Strona główna

Na lata 2009 2032 zleceniodawca: Gmina Ułęż


Pobieranie 387.06 Kb.
Strona1/12
Data19.06.2016
Rozmiar387.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


PROGRAM
USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU GMINY
UŁĘŻ
na lata 2009 - 2032ZLECENIODAWCA: Gmina Ułęż

WYKONAWCA: ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „CHEMIX”

mgr Jerzy Mysiak - usługi z ochrony środowiska

21-100 Lubartów ul. Cicha 7/6

tel/fax : (081) 8553257, tk - 0604453433SPIS TREŚCI


1. Wstęp 4

1.1. Ogólna charakterystyka Gminy 5

1.2. Cel i zadania programu 6

2. Charakterystyka wyrobów zawierających azbest i ich wpływ na zdrowie człowieka 7

2.1. Występowanie i zastosowanie azbestu 7

2.2. Wpływ azbestu na zdrowie człowieka 8

2.3. Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 9

2.3.1. Użytkowanie wyrobów zawierających azbest 10

2.3.2. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 10

2.3.3. Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest 11

2.3.4. PROCEDURY dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 12

2.3.5. Obowiązki właścicieli wyrobów i odpadów zawierających azbest, oraz firm demontażowych i transportowych 12

3. Akty prawne w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 24

3.1. Ustawy i rozporządzenia 24

3.2. Krajowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 27

3.3. Zadania samorządu gminnego w zakresie usuwania azbestu. 28

4. Aktualny stan gospodarowania wyrobami i odpadami zawierającymi azbest 28

4.1. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 28

4.2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 30

4.3. Analiza aktualnego stanu użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 30

5. Plan usuwania wyrobów zawierających azbest 32

5.1. Harmonogram realizacji planu 34

5.2. Aspekty finansowe i źródła finansowania 35

6. Organizacja usuwania wyrobów zawierających azbest 37

6.1. Wdrożenie planu 40

6.2 Sposób monitoringu i oceny wdrażania planu 40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 42

SPIS TABEL 42

SPIS RYCIN 421. Wstęp

Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest stanowi jedno z zadań samorządu gminnego określonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 r. Usuwanie wyrobów zawierających azbest stanowi w ostatnich latach priorytet w walce z odpadami niebezpiecznymi ze względu na zagrożenie zdrowia ludzi i ochronę środowiska. Okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032.

Niniejszy „Program...” opracowano między innymi na podstawie "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego".

Posiadanie przez gminę programu usuwania azbestu jest wypełnieniem jednego z podstawowych wymagań przy ubieganiu się o finansowe wsparcie wdrożenia projektów w zakresie unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów azbestowych na terenie gminy.

„Program usuwania azbestu...” utworzony jest z trzech etapów

- etap przygotowania - tworzenie bazy danych, inwentaryzacja, rozdziały 1-4,

- etap opracowania planu - określenie celów i dróg realizacji rozdział 5,

- etap wdrożenia planu - odpowiedzialność osób i monitoring rozdział 6,

W „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest ...” zawarto podstawowe informacje na temat azbestu, kierunkach zastosowania wyrobów azbestowych oraz jego wpływie na zdrowie człowieka. Przedstawiono szacunkowy koszt usunięcia tych wyrobów. „Program...” ma na celu również zapoznanie z przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania przy użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz wynikającymi z nich procedurami aby uniknąć sytuacji np. niewłaściwego ich demontażu a tym samym zagrożenia zdrowia ludzkiego.

W „Programie...” wskazano także możliwości pozyskania środków na usuwanie wyrobów azbestowych. W opracowaniu zawarto również harmonogram najważniejszych zadań do realizacji w rozbiciu na poszczególne lata.

Po roku obowiązywania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ułęż ” zostanie poddany aktualizacji: o obowiązujące przepisy, nowe dane do inwentaryzacji dotyczące ilości wyrobów azbestowych występujących na terenie gminy, możliwości pozyskania funduszy, o efekty wdrożenia programu krótkoterminowego,

o realizację programu edukacji społeczeństwa, i oceny wdrażania monitoringu.


Azbest zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska”

(Dz.U.08.25.150 – tekst jednolity.) jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska (Art.160, ust 2). Dalej w Art. 161 ust. 1 oraz Art 162 w/w ustawy stanowi, że substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane, i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska podlegają sukcesywnej eliminacji. Mając na względzie wielką ilość wyrobów azbestowych, problemy organizacyjne, brak miejsca na składowiskach i koszt ich utylizacji okres usunięcia wyrobów azbestowych na terytorium Polski określono do roku 2032. Wykorzystujący wyroby azbestowe ma obowiązek do dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania oraz sposobu ich eliminowania. Na terenie gminy wyrobami zawierającymi azbest zwykle są wyroby eternitowe azbestowo-cementowe do pokrycia dachów. Osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą przedstawia wójtowi w formie uproszczonej informację o posiadanych wyrobach zawierających azbest. Gmina natomiast zbilansowane dane o azbeście okresowo przedkłada marszałkowi województwa do bazy danych.

Sposób postępowania z eliminowanymi wyrobami zawierającymi azbest określają przepisy ustawy o odpadach. (Dz.U.01.62.628– z późn. zm.). W artykułach 14 i 15 dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, nakazano opracowanie planów gospodarki odpadami. Określono zawartość treści planu, jego zgodność z planem gospodarki odpadami ( w tym odpadami niebezpiecznymi ) z planem wyższego szczebla.

Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 maja 2002 roku przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski". Program ten obejmuje okres do 2032 roku.

Realizacja zadań przewidzianych w tym "Programie .." wymaga zaangażowania administracji publicznej i różnych instytucji działających na poziomach: centralnym, wojewódzkim i lokalnym: (samorząd powiatowy i gminny).

Gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest opracowano w zgodności z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego”.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość