Strona główna

Najnowsza historia szkoły podstawowej nr 1


Pobieranie 40.66 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar40.66 Kb.
NAJNOWSZA HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Od września 2001r. dyrektorem szkoły, w drodze konkursu przeprowadzonego przez organ prowadzący- Urząd Miasta Gostynina i organ nadzorujący pracę szkoły- Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku, przy udziale przedstawicieli Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Związków Zawodowych, została mgr inż. Edyta Mikulska. Funkcję wicedyrektorów nadal pełnią mgr Anna Wasilewska- nauczycielka przyrody i Edwin Ciesielski- nauczyciel muzyki.DYREKTOR SZKOŁY - EDYTA MIKULSKA

KADRA PEDAGOGICZNA W ROKU SZKOLNYM 2001/2002OBCHODY 60. ROCZNICY POWSTANIA ARMII KRAJOWEJ- PATRONA SZKOŁY

Z okazji 60. rocznicy powołania do istnienia Armii Krajowej, od sześciu lat patrona szkoły, 1 marca 2002r.odbyła się wyjątkowa uroczystość. Na ten dzień Zespół Humanistyczny i Języków Obcych przygotował bogaty program jubileuszu. Wszyscy uczniowie mieli okazję spotkać się z kombatantami i wysłuchać wspomnień z gorących lat wojny. Mogli też uczestniczyć w turnieju wiedzy o historii Armii Krajowej. Niewątpliwą atrakcją obchodów było otwarcie Izby Pamięci, którą honorowi goście wzbogacili o cenne eksponaty. Uwieńczeniem uroczystości była akademia, którą swoją obecnością uświetnili: burmistrz miasta Włodzimierz Śniecikowski, przewodniczący Rady Miasta Andrzej Reder, ksiądz proboszcz Jerzy Ławicki oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich: Wacław Błaszczyk, Jan Dołęgowski, Jan Gospodarowicz, Józef Gościcki, Kazimierz Pauli. Imprezę przygotowali: R. Cichońska, E. Ciesielski.OKOLICZNOŚCIOWE PRZEMÓWIENIE DYREKTOR SZKOŁYPRZEKAZANIE PRZEZ KOMBATANTÓW DARÓW DO IZBY PAMIĘCIWSPÓŁPRACA Z LANGENFELD

Dzięki pomysłowości i zaangażowaniu nauczycieli w roku 2002 szkoła nawiązała współpracę z Langenfeld- miastem partnerskim w Niemczech. Współpraca polegała przede wszystkim na wspólnych rozgrywkach szachowych przez Internet, a także na korespondencji prowadzonej przez uczniów pocztą elektroniczną. Podjęta akcja to dla dzieci dobra zabawa, ale przede wszystkim motywacja do nauki języków obcych, wymiana doświadczeń z rówieśnikami, rozwijanie swoich pasji i umacnianie wiary we własne możliwości. Dzięki kontaktom z Niemcami szkoła miała okazję współpracy z Belgami, Włochami, Hiszpanami i Anglikami. Działania ze strony polskiej koordynowali: Anna Pakulska- nauczyciel języka niemieckiego i Marek Stompor- opiekun szkolnego koła szachowego.UROCZYSTE OTWARCIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

W ramach programu Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskigo „Internet w Szkołach” i dzięki staraniom p. dyr Edyty Mikulskiej i nauczycielki informatyki Renaty Jędrzejewskiej w 2003r. szkoła otrzymała 15 komputerów (sponsor- PKN Orlen). Uroczyste otwarcie pracowni komputerowej miało miejsce we wtorek 22 kwietnia 2003. Na spotkanie przybyli licznie zgromadzeni goście, m.in. doradca prezydenta - Jerzy Mackiewicz, zarządzający programem- Michał Dżoga, przedstawiciel programu- Aleksander Koźlan, dyrektor Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie- Tadeusz Kuran, przedstawiciele Polskiego Koncernu Naftowego S.A.- Grzegorz Korytkowski i Zbigniew Burzacki, przedstawiciele Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, burmistrz miasta Włodzimierz Śniecikowski, władze powiatowe i miejskie, dyrektorzy gostynińskich szkół.

Całą uroczystość uświetniła część artystyczna w wykonaniu społeczności szkolnej. Głównym tematem przedstawienia była dobroczynna strona Internetu w dzisiejszych czasach. Punktem kulminacyjnym okazało się uroczyste przecięcie wstęgi do nowej pracowni internetowej, w której uczniowie zaprezentowali swoje komputerowe osiągnięcia.

LIST PREZYDENTA RP ALEKSANDRA KWAŚNIEWSKIEGO

SKIEROWANY DO GRONA PEDAGOGICZNEGO

I UCZNIÓW SP1

NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNADZIEŃ EUROPEJSKI

12 maja 2003 roku odbył się w szkole Dzień Europejski. Jego zorganizowanie miało na celu poznanie państw członkowskich Unii Europejskiej, zrozumienie wspólnej tożsamości europejskiej, dostrzeganie związków polskiego dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem Europy, rozwijanie postaw otwartych na inne społeczności i kultury oraz odkrywanie wzajemnego przenikania się uniwersalnych wartości kulturowych. Każdy wychowawca ze swoimi wychowankami oraz ich rodzicami miał przygotować prezentację wylosowanego wcześniej państwa. Pokazy obejmowały: historię i dzień dzisiejszy, osiągnięcia kulturowe z dziedziny muzyki, malarstwa, architektury, kultywowane tradycje, kuchnie, atrakcje turystyczne itp. Wystawcy przygotowali nawet stroje ludowe niektórych krajów, m.in. szkocki, holenderski. Dzień zakończył się spotkaniem z przedstawicielami Punktu Informacyjnego o Unii Europejskiej. Organizatorzy: M. Jędrzejewska, A. Żółtowski.PREZENTACJE UCZNIÓWNOWY WICEDYREKTOR SZKOŁY

Od 2003r. nowym wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 zostaje mgr Renata Jędrzejewska - nauczyciel informatyki. (Były wicedyrektor Edwin Ciesielski odchodzi na emeryturę).OTRZYMANIE ZASZCZYTNEGO TYTUŁU „SZKOŁA Z KLASĄ”

W roku szkolnym 2002/2003 szkoła brała udział w akcji „Szkoła z klasą” organizowanej przez „Gazetę Wyborczą” oraz Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskigo.

Po roku pracy nad ciekawymi, ale i bardzo absorbującymi zadaniami zleconymi przez organizatorów, starania uczniów i nauczycieli zostały zauważone i szkoła otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły z klasą”. Zadania brzmiały:


  1. Lepiej przygotować do egzaminów (szef zespołu R. Cichońska),

  2. Poinformujemy, jak oceniamy (szef zespołu A. Grudzielewska),

  3. Uczeń bada świat (szef zespołu M. Chromniak),

  4. Nasza mała i wielka ojczyzna (szef zespołu A. Stachowska),

  5. Szkoła bez nałogów (szef zespołu R. Nyckowska),

  6. Więcej kultury (szef zespołu M. Jędrzejewska).

Koordynatorem akcji była wicedyrektor Renata Jędrzejewska, działania wspierała dyrektor Edyta Mikulska.

Tytuł „Szkoła z klasą” to wielkie wyróżnienie i uznanie dla całej społeczności szkolnej.

DNI DLA DZIECI Z UKRAINY”

Od września 2003r. grupa twórczych nauczycieli pod kierunkiem Anny Szczepanowskiej rozpoczęła współpracę z Domem Dzieci i Młodzieży w Dubnie na Ukrainie. Celem akcji było poznanie historii Dubna i jego mieszkańców oraz wymiana korespondencji. Wychodząc naprzeciw potrzebom ukraińskich dzieci, nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli i przy ogromnym wsparciu rodziców, zorganizowali szereg różnorodnych akcji mających na celu zebranie funduszy na rzecz ich rówieśników. Zorganizowano loterię fantową, sprzedaż ciast, szkolne przedstawienie i kiermasz książek. Akcja „Dni dla dzieci z Ukrainy” była dobrą nauką wrażliwości na potrzeby innych.UCZNIOWIE ZBIERAJĄ PIENIĄDZE

NA RZECZ SWYCH UKRAIŃSKICH

KOLEGÓW

WYSTAWA „ JAK CUDNE SĄ WSPOMNIENIA Z DAWNYCH LAT- DZIEJE PRZEDMIOTÓW CODZIENNEGO UŻYTKU”

W maju 2004r. w bibliotece szkolnej odbyła się wystawa pod hasłem „Jak cudne są wspomnienia z dawnych lat- dzieje przedmiotów codziennego użytku”. Organizatorkami były: Ewa Stolarz nauczyciel- bibliotekarz i Anna Pakulska nauczyciel języka niemieckiego. Wystawa miała zasięg międzyszkolny i miejski. Skierowana była do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i instytucji. Jej cel to zapoznanie z historią przedmiotów codziennego użytku, przedstawienie i uświadomienie zmian jakie zaszły w wyglądzie poszczególnych sprzętów domowych, kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania się podczas wystaw oraz promocja szkoły i biblioteki.PANI DYR. E. MIKULSKA I PANI WIZYTATOR

HANNA SKUBISZEWSKA – GÓJSKA

OGLĄ DAJĄ WYSTAWĘPOWSTANIE SZKOLNEJ GAZETKI „NOWINKI Z JEDYNKI”

We wrześniu 2004r. ukazał się pierwszy numer ogólnoszkolnej gazetki „Nowinki z Jedynki”, która obok funkcji informacyjnej miała spełniać także rolę dokumentacyjno- kronikarską, będąc żywą , cokwartalną kroniką SP1, rejestrującą i opisującą wszystkie ważne w życiu szkolnej społeczności wydarzenia. Skład zespołu redakcyjnego to: Anna Balcerzak (opracowanie techniczne), Małgorzata Jędrzejewska, Mariola Matuszewska, Ewa Wypych.

TYDZIEŃ POLSKO- UKRAIŃSKI”

Kontynuując współpracę z Domem Dzieci i Młodzieży w Dubnie na Ukrainie, nauczyciele pod kierunkiem Anny Szczepanowskiej przygotowali od 31.01.05 do 07.02.05.projekt pod hasłem „Tydzień polsko- ukraiński”. Była to różnobarwna promocja Polski i Ukrainy w aspekcie społecznym i kulturalnym. Podczas tej akcji uczniowie zdobywali wiedzę o Ukrainie i Polsce, wystawili bajki ukraińskie, wydali tomik pt. „Ojczyzna myśli mojej”, w którym zaprezentowano próby poetyckie uczniów z Jedynki i dzieci z Dubna. Uczniowie zbierali także pieniądze dla swych potrzebujących ukraińskich przyjaciół. Odbyła się loteria fantowa oraz licytacja prac uczniów z Dubna. Podsumowaniem działań był bogaty program artystyczny, podczas którego dzieci prezentowały polskie i ukraińskie tańce narodowe, recytowały wiersze z wydanego tomiku, a gostynińska orkiestra strażacka pod dyrygenturą p.J.Pakulskiego zagrała wiązankę polskich melodii ludowych. Na koniec uczestnicy imprezy zostali zaproszeni do degustacji ukraińskich i polskich potraw narodowych. Celem przedsięwzięcia było tworzenie pozytywnych więzi z Polakami na Ukrainie oraz zgromadzenie funduszy na przyjazd dzieci ukraińskich do naszego miasta. Organizatorzy: dyr. Edyta Mikulska, koordynator A. Szczepanowska, A.Balcerzak, A. Grudzielewska, I. Gadomska, M.Matuszewska, A. Stachowska, E.Wypych, K.Zalewska, T.Zarzycka.WYSTĘPY UCZNIÓW KLAS I - IIIPIERWSZY SZKOLNY FESTIWAL TALENTÓW

21 marca 2005r. grupa nauczycieli zorganizowała I Szkolny Festiwal Talentów. Interdyscyplinarny festiwal sztuki, nauki, sportu posłużył szerokiej prezentacji utalentowanych dzieci z naszej szkoły. Blisko dwustu uczniów zaprezentowało swe umiejętności w 19 kategoriach, m.in. w malarstwie, rysunku, grafice komputerowej, rzeźbie, tańcu, dziennikarstwie, aktorstwie, literaturze, recytacji, fotografii, kolekcjonerstwie, grze na instrumentach. Przyznano kilkadziesiąt dyplomów uznania, najlepszych zaś w każdej kategorii obdarzono honorowym tytułem „Talent Roku 2005”. Impreza przyniosła wymierne efekty, czego przykładem były roześmiane twarze dzieci, wypełniona po brzegi sala, burza oklasków. Uczniowie przekonali się ,że każdy ma coś ważnego do przekazania innym i nie zawsze najistotniejsza jest wygrana, lecz droga jaką pokonujemy, by rozwijać swoje talenty i umiejętności. Inicjatorkami przedsięwzięcia były: M. Czerwińska, M. Jędrzejewska, E. Mańkowska, E. Marciniak, A. Michalak, A. Pakulska, A. Stachowska, D. Stępniak, E. Stolarz, K. Zalewska, całość patronowała dyr. Edyta Mikulska.

UCZNIOWIE PODCZAS PREZENTACJI SWOICH ZAINTERESOWAŃWIZYTA GOŚCI Z UKRAINY

Od 14.05.05 do 21.05.05r. grupa ośmiorga dzieci z zaprzyjaźnionego Domu Dzieci i Młodzieży z Dubna wraz z opiekunkami p. Haliną Chachułą- nauczycielką języka polskiego i p.Marią Bożko-prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Dubnie gościła w Gostyninie. Ich przyjazd był możliwy dzięki całorocznej pracy nauczycieli realizujących projekt „Tydzień polsko- ukraiński”. W trakcie tygodniowego pobytu na gości czekały liczne atrakcje. Były to wycieczki do Warszawy, Płocka, spacery po malowniczych zakątkach Gostynina, wizyta w Urzędzie Miasta i Urzędzie Gminy, w redakcji „Gazety Gostynińskiej”. Dzieci z Ukrainy uczestniczyły w zajęciach szkolnych, m.in. w pracowni komputerowej i bibliotece, na lekcji wychowawczej i w zajęciach koła europejskiego. Chętnie brały też udział w konkursach. Nauczyciele, uczniowie, rodzice i wszyscy, którzy uczestniczyli w projekcie, osiągnęli cel, spełnili marzenia ukraińskich dzieci- umożliwili im przyjazd do Polski.

UCZNIOWIE PODCZAS SPOTKANIA Z DZIEĆMI Z UKRAINYZDOBYCIE I MIEJSCA W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE „NAUCZYCIELE- DZIECIOM”

„Co chwila zrodziła i chwila pogrąży, na wieki zaś pozostanie, co serce sercu podaruje”W maju 2005r. szkoła przystąpiła do konkursu zorganizowanego przez Zespół Szkół w Otrębusach, którego celem było niesienie pomocy potrzebującym dzieciom. Nauczyciele zaprezentowali sposób przygotowania i przeprowadzenia „Dni polsko-ukraińskich”. Projekt został wysoko oceniony, a wysiłki zespołu organizacyjnego zauważone. Szkoła zajęła pierwsze miejsce i otrzymała statuetkę oraz sprzęt RTV. To wielki zaszczyt, że nasza szkoła została tak dobrze oceniona.

Opracowano na podstawie Kronik Szkoły Podstawowej nr1 w Gostyninie, rok szkolny 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość