 1/30 tej kwoty.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu w organizacji przyjmującej w jednym z dokumentów wymienionych w artykule 2.6 będzie krótszy niż ten ustalony w artykule 2.3 (Umowy pierwotnej lub aneksu do Umowy wydłużającego okres dofinansowania), wysokość dofinansowania zostanie odpowiednio obniżona.

Jeżeli potwierdzony okres pobytu będzie dłuższy niż uzgodniony z Uczelnią w artykule 2.3 okres dofinansowania, wysokość dofinansowania nie zmieni się, a dofinansowanie na okres przekraczający ten uzgodniony w artykule 2.3 zostanie uznane za dofinansowanie zerowe.

3.3 Zwrot dodatkowych kosztów poniesionych w związku z niepełnosprawnością, tam gdzie to ma zastosowanie, będzie opierać się na dokumentach dostarczonych przez Uczestnika potwierdzających poniesienie dodatkowych kosztów na podstawie dowodów finansowych (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

3.4 Uczestnik zaświadcza, że na okres finansowania określony niniejszą Umową nie otrzymał innego dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na pokrycie identycznych kosztów.

3.5 O ile nie jest naruszany artykuł 3.4, dodatkowe wsparcie finansowe z innych źródeł przyznane w celu zrealizowania programu [studiów/praktyki/studiów i praktyki] uzgodnionego w załączniku I (LA) jest dopuszczalne (np. kieszonkowe zaoferowane Uczestnikowi przez organizację przyjmującą na praktykę).

3.6 Dofinansowanie lub jego część będzie podlegać zwrotowi, jeżeli Uczestnik nie będzie przestrzegać warunków Umowy. Jednakże zwrot nie będzie wymagany jeżeli Uczestnik nie mógł ukończyć planowanych działań zagranicą opisanych w Załączniku I z powodu działania „siły wyższej”. Takie przypadki muszą być zgłaszane na piśmie przez Uczelnię i podlegają zatwierdzeniu przez NA.
ARTYKUŁ 4 – WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1 W terminie 30 dni od podpisania Umowy przez obie strony, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia okresu mobilności lub po otrzymaniu przez Uczelnię wysyłającą potwierdzenia przybycia do organizacji przyjmującej, zostanie wypłacona Uczestnikowi płatność zaliczkowa stanowiąca [pomiędzy 70% a 100%] kwoty określonej w artykule 3 na okres odpowiadający co najmniej semestrowi. W sytuacji gdy Uczestnik nie dostarczy wymaganych dokumentów w określonym przez Uczelnię terminie, późniejsza płatność zaliczkowa jest wyjątkowo dopuszczalna.

4.2 Jeżeli płatność określona w artykule 4.1 wyniesie mniej niż 100% maksymalnej kwoty dofinansowania, złożenie przez Uczestnika indywidualnego raportu w wyjazdu (ankiety stypendysty) w systemie on-line wskazanym przez Uczelnię wysyłająca (on-line EU survey) będzie traktowane jako wniosek Uczestnika o płatność pozostałej kwoty dofinansowania. Uczelnia ma 45 dni kalendarzowych na wypłatę pozostałej kwoty lub na wystawienie polecenia zwrotu, jeżeli taki zwrot będzie należny.
ARTYKUŁ 5 – UBEZPIECZENIE

5.1 Uczestnik będzie posiadać odpowiednie ubezpieczenie. [Uczelnia zamieści właściwy zapis gwarantujący, że uczestnicy zostali poinformowani o konieczności posiadania zdefiniowanego rodzaju ubezpieczenia. W każdym przypadku należy określić obowiązkowy (w przypadku praktyk przynajmniej ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w pracy) lub zalecany rodzaj ubezpieczenia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia, należy określić stronę odpowiedzialną za zawarcie ubezpieczenia (w przypadku studiów: Uczelnia lub Uczestnik, a w przypadku praktyk: organizacja przyjmująca, Uczelnia lub Uczestnik). Następujące informacje są opcjonalne, lecz zalecane: numer polisy/numer referencyjny i nazwa firmy ubezpieczeniowej. Elementy te są uzależnione w dużym stopniu od przepisów prawnych i administracyjnych w kraju uczelni wysyłającej i organizacji przyjmującej.]

5.2 [w przypadku studiów i praktyk] W Umowie należy zamieścić stwierdzenie, że ubezpieczenie zdrowotne zostało zapewnione. [Zazwyczaj podstawowa ochrona jest zapewniona na podstawie krajowego ubezpieczenia zdrowotnego Uczestnika także podczas pobytu w innym kraju UE, na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jednakże ochrona ubezpieczeniowa na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia może nie być wystarczająca, szczególnie w przypadku konieczności powrotu do kraju i wymaganych interwencji medycznych. W takim przypadku, dodatkowe prywatne ubezpieczenie może okazać się przydatne. Obowiązkiem Uczelni wysyłającej Uczestnika jest upewnienie się, że Uczestnik jest świadomy zagadnień związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym.]

5.3 [przynajmniej w przypadku praktyk] W Umowie należy zamieścić stwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (obejmujące szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu pracy[/w miejscu realizacji studiów, jeżeli jest przewidziane w odniesieniu do studiów]) zostało zapewnione oraz w jaki sposób zostało zapewnione. [Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody spowodowane przez Uczestnika podczas pobytu za granicą (bez względu na to czy jest w pracy czy też nie). W poszczególnych krajach obowiązują różne postanowienia w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na czas odbywania praktyki. Dlatego istnieje ryzyko, że praktykanci nie będą mieli zapewnionej pełnej ochrony ubezpieczeniowej i obowiązkiem Uczelni wysyłającej jest sprawdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje przynajmniej szkody spowodowane przez Uczestnika w miejscu pracy. W LA (Załącznik I) przedstawiono wyjaśnienie czy ubezpieczenie zapewnia organizacja przyjmująca czy też nie. Jeżeli przepisy krajowe nie wymagają tego w kraju przyjmującym, takiego obowiązku nie można nałożyć na organizację przyjmującą.]

5.4 [przynajmniej w przypadku praktyk] W Umowie należy zamieścić stwierdzenie, że ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące zadań wykonywanych przez Uczestnika (obejmujące co najmniej szkody poniesione przez Uczestnika w miejscu pracy [/w miejscu realizacji studiów, jeżeli jest przewidziane w odniesieniu do studiów]) zostało zapewnione oraz w jaki sposób zostało zapewnione. [Takie ubezpieczenie obejmuje szkody poniesione przez pracowników wynikające z wypadków w pracy. W wielu krajach pracownicy są objęci ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w pracy. Jednakże zakres, w jakim praktykanci z zagranicy mogą być objęci takim ubezpieczeniem jest różny w poszczególnych krajach. Obowiązkiem Uczelni wysyłającej jest sprawdzenie czy ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w miejscu pracy zostało zapewnione. W LA (Załącznik 1) przedstawiono wyjaśnienie czy ubezpieczenie zapewnia organizacja przyjmująca czy też nie. Jeżeli organizacja przyjmująca nie zapewnia takiego ubezpieczenia (i nie można nałożyć na nią takiego obowiązku, jeżeli przepisy krajowe w kraju przyjmującym tego nie wymagają), Uczelnia wysyłająca dopilnuje, że Uczestnik zostanie objęty takim ubezpieczeniem zawartym przez Uczelnię wysyłającą (na zasadzie dobrowolności w ramach zarządzania jakością) lub samodzielnie przez Uczestnika].
ARTYKUŁ 6 – WSPARCIE JĘZYKOWE ON-LINE [dotyczy tylko mobilności rozpoczynających się po 1 października 2014 r. i jedynie w odniesieniu do sześciu języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego, niderlandzkiego]

6.1. Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu on-line test biegłości językowej. Uczestnik zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować koordynatora w Uczelni, jeżeli nie jest w stanie wykonać testu on-line.

6.2 [opcjonalnie – dotyczy tylko Uczestników, którym przyznano licencję on-line na kurs językowy] Uczestnik będzie uczestniczyć w kursie języka [określić język] on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line. Uczestnik zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować koordynatora w Uczelni wysyłającej jeżeli nie jest w stanie uczestniczyć w kursie językowym on-line, na który otrzymał licencję.

6.3 [opcjonalnie] Wypłata końcowej transzy dofinansowania nastąpi nie wcześniej niż Uczestnik wypełni test biegłości językowej w narzędziu on-line wskazanym przez Uczelnię.


ARTYKUŁ 7 – INDYWIDUALNY RAPORT Z WYJAZDU (ANKIETA STYPENDYSTY on-line EU survey)

7.1. Uczestnik wypełni raport-ankietę on-line najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zakończenia mobilności. Uczestnik będzie miał prawo do modyfikacji złożonego raportu-ankiety w terminie do 70 dni od zakończenia pobytu w organizacji przyjmującej.

7.2 Uczestnik, który nie złoży raportu-ankiety może zostać zobowiązany przez Uczelnię do częściowego lub pełnego zwrotu otrzymanego dofinansowania UE.

7.3 Uczestnik udostępni uczelni dane okreśłone w formularzu osobowym dotyczące sytuacji uczestnika i jego rodziny (m.in. płeć; wiek; wykształcenie; adres (ulica, nr domu, miejscowość, kod pocztowy); status na rynku pracy przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności; obszar z jakiego pochodzi wg stopnia urbanizacji (miejski/wiejski); województwo; powiat; gmina; telefon kontaktowy; adres poczty elektronicznej; przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant lub osoba obcego pochodzenia; osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań; osoba z niepełnosprawnościami; osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu; osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu, osoba w innej niekorzystnej stacji społecznej;

7.4 W ciągu 4 tygodni od daty zakończenia mobilności uczestnik udostępni dane dotyczące jego statusu na rynku pracy, podniesienia kwalifikacji i udziału w kształceniu/szkoleniu. Jeśli w przyszłości uczestnik zostanie wytypowany do badania ewaluacyjnego - dokona on aktualizacji wyżej wymienionych danych.

 
ARTYKUŁ 8 – PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDOWA

8.1 Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

8.2 Sądem uprawnionym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej Umowy jest sąd właściwy dla Uczelni wysyłającej będącej stroną Umowy.

PODPISY
Za Uczestnika Za Uczelnię

[imię i nazwisko] [imię i nazwisko, stanowisko]

[podpis] [pieczęć i podpis]


[miejscowość], [data] [miejscowość], [data]
Załącznik I
Porozumienie o programie studiów/Porozumienie o programie praktyki

dla wyjazdów w programie Erasmus+


Załącznik II

WARUNKI OGÓLNE

Artykuł 1: Odpowiedzialność
Każda ze stron niniejszej Umowy zwolni drugą stronę z wszelkiej odpowiedzialności cywilnej za szkody poniesione przez nią lub jej personel w wyniku realizacji niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że takie szkody nie wynikają z poważnego lub celowego wykroczenia drugiej strony lub jej personelu.
Polska Narodowa Agencja, Komisja Europejska lub ich personel nie będą ponosić odpowiedzialności w przypadku roszczeń na mocy niniejszej Umowy dotyczących wszelkich szkód spowodowanych podczas realizacji okresu mobilności. W rezultacie, Polska Narodowa Agencja lub Komisja Europejska nie będą rozpatrywać jakichkolwiek wniosków o odszkodowanie lub zwrot towarzyszących takiemu roszczeniu.
Artykuł 2: Rozwiązanie Umowy
W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wynikających z niniejszej Umowy i bez względu na konsekwencje przewidziane na mocy mającego zastosowanie prawa, Uczelnia jest uprawniona do rozwiązania lub anulowania Umowy bez przestrzegania wszelkich formalności prawnych w przypadku, gdy Uczestnik nie podejmie działania w terminie jednego miesiąca od otrzymania zawiadomienia przesłanego listem poleconym.
Jeżeli Uczestnik rozwiąże Umowę przed datą jej wygaśnięcia lub jeżeli nie będzie przestrzegać przepisów Umowy, będzie zobowiązany zwrócić wypłaconą kwotę dofinansowania.
W przypadku rozwiązania Umowy przez Uczestnika z powodu działania „siły wyższej”, tj. nieprzewidywalnej, wyjątkowej sytuacji lub wydarzenia będącego poza kontrolą Uczestnika, która nie jest skutkiem jego błędu lub zaniedbania, Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania kwoty dofinansowania odpowiadającej rzeczywistemu czasowi trwania okresu mobilności jak zdefiniowano w artykule 2.3. Wszelkie pozostałe fundusze będą podlegały zwrotowi.
Artykuł 3: Ochrona danych
Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej Umowie będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy UE oraz o swobodnym ich przepływie. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją Umowy i rozpowszechnianiem rezultatów uzyskanych po jej zakończeniu przez Uczelnię wysyłającą, Narodową Agencję i Komisję Europejską z uwzględnieniem konieczności przekazywania danych odpowiednim służbom odpowiedzialnym za kontrole i audyt zgodnie z przepisami UE (Europejski Trybunał Obrachunkowy lub Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)).
Na pisemny wniosek, Uczestnik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i poprawić nieprawidłowe lub niekompletne informacje. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Uczelni wysyłającej i/lub Narodowej Agencji. Uczestnik może złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do krajowego organu odpowiedzialnego za nadzór nad ochroną danych w odniesieniu do wykorzystania tych danych przez Uczelnię wysyłającą i/lub Narodową Agencję lub do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w odniesieniu do wykorzystania tych danych przez Komisję Europejską.

Artykuł 4: Kontrole i audyty
Strony Umowy zobowiązują się przedstawić wszelkie szczegółowe informacje wymagane przez Komisję Europejską, Polska Narodowa Agencja lub każdy inny organ zewnętrzny upoważniony przez Komisję Europejską lub Polska Narodowa Agencja w celu weryfikacji, że okres mobilności i postanowienia Umowy są realizowane we właściwy sposób.
1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość