Strona główna

Ministerstwo obrony narodowej


Pobieranie 315.8 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar315.8 Kb.
  1   2   3   4

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY


ZATWIERDZAM

DYREKTOR
DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO

Piotr Lis
....................................................
dnia 13 sierpnia 2010 r.


Znak sprawy: 57/ZP/10

Zamawiający:

Departament Administracyjny

Ministerstwo Obrony Narodowej

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości

powyżej 125.000 euro, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoRozdział I
Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informatycznego:
I. Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

1. Bezpieczeństwo systemów i sieci IT;

2. Metody ataków na systemy i sieci teleinformatyczne;

3. Metody zabezpieczania własnych zasobów;

4. Sieć – skanowanie i rekonesans;

5. Ataki na sieci – DoS, DDoS, buffer overflow – wykrywanie i przeciwdziałanie;

6. Ćwiczenia praktyczne sprawdzające zdobytą wiedzę teoretyczną.
Uczestnicy szkolenia powinni mieć możliwość zdobycia wiedzy i praktycznego doświadczenia dotyczącego najnowszych wiadomości na temat systemów zabezpieczeń oraz poznania sposób
w jaki intruzi dokonują eskalacji uprawnień i jakie kroki należy przedsięwziąć, by zabezpieczyć system. Podczas kursu powinny być również poruszone takie zagadnienia, jak wykrywanie wtargnięcia, tworzenie polityki, inżynieria społeczna, ataki DoS, przepełnienie bufora i tworzenie wirusów. Kurs ma zapewnić uczestnikom dogłębne zrozumienie i praktyczne doświadczenie
w etycznym hakingu.
II. Bezpieczeństwo teleinformatyczne - testy penetracyjne systemów IT

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Bezpieczeństwo systemów i sieci IT;

2. Metodologia testów penetracyjnych;

3. Narzędzia wykorzystywane przy testach penetracyjnych;

4. Przygotowanie testu penetracyjnego wybranego systemu IT;

5. Przeprowadzenie testu penetracyjnego;
Uczestnicy powinni posiąść wiedzę pozwalającą na wykonywanie testów penetracyjnych własnych systemów IT oraz możliwości realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.
III. Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Inżynieria społeczna;

2. Sieć – skanowanie i rekonesans;

3. Ataki na sieci – DoS i DDoS – wykrywanie i przeciwdziałanie;

4. Bezpieczeństwo:

- sieci bezprzewodowych WiFi;

- technologii Bluetooth;

- aplikacji webowych – Perl;

- aplikacji webowych – Java;

5. Systemy typu IDS i IPS;

6. Firewalle;

7. Kryptograficzne zapewnienie integralności i poufności danych:

- SSH;


- PGP;

8. Błędy:

- w aplikacjach webowych – PHP i silniki baz danych SQL;

- typu Buffet overflow;

- typu format string;

- typu Buffet overflow w stercie – malloc i free;

- typu race condition;

- w systemach wbudowanych;

9. Architektura systemów komputerowych;

10. Architektura i model bezpieczeństwa systemów operacyjnych;

11. Budowa systemów z rodziny UNIX i sposoby wykorzystania błędów implementacyjnych;

12. Case study:

- najpoważniejsze błędy w systemach z rodziny UNIX;

- najpoważniejsze błędy w systemach z rodziny Windows;

13. Najczęstsze problemy konfiguracyjne w systemach UNIX i Windows;

14. Analiza powłamaniowa i informatyka śledcza.


Uczestnicy szkolenia powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą
na wykonywanie obowiązków z zakresu reagowania na incydenty komputerowe oraz możliwości realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.
IV. USE – (Ubuntu Server Edition)

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Środowisko wirtualne - logowanie za pomocą ssh do maszyn wirtualnych;

2. Proces instalacji Ubuntu Server;

3. Zarządzanie oprogramowaniem w dystrybucji Debian.

4. Wirtualizacja i instalacja automatyczna;

5. Bezpieczeństwo, integralność i wydajność systemu;

- konfigurowanie modułów PAM, wymuszanie mocy haseł;

- szyfrowanie partycji za pomocą dm-crypt;

- konfigurowanie zabezpieczeń firewall,;

- netfilter i iptables;

- upraszczanie konstrukcji firewalla za pomocą ufw;

- kontrola dostępu za pomocą rozwiązania AppArmor;

- wykrywanie włamań i spójności systemu plikowego za pomocą AIDE;

- monitorowanie logów systemowych za pomocą "logwatch";

- konfigurowanie dostępu za pomocą ssh;

- zarządzanie konfiguracją za pomocą "etckeeper";

- narzędzia i strategie wykonywania kopii zapasowych (backup);

- monitorowanie systemu;

- strojenie parametrów pracy jądra systemu własności aplikacji;

6. Usługi katalogowe i uwierzytelnianie:

- usługa LDAPl;

- narzędzia linii poleceń: "ldapadd", "friends";

- kerberos;

- ustawienia główne: hosts, services, ukres, admin;

- integracja z Active Directory;

- LikeWise Open - klient Active Directory;

- podłączanie do domeny.


Uczestnicy powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków z zakresu reagowania na incydenty komputerowe min., konfigurowaniu
i zabezpieczaniu instalacji opartych o Ubuntu Server na poziomie zaawansowanym oraz możliwości realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.
V. UCP – (Ubuntu Certified Professional)

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Instalacja i konfiguracja Ubuntu;

2. Zarządzanie oprogramowaniem, repozytorium;

3. HFS;

4. Serwer LAMP, Apache, Samba;5. Środowisko PHP, MySQL;

6. Usługi sieciowe;

7. Serwer poczty elektronicznej:

- posftix;

- dovecot;

8. Firewall – zabezpieczanie;

9. Stacja robocza Linux;

10. SSH;


11. Funkcje procesów cron i anacron;
Uczestnicy szkolenia powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą
na wykonywanie obowiązków z zakresu konfigurowaniu i zabezpieczaniu instalacji opartych
o Ubuntu Server na poziomie zaawansowanym oraz możliwości realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.

VI. Reagowania na incydenty komputerowe (szkolenie przygotowujące do Certified Information System Security Professional)

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak: 1. Cykl wykładów omawiających wszystkie dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP CBK

 2. Praktyczne przykłady i demonstracje wybranych aspektów omawianej wiedzy

 3. Praktyczne ćwiczenia po zakończeniu omawiania każdej z dziesięciu domen wiedzy, pomagające utrwalić wiedzę teoretyczną

 4. Egzamin testowy w ostatnim dniu szkolenia wraz z omówieniem odpowiedzi

Zakres tematyczny szkolenia powinien ściśle odwzorowywać dziesięć domen wiedzy (ISC)2 CISSP Common Body of Knowledge (CBK), oraz składa się z następujących części: 1. Bezpieczeństwo informacji i zarządzanie ryzykiem

 2. Kontrola dostępu

 3. Kryptografia

 4. Bezpieczeństwo fizyczne

 5. Architektura i projektowanie pod kątem bezpieczeństwa

 6. Ciągłość działania i plany awaryjne

 7. Bezpieczeństwo sieciowe i telekomunikacyjne

 8. Bezpieczeństwo aplikacji

 9. Bezpieczeństwo działań operacyjnych

 10. Prawo, regulacje, zgodność z wymaganiami i czynności dochodzeniowe.

Uczestnicy szkolenia powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą


na wykonywanie obowiązków z zakresu reagowania na incydenty komputerowe oraz być przygotowanym do egzaminu Certified Information System Security Professional.
VII. PKI - Infrastruktura Klucza Publicznego

Liczba uczestników: 1 grupa 10 osobowa

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Komunikacja elektroniczna.

- kryptografia a Internet;

- wartości chronione w PKI;

- uwierzytelnienie a autoryzacja;

- metody potwierdzania tożsamości;

- zdalna dystrybucja zaufania;

- ochrona zaufania w czasie

2. Systemy kryptograficzne w praktyce:

- standardowe algorytmy kryptograficzne;

- różnice miedzy algorytmami a systemami;

- standardowe formaty i narzędzia kryptograficzne;

- podpis elektroniczny jako podstawa PKI;

- modele zaufania (PGP, PKI i inne).

3. Funkcje bezpieczeństwa w PKI.

4. Pozakryptograficzne środki ochrony.

5. Elementy infrastruktury klucza publicznego (PKI).

6. Technologie w PKI:

- certyfikaty X.509;

- typy i przeznaczenie certyfikacji;

- usługi katalogowe X.500 i LDAP;

- odwoływanie certyfikatów (CRL i OCSP).

7. PKI w praktyce:

- implementacje klienckie;

- systemy do budowy i zarządzania PKI;

- zewnętrzne usługi certyfikacyjne;

- outsourcing usług kryptograficznych;

8. Inne usługi oferowane przez PKI:

- odtwarzanie klucza (key escrow):

- znakowanie czasem;

- autoryzacja;

- określanie przywilejów i praw dostępu;
Uczestnicy szkolenia powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą
na wykonywanie obowiązków z PKI. Uczestnik po jego zakończeniu powinien być w stanie swobodnie i kompetentnie ocenić potrzeby swojej instytucji w zakresie wdrożenia PKI.
VIII. Informatyka śledcza

Liczba uczestników: 1 grupa 6 osobowa

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. Pojęcie dowodu elektronicznego.

2. Standardy i procedury.

3. Obsługa incydentów a normy ISO oraz NIST.

4. Pozyskanie i zabezpieczanie danych.

5. Protokół oględzin komputera oraz łańcuch dowodowy.

6. Budowa systemów plików: FAT, NTFS, EXT2/EXT3.

7. Odzyskiwanie danych oraz metody analizy danych zawartych na dyskach.

8. Analiza powłamaniowa na podstawie logów historii przeglądarek WWW.

9. Identyfikacja nielegalnego oprogramowania.

10. Sieciowa analiza powłamaniowa.

11. Analiza pamięci fizycznej oraz obszarów swap.

12. Rekonstrukcja dysków.

13. Analiza nagłówków e-mail i identyfikacja nadawcy.

14. Analiza plików wykonywalnych systemu Windows (PE) i Linux (ELF).

15. Metody anty-forensics.
Uczestnicy powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę z zakresu przeprowadzania analizy powłamaniowej, analizy pamięci fizycznej oraz informacji zgromadzonych na dysku twardym oraz odzyskiwania danych.
IX. Szkolenie z zakresu analizy złośliwego oprogramowania

Liczba uczestników: 2 grupy po 10 osób

(Reverse Engineering Malware)

Szkolenie powinno być przekrojowe i dotyczyć takich obszarów (modułów) jak:

1. High Level Programming.

- programowanie w C

- sterowniki

- analiza dynamiczna

- wykrywanie zmian

- sieciowa analiza ruchu

- przekierowanie połączeń

- logowanie danych

- przechwytywanie API

- wykrywanie ukrytych okien

2. Statyczna analiza plików wykonywalnych.

3. Wykorzystywanie debuggera do analizy złośliwego oprogramowania.

4. Pakowanie i rozpakowywanie złośliwego oprogramowania.

- identyfikacja pakerów;

- odpakowywanie;

- odbudowa plików PE.

5. Anti-reverse engineering:

- anti-debugging;

- anti-virtualization.

6. Rootkity i wstrzykiwanie kodu.

- techniki wstrzykiwania kodu

- wykrywanie

7. Stealth Malware:

- wykrywanie na dysku;

- wykrywanie w pamięci.

8. Analiza trojanów wykradających dane

- HTML injection;

- Key jogging;

- Case study: Zeus, URLzone.

9. Informatyka śledcza:

- zebranie danych;- analiza danych
Uczestnicy powinni po zakończeniu szkolenia posiadać wiedzę pozwalającą na napisanie prostego kodu złośliwego oraz analizę złośliwego oprogramowania oraz poznać narzędzia do analizy. Powinni również posiadać wiedzę do wykonywania obowiązków z zakresu reagowania
na incydenty komputerowe oraz umiejętności realizowania zadań z zakresu bezpieczeństwa komputerowego.
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

80531200-7 Usługi szkolenia technicznego
Wymagania dodatkowe:

 1. Miejsce realizacji szkolenia – Warszawa.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia równolegle niżej wymienionych szkoleń:

 1. z zakresu USE,

 2. z zakresu UCP,

 3. z zakresu PKI.

 1. Szkolenia mają się odbywać w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-17.00.

 2. W ramach szkolenia Wykonawca zabezpiecza:

 1. soki, woda gazowana i niegazowana na stolikach oraz kawa i herbata podczas przerw
  w czasie zajęć,

 2. dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną 30 minutową (przerwę obiadową) w trakcie szkolenia,

 3. co najmniej trzy sale szkoleniowe wyposażone w komputery podłączone do Internetu (Zamawiający dopuszcza sieć LAN) – 1 komputer dla każdego uczestnika szkolenia.
  W szkoleniu z zakresu informatyki śledczej dopuszcza się przypadek związany
  z separowaniem od sieci Internet środowiskiem przewidzianym do analiz śledczych, obsługi powłamaniowej (analiza logów) lub analizy kodów złośliwych.

 4. materiały szkoleniowe dostarczone wszystkim jego uczestników najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia w języku polskim w formie dokumentów papierowych (Zamawiający dopuszcza aby materiały szkoleniowe były przekazane na nośniku elektronicznym, np. CD).Rozdział II
Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa
  w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759), zwanej dalej ustawą.

 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 6. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 7. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

 9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom.
Rozdział III
Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji: do dnia 15 grudnia 2010 r.
Rozdział IV

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania

oceny spełniania tych warunków

 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw
  do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy oraz którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
   do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, że do realizacji zamówienia będzie dysponował
co najmniej 4 (czterema) wykładowcami, którzy posiadają niżej wymienione doświadczenie dla poszczególnych szkoleń:

 1. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego (Rozdział I pkt. I SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz co najmniej 1 (jedno) roczne doświadczenie na stanowisku minimum specjalisty do spraw bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 2. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego - testy penetracyjne systemów IT (Rozdział I pkt. II SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przeprowadził co najmniej 2 (dwa) audyty ST.

 3. Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych (Rozdział I pkt. III SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz przeprowadził co najmniej 2 (dwa) audyty ST.

 4. Szkolenie z zakresu USE – (Ubuntu Server Edition) (Rozdział I pkt. IV SIWZ) –
  co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie
  na stanowisku administrowania systemami z rodziny Linux.

 5. Szkolenie z zakresu UCP – (Ubuntu Certified Professional) (Rozdział I pkt. V SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie
  na stanowisku administrowania systemami z rodziny Linux.

 6. Szkolenie z zakresu reagowania na incydenty komputerowe (szkolenie przygotowujące do Certified Information System Security Professional) (Rozdział I pkt. VI SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 1 (jedno) roczne doświadczenie
  na stanowisku minimum specjalisty ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 7. Szkolenie z zakresu PKI - Infrastruktura Klucza Publicznego (Rozdział I pkt. VII SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz brał udział w co najmniej 2 (dwóch) projektach polegających na wdrażaniu infrastruktury PKI.

 8. Szkolenie z zakresu informatyki śledczej (Rozdział I pkt. VIII SIWZ) – co najmniej
  1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie
  w prowadzeniu szkoleń z zakresu informatyki śledczej, przeprowadzania analizy powłamaniowej i odzyskiwania danych oraz posiada co najmniej 1 (jedno) roczne doświadczenie na stanowisku minimum specjalisty w zespole typu CERT lub równoważnego (zakres równoważności: reagowanie na incydenty komputerowe).

 9. Szkolenie z zakresu analizy złośliwego oprogramowania (Rozdział I pkt. IX SIWZ) – co najmniej 1 (jeden) wykładowca który posiada co najmniej 3 (trzy) letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz posiada co najmniej 2 (dwu) letnie doświadczenie
  na stanowisku związanym z analizą złośliwego oprogramowania.

Zamawiający dopuszcza wykazanie tych samych wykładowców dla różnych szkoleń
z zastrzeżeniem, że liczba wykładowców będzie wystarczająca do realizacji przedmiotu zamówienia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte
  w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale V niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków,
  o których mowa w ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków,
  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

 3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w ust. 1 skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.Rozdział V

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw. oświadczenia i dokumenty:

  1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
   ust. 1 ustawy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;

  2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
   a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
   do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5
   do niniejszej SIWZ.

 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca składa nw. oświadczenia
  i dokumenty:

 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią art. 24 ust.1 ustawy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;

 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia
  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

Uwaga: Pod pojęciem „osoby fizycznej” należy rozumieć zarówno:

 1. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i wspólnikami spółki cywilnej, którzy zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) podlegają wpisowi
  do ewidencji działalności gospodarczej, jak i


 2. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które w związku
  z wejściem w życie w dniu 31 marca 2009 r. ustawy nowelizującej ustawę z dnia
  28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.) uzyskały możliwość ogłoszenia upadłość.


W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, składają:

a) osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej:

  • oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),

b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

  • oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),

  • w przypadku spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio podpisane przez wspólnika/wspólników spółki cywilnej lub umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz
   z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie) jako:


   • oddzielne (osobne) oświadczenie lub

   • łączne oświadczenie podpisane.

 1. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

 2. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę);

 3. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę);

 4. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność
  z oryginałem przez Wykonawcę).

 1. Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

 2. informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy;

 3. dokument potwierdzający wniesienie wadium.

 1. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
  w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
  i określonych w Rozdziale IV ust. 1 niniejszej SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów
  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 2 niniejszej SIWZ, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.

 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 2), 3), 4), 6) niniejszej SIWZ, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, odpowiednio że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokumenty powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 2 pkt 5) niniejszej SIWZ, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy.

 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, zastępuje się
  je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

 3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
  o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.

 1. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ
  Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

    1. żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

    2. przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu.


Rozdział VI

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca i Zamawiający mogą przekazywać w formie pisemnej, faksem (nr: 0 – 22 687 41 89) lub drogą elektroniczną (mkucharska@mon.gov.pl).

 2. Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem w formie pisemnej do Zamawiającego
  o wyjaśnienie treści SIWZ. Dopuszcza się przesłanie pytania do treści SIWZ faksem, nr: (0 – 22)
  687 41 89 oraz drogą elektroniczną na adres mkucharska@mon.gov.pl.

 3. Wszelkie pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest wnieść
  w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski.

 4. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż w terminach wskazanych w art. 38 ust. 1 ustawy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
  o którym mowa w art. 38 ust 1 ustawy, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg ww. terminu składania wniosku o wyjaśnienia treści SIWZ.

 6. Zamawiający przekaże treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej MON, bez ujawniania źródła zapytania.

 7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się integralną częścią SIWZ. Jednocześnie treść modyfikacji zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którzy potwierdzą pisemnie otrzymanie SIWZ oraz zostanie zamieszczona
  na stronie internetowej MON.

 9. Korespondencja powinna być opatrzona numerem sprawy: 57/ZP/10.Rozdział VII
Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Małgorzata Kucharska
nr tel.: 22 684 00 86, 22 684 00 07, poniedziałek – piątek w godz. 9.00 – 14.00. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą mailową na adres: mkucharska@mon.gov.pl

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium

 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).

 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 1. pieniądzu,

 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 3. gwarancjach bankowych,

 4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 1. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr: 16 1010 1010 0041 8313 9120 0000.

 1. Wadium wnoszone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert do godz. 11.00 w pokoju nr 728 (do oferty należy załączyć kserokopię).

 2. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
  z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

 1. nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń)
  do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
  w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą;

 2. termin obowiązywanie gwarancji;

 3. miejsce i termin zwrotu gwarancji.

 1. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert
  do godz. 11.00.

 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 4. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz z zastrzeżeniem ust. 14 i 15.

 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
  o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
  na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
  na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń,
  o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika
  to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


Rozdział IX
Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni począwszy od dnia upływu terminu składania ofert. Przedłużenie okresu związania ofertą może nastąpić w warunkach określonych
w art. 85 ust. 2 ustawy.


Rozdział X

Opis sposobu przygotowania oferty


 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w związku
  z art. 82 ust. 1 ustawy.

 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

 4. Wymaga się aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, trwałym i czytelnym pismem.

 5. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz
  z tłumaczeniem na język polski.

 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) naniesione przez Wykonawcę po sporządzeniu oferty powinny być podpisane lub parafowane przez osobę podpisującą ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

 7. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać przez Wykonawcę zmienione, jednak treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ.

 8. Oferta musi zawierać cenę wraz z podatkiem VAT, podaną cyfrowo i słownie.

 9. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
  w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 10. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione
  do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wykaże Zamawiającemu umocowanie do złożenia oferty, np. w przypadku spółki cywilnej może to być umowa spółki cywilnej a jeżeli z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty konieczne jest jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.

 11. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Wymagane, a nie złożone lub wadliwe pełnomocnictwa podlegać będą uzupełnieniu na warunkach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy.

 12. Dokumenty złożone w formie kserokopii powinny być opatrzone klauzulą:
  „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 13. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale spięte.

 14. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru. Niezastosowanie ww. wzoru nie spowoduje odrzucenia oferty. Jednakże Zamawiający wymaga, żeby w złożonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze formularza ofertowego – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ.

 15. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie, która powinna być zaadresowana następująco:

Ministerstwo Obrony Narodowej

Departament Administracyjny

al. Niepodległości 218

00-911 Warszawa

z oznakowaniem:Oferta na przeprowadzenie szkolenia
z zakresu bezpieczeństwa informatycznego”


Nr sprawy: 57/ZP/10

Nie otwierać przed 23 września 2010 r. o godz. 12.00

 1. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Koperta zawierająca powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinna być oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

 2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert.

 3. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu
  o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł,
  że nie mogą one być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym.
  W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 4. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Rozdział XI
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nr 6, pok. 58 i 59, mieszczącej się w Warszawie przy al. Niepodległości 218.

 2. Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2010 r., o godzinie 11.00.

 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

 4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 23 września 2010 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Departamencie Administracyjnym przy al. Niepodległości 218 w Warszawie w pok. 717.
Rozdział XII
Opis sposobu obliczania ceny oferty

 1. Cena brutto zamówienia powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków – z uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów.

 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.:

 1. ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół,

 2. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę.

 1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia rozliczeń
  w walutach obcych.Rozdział XIII
Opis kryteriów i sposobu dokonywania oceny oferty

 1. Oceny ofert dokona komisja przetargowa.

 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: cena oferty Kc– znaczenie 100%

 3. Cena oferty to cena brutto obliczona w następujący sposób:

Cena brutto = wartość netto + należny podatek VAT

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją całości zamówienia.Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słownie.

Punkty za cenę oferty (wskaźnik Kc) będą przyznawane wg wzoru:gdzie:


Cena najniższa   -  to najniższa cena oferty spośród ofert ważnych i nie podlegających odrzuceniu.

Cena badana      -  to cena ocenianej oferty.

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.Rozdział XIV
Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy

 1. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy.

 2. Przed zawarciem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w celu dopełnienia następujących formalności:

 • wyznaczenie osób do konsultowania spraw merytorycznych i koordynowania współpracy oraz kontroli przebiegu realizacji umowy.

 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie traktować się będzie jako nieprzystąpienie do zawarcia umowy z przyczyn leżących
  po stronie Wykonawcy.
Rozdział XV
Istotne postanowienia umowy

Językiem umowy będzie język polski. Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik
nr 6 do niniejszej SIWZ.
Rozdział XVI
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVII

Środki ochrony prawnej


 1. Wykonawcom i innym podmiotom, środki ochrony prawnej przysługują jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

 2. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia
  o zamówieniu lub SIWZ.

 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
  do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

 4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną albo w termie 15 dni jeżeli została przesłana w inny sposób.

 5. Odwołanie dotyczące:

 1. treści ogłoszenia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

 2. postanowień SIWZ – w termie 10 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

 1. Odwołanie inne niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia,
  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość
  o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 2. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia
  o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

 1. w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

 2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 2. Odwołanie powinno:

 1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,

 2. określać żądanie odwołującego,

 3. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów oraz wskazywać okoliczności faktyczne
  i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

 1. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

 1. nie zwiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy,

 2. uiszczono wpis.

 1. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
  do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje
  i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy staja się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 3. Zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca doręcza Prezesowi KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

 4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycje przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględni opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie KIO oddali opozycje.
  Na postanowieni o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

 5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
  z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym, mowa w art. 186 ust 3 ustawy przez uczestnika, który przystąpił
  do postępowania po stronie Zamawiającego.

 6. Odwołujący oraz Wykowana wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem KIO lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy.

 7. KIO rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188 – 192 ustawy.

 8. Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi
  z wyrokiem sądu.

 9. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Dział VI ustawy.  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość