Strona główna

Na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku biologia od roku akademickiego


Pobieranie 103.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar103.39 Kb.
Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów)
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

NA STUDIACH STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA

KIERUNKU BIOLOGIA

OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

MACIERZ 1

(ZESTAWIENIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZEDMIOTÓW)Symbol

Efekty kształcenia dla obszaru nauk przyrodniczych

Symbol

Szczegółowe efekty kształcenia w programie na kierunku biologia
PO UKOŃCZENIU STUDIÓW ABSOLWENT:

Przedmioty uzyskujące efekty

 WIEDZA
PlA_W01

PlA_W05


rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze

oraz

ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczejB_W01

charakteryzuje podstawowe elementy składowe i wyjaśnia różnice w budowie i funkcjonowaniu komórki prokariotycznej i eukariotycznej

Biologia komórki

Mikrobiologia

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych


B_W02

opisuje budowę i właściwości podstawowych typów makrocząsteczek biologicznych, mechanizmy molekularne szlaków metabolizmu podstawowego i przepływu informacji genetycznej oraz źródła zmienności organizmów; objaśnia reguły dziedziczenia

Biochemia

Biologia molekularna z biotechnologią

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Genetyka


B_W03

przedstawia budowę oraz zależności funkcjonalne na poziomie komórkowym, tkankowym, narządowym i organizmalnym

Anatomia człowieka

Anatomia roślin

Biologia komórki

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka strunowców

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Histologia zwierząt

Immunologia


B_W04

rozumie przebieg podstawowych procesów fizjologicznych i ich związek z adaptacją organizmu do zmieniających się warunków środowiska

Anatomia roślin

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia roślin

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Histologia zwierząt

Immunologia

MikrobiologiaB_W05

wyjaśnia podstawowe reguły i opisuje mechanizmy funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu oraz czasowe i przestrzenne uwarunkowania różnorodności biologicznej

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Ekologia

Ekologia ogólna

Genetyka


B_W06

przedstawia charakterystykę, systematykę i ewolucję wybranych grup organizmów z uwzględnieniem podstaw molekularnych oraz opisuje podstawowe koncepcje i mechanizmy ewolucji

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Ewolucja i systematyka strunowców

Mechanizmy ewolucji

Mikrobiologia

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowychB_W07

nazywa typy środowisk (siedlisk) przyrodniczych i charakteryzuje je pod kątem strukturalnym i funkcjonalnym oraz opisuje wybrane gatunki flory i fauny terenów nadmorskich oraz przedstawia metody i formy ochrony przyrody

Blok_Biologia zwierząt

Ochrona przyrody i środowiska

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe IIPlA_W03

ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych

B_W08

identyfikuje narzędzia matematyki niezbędne do zrozumienia praw przyrody oraz opisu procesów życiowych

Fizyka z elementami biofizyki

Matematyka ze statystykąB_W09

definiuje najważniejsze prawa i reguły fizyki i chemii leżące u podstaw procesów biologicznych oraz opisuje właściwości pierwiastków i związków chemicznych;

Anatomia człowieka

Chemia organiczna

Fizyka z elementami biofizyki

Podstawy chemiiPlA_W04

P1A_W05


ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

oraz

zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczychB_W10

orientuje się w rozwoju i obecnym stanie wiedzy oraz najnowszych trendach biologii oraz wskazuje ich związek z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

Badania naukowe na wydziale

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia roślin

Blok_Biotechnologia

Blok_Ekologia

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Mechanizmy ewolucji

Mikrobiologia

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

SeminariumP1A_W02

PlA_W06


w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych

oraz

ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczychB_W11

prezentuje podstawowe metody analizy statystycznej i rozumie ich znaczenie w interpretacji zjawisk i procesów

Matematyka ze statystyką

Pracownia dyplomowa

Technologie informacyjne


B_W12

opisuje zasady wykorzystania narzędzi informatycznych do analizy danych i interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Technologia informacyjna


PlA_W07

ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

B_W13

opisuje zasady oceny procesów i zjawisk wykorzystując pomiary fizyczne lub/i chemiczne

Chemia organiczna

Fizyka z elementami biofizyki

Podstawy chemii


B_W14

objaśnia podstawy teoretyczne metod doświadczalnych i wymienia najważniejsze techniki nauk biologicznych

Anatomia człowieka

Biologia komórki

Biologia molekularna z biotechnologią

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia roślin

Blok_Biotechnologia

Fizjologia roślin

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Seminarium


B_W15

przedstawia podstawowe reguły, metody i techniki prowadzenia badań terenowych w środowisku przyrodniczym oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie przyrody

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Ekologia

Ochrona przyrody i środowiska

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II


PlA_W08

rozumie związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno -gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

B_W16

objaśnia związki między osiągnięciami wybranej dziedziny nauki i dyscypliny nauk przyrodniczych a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno -gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

Badania naukowe na wydziale

Biologia molekularna z biotechnologią

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia roślin

Blok_Biotechnologia

Fizjologia zwierząt i człowieka

Ochrona przyrody i środowiska

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II

SeminariumPlA_W09

zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

B_W17

określa podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

BHP i ergonomia

Biologia komórki

Chemia organiczna

Genetyka


Podstawy chemii

Technologie informacyjnePlA_Wl0

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

B_W18

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Ekologia ogólna

Ochrona własności intelektualnej

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Technologie informacyjne


PlA_Wl1

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

B_W19

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu biologii

Podstawy przedsiębiorczości


UMIEJĘTNOŚCI


P1A_U01

stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

B_U01

Stosuje podstawową aparaturę i narzędzia badawcze oraz zachowuje poprawną kolejność czynności w pracach laboratoryjnych i terenowych

Anatomia roślin

Biochemia

Biologia komórki

Chemia organiczna

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Fizyka z elementami biofizyki

Histologia zwierząt

Mikrobiologia

Podstawy chemii

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych


P1A_U06

przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, lub biologiczne, lub chemiczne

B_U02

Przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium podstawowe pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne

Anatomia człowieka

Anatomia roślin

Biochemia

Biologia komórki

Biologia molekularna z biotechnologią

Blok_Ekologia

Ekologia ogólna

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka strunowców

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Fizyka z elementami biofizyki

Histologia zwierząt

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II

Różnorodność i ewolucja zarodnikowychP1A_U04

wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego

B_U03

Pod kierunkiem opiekuna wykonuje proste zadania lub ekspertyzy badawcze typowe dla nauk biologicznych

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia roślin

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Ekologia

Genetyka

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa


P1A_U05

stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych

B_U04

Stosuje podstawowe metody statystyczne oraz algorytmy i techniki informatyczne do opisu zjawisk i analizy danych biologicznych

Genetyka

Matematyka ze statystyką

Pracownia dyplomowa

Technologie informacyjneP1A_U07

wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

B_U05

Dokonuje syntezy danych pochodzących z różnych źródeł i wyciąga na tej podstawie adekwatne wnioski

Anatomia człowieka

Anatomia roślin

Badania naukowe na wydziale

Biologia komórki

Biologia molekularna z biotechnologią

Chemia organiczna

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka


Matematyka ze statystyką

Ochrona przyrody i środowiska

Pracownia projektowa

Seminarium

Technologie informacyjne


P1A_U02

rozumie literaturę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

B_U06

Czyta ze zrozumieniem proste naukowe teksty biologiczne w języku polskim i proste teksty w języku angielskim

Anatomia człowieka

Anatomia roślin

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biotechnologia

Ekologia ogólna

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Fizjologia roślin

Immunologia

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa


P1A_U03

wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne

B_U07

Samodzielnie wyszukuje i korzysta z dostępnych źródeł informacji biologicznej, w tym ze źródeł elektronicznych

Blok_Biotechnologia

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Ewolucja i systematyka strunowców

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka


Mechanizmy ewolucji

Mikrobiologia

Pracownia projektowa

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych

Seminarium

Technologie informacyjneP1A_U11

uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany

B_U08

Uczy się samodzielnie, w sposób ukierunkowany

Anatomia roślin

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biotechnologia

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Ewolucja i systematyka strunowców

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka

Immunologia

Mikrobiologia


P1A_U09

umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

B_U09

Pisemnie przygotowuje dobrze udokumentowane opracowania wybranych problemów biologicznych

Genetyka

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Praktyczne zajęcia terenowe I

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych


P1A_U10

posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

B_U10

Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Biotechnologia

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Język obcy

Pracownia projektowa

Seminarium


P1A_U12

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomy B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

B_U11

Komunikuje się w języku obcym na poziomie B2

Język obcy

P1A_U08

wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z wybranej dyscypliny naukowej

B_U12

Potrafi używać specjalistycznego dla biologii języka polskiego i obcego w sposób zrozumiały i przystępny tak dla specjalistów jak i osób spoza grona specjalistów

Anatomia człowieka

Badania naukowe na wydziale

Biochemia

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia roślin

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Ekologia

Język obcy

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Seminarium


B_U13

Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów i adekwatnej argumentacji w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych i praktycznych

Blok_Biologia roślin

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Ekologia

Chemia organiczna

Ekologia ogólna

Ochrona przyrody i środowiska

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Technologie informacyjneKOMPETENCJE SPOŁECZNE


P1A_K01
P1A_K07

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;

oraz

wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowejB_K01

zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego uczenia się i rozwoju oraz jest otwarty na nowe idee

Badania naukowe na wydziale

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia roślin

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Biotechnologia

Blok_Ekologia

Chemia organiczna

Genetyka

Immunologia

Matematyka ze statystyką

Praktyka zawodowaP1A_K05
P1A_K07

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

oraz

wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowejB_K02

dokonuje krytycznej samooceny własnych kompetencji oraz aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności

Badania naukowe na wydziale

Język obcy

Matematyka ze statystyką

Ochrona przyrody i środowiska

Pracownia dyplomowa

Pracownia projektowa

Praktyka zawodowa


P1A_K02

potrafi współpracować i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

B_K03

potrafi zorganizować pracę małego zespołu oraz wykazuje zdolność do efektywnej pracy w zespole

Anatomia roślin

Biologia komórki

Biologia molekularna z biotechnologią

Blok_Ekologia

Ekologia ogólna

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Ewolucja i systematyka strunowców

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka

Mikrobiologia

Ochrona własności intelektualnej

Pracownia projektowa

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych


P1A_K03

potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

B_K04

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Fizjologia roślin

Fizjologia zwierząt i człowieka

Genetyka

Mikrobiologia

Ochrona własności intelektualnej

Pracownia dyplomowa

Praktyka zawodowa


P1A_K06

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia

B_K05

jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz potrafi rozpoznać sytuacje zagrożenia i podejmować odpowiednie działania

BHP i ergonomia

Biochemia

Chemia organiczna

Fizyka z elementami biofizyki

Mikrobiologia

Podstawy chemiiB_K06

jest odpowiedzialny za powierzony sprzęt/materiały i własną pracę oraz szanuje pracę innych

Anatomia człowieka

Anatomia roślin

Biochemia

Biologia komórki

Biologia molekularna z biotechnologią

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów

Ewolucja i systematyka strunowców

Histologia zwierząt

Podstawy chemii

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe II

Różnorodność i ewolucja roślin zarodnikowych

Technologie informacyjneP1A_K04

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

B_K07

świadomie stosuje zasady bioetyki

Anatomia człowieka

Blok_Biologia człowieka

Ewolucja i systematyka bezkręgowców

Fizjologia zwierząt i człowieka

Praktyczne zajęcia terenowe I

Praktyczne zajęcia terenowe IIB_K08

rozumie potrzebę uczciwości i rzetelności w pracy naukowej i zawodowej

Blok_Biologia człowieka

Blok_Biologia molekularna i komórkowa

Blok_Biologia roślin

Blok_Biologia zwierząt

Blok_Biotechnologia

Blok_Ekologia

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Pracownia dyplomowa

Praktyka zawodowa

Seminarium


P1A_K05
P1A_K08

rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych

oraz

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczyB_K09

odnosi zdobytą wiedzę do planowania i projektowania działań zawodowych oraz potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Badania naukowe na wydziale

Ochrona własności intelektualnej

Podstawy przedsiębiorczości

Pracownia dyplomowaPraktyka zawodowa


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość