Strona główna

Moduł a grupa treści związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej seminarium magisterskie 1,2,3,4


Pobieranie 1.38 Mb.
Strona1/19
Data19.06.2016
Rozmiar1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


MODUŁ A

GRUPA TREŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM PRACY DYPLOMOWEJ

seminarium MAGISTERSKIE 1,2,3,4

Kod przedmiotu:

14.2-WP-SOC-SMGR

Typ przedmiotu:

podstawowy

Język nauczania:

polski

Odpowiedzialny za przedmiot:

Dr hab. Prof. UZ Maria Zielińska

Prowadzący:

Dr hab. Prof. UZ Ewa Narkiewicz – Niedbalec, Dr hab. Prof. UZ H.P. Muller, Dr hab. Prof. UZ Krystyna Janicka, prof. zw. M. Chałubiński, Dr Mariusz KwiatkowskiForma
zajęć


Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Semestr

Forma
zaliczenia


Punkty
ECTS


Studia stacjonarne

5+5+5+8

Ćwiczenia

30+30+30+30

2+2+2+2

I,II,III,IV

Zaliczenie

Studia niestacjonarne

Ćwiczenia

20+20+30+30
I,II,III,IV

Zaliczenie

Cel Przedmiotu:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie przez studenta pod kierunkiem prowadzącego własnej pracy, która będzie podstawą egzaminu magisterskiego. Zadaniem prowadzącego jest ustalenie tematu i problematyki pracy magisterskiej, ukierunkowanie badań empirycznych i monitorowanie pracy własnej studenta.Wymagania wstępne:

-

Zakres tematyczny przedmiotu: 1. Przedstawienie przedmiotu zainteresowań poszczególnych seminarzystów.

 2. Kwerenda i dyskusja nad kształtem indywidualnych pomysłów dotyczących analizowanego problemu.

 3. Wstępne sformułowanie problemu oraz zaznajomienie i analiza wybranych, adekwatnych do problemu teorii – kwerenda – dyskusja nad poszczególnymi projektami.

 4. Skonstruowanie szczegółowego konspektu pracy dotyczącego części teoretycznej – dyskusja nad poprawnością przyjętego toku analizy teoretycznej.

 5. Sprawdzenie i analiza indywidualnych części teoretycznych.

 6. Praca nad poszczególnymi częściami teoretycznymi pracy, zgodnymi z przyjętymi wcześniej założeniami teoretycznymi – referowanie przyjętych wcześniej założeń i dyskusja nad nimi.

 7. Przełożenie założeń teoretycznych na język badań empirycznych, przyjęcie określonej metody i techniki badań – założenia metodologiczne pracy – dyskusja nad poprawnością przyjętych: celu badań, problemu głównego, problemów szczegółowych, hipotez, wskaźników i zmiennych.

 8. Nadanie ostatecznego kształtu części metodologicznej.

 9. Przeprowadzenie pilotażu badań.

 10. Przeprowadzenie badań właściwych.

 11. Przygotowanie bazy danych.

 12. Opracowanie wyników, interpretacja.

 13. Opracowanie wniosków.

Metody kształcenia:

Dyskusja, metoda projektu, metoda tekstu przewodniego, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym,

seminarium, praca w grupach, klasyczna metoda problemowa, burza mózgów, giełda pomysłów, metody ekspresyjne, eseje, referaty, raporty, dyskusja, indywidualna praca ze studentami, prezentacje

Efekty kształcenia:

Kod efektu

Opis efektu

K_W02

ma świadomość istnienia sporów teoretycznych i metodologicznych prowadzonych we współczesnej socjologii, jest krytyczny wobec różnych stanowisk

K_U02

potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych

K_U04

potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach odwołując się zarówno do koncepcji teoretycznych jak i do danych empirycznych

K_U05

potrafi w sposób poprawny metodologicznie zaplanować przebieg procesu badawczego

K_U06

potrafi zaplanować i zrealizować badanie społeczne przy użyciu zaawansowanych ilościowych i jakościowych metod i technik badań socjologicznych

K_U08

potrafi posługiwać się przynajmniej jednym programem komputerowym służącym do analizy danych i wykorzystać jego zaawansowane funkcje

K_K05

potrafi wyszukiwać, gromadzić, syntetyzować, a także krytycznie oceniać informacje zaczerpnięte z różnych źródeł

K_K06

potrafi rozstrzygać dylematy zawodowe i podejmować decyzje dotyczące wykonywania zawodu socjologa

Weryfikacja efektów kształcenia i Warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie stopnia zaawansowania pracy.Obciążenie Pracą studenta:

Studia stacjonarne: semestry I-IIINakład pracy studenta:

godz.

ECTS

1/ udział w zajęciach

30

1

2/ przygotowanie do zajęć

20

1

3/ przygotowanie pracy pisemnej

45

2

4/ konsultacje

20

1

Razem godzin:

115

 

ECTS

5
zajęcia z bezpośrednim udziałem:pkt 1+4

50
ECTS

2
Studia stacjonarne: semestr IV

Nakład pracy studenta:

godz.

ECTS

1/ udział w zajęciach

30

1

2/ przygotowanie do zajęć

20

1

3/ przygotowanie pracy pisemnej

100

2

4/ konsultacje

45

1

Razem godzin:

195

 

ECTS

8
zajęcia z bezpośrednim udziałem:pkt 1+4

75
ECTS

3
Studia niestacjonarne: semestry I-II

Nakład pracy studenta:

godz.

ECTS

1/ udział w zajęciach

20

1

2/ przygotowanie do zajęć

25

1

3/ przygotowanie pracy pisemnej

45

2

4/ konsultacje

25

1

Razem godzin:

115

 

ECTS

5
zajęcia z bezpośrednim udziałem:pkt 1+4

45
ECTS

2
Studia niestacjonarne: semestr III

Nakład pracy studenta:

godz.

ECTS

1/ udział w zajęciach

30

1

2/ przygotowanie do zajęć

20

1

3/ przygotowanie pracy pisemnej

45

2

4/ konsultacje

20

1

Razem godzin:

115

 

ECTS

5
zajęcia z bezpośrednim udziałem:pkt 1+4

50
ECTS

2
Studia niestacjonarne: semestr IV

Nakład pracy studenta:

godz.

ECTS

1/ udział w zajęciach

30

1

2/ przygotowanie do zajęć

20

1

3/ przygotowanie pracy pisemnej

100

2

4/ konsultacje

45

1

Razem godzin:

195

 

ECTS

8
zajęcia z bezpośrednim udziałem:pkt 1+4

75
ECTS

3
Literatura podstawowa:

 1. Badania empiryczne w socjologii, red. M.Malikowski, M. Niezgoda, tom 1, Tyczyn 1999

 2. Babbie E. (2003), Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

 3. Badania empiryczne w socjologii, red. M.Malikowski, M. Niezgoda, tom 2, Tyczyn 1997.

 4. Churchill G.A. (2002), Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN Warszawa

 5. Czapiński J., Panek T. (red.) (2006), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, Wyd. Wizja PRESS&IT

 6. Czapiński J., Panek T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa, Wyd. Wizja PRESS&IT

 7. Frankfort - Nachmias Ch. i Nachmias D. (2001), Metody badawcze w socjologii, Poznań

 8. Mayntz R., Holm K., Hübner P. (1985), Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa

 9. Oppenheim A. N. (2004), Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań

Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca:

 1. ASK

 2. Kultura i Społeczeństwo

 3. Studia Socjologiczne

 4. Przegląd Socjologiczny

 • Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury uzupełniającej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! W przypadku, gdy nie proponuje się studentom literatury uzupełniającej, należy wstawić kreskę. Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Uwagi:

Zakres tematyczny i charakter seminarium uzależniony jest od zainteresowań prowadzącego przedmiot i zainteresowań studenta

W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.

W przypadku, gdy nie podaje się innych uwag skasuj cały tekst (razem z tekstem ukrytym: „W przypadku, gdy …”.


MODUŁ B

GRUPA TREŚCI ZWIĄZANYCH Z PRAKTYKĄ BADAWCZĄ

PROJEKT BADAWCZY 1,2

Kod przedmiotu:

14.2-WP-SOC-PRBD

Typ przedmiotu:

wybieralny

Język nauczania:

polski

Odpowiedzialny za przedmiot:

Dr Dorota Szaban

Prowadzący:

Dr Dorota Szaban, mgr Tomasz KołodziejForma
zajęć


Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin w tygodniu

Semestr

Forma
zaliczenia


Punkty
ECTS


Studia stacjonarne

4+5

Ćwiczenia

30+30

2+2

III,IV

Zaliczenie

Studia niestacjonarne

Ćwiczenia

16+20
III,IV

Zaliczenie

Cel Przedmiotu:

Przygotowanie studentów do realizacji badań terenowych z wykorzystaniem szerokiego spektrum metod i technik badań socjologicznych.

Intencją projektu badawczego 1 jest teoretyczne i koncepcyjne przygotowanie podstaw projektu badawczego.

Intencją projektu badawczego 2 jest terenowa realizacja badań oraz prezentacja uzyskanych wyników.Wymagania wstępne:

Student powinien mieć ukończony kurs z elementów metodologii oraz empirycznych podstaw socjologii/ badań empirycznych.Zakres tematyczny przedmiotu:

Projekt badawczy 1

 1. Określenie celu i tematyki badania.

 2. Teoretyczne podstawy badania.

 3. Konceptualizacja projektu badawczego.

 4. Określenie zasad realizacji badan terenowych.

 5. Przygotowanie narzędzi badawczych.

 6. Charakterystyka metod badania i terenu badań.

 7. Dobór próby.

Projekt badawczy 2

 1. Realizacja terenowa badania.

 2. Przygotowanie danych do analizy.

 3. Analiza danych.

 4. Interpretacja uzyskanych wyników.

 5. Prezentacja wyników.

Metody kształcenia:

Projekt badawczy, praca w grupach, dyskusja.Efekty kształcenia:

Kod efektu

Opis efektu

K_W09

Student zna metody i techniki badawcze, możliwości ich zastosowania oraz ich ograniczenia.

K_W10

Student potrafi w sposób obiektywny i krytyczny interpretować wyniki badań społecznych, analiz i procedur badawczych. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do zweryfikowania poprawności oraz wartości naukowej danych wyników oraz analiz.

K_U05

Student potrafi, wykorzystując wiedzę nabytą na kursie metodologii, zaplanować przebieg procesu badawczego w taki sposób by uwzględniał on wszystkie niezbędne elementy procesu badawczego.

K_U06

Student potrafi, stosując znane mu metody i techniki badań ilościowych i jakościowych zaprojektować i zrealizować w terenie projekt badawczy.

K_K01

Duża część zajęć oraz zadań stawianych przed studentem ma charakter wymagający pracy w grupie. Z tego powodu wymaga się od studenta umiejętności podejmowania decyzji, planowania oraz kreatywności w organizacji pracy grupy.

K_K03

Student jest otwarty i chętny do współpracy z innymi członkami grupy, potrafi respektować obowiązujące w grupie reguły oraz uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów.

K_K04

Student przestrzega zasad etycznych podczas przygotowania i realizacji badań. Jest świadom konsekwencji wynikających z prowadzonych działań.

K_K10

Student jest świadom konsekwencji wynikających z niewywiązania się z zaprojektowania i realizacji badania. Jest zdeterminowany do wykonania stawianych przed nim zadań w założonych terminach.

Weryfikacja efektów kształcenia i Warunki zaliczenia:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem z oceną. Metodami weryfikacji efektów kształcenia są:

Projekt badawczy 1: przygotowanie teoretycznej koncepcji badania, uwzględniające opis zasad realizacji terenowej.

Projekt badawczy 2: terenowa realizacja badania, przygotowanie danych do analizy, analiza zebranych danych oraz prezentacja wyników badania, poddana dyskusji grupowej.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość