Nasadzenia zamienne awfis krzewyPobieranie 60.5 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar60.5 Kb.


Nazwa inwestycji:

NASADZENIA ZAMIENNE AWFIS - KRZEWY

Projekt Wykonawczy


STB 2.24

Temat


ZIELEŃ I NASADZENIA ZAMIENNE

CPV 45112710-5

Inwestor / Zamawiający


Akademia Wychowania Fizycznego

i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego

w Gdańsku

ul. Kazimierza Górskiego 1

80-336 Gdańsk

Jednostka Projektowania


ARCHIMEDIA Architekci & Inżynierowie Sp. z o.o.

60 - 361 Poznań, ul. Wolsztyńska 4


Lokalizacja

ul. Kazimierza Górskiego 1

Działki nr 213/13, 57/13 obr.6, 80-336 Gdańsk

sierpień 2012 opracował:

mgr inż. Szymon Paduszyński
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Nasadzenia zamienne AWFiS - krzewy
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STB).
Przedmiotem STB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą krzewów dla zadania związanego z budową Hali Gimnastycznej Leszka Blanika – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
1.2.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest częścią Dokumentacji Projektowej niezbędnej przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.
1.2.3. Zakres Robót objętych ST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu dostarczenie nasadzeń zamiennych - krzewów, w tym:


 1. Zakup materiału roślinnego

 2. Zakup materiałów niezbędnych do wykonania nasadzeń zamiennych opisanych w dokumentacji „Nasadzenia zamienne AWFiS - krzewy”

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykończeniowych i branżowych, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykonawczego


1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:
- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy

- obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego nie przewiduje się żadnej obsługi,

- załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe - ręcznie

-utrzymanie urządzeń placu budowy

-pomiary do rozliczenia robót

-działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

-utrzymanie drobnych narzędzi

-usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń

-opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś przekracza obowiązujące przepisy

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie.
1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Potwierdzone przez władze będące właścicielami instalacji informacje na temat instalacji Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
1.5. Nazwy i kody robót objętych zamówieniem


Grupa

Klasa

Kategoria

Opis

45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne45112700-2

Roboty w zakresie kształtowania terenu45112710-5

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych


1.6. Definicje określeń podstawowych
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

1.6.2. Krzew - wielopędowa zdrewniała roślina, której główne pędy wyrastają nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.


1.6.3. Pień- nieugałęziona dolna część przewodnika.
1.6.4. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.
1.6.5. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów i bylin.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STB „Wymagania ogólne”
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania podanie poniżej :

 • Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany według kryterium kompatybilności.

 • Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od wyspecyfikowanych.

 • Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane, wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

 • Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

 • Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.


Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.
2.2. Specyfikacja materiałów
Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i uzyskać akceptację architekta i Inwestora.

  1. Krzewy

Materiał szkółkarski powinien spełniać normy Związku Szkółkarzy Polskich oraz Polskiej Normy PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietą z nazwą łacińską. Krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami:

silnie rozwinięty system korzeniowy,

pędy nie powinny być przycięte,

bryła korzeniowa powinna być osłonięta, prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne części naziemnej i podziemnej,

ślady żerowania szkodników,

oznaki chorobowe,

zwiędnięcie,

martwice, pęknięcia, pomarszczenie kory na pędach.2.2.1 Wykaz materiału roślinnego – Nasadzenia zamienne - krzewy


KRZEWY

Cis pospolity 'Elegantissima'
Taxus baccata 'Elegantissima'

Krzew o powolnym wzroście, o ukośnie wyrastających pędach, pokrytych jasnożółtymi igłami. Po 10 latach osiąga około 1,5 m wysokości i szerokości. Jesienią wytwarza liczne, czerwone osnówki. Dobrze rośnie na żyznych, wilgotnych ogrodowych glebach oraz na słonecznych bądź półcienistych stanowiskach. W cieniu nie wybarwia się tak intensywnie. Dobrze znosi cięcie i formowanie.

Materiał szkółkarski powinien spełniać normy Związku Szkółkarzy Polskich oraz Polskiej Normy PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022. Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietą z nazwą łacińską. Krzewy i drzewa powinny być prawidłowo uformowane i charakteryzować się następującymi cechami:

- silnie rozwinięty system korzeniowy,

- pędy nie powinny być przycięte,

- bryła korzeniowa powinna być osłonięta, prawidłowo uformowana i nie uszkodzona,
2.3. Ziemia urodzajna i torf

Ziemia urodzajna i torf powinny posiadać następujące właściwości:

- ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie – winna posiadać aktualne badania dotyczące odczynu (pH) i granulacji oraz zawartości mikroelementów, powinna być odchwaszczona.

- należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dołów i rozesłania w miejscu sadzenia drzew, krzewów i pnączy oraz zakładania trawników,

- przed dostawą ziemi urodzajnej należy podać jej właściwości - odczyn (pH) granulację, zawartość mikroelementów, ilość materiałów obcych (kamieni).
2.4 Hydrożel
Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roślinom wilgoć w czasie gorących dni, suszy czy okresu urlopowego. Magazynuje wodę pochodzącą z opadów, nawadniania a nawet mgły lub rosy.

  

właściwości:-zapobiega przesuszaniu korzeni

-zapewnia równomierny kontakt korzeni z wilgocią

-spulchnia ziemię

-zatrzymuje składniki pokarmowe wypłukiwane z podłoża

-zapobiega erozji gleby szczególnie na skarpach i górkach

-zmniejsza zużycie wody do podlewania nawet do 80%


2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robot pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),


2.8 Warunki przechowywania materiałów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń
W czasie transportu rośliny muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej oraz części nadziemnych, wyschnięciem oraz przemarznięciem. Rośliny muszą mieć zabezpieczone bryły korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Rośliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy

podlewać.


5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
5.1. Wymagania ogólne

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów, czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami Dostawcy, Producenta lub Twórcy, czy Właściciela danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA
Wymagania ogólne dotyczące kontroli podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest szt (sztuka) dostarczonego krzewu

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) zakupu ziemi urodzajnej

Jednostką obmiarową jest kg (kilogram) dostawy hydrożelu

Jednostką obmiarową jest worek dostawy przekompostowana kora do ściółkowania

Jednostką obmiarową jest kilogram dostarczonego nawóz typu Osmocote Exact Standard (8-9 miesiecy)
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi

Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu

do ich ilości, jakości i wartości.

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi

nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jeżeli

wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.


9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne".
Płaci się za ustaloną ilość [szt] dostawy drzew, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1. zakup i dostawa drzew

Płaci się za ustaloną ilość [m3] dostawy ziemi urodzajnej humusu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1. zakup i dostawa ziemi urodzajnej humusu

Płaci się za ustaloną ilość [kg] dostawy hydrożelu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1. zakup i dostawa hydrożelu

Płaci się za ustaloną ilość [worek] dostawy przekompostowanej kory do ściółkowania, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1. zakup i dostawa przekompostowanej kory do ściółkowania

Płaci się za ustaloną ilość [kilogram] dostarczonego nawóz typu Osmocote Exact Standard (8-9 miesiecy), wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

1. zakup i dostawa nawóz typu Osmocote Exact Standard (8-9 miesiecy


10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy związane


 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935 jt.).

 • Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.).


Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub

metod.: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> P/09/03/2011/Odcz Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści: Zapytanie 1 Pytania dotyczą „Warunków granicznych”
zalaczniki przetargi -> Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 10/log/2015
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr or
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zalaczniki przetargi -> Specyfikacja techniczna
zalaczniki przetargi -> Inż. Marcin łopuszański 26-600 Radom ul. Wapienna 17/1 tel. 604 965 830
zalaczniki przetargi -> Część I zamówienia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy