Strona główna

Minister obrony narodowej


Pobieranie 12.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.69 Kb.
OGŁOSZENIE
ZAMAWIAJĄCY:

MINISTER OBRONY NARODOWEJdziałający przez

DEPARTAMENT ZAOPATRYWANIA SIŁ ZBROJNYCH MON (DZSZ)

00-911 Warszawa, Al. Niepodległości 218, woj. Mazowieckie, powiat warszawski,

telefon (022 6 874 766), fax (0-22) 6 846 178,

www.dostawy.wp.mil.pl;

e-mail:oelek@wp.mil.plLink internetowy do warunków przetargu: http://www.dostawy.wp.mil.pl/dzsz/Departament Zaopatrywania/Oddział Radioelektroniki

zaprasza do składania ofert w przetargu na dostawę:

zestawów sterowania wybuchami ZSRW

Nr referencyjny postępowania: DZSZ/390/V-29/PRZ/Z/2008.

1 Podstawą do ubiegania się o zamówienie jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

2. Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu.

3. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonanie dostawy wiąże się z dostępem do informacji niejawnych do klauzuli TAJE włącznie. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych wiążących się z realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia.

Zamawiający będzie żądał od wykonawców następujących dokumentów    1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    2. koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej , w tym posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, związanej z realizacją zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania, w szczególności posiadają koncesję WT XI, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót wymagana jest koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1625);

    3. dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,

    4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest, pod rygorem nie przyjęcia oferty, przedstawić Zamawiającemu, nie później niż 6 dni przed terminem złożenia ofert, aktualne informacje (imię i nazwisko) dotyczące członków organów zarządzających i nadzorczych Wykonawcy, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą reprezentowali Wykonawcę w postępowaniu.

  1. Kryteria oceny ofert wraz ze znaczeniem poszczególnych kryteriów:

Kryterium ceny – znaczenie100%;

  1. Warunki przetargu można odebrać po wniesieniu opłaty (z dopiskiem: „Opłata za warunki przetargu – nr referencyjny postępowania: DZSZ/390/V-29/UZ/PRZ/Z/2008”) w wysokości 40,00 zł. (słownie: czterdzieści złotych) na konto: Departamentu Administracyjnego MON: NBP O/O Warszawa nr 98 1010 1010 0041 8313 9150 0000, osobiście w siedzibie Zamawiającego lub Zamawiający prześle je na wskazany we wniosku adres.

6. Wymagany/ pożądany termin realizacji umowy: do 30.11.2009 r

7. Ofertę, w formie pisemnej, opracowaną zgodnie z Warunkami Przetargu, należy złożyć w siedzibie DZSZ w Punkcie Przyjmowania Ofert ulokowanym na parterze w budynku przy Al. Niepodległości 218 do dnia 27.11.2008 r. do godz. 9.00.

8.Wykonawca związany będzie ofertą: przez okres 60 dni od terminu jej złożenia.

9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji mających na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

10.W przypadku, gdy w postępowaniu złożona zostanie jedna oferta odpowiadająca treści warunków przetargu, w celu ustalenia postanowień umowy zamawiający przeprowadzi negocjacje z jednym wykonawcą w oparciu o treść złożonej oferty, na podstawie art. 72 Kodeksu cywilnego.

11. Kwota wadium o numerze 5014 w wysokości – 16.000,00 zł

12. Zamawiający wymagał będzie, przed podpisaniem umowy, wniesienia zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości: 10% wartości brutto zamówienia.

13.Do upływu terminu składania ofert zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub

odwołania warunków przetargu.

14. Osoby upoważnione do kontaktów:

Przewodniczący komisji – płk Andrzej FOLWARCZNY tel. (0-22) 6 874 766,

Sekretarz Komisji – Zbigniew DMOWSKI tel.(0-22) 6 846 115.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia.

16. Ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI


płk Andrzej FOLWARCZNY

Nr referencyjny DZSZ/390/V-29/UZ/PRZ/Z/2008 /©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość