Strona główna

Nazwa nowego aktu prawnego


Pobieranie 13.6 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar13.6 Kb.
Nowy akt prawny

(omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek
Publikator: Dz. U. 2009 r., nr 184, poz. 1436
Data ogłoszenia: 2009-11-03
Data obowiązywania: 2009-11-11
Nazwa uchylonego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek
Publikator: Dz. U. Nr 89, poz. 826 i nr 189, poz. 1854
Data uchylenia: 2009-08-24

[na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. nr 56, poz. 458)]


Komentarz
  1. Rozporządzenie dotyczy osób zajmujących stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze wyłącznie w publicznych szkołach i placówkach, w tym również w szkołach i placówkach artystycznych. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektorów szkół i placówek niepublicznych.  1. Wymagania wobec nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek, w tym również w stosunku do nauczycieli zajmujących stanowisko dyrektora w szkołach i placówkach artystycznych, określono w § 1 rozporządzenia. Przepisy rozporządzenia nie przewidują szczególnych uregulowań dotyczących wymagań na stanowisko dyrektorów szkół i placówek artystycznych.
  1. Przepisy § 2 rozporządzenia zawierają listę jednostek organizacyjnych systemu oświaty, w których stanowisko dyrektora mogą zajmować nauczyciele, którzy nie mają wykształcenia wyższego magisterskiego. Powyższe przepisy skonstruowane są zgodnie z zasadą, że nauczyciel zatrudniony w przedszkolu, szkole lub placówce zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400), może ubiegać się o stanowisko dyrektora w tej jednostce.
  1. Wobec osób niebędących nauczycielami - § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia - zmieniono dotychczasowe wymagania, m.in. zrezygnowano z wymogu posiadania wykształcenia i przygotowania zawodowego odpowiadającego kierunkowi kształcenia w szkole lub zakresowi zadań placówki, na rzecz wymogu posiadania odpowiedniego wykształcenia w zakresie zarządzania, wprowadzono także wymóg posiadania obywatelstwa polskiego bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także wymóg posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Ponadto zrezygnowano z przewidzianego w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu wymogu niekarania karami dyscyplinarnymi przewidzianymi w ustawie – Karta Nauczyciela, gdyż osoby niebędące nauczycielami nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej w tej ustawie.


  1. W § 6 rozporządzenia określono również wymagania, jakie musi spełniać osoba niebędąca nauczycielem, aby można było powierzyć jej stanowisko kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. W § 7 ust. 1 rozporządzenia wskazano, że stanowisko wicedyrektora może zajmować nie tylko nauczyciel mianowany lub dyplomowany, ale również kontraktowy, przy spełnieniu wymogów określonych w § 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3.

W odniesieniu do niektórych jednostek systemu oświaty, wprowadzono możliwość zajmowania stanowiska wicedyrektora przez nauczyciela, który nie posiada wykształcenia wyższego magisterskiego - § 7 ust. 2 i 3.  1. W § 8 rozporządzenia określono wymagania na stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub placówki dla osoby niebędącej nauczycielem.
  1. Zgodnie z przepisami przejściowymi - § 11 i 12 rozporządzenia - wobec osób zajmujących stanowisko dyrektora lub inne stanowiska kierownicze w publicznym przedszkolu, szkole lub placówce, w dniu wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. nr 89, poz. 826 i nr 189, poz. 1854) do końca okresu, na jaki odpowiednio powierzono to stanowisko lub powołano na to stanowisko (uwaga: § 11 ust. 2 - okres przejściowy nie może trwać dłużej niż 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia).Opracowała: Ewa FiedziukiewiczŹródło: www.men.gov.pl Zakładka: Nauczyciele i dyrektorzy/Awanse i wynagrodzenia nauczycieli/Powierzanie stanowiska dyrektora


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość