Strona główna

„Młodzi Aktywni Wykwalifikowani”


Pobieranie 31.19 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar31.19 Kb.Projekt: „Młodzi Aktywni Wykwalifikowani”

Numer identyfikacyjny projektu WND-POWR.01.02.02-18-0099/15 realizowany przez Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY


Numer referencyjny (nadany przez Realizatora) 1. Dane osobowe:

Imię
Nazwisko
PESEL lub data urodzenia1
Płeć

□ Kobieta □ Mężczyzna
Adres zamieszkania2:

Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Gmina:
Powiat:
Województwo:Telefon:
Adres e-mail:

Status na rynku pracy (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)


Oświadczam, że jestem bierny(a) zawodowo

tzn. nie pracuję, nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy i nie poszukuję pracy:
 • Tak

 • Nie
Oświadczam, że jestem bezrobotny(a) tzn. jestem:

 1. zarejestrowany(a) w urzędzie pracy jako bezrobotny(a) (bezrobotny zarejestrowany w ewidencji urzędów pracy) lub

 2. nie pracuję i nie jestem zarejestrowany(a) w urzędzie pracy, ale poszukuję pracy i jestem gotowy(a) do jej podjęcia (bezrobotny niezarejestrowany w ewidencji urzędów pracy)

 • Tak

 • Nie
Oświadczam, że jestem osobą niekształcącą się to znaczy, że nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym:

 • Tak

 • Nie

Oświadczam, że jestem osobą nieszkolącą się to znaczy, że nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy i w okresie ostatnich 4 tygodni nie brałem/łam udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanych ze środków publicznych:

 • Tak

 • Nie

Oświadczam, że nie należę do grupy osób określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER:

 • Tak

 • Nie

Proszę podać okres swojej bierności zawodowej - okres liczony od momentu utraty zatrudnienia i/lub zakończenia kształcenia i/lub ostatniego przebytego szkolenia:
………………………………………………………………………………..

Posiadam wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwe):


 • niższe niż podstawowe

 • podstawowe

 • gimnazjalne

 • ponadgimnazjalne

 • policealne

 • wyższe

Proszę podać nazwę ostatnio ukończonej szkoły lub uczelni:Proszę podać kierunek i/lub profil swojego wykształcenia:Oświadczam, iż jestem osobą niepełnosprawną:

 • Tak

 • Nie

(jeśli zaznaczono Tak, to proszę do kwestionariusza dołączyć uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego status osoby niepełnosprawnej np. orzeczenie) 1. Uzasadnienie udziału w projekcie

Proszę wybrać i wskazać szkolenia IT z których najchętniej chciał/a bym skorzystać w ramach uczestnictwa w projekcie:


 • Wstęp do programowania PHP

 • Nauka programowanie i język Java

 • Programowanie aplikacji Android

 • Symfony2 i Doctrine2 - aplikacje webowe

 • Tworzenie stron WWW podstawy (3 dni)

 • Zarządzanie projektami IT, metodyki zarządzania projektami IT

 • Technologie web dla projektantów i project managerów

 • Wzorce projektowe w środowisku PHP

 • Programowanie JavaScript i JQuery

 • Zaawansowane programowanie Javascript i Angular

 • AngularJS i Single Page Applications

 • Node.js i MongoDB - backend w Javascripcie i NoSQL

 • Programowanie w JavaScript i HTML5 JS-HT

 • HTML5 / CSS / JS – webdeveloper

 • CMS Wordpress, zaawansowana konfiguracja i tworzenie witryn www

 • User Expirience Design

 • Projektowanie interfejsów użytkownika

 • Projektowanie aplikacji mobilnych

 • Projektowanie baz danych w PostgreSQ

 • PostgreSQL dla administratorów

 • Kopie zapasowe w PostgreSQL

 • Inne z obszaru IT - proszę wymienić jakie:

…………………………………………………………

 • Nie jestem zainteresowany/na wzięciem udziału w szkoleniach

Proszę wybrać jeden główny powód aplikowania do udziału w projekcie:


 • Chęć nabycia lub uzupełnienia swojego doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, poprzez udział w 6-cio miesięcznym stażu.
 • Chęć otrzymania wsparcia w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie mi pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa a także wsparcia pomostowego oraz doradztwa i szkoleń umożliwiających mi uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Jeżeli wybrano tą opcję to proszę opisać krótko profil planowanej działalności podając branżę i rodzaj świadczonych usług: ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………. • Nie jestem jeszcze zdecydowany/a na jedno z powyższych.
Proszę wskazać miejsce/miejsca realizacji szkoleń i doradztwa najbardziej dogodne z punktu widzenia dojazdu na zajęcia:


 • Rzeszów

 • Krosno

 • Mielec

 • Jasło

 • Przemyśl

 • Sanok

 • Jarosław

 • Inne: ………………………………………………….. 1. Oświadczenia
 1. Świadomy/a odpowiedzialności za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że zawarte w Kwestionariuszu informacje są zgodne z prawdą.

 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zamieszczonymi na stronie www.wektor.org.pl aktualnymi dokumentami tj.: Regulaminem rekrutacji, Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz Regulaminem organizacji stażu i akceptuję ich warunki.

 3. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o przyjętych kryteriach kwalifikacji do udziału w projekcie, opisanych w ww. dokumentach.

 4. Wyrażam dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu na potrzeby rekrutacji do projektu pt. „Młodzi Aktywni Wykwalifikowani” przez Realizatora Projektu - Wektor Consulting s.c.

……………………………….. ……………………………………..(miejscowość, data) (czytelny podpis Kandydata)
Kwestionariusz osobowy, prosimy dostarczyć pocztą bądź osobiście na adres: Wektor Consulting s. c., ul. Sienkiewicza 1, 39-300 Mielec lub podpisany i zeskanowany na maila b.dzialo@wektor.org.pl

1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.

2 Zgodnie z brzmieniem rozdziału II art. 25 Kodeksu Cywilnego jest to miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

| Strona©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość