Strona główna

Model modernizacji oferty edukacyjnej z zastosowaniem dsk model modernizacji programów nauczania w zakresie możliwości zastosowania elementów dsk


Pobieranie 184.74 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar184.74 Kb.

WZÓR INNOWACYJNEGO PRODUKTU FINALNEGO

MODEL MODERNIZACJI OFERTY EDUKACYJNEJ Z ZASTOSOWANIEM DSK


Model modernizacji programów nauczania w zakresie możliwości zastosowania elementów DSK

NARZĘDZIA MODERNIZACJI SZKOŁY NA POZIOMIE UCZEŃ: • Wzór testu badającego luki kompetencyjne DSK (IP1_1)

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej luki kompetencyjne w zawodzie
technik budownictwa. Prosimy o wyczerpujące odpowiedzi z zakresu następujących modułów:

 • Rynek pracy i zatrudnienie

 • Przedsiębiorczość

 • Umiejętności interpersonalne

 • Teoria zawodu

 • Umiejętność obsługi urządzeń

 • Doświadczenia praktyczne w zawodzieMETRYCZKA1:

Płeć

1 - kobieta

2 - mężczyzna

Miejsce zamieszkania:

1 - wieś

2 - miasto do 5 tyś. mieszkańców

3 - miasto powyżej 5–50 tyś. mieszkańców

4 - miasto powyżej 50 tyś. mieszkańców


PODESEKCJA RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE


 1. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobowe przedsiębiorstwo podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy:

  1. O swobodzie działalności gospodarczej

  2. Kodeks pracy

  3. Prawo spółdzielcze

  4. Kodeks spółek handlowych 1. Białostockie Składy Budowlane zamieściły w prasie lokalnej ofertę pracy:Poszukują pracownika na stanowisko

– Magazynier –

Od kandydata oczekujemy: • Doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku,

 • Biegłej znajomości obsługi komputera,

 • Minimum średniego wykształcenia.

Dokumenty aplikacyjne prosimy kierować do dnia 15.06.2011 r. na adres: …

Która osoba spełnia oczekiwania firmy?

  1. Marek – absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, biegle obsługuje komputer, posiada prawo jazdy kategorii B

  2. Ula – absolwentka liceum profilowanego, biegle obsługuje komputer, zna język angielski

  3. Kasia – absolwentka Politechniki Białostockiej, biegle obsługuje komputer, zna język angielski

  4. Marcin – absolwent technikum budowlanego, biegle obsługuje komputer, posiada 3-letni staż pracy w magazynie hurtowni 1. Dokument, w którym przedstawiono przebieg kariery zawodowej, posiadane kwalifikacje i umiejętności to: 1. Pracownik zawarł umowę o pracę na okres próbny od 01.12.2010 r. do 31.12.2010 r. Na podstawie zamieszczonego fragmentu Kodeksu Pracy, określ jaki okres wypowiedzenia przysługiwał pracownikowi:Art. 34.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

       1. 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

       2. 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie, (…)

       3. 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. 1. Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu Pracy, jest osoba:

  1. Zatrudniona na podstawie umowy o pracę

  2. Zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej

  3. Zatrudniona na podstawie umowy zlecenia

  4. Posiadająca umowę o pracę nakładczą

PODSEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Jan Kowalski w celu zakończenia inwestycji musi skorzystać w wysokości 10000 zł na okres 1 roku. Określ, która oferta banku jest korzystniejsza:

  1. Wysokość oprocentowania - 8%, prowizja bankowa - 2% wartości kredytu, forma zabezpieczenia – hipoteka

  2. Wysokość oprocentowania - 8%, prowizja bankowa - 1% wartości kredytu, koszty ubezpieczenia kredytu - 2% wartości kredytu, forma zabezpieczenia – hipoteka

  3. Wysokość oprocentowania - 6.5%, prowizja bankowa - 2,5% wartości kredytu, forma zabezpieczenia – hipoteka

  4. Wysokość oprocentowania -11%, prowizja bankowa - 0,5% wartości kredytu, forma zabezpieczenia – hipoteka 1. Zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli przedsiębiorca, który w ubiegłym roku obrotowym zatrudniał 9 osób i osiągnął roczny obrót netto w wysokości 3 mln euro, jestMikroprzedsiębiorca

 • Zatrudnia poniżej 10 pracowników

 • Roczny obrót netto do 2 mln euro

Mały przedsiębiorca

 • Zatrudnia poniżej 50 pracowników

 • Roczny obrót netto do 10 mln euro

Średni przedsiębiorca

 • Zatrudnia powyżej 50 pracowników, nie więcej niż 250 pracowników

 • Roczny obrót netto do 50 mln euro 1. Aby przekazać kwotę 3 000 zł z rachunku bankowego firmy A na rachunek bankowy firmy B, należy sporządzić:
Nazwa dokumentu

Wybrane informacje zawarte w dokumencie

A.

Faktura VAT

Rachunek za sprzedane towary i usługi

B.

Weksel własny

Przyrzeczenie jego wystawcy, że w określonym czasie miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę

C.

Deklaracja podatkowa

Zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który należy rozliczyć z urzędem skarbowym

D.

Polecenie przelewu

Polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 1. Pracownik pobiera wynagrodzenie w systemie prowizyjnym. Otrzymuje 5% prowizji od wartości miesięcznej sprzedaży. W marcu zrealizował obrót w wysokości 50 000 zł. Ile wyniesie jego wynagrodzenie za ten miesiąc?

........

 1. Wynik finansowy zależy od wysokości przychodów (P) i kosztów (K) firmy. Kiedy firma przynosi zyski?

  1. P>K

B. PK

C. P

D. K=0

PODSEKCJA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 1. Nazajutrz w pracy muszę wykonać nieznane mi technologicznie złącze ciesielskie. W tym celu:

  1. Studiuję literaturę fachową przez całą noc

  2. Proszę o pomoc doświadczonych kolegów z brygady

  3. Biorę urlop na następny dzień

  4. Odmawiam wykonania tej pracy 1. W czasie zalewania stropu został popełniony błąd, który należy naprawić. W tym celu:

  1. Należy znaleźć winnego i obciążyć go kosztami naprawy

  2. Nie trzeba nic robić, może nikt nie wykryje błędu

  3. Należy przedyskutować problem w brygadzie i wspólnie szukać rozwiązania

  4. Należy powierzyć rozwiązanie problemu kierownikowi 1. Bliski kolega z brygady pracującej obok, chce wypożyczyć cenną wiertarkę. Jak należy się zachować?

  1. Zdecydowanie odmówić – takie są ustalenia w brygadzie

  2. Pożyczyć ryzykując uszkodzenie sprzętu

  3. Poświadczyć nieprawdę, mówiąc, że wiertarka jest niesprawna

  4. Obiecać wypożyczenie w przyszłości – bliżej nieokreślonej 1. Do firmy zwrócił się klient niezadowolony z usługi przez nią wykonanej. Optymalnym rozwiązaniem będzie:

  1. Rozwiązanie konfliktu w sądzie

  2. Wysłanie klienta do dyrektora firmy

  3. Osiągnięcie kompromisu w wyniku ustępstw jednej i drugiej strony

  4. Bezwzględne spełnienie żądań klienta 1. Firma poszukuje pracownika do Biura Obsługi Klienta. Najbardziej pożądana cecha tego pracownika to:

  1. Nienaganne maniery

  2. Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem

  3. Wysokie kwalifikacje zawodowe

  4. Dbałość o finanse firmy

PODSEKCJA TEORIA ZAWODU

 1. Określ rodzaje gruntu na podstawie podanych wyników analizy sitowej i trójkąta Ferreta.

Wyniki analizy sitowej:   • frakcje piaskowe 40%

   • frakcje pyłowe 35%

   • frakcje iłowe 25%

A. Glina zwięzła

B. Glina piaszczysta

C. Pył piaszczysty

D. Ił pylasty

 1. Do grupy fundamentów posadowienia pośredniego zaliczamy:

  1. Ławy piaskowe

  2. Stopy betonowe

  3. Ruszty fundamentowe

  4. Fundamenty na palach 1. Ze względu na sposób otwierania drzwi, na rysunku przedstawiono drzwi:  1. Rozwierane

  2. Przesuwne

  3. Wahadłowe

  4. Składane 1. Na rysunku przedstawiono budynek prefabrykowany, na którym ściany wykonane są z:

  1. Elementów wielkopłytowych

  2. Elementów skrzynkowych

  3. Prefabrykatów wielkoblokowych

  4. Elementów drobnowymiarowych 1. Na rysunku przedstawiono sposób murowania:  1. Na docisk zaprawy kielnią

  2. Na wycisk zaprawy cegłą

  3. Z naniesieniem zaprawy na główkę cegły

  4. Z naniesieniem zaprawy na wozówkę cegły 1. Moment utwierdzenia w punkcie A wynosi:  1. 7 kNm

  2. 9 kNm

  3. 12 kNm

  4. 10 kNm 1. Który z wykresów momentów zginających jest właściwy dla belki przedstawionej na rysunku? 1. Moment bezwładności pola względem osi „a” wynosi:  1. Ja = 18 cm2

  2. Ja = 46 cm2

  3. Ja = 16 cm2

  4. Ja = 64 cm2 1. Przykładem pręta zerowego w kratownicy przedstawionej na rysunku może być:

  1. Pręt 8-B

  2. Pręt 1-2

  3. Pręt A-1

  4. Pręt A-2

 1. Przedstawione na rysunku element to: 1. Pustaki ścienne typu Max

 2. Pustaki stropowe Ceram

 3. Pustaki stropowe Ackermana

 4. Pustaki stropowe Teriva 1. Beton komórkowy to lekki materiał o gęstości pozornej do:

 1. 100 kg/m3

 2. 500 kg/m3

 3. 1000 kg/m3

 4. 1500 kg/m3 1. Rozpoznaj materiał przedstawiony na rysunku:

  1. Gąsior dachowy

  2. Dachówka typu „mnich”

  3. Dachówka typu „mniszka”

  4. Dachówka karpiówka 1. Rozpoznaj budowlę:  1. Katedra w Brasilii ( arch. O. Niemeyer)

  2. Casa Batlló w Barcelonie (arch. A. Gaudi)

  3. Pałac Kryształowy w Londynie (arch. J. Paxton)

  4. Kaplica w Ronchamp (arch. Le Corbusier) 1. Prawidłowo zaprojektowane schody spełniają warunek:

  1. 2s + h = 60 – 65 cm

  2. 2s + h = 65 – 70 cm

  3. 2h + s = 60 – 65 cm

  4. 2h + s = 65 – 70 cm 1. Przedstawione na rysunku oznaczenia graficzne to:  1. Beton niezbrojony

  2. Beton lekki

  3. Beton lekki zbrojony

  4. Beton zbrojony 1. Do oznaczeń graficznych uproszczonych ma zastosowanie podziałka:

  1. większa od 1:200

  2. 1:200 lub mniejsza

  3. od 1:50 do 1:200

  4. większą od 1:50 1. Firma developerska zleciła firmie budowlanej wybudowanie osiedla domów jednorodzinnych. Będzie je budować po kolei i w czasie budowy znajdować nabywców. Jaką metodę organizacji budowy należy zastosować:

  1. Metodę pracy równomiernej

  2. Równoległego wykonywania robót

  3. Kolejnego wykonywania robót

  4. Metodę pracy potokowej 1. Dziennik budowy to jeden z najważniejszych dokumentów budowy. Który z uczestników cyklu budowlanego odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie dziennika budowy w czasie trwania budowy:

  1. Inwestor

  2. Inspektor nadzoru

  3. Kierownik budowy

  4. Majster budowy 1. Korzystając z danych zawartych w tablicy 0215 oblicz potrzebną ilość drewna okrągłego na stemple budowlane do budowy stropu Fert-45 o powierzchni 200 m2 i rozpiętości 6 m przy jednokrotnym użyciu drewna:  1. 0,09 m3

  2. 0,266 m3

  3. 5,8 m3

  4. 9,17 m3 1. Podaj cechy charakterystyczne gotyku:PODSEKCJA UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI URZĄDZEŃ

 1. Do podwieszenia podnoszonych belek na haku żurawia niezbędne jest użycie zawiesi:

  1. Linowych

  2. Dwulinowych

  3. Czterolinowych

  4. Ramowych

 2. Do cięcia stali o średnicy powyżej 40 mm należy użyć:

  1. Piłki ręcznej do metalu

  2. Nożyc ręcznych

  3. Nożyc mechanicznych

  4. Palnika gazowego 1. Najkorzystniejszym jest przemieszczanie gruntu przy użyciu spycharki:

  1. Na odległość 1 – 10 m po terenie płaskim lub nachylonym do 4%

  2. Na odległość 10 – 15 m po terenie płaskim lub nachylonym do 6%

  3. Na odległość 15 – 25 m po terenie płaskim lub nachylonym do 8%

  4. Na odległość 25– 30 m po terenie płaskim lub nachylonym powyżej 10% 1. Na niwelowanym punkcie łatę należy ustawić:

  1. Dokładnie w punkcie

  2. Na „oko” na linii

  3. Do góry nogami w punkcie

  4. Na przedłużeniu stycznej linii 1. Rusztowanie stojakowe jednorzędowe mocuje się do ściany:

  1. Obmurowując końce podłużnic na głębokość ok. 15 cm

  2. Obmurowując końce leżni na głębokość ok. 15 cm

  3. Liną stalową do kotwi osadzonych w murze

  4. Splotem z drutu do kotwi osadzonych w murze 1. Dwuróg blacharski jest narzędziem ręcznym służącym do:

  1. Zaginania blach

  2. Zaklepywania blach

  3. Zwijania blach

  4. Zawijania blach 1. Do podstawowych elementów składowych teodolitu zaliczamy:

  1. Spodarka, libella, alidada

  2. Spodarka, limbus poziomy, alidada

  3. Spodarka, dalmierz, alidada

  4. Mikroskop skalowy, dalmierz, alidada 1. Wbijanie pali Simplex odbywa się przy użyciu urządzenia zwanego:

  1. Przebijak

  2. Buława

  3. Kafar

  4. Dźwignik hydrauliczny 1. Podstawowym urządzeniem do rozbiórki tymczasowych konstrukcji ciesielskich jest:

  1. Pobijak drewniany

  2. Wybierak do złączy

  3. Piła do drewna

  4. Łapa ciesielska 1. Podaj znane Ci sposoby zagęszczania mieszanki betonowej. Podaj gdzie ma zastosowanie każdy z nich.PODSEKCJA DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE W ZAWODZIE

 1. W okresie zimowym roboty murowe najlepiej wykonywać:

  1. W czasie kiedy temperatura jest wyższa od 0oC

  2. W czasie kiedy temperatura jest w przedziale od -5oC do 0oC

  3. W cieplakach i przy użyciu dodatków chemicznych

  4. Podgrzewając wszystkie składniki zapraw 1. Zagospodarowanie terenu budowy należy rozpocząć od:

  1. Wykonania pomieszczeń dla kierownictwa budowy

  2. Wykonania zaplecza socjalnego dla robotników

  3. Doprowadzenia wody, energii elektrycznej i innych mediów

  4. Ogrodzenia terenu budowy i zamocowania tablicy informacyjnej 1. Do wykopów typu studziennego – głębokich o małej powierzchni najlepiej użyć koparki:

  1. Zbierakowej

  2. Chwytakowej

  3. Przedsiębiernej

  4. Podsiębiernej 1. Do robót betowych zalicza się jeden z procesów technologicznych:

  1. Przygotowanie deskowania

  2. Segregację kruszywa

  3. Układanie mieszanki betonowej

  4. Obsługa i konserwacja betoniarki. 1. Podaj objawy które świadczą o tym, że należy zakończyć proces wibrowania mieszanki betonowej.Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety badającej i określającej luki kompetencyjne uczniów


w zawodzie technik budownictwa. Narzędzie służy identyfikacji luk kompetencyjnych uczniów szkół zawodowych, poprzez konfrontacje wiedzy i umiejętności ucznia oraz oczekiwań pracodawcy. Diagnoza luk kompetencyjnych stanowi punkt wyjścia współpracy szkoły zawodowej z pracodawcą, celem dostosowania kompetencji absolwentów do faktycznych oczekiwań pracodawców.

Prosimy o wyczerpujące odpowiedzi z zakresu następujących podsekcji: • Rynek pracy i zatrudnienie.

 • Przedsiębiorczość.

 • Umiejętności interpersonalne.

 • Teoria zawodu.

 • Umiejętność obsługi urządzeń.

 • Doświadczenia praktyczne w zawodzie.

METRYCZKA1:

Płeć:

1 – kobieta

2 - mężczyzna

Miejsce zamieszkania:

1 - wieś

2 - miasto do 5 tys. mieszkańców

3 - miasto od 5 tys. do 50 tys. mieszkańców

4 - miasto powyżej 50 tys. mieszkańców

Wiek:

16-20

21-24

25-27

28-31

32-41

42-51

powyżej 51

Wykształcenie:

1 – podstawowe 2 – gimnazjalne 3 - zasadnicze zawodowe 4 – średnie techniczne


5 – średnie 6 – wyższe techniczne 7 - wyższe

Jest Pan/i:

1 – właścicielem firmy2 - pracownikiem firmy

Ilu pracowników zatrudnia firma? …………….

PODSEKCJA RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE

 1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 umiejętność poruszania się na rynku pracy absolwenta technikum:1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 znajomość przepisów Kodeksu Pracy absolwenta technikum:1

2

3

4

5 1. Jakich umiejętności z zakresu poruszania się na rynku pracy oczekuje Pani/Pan od absolwenta technikum? 1. Jakich umiejętności z zakresu zatrudnienia oczekuje Pani/Pan od absolwenta technikum? 1. Jakiej wiedzę z zakresu rynku pracy oczekuje Pani/Pan od absolwenta technikum?

PODSEKCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność przetwarzania danych liczbowych dotyczących zysków przez absolwenta technikum:1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność kalkulacji kosztów dotyczących działalności gospodarczej absolwenta technikum:1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 znajomość zagadnień związanych z działalnością gospodarczą absolwenta technikum:1

2

3

4

5

 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność sporządzania dokumentów związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej przez absolwenta technikum:
1

2

3

4

5 1. Jakich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości oczekuje Pani/Pan od absolwenta technikum?

PODSEKCJA UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE

 1. Proszę ocenić w skali od 1 do 5 umiejętność pracy zespołowej absolwenta technikum1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność zachowań asertywnych absolwenta technikum1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność negocjacji i rozwiązywania konfliktów absolwenta technikum1

2

3

4

5 1. Proszę ocenić w skali* od 1 do 5 umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi przez absolwenta technikum1

2

3

4

5 1. Jakich umiejętności z zakresu umiejętności interpersonalnych oczekuje Pani/Pan od absolwenta technikum?

TEORIA ZAWODU

 1. Proszę ocenić znajomość rozróżniania i nazywania materiałów budowlanych przez uczniów:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić znajomość składowania, magazynowania i transportu materiałów budowlanych:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić znajomość technologii wykonywania obiektów z uwzględnieniem nowoczesnych technologii w budownictwie:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. W jakim stopniu uczeń rozróżnia i prawidłowo nazywa elementy i detale architektoniczne:

  1. bardzo wysokim

  2. wysokim

  3. średnim

  4. niskim

  5. bardzo niskim 1. Proszę ocenić znajomość przez ucznia montażu, eksploatacji, demontażu rusztowań
  i pomostów roboczych


  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Jak uczeń rozróżnia rodzaje i elementy różnych instalacji budowlanych i sieci zewnętrznych:

  1. bardzo dobrze

  2. dobrze

  3. średnio

  4. wystarczająco

  5. niewystarczająco 1. Proszę ocenić znajomość przez ucznia określania składu zapraw i betonów:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. W jakim stopniu uczeń opanował prawidłowe określanie izolacyjności przegród budowlanych:

  1. bardzo wysokim

  2. wysokim

  3. średnim

  4. niskim

  5. bardzo niskim 1. Proszę ocenić znajomość metod układania i zagęszczania mieszanki betonowej:

  1. bardzo dobra

  2. dobra

  3. średnia

  4. wystarczająca

  5. niewystarczająca 1. Proszę ocenić stopień opanowania zasad zbrojenia elementów żelbetowych i układania zbrojenia w deskowaniu:

  1. bardzo wysoki

  2. wysoki

  3. średni

  4. niski

  5. bardzo niski 1. Proszę ocenić znajomość zasad wykonywania schodów i pochylni:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. W jakim stopniu uczeń zna zasady wykonywania pokryć dachowych:

  1. bardzo dobrym

  2. dobrym

  3. średnim

  4. wystarczającym

  5. niewystarczającym 1. Proszę ocenić znajomość wykonywania różnych rodzajów podłóg na różnych podłożach:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. W jakim stopniu uczeń opanował znajomość technik malarskich:

  1. bardzo wysokim

  2. wysokim

  3. średnim

  4. niskim

  5. bardzo niskim 1. Proszę ocenić wiedzę ucznia z zakresu konstrukcji dachów drewnianych:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić stopień rozróżniania rodzajów okien i drzwi oraz zasad ich montażu:

  1. bardzo wysoki

  2. wysoki

  3. średni

  4. niski

  5. bardzo niski 1. W jakim stopniu uczeń opanował zasady wykonywania tynków:

  1. bardzo wysokim

  2. wysokim

  3. średnim

  4. niskim

  5. bardzo niskim 1. Proszę ocenić znajomość materiałów izolacyjnych i zasad wykonywania różnych rodzajów izolacji:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić umiejętność posługiwania się dokumentacją projektowo – architektoniczną:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Jakich umiejętności z zakresu budownictwa nie wykazanych w ankiecie oczekuje pracodawca od przyszłego pracownika?

UMIEJĘTNOŚĆ OBSŁUGI URZĄDZEŃ

 1. Proszę ocenić znajomość posługiwania się sprzętem i przyrządami pomiarowymi na placu budowy:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych w budownictwie:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić znajomość doboru narzędzi i sprzętu do wykonywania robót budowlanych
  w określonej technologii:


  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić stopień opanowania umiejętności doboru środków transportu do określonych rodzajów robót:

  1. bardzo wysoki

  2. wysoki

  3. średni

  4. niski

  5. bardzo niski 1. Proszę ocenić umiejętność opanowania doboru żurawia do określonych robót budowlanych i sporządzania planu torowiska żurawia:

  1. bardzo wysoka

  2. wysoka

  3. średnia

  4. niska

  5. bardzo niska 1. Proszę ocenić znajomość posługiwania się teodolitem w praktyce:

  1. bardzo dobra

  2. dobra

  3. średnia

  4. wystarczająca

  5. niewystarczająca

 2. Proszę ocenić opanowanie umiejętności posługiwania się urządzeniami do pomiaru konsystencji mieszanki betonowej:

  1. bardzo wysoko

  2. wysoko

  3. średnio

  4. nisko

  5. bardzo nisko 1. Proszę ocenić stopień opanowania umiejętności obsługi betoniarki:

  1. bardzo wysoki

  2. wysoki

  3. średni

  4. niski

  5. bardzo niski 1. Proszę ocenić umiejętność doboru i ustawienia koparki do określonych rodzajów robót ziemnych:

  1. bardzo wysoko

  2. wysoko

  3. średnio

  4. nisko

  5. bardzo nisko 1. Na jakie umiejętności należy zwrócić uwagę podczas procesu kształcenia, aby osiągnąć praktyczne umiejętności obsługi urządzeń.

DOŚWIADCZENIE PRAKTYCZNE W ZAWODZIE

 1. Proszę ocenić znajomość oznaczeń graficznych stosowanych na rysunkach architektoniczno – budowlanych i umiejętność posługiwania się nimi:

  1. bardzo dobrze

  2. dobrze

  3. średnio

  4. wystarczająco

  5. niewystarczająco 1. W jakim stopniu została opanowana znajomość przepisów prawa budowlanego i przepisów BHP i ochrony środowiska:

  1. bardzo wysokim

  1. wysokim

  2. średnim

  3. niskim

  4. bardzo

  1. niskim

 1. Proszę ocenić przygotowanie do właściwej organizacji stanowiska pracy i racjonalnego wykorzystania materiałów:

  1. bardzo wysoko

  2. wysoko

  3. średnio

  4. nisko

  5. bardzo nisko 1. W jakim stopniu uczeń opanował znajomość wykonywania różnych połączeń elementów konstrukcji:

  1. bardzo wysokim

  2. wysokim

  3. średnim

  4. niskim

  5. bardzo niskim 1. Jakimi umiejętnościami praktycznymi preferowanymi przez pracodawcę powinien charakteryzować się absolwent technikum budowlanego

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety

1 Właściwe podkreślić

1 Właściwe podkreślić

 1 – bardzo niska, 2 – niska, 3 – średnia, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka

 1 – bardzo niska, 2 – niska, 3 – średnia, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka


LABORATORIUM DSK: INNOWACYJNY PRODUKT IP1_1
Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość