Strona główna

Na kartce zaznacz tylko jedną, prawdziwą odpowiedź !!!!!


Pobieranie 28.13 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar28.13 Kb.
NA KARTCE ZAZNACZ TYLKO JEDNĄ, PRAWDZIWĄ ODPOWIEDŹ !!!!!


 1. Ruś przyjęła chrzest za panowania:

  1. Jarosława Mądrego

  2. Iwana Kality

  3. Włodzimierza Wielkiego

2. Hanza to:

 1. bractwo kurkowe

 2. kraina geograficzna

 3. związek miast

  1. Uczestnicy pierwszej krucjaty walczyli z:

 1. Mongołami

 2. Tatarami

 3. Turkami Seldżuckimi

  1. Zawarta w roku 1397 unia kalmarska to związek:

 1. Danii, Norwegii, Szwecji

 2. Danii, Anglii, Portugalii

 3. Szwecji, Litwy, Polski

  1. Państwo Wie!komorawskie powstało:

 1. w l połowie IX wieku

 2. w l połowie X wieku

 3. w II połowie X wieku

  1. Najwyższy urzędnik na dworze Merowingów to:

 1. włodarz

 2. majordom

 3. kanclerz

  1. Twórcami pisma zwanego głagolicą byli:

 1. Cyryl i Metody

 2. Jan i Wojciech

 3. Mikołaj Głagolicyn (Święty z klasztoru w Kijowie)

  1. W bitwie pod Poitiers (732) na czele zwycięskich oddziałów frankijskich stał:

 1. Pepin Krótki b) Karol Wielki c) Karol Młot
  1. Wschodnią granicę państwa Karola Wielkiego stanowiła rzeka:

 1. Odra

 2. Ren

 3. Łaba

  1. Pierwszym królem frankijskim z dynastii Karolingów był:

 1. Pepin Mały

 2. Karloman

 3. Karol Młot

  1. Ceremonia nadania lenna, związana z przekazaniem przez seniora symboli powiązań wasalnych w postaci włóczni lub pastorału to:

a) inwestytura b) nepotyzm c) beneficjum

12. Kompaktaty praskie zostały zatwierdzone przez Zygmunta Luksemburskiego w roku: a) 1415 b)1436 c)1470 1. Państwo Kościelne powstało:

a) w VI wieku b) w VII wieku c) w VIII wieku

 1. Podjęta przez Karola Wielkiego reforma monetarna (jednocześnie rachunkowa), wprowadzająca stałe relacje pomiędzy jednostkami (1 funt = 20 solidów, 1 solid = 12 denarów) przetrwała we Francji:

 1. do rewolucji francuskiej

 2. do roku 1642

 3. do końca średniowiecza

 1. Państwo Kościelne powstało na obszarze:

 1. Egzarchatu Rawenny, Umbri. księstwa rzymskiego

 2. części Rzymu, księstwa Benewentu

 3. dzisiejszej Toskanii

16. Twórcą potęgi imperium mongolskiego w XIII wieku byt:

 1. Tamerlan

 2. Saladyn

 3. Czyngis-chan

17. Koronacji cesarskiej Karola Wielkiego w roku 800 dokonał papież:

a) Innocenty III b) Bonifacy VIII c) Leon III

18. Niemcy na przełomie XIII i XIV wieku:


 1. nie posiadały zgromadzenia stanowego

 2. posiadały tylko Landtagi (sejmy krajowe)

 3. posiadały Sejm Rzeszy - Reichstag

19. Stany Generalne zostały zwołane z inicjatywy Filipa IV Pięknego po raz pierwszy w roku:

 1. 1265

 2. 1302

 3. 1314

20. Wojny husyckie toczyły się w latach: a) 1419-1434 b) 1416-1434 c) 1415-1436

21. W roku 1420 jeden z królów angielskich został uznany za następcę tronu francuskiego. Był to: a) Ryszard lI b) Henryk IV c) Henryk V

22. Komendacja to:


 1. średniowieczna umowa lenna (pan-wasal)

 2. zmniejszenie ilości pańszczyzny w tygodniu w zamian za stawanie zbrojne na rozkaz pana

 3. nadanie w użytkowanie ziemi przez Kościół, w zamian za niewielki czynsz lub robociznę

(pańszczyznę)

23. Główną siedzibą Karola Wielkiego był:

a) Akwizgran b) Wersal c) Paryż

24. W bitwie na Kulikowym Polu na czele oddziałów ruskich stał:

a) Dymitr Doński b) Iwan l Kalita c) Aleksander Newski

25. W latach 1209-1229 na terenach Francji odbywały się krucjaty przeciwko:

a) albigensom b) kwakrom c) katarom

26. Następcą Karola Wielkiego był:

a) Karol II Łysy b) Ludwik l Pobożny c) Lotar l

27. Traktat w Verdun został zawarty w roku: a) 843 b) 812 c) 800

28. Na mocy traktatu w Verdun Lotar l otrzymał:

a) obszary centralne (z Akwizgranem), od Morza Północnego po Prowansję, Królestwo Włoch

b) Królestwo Wschodniofrankijskie (obszar od Saksonii po Bawarię)

c) Królestwo Zachodniofrankijskie

29. Obodryci zamieszkiwali obszar: a) Serbii b) Połabia c) Prus

30. W sierpniu 955 roku doszło do bitwy nad rzeką Lech (koło Augsburga), między wojskami Ottona l: a) Awarami b) Wieletami c) Węgrami

31. Otton l został koronowany przez papieża na cesarza w roku: a) 955 b) 962 c) 970

32. Wydane przez Henryka II w roku 1164 tzw. konstytucje klarendońskie dotyczyły: 1. ograniczenia praw i przywilejów duchowieństwa

 2. konfiskaty majątków duchowieństwa

 3. nałożenia nowych podatków na szlachtę

33. Teodoryk Wielki to król plemienia: a) Ostrogotów b) Wizygotów c) Wandalów

34. W roku 988 za pośrednictwem Konstantynopola chrzest przyjęła:

a) Bułgaria b) Ruś c) Mołdawia

35. Księstwo halicko-włodzimierskie zostało utworzone w wyniku połączenia księstwa halickiego i włodzimiersko-wołyńskiego w roku: a) 1170 b) 1199 c) 1255

36. W roku 1223 wojska ruskie zostały doszczętnie rozbite przez oddziały mongolskie w bitwie: a) nad rzeką Kałką b) pod Mohaczem c) pod Wielkimi Łukami

37. Podbój Rusi przez władcę Złotej Ordy, Batu-chana miał miejsce w latach: a) 1237-1238 b) 1240-1241 c) 1243-1245

38. 5 kwietnia 1242 książę nowogrodzki Aleksander Newski rozbił wojska krzyżackie zagrażające posiadłościom Nowogrodu i Pskowa w bitwie: a) nad Newą b) nad jeziorem Pejpus c) pod Suzdalem

39. Konsolidacja terytorialna zwana „zbieraniem ziem ruskich" została zapoczątkowana za panowania: a) Iwana Kality b) Aleksandra Newskiego c) Dymitra Dońskiego

40. W roku 568 na teren Włoch wtargnęli: a) Wandalowie b) Ostrogoci c) Longobardowie

41. Następcą Karola Młota był: a) Pepin Mały b) Karol Wielki c) Ludwik Dziecię42. Symonia to:

 1. inaczej spór o inwestyturę

 2. sprzedaż odpustów

 3. sprzedaż stanowisk kościelnych

43. Prekaria to:

 1. nadanie w użytkowanie ziemi przez Kościół, w zamian za niewielki czynsz lub robociznę (pańszczyznę)

 2. umowa między panem a wasalem

 3. majątki ziemskie Kościoła

44. Zakon dominikanów został powołany w roku a) 1216 b) 1259 c) 1356


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość