Strona główna

Na terenie m. St. Warszawy


Pobieranie 83.92 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar83.92 Kb.
MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC

NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

(placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2016 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) 1. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJNazwa ośrodka

Adres ośrodka

Liczba

miejsc


Formy pomocy i terapii


OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


ul. 6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

tel. (22) 855-44-32

28

 • Interwencja kryzysowa (ambulatoryjna, telefoniczna);

 • Kompleksowa pomoc psychologiczna, psychiatryczna i prawna osobom przeżywającym kryzys;

 • Prowadzenie indywidualnej psychoterapii krótkoterminowej;

 • Poradnictwo socjalne;

 • Udzielanie schronienia osobom doświadczającym przemocy i osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej;

 • Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia i warsztatów.
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ


ul. Dalibora 1, 01-439 Warszawa

tel. (22) 837-55-5930

 • Kompleksowa pomoc psychologiczna osobom i rodzinom znajdującym się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym;

 • Interwencje w nagłych zdarzeniach i przeżyciach traumatycznych;

 • Telefoniczne interwencje kryzysowe;

 • Schronienie dla matek i ojców z dziećmi oraz rodzin;

 • Pomoc prawna;

 • Konsultacje psychiatryczne;

 • Poradnictwo socjalne;

 • Działania profilaktyczne poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych;

 • Warsztaty


II. PORADNIE


Nazwa placówki

Adres placówki

Zakres zadań

SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA DS.

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

02-786 Warszawa,

ul. Belgijska 4,

tel./fax 22 845 12 12, tel. 667 833 400


 • Konsultacje psychologiczne indywidualne oraz dla par/małżeństw,

 • Terapia indywidualna krótko i długoterminowa,

 • Terapia grupowa,

 • Terapia dla par/małżeństw,

 • Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie,

 • Wsparcie psychologiczne indywidualne,

 • Poradnictwo prawne,

 • Konsultacje psychiatryczne.
SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

Dzielnicy BielanyWarszawa

Al. Zjednoczenia 11


(22) 864 73 06

 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne (dla dzieci, młodzieży i dorosłych) i prawne w tym także:

 • Terapia indywidualna,

 • Mediacje rodzinne,

 • Terapia małżeńska, partnerska,

 • Prowadzenie grup:

 • Wsparcie dla osób doświadczających przemocy,

 • Wsparcie dla kobiet po 40 r.ż.,

 • Oddziaływania psychoedukacyjne.
SPECJALISTYCZNA PORADNIA RODZINNA

Dzielnicy WawerUl. Włókiennicza 54

04-974 Warszawa

tel. 22 612 77 97


 • Warsztaty umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców;

 • Terapia indywidualna dla osób po ukończeniu podstawowego programu dotyczącego przemocy (dotyczy osób doświadczających przemocy w rodzinie).
SZPZLO Warszawa – Wola-Śródmieście

PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA


ul. Leszno 17

01-199 Warszawa

Tel. (22) 620 35 24


 • Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie.

 • Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy.


III. OŚRODEK WSPARCIA DLA KOBIET Z MAŁOLETNIMI DZIEĆMI I KOBIET W CIĄŻY

prowadzony przez organizacje pozarządoweNazwa organizacji prowadzącej placówkę

Nazwa i adres placówki

Liczba

miejsc


Zakres zadań

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej

ul. Nowogrodzka 7 lok. 14; 00-513 Warszawa
Placówka realizująca: Ośrodek Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży ul. Chlubna 9A-9D,
03-051 Warszawa

tel.: 604 930 292; 513 103 169,

604 930 298


130

 • Praca socjalna.

 • Całodobowa opieka nad podopiecznymi.

 • Poradnictwo prawne.

 • Poradnictwo psychologiczne dla matek i dzieci.

 • Grupa wsparcia, grupa dla kobiet po doświadczeniach przemocy.

 • Poradnictwo pedagogiczne.

 • Warsztaty wychowawcze dla matek.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci.

 • Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci.

 • Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe.

 • Coaching zawodowy.

 • Konsultacje wielospecjalistyczne.

 • Trening budżetowy i zarządzania czasem.

Do placówki kieruje Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie po skompletowaniu dokumentów przez dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej.

Telefon w sprawie kierowania przez WCPR – p. A. Skrzypek Tel. 22 599 71 94
IV. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


Podmiot nazwa, adres

Nazwa zadania

Zakres umowy – formy pomocy

Beneficjenci

Telefon kontaktowy, zapisy

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej,

02-520 Warszawa,

ul. Wiśniowa 42 lok. 39Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

- Działania informacyjno-konsultacyjne i pierwszy kontakt

- Indywidualne konsultacje specjalistyczne

- Grupa dla kobiet, które doświadczały przemocy domowej
- Grupa dla matek doświadczających "przemocy" w relacjach z dziećmi (dorastającymi/dorosłymi)


Osoby i rodziny doznające przemocy domowej obecnie i w przeszłości - mieszkańcy m.st. Warszawy

tel. (22) 646 22 56

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

02-412 Warszawa,

ul. Gęślarska 3
Miejsce realizacji zadania:

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

02-121 Warszawa

ul. Korotyńskiego 13


Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

- Konsultacje diagnostyczne,

- Konsultacje psychologiczne indywidualne,

- Konsultacje prawne indywidualne,

- Grupa edukacyjna dla osób wchodzących do programu,

- Grupa wsparcia,

- Grupa umiejętności wychowawczych,

- Poradnia internetowa.


Osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie oraz świadkowie przemocy w rodzinie

(22) 842-25-01

Fundacja Dzieci Niczyje,

03-926 Warszawa, ul. Walecznych 59
Miejsce realizacji zadania:

Centrum Pomocy Dzieciom im. I. Kornatowskiej

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 12/25


Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

- Indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i rodzin

- Pomoc prawna dla rodzin

- Grupa umiejętności wychowawczych dla rodziców

- Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-10 i 11-13 lat

- Grupa wsparcia dla matek dzieci wykorzystywanych seksualnie

-Superwizje dla profesjonalistów Warszawskiej SieciDzieci w wieku 0-18 lat ofiary i świadkowie przemocy wewnątrzrodzinnej doświadczający różnych form krzywdzenia, w tym przemocy psychicznej , fizycznej, zaniedbania oraz wykorzystywania seksualnego, rodziny dzieci doświadczających przemocy, w tym rodzice "niekrzywdzący", opiekunowie i rodzeństwo, dzieci, wobec których istnieje podejrzenie krzywdzenia i profesjonaliści Warszawskiej Sieci - mieszkańcy m. st. Warszawy

tel. (22) 826 88 62

Fundacja Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa,Miejsce realizacji zadania:
- siedziba Fundacji przy Al. Dzieci Polskich 20
- filia przy ul. Złota 7/20Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

- Pierwszy kontakt, wstępna diagnoza

- Konsultacje diagnostyczne i specjalistyczne

- Konsultacje i interwencje prawne

- Grupa rozwojowa dla dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy

- Grupa rozwojowa dla rodziców dzieci doświadczających lub będących świadkami przemocy


Rodziny z dziećmi dotknięte problemem przemocy, w tym dzieci z podejrzeniem wykorzystania seksualnego (dzieci, rodzice, rodzeństwo, opiekunowie, zarówno z rodzin naturalnych, jak i zastępczych i adopcyjnych) - mieszkańcy m.st. Warszawy

Tel. (22) 111 00 36

Komitet Ochrony Praw Dziecka , ul. Oleandrów 6, III piętro, 00-629 Warszawa,


Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom dotkniętym przemocą.

- Diagnoza psychologiczna dzieci ofiar i małoletnich świadków przemocy;

- Wsparcie psychologiczne dzieci – ofiar wykorzystywania seksualnego;

- Wsparcie psychologiczne i prawne rodziców/opiekunów dziecka dotkniętego przemocą,

- Wsparcie i pomoc psychologiczna na rzecz dorosłych ofiar przemocy w rodzinieOsoby dorosłe i dzieci dotknięte przemocą w rodzinie, dzieci w przypadku podejrzenia o występowanie przemocy seksualnej oraz ich rodzice, rodzeństwo i opiekunowie, osoby, które doznawały przemocy w rodzinie w przeszłości i aktualnie odczuwają jej skutki oraz świadkowie przemocy.

Tel. (22) 626 94 19,

Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej ul. Nowogrodzka 7 lok. 14
00-513 Warszawa


Placówka realizująca: Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa


Prowadzenie całodobowego Ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie „DOM”- zapewnienie schronienia i kompleksowej, specjalistycznej pomocy stacjonarnej oraz ambulatoryjnej dla osób doznających przemocy w rodzinie

- Praca socjalna z podopiecznymi,

- Całodobowa opieka nad podopiecznymi,

- Pomoc psychologiczna: poradnictwo, konsultacje,

- Grupa wsparcia oraz warsztaty umiejętności zaradczych,

- Indywidualne konsultacje psychologa dziecięcego oraz warsztaty wychowawcze dla matek,

- Poradnictwo prawne,

- Doradztwo zawodowe,

- Opieka pedagogiczna i zajęcia aktywizujące dla dzieci matek biorących udział w warsztatach i zajęciachAdresatami zadania są ofiary przemocy w rodzinie, przede wszystkim osoby Osoby dorosłe i dzieci dotknięte przemocą w rodzinie.

Tel. (22) 616 10 36

Stowarzyszenie OPTA ul. Marszałkowska 85 lok. 34, 00-683 Warszawa


Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą.

Q zmianie – model kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy- Dyżury konsultacyjne specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy;

- Dyżury konsultacyjne i interwencyjne „adwokata socjalnego”;

- Porady psychologiczne dla uczestników;

- Psychologiczne porady diagnostyczne dla rodziców i opiekunów

- Porady prawne, w tym także konsultacje w zespole psycholog – prawnik,

- Edukacyjna grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy,

- Warsztaty psychoedukacyjne;
- Trening antystresowy,
- Spotkania edukacyjno-prawne;

- Grupa o charakterze rozwojowym;

- Opieka nad dziećmi uczestników.


Osoby dorosłe doznające przemocy w rodzinie

Tel. (22) 424 09 89


Powiślańska Fundacja Społeczna

ul. Mokotowska 55

00-542 Warszawa
22 625 77 82Miejsce realizacji zadania:

Poradnia Rodzinna
ul. Dobra 5 lok.15/16


Warszawa


Zapewnienie kompleksowej i interdyscyplinarnej pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom dotkniętym przemocą

- Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, wychowawcze, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna dla dzieci i rodziców;

- Interwencje kryzysowe;

- Konsultacje prawne;

- Konsultacje zawodowe;

- Pomoc terapeuty środowiskowego.


Rodziny, w których występuje przemoc w rodzinie

Tel. (22) 627 07 25

Towarzystwo Pomocy Młodzieży, 00-160 Warszawa, ul. Nowolipki 2

tel. (22) 887 88 05Prowadzenie specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

- Konsultacje i pomoc psychologiczna,

- Warsztaty edukacyjno-rozwojowe,

- Konsultacje prawne.


Młodzież w wieku 15-26 lat, która doświadcza lub doświadczyła przemocy w rodzinach oraz jej rodzeństwo, rodzice i opiekunowie

Tel. (22) 887 88 05

Stowarzyszenie „OD-DO”

01-204 Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 5 kl. IIZapewnienie pomocy specjalistycznej dorosłym osobom z rodzin dysfunkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy seksualnej

- Indywidualne konsultacje specjalistyczne;

- Grupa wsparcia i edukacji;

- Warsztaty psycho-edukacyjne.


Młodzi dorośli z rodzin dysfunkcyjnych (rodzin z problemami alkoholowymi) którzy doznawali oraz nadal doznają przemocy w rodzinie lub są jej świadkami

Tel. (22) 632 09 09

Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa,

Miejsce realizacji zadania:
- siedziba Fundacji przy ul. Wilcza 60/19


- poradnia przy ul. Pięknej 66 A lok 10 i 11


Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

- Pierwszy kontakt z pokrzywdzonymi kobietami;

- Indywidualne poradnictwo prawne;

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne;

- Indywidualne poradnictwo socjalno – zawodowe;

- Działania interwencyjne i asysta w kontaktach z instytucjami;

- Grupowe formy wsparcia:

grupa wsparcia, warsztaty WenDo, zajęcia choreoterapeutyczne, warsztaty-edukacja prawna, spotkania edukacyjne dot. zdrowia i prawa.Dorosłe kobiety zagrożone przemocą i doznające przemocy w rodzinie.

Tel. (22) 622 25 17

Całodobowy telefon interwencyjny:


600 07 07 17Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60/19, 00-679 Warszawa,
Miejsce realizacji zadania:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w RodzinieProwadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

- Zapewnienie bezpiecznego schronienia oraz doraźnej pomocy kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy w rodzinie;

- Pierwszy kontakt i wsparcie specjalistów w obsłudze klientek SOW;

- Specjalistyczne poradnictwo prawne dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie;

- Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne i krótkoterminowa terapia dla kobiet;

- Opieka psychologiczna i pomoc terapeutyczno-edukacyjna dla dzieci;

- Grupowe formy wparcia psychologicznego oraz edukacyjno – terapeutycznego dla kobiet;

- Specjalistyczne poradnictwo socjalne;

- Działania interwencyjne;

- Towarzyszenie w kontaktach z instytucjami.


Kobiety – ofiary przemocy w rodzinie wraz z dziećmi w szczególności z m.st. Warszawy oraz województwa mazowieckiego

Tel. (22) 828 38 26

(22) 622 25 17

Fundacja Feminoteka

ul. Mokotowska 29 a

00-560 Warszawa

To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet

-Dyżury przy telefonie interwencyjnym,
- Konsultacje wstępne i analiza sytuacji klientek,
- Konsultacje i wsparcie prawne,
- Konsultacje i wsparcie psychologiczne,
-Warsztaty - jak przygotować się do rozprawy w sądzie,
- Uczestniczenie (asysta) w rozprawach sądowych,
- Konsultacje i prowadzenie grupy wsparcia,
- Warsztat terapeutyczny dla uczestniczek grupy wsparcia,
-Warsztaty WenDo,


Kobiety doznające przemocy, zagrożone przemocą oraz te, które doznawały przemocy w przeszłości, zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym

Tel. 720 908 975

Fundacja Projekt Starsi

ul. Barcicka 61 lok. 1

01-839 Warszawa

Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

- Prowadzenie interwencji,
- Konsultacje indywidualne psychologiczne,
- Konsultacje indywidualne prawne,
- Grupa wsparcia


Osoby starsze w wieku 60 lat i więcej doświadczające różnych form przemocy oraz osoby z otoczenia osób starszych poszukujące dla nich pomocy


Tel. 537 375 505Powiślańskie Towarzystwo Społeczne

ul. Załubicka 31; 05-254 Kuligów;
Miejsce realizacji zadania:

ul. Ratuszowa 11 w Warszawie

tel. 22 622 13 15

Rodzina wolna od przemocy


- Wsparcie psychologiczne rodzin,

- Interwencje kryzysowe.


Osoby i rodziny dotknięte przemocą w rodzinie, w tym zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z problemem alkoholowym


Tel. (22) 622 13 15
Fundacja Nowy Świat Kobiet

ul. Gałczyńskiego 3 m. 12
Miejsce realizacji zadania: Aleja 3 maja 7 m. 26, Warszawa

Odzyskiwanie ciała-transformowanie długoterminowych skutków traumy przemocy

- Warsztaty arteterapii,

- Grupa wsparcia i indywidualne wsparcie

Rekrutacja do projektu została zakończona.


Kobiety, które doświadczyły przemocy w rodzinie, mieszkanki m.st. Warszawy

Tel.

606 406 555©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość