Strona główna

Narodowe Centrum Nauki w Krakowie


Pobieranie 24.16 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.16 Kb.
ANEKS Nr .....................................

Do umowy Nr ................................................................................................ z dnia ..................................

o realizację projektu badawczego pt. …..................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

(nr rej. ..............................................)

zawarty w dniu ......................................w Krakowie.
Stronami aneksu są:

1. Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, ul Królewska 57, 30-081 Kraków,


reprezentowane przez:

……………………………………………………...................................................................................

……………………………………………………...................................................................................

2. ………………… (Jednostka przekazująca realizację projektu)…………………………………....…

…..……………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa i adres jednostki naukowej, NIP, REGON - w przypadku szkoły wyższej podać także nazwę jednostki podstawowej zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki)który/ą/e reprezentuje(ą):

a.…………………………………………………………………………………………………………

b…..……………………………………………………………………………………………..……


3. ………………… (Jednostka przejmująca realizację projektu)…………………………………....…

…..……………………………………………………………………………………………………..…(nazwa i adres jednostki naukowej, NIP, REGON - w przypadku szkoły wyższej podać także nazwę jednostki

podstawowej zgodnie z art. 2 pkt 9 lit. a ustawy o zasadach finansowania nauki)

który/ą/e reprezentuje(ą):

a.…………………………………………………………………………………………………………

b…..…………………………….…………………………………………………………………..……


4. …………………....(Kierownik projektu)…….....................................................................................

……………………………………………………………………………………………..……………..(imię i nazwisko, adres - miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania)I. Aneks wprowadza do umowy następujące zmiany:

 1. Z dniem .................. (data) w prawa i obowiązki Jednostki w miejsce .................................... (pełna nazwa dotychczasowej jednostki) wstępuje........................
  (pełna nazwa nowej jednostki).

 2. Szczegółowe ustalenia:

(o ile konieczne, np. przekazanie środków finansowych, rozliczenie, protokół zdawczo odbiorczy).

 1. Podstawą rozliczenia między ww. Jednostkami, środków finansowych przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki na realizację projektu, jest „Zestawienie poniesionych kosztów”, które stanowi załącznik nr …….. do aneksu nr ………

 2. Na realizację projektu Narodowe Centrum Nauki przekazało na konto:

…………(pełna nazwa dotychczasowej jednostki) …………………………

kwotę …………… zł. Środki niewykorzystane przez

…………(pełna nazwa dotychczasowej jednostki) …………………………

w kwocie …………… zł. zostaną przekazane

…………(pełna nazwa nowej jednostki) ……………………………………

na konto określone w załączniku nr …… aneksu nr …… w terminie 2 tygodni od daty podpisania aneksu nr ……. 1. W ramach projektu zakupiono/nie zakupiono* aparatur(ę)y
  [*niepotrzebne skreślić]

…………(pełna nazwa dotychczasowej jednostki) …………………………

przekazuje aparaturę wymienioną w załączniku nr ….. aneksu nr …. na stan

…………(pełna nazwa nowej jednostki) ……………………………………


 1. Dotychczasowy załącznik nr ................. zastępuje się załącznikiem nr ......................... , zawierającym ..............................................................................................................,
  (o ile konieczne)

II. Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach.


Dyrektor

Narodowego Centrum Nauki


(pieczęć firmowa)

................................................. ..


(podpis)

  

 
Jednostka przekazująca

(pieczęć firmowa

dotychczasowej Jednostki)
.......................................................

.......................................................


.......................................................(podpisy i pieczęcie służbowe osób reprezentujących Jednostkę)


Jednostka przejmująca


(pieczęć firmowa

nowej Jednostki)
.......................................................

.......................................................(podpisy i pieczęcie służbowe osób reprezentujących Jednostkę)
Kierownik projektu

.....................................................


(podpis Kierownika projektu)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość