Strona główna

Nazwa programu leczenie nadpłytkowości samoistnej icd 10 D75. 2 nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny


Pobieranie 33.95 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.95 Kb.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2010

Leczenie nadpłytkowości samoistnej

Załącznik nr 11

do Zarządzenia Nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ

z dnia 20 stycznia 2010 r.
Nazwa programu

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna

Dziedzina medycyny: hematologia.

 1. Cel programu:

 1. zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrażających zdrowiu i życiu powikłań zakrzepowo-krwotocznych u chorych z nadpłytkowością samoistną opornych na hydroksymocznik lub źle znoszących (III stopień toksyczności wg WHO) ten lek,

 2. poprawa sprawności chorych oraz jakości ich życia.

  1. Opis problemu medycznego:

Nadpłytkowość samoistną (NS) rozpoznaje się, gdy liczba płytek krwi wynosi > 600 G/l (norma 150-400 G/l) po wykluczeniu wtórnej nadpłytkowości oraz nadpłytkowości
w przebiegu innych chorób mieloproliferacyjnych. NS jest klonalną chorobą układu krwiotwórczego, zależną od proliferacji prekursorów megakariocytów. Choroba może prowadzić do powstawania zakrzepów w mikrokrążeniu (80-85 % chorych) i w dużych naczyniach żylnych i tętniczych, co wiedzie do poważnych następstw w postaci,
m.in. niestabilnej dławicy piersiowej, zawału mięśnia serca lub udarów mózgu.
Do czynników ryzyka powikłań naczyniowych u chorych na NS należą: wiek > 60 r. ż., hipercholesterolemia, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, liczba płytek>1000 G/l, w wywiadzie epizod niedokrwienny lub zakrzepowy oraz palenie tytoniu. Grożne krwawienia u chorych
na NS spowodowane niewydolnością czynnościową płytek występują rzadziej niż zakrzepy.

Epidemiologia

Częstość występowania nadpłytkowości samoistnej (NS) ocenia się na 5-7/1 milion populacji, choroba ujawnia się głównie w 5 i 6 dekadzie życia. 1. Opis programu:

Świadczeniobiorcy

1. Kryteria kwalifikacji

1) rozpoznana nadpłytkowość samoistna;

2) wykluczenie innych przyczyn nadpłytkowości;

3) stwierdzona toksyczność hydroksymocznika (udokumentowany III stopień toksyczności według WHO);

4) stwierdzona niedostateczna reakcja na hydroksymocznik;

5) liczba płytek krwi powyżej 1 500 G/l (co najmniej 2 badania w odstępie 1 tygodnia), nawet jeżeli świadczeniobiorca nie ma objawów klinicznych;

6) liczba płytek 600 – 1 500 G/l (jeśli liczba płytek w okresie 2 miesięcy zwiększyła się powyżej 300 G/l albo występują objawy, które można wiązać z nadpłytkowością, względnie świadczeniobiorca miał w przeszłości powikłania zakrzepowe lub krwotoczne).
2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.


3. Kryteria wyłączenia

1) nadwrażliwość na anagrelid lub którąkolwiek substancję pomocniczą;

2) niewydolność układu krążenia stopnia 3 lub 4;

3) niestabilna choroba wieńcowa;

4) klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min;

5) aktywność aminotransferaz 5 razy większa od normy i wyższa;

6) brak efektu terapeutycznego po 4 tygodniach leczenia;

7) wystąpienie działań niepożądanych wymagające przerwania terapii;

8) nietolerancja laktozy;

9) ciąża.  1. Schemat podawania leków w programie

Leczenie należy rozpoczynać od dawki anagrelidu 0,5 mg/dobę (1 kaps.) przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę należy zwiększać co tydzień o 0,5 mg/dobę, aż do uzyskania normalizacji liczby płytek lub obniżenia ich liczby poniżej 600 G/l lub o 50 % w stosunku od stanu wyjściowego. Terapię należy kontynuować przy użyciu minimalnej skutecznej dawki zabezpieczającej świadczeniobiorcę, kontrolując liczbę płytek krwi co 4 tygodnie.


Monitorowanie programu:

Na monitorowanie programu składa się:W celu przeprowadzenia kwalifikacji pacjenta do udziału w programie i monitorowania leczenia świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać w wyznaczonych terminach badania, których lista i harmonogram wykonania zawiera załącznik nr 1 do programu.

Dane dotyczące monitorowania leczenia należy gromadzić w dokumentacji pacjenta i każdorazowo przedstawiać na żądanie kontrolerom NFZ.   1. przekazywanie do NFZ zakresu informacji sprawozdawczo-rozliczeniowych ujętych w załączniku nr 4 do umowy.


Badania diagnostyczne wykonywane w ramach programu

 • 1. Badania przy kwalifikacji

 • 1) morfologia krwi;

 • 2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych;

 • 3) oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi;

 • 4) badanie podmiotowe i przedmiotowe;

 • 5) EKG. • 2. Monitorowanie leczenia

 • 1) morfologia krwi – oznaczenie liczby płytek krwi przynajmniej raz na 4 tygodnie;

 • 2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych raz na 12 tygodni;

 • 3) oznaczenie klirensu kreatyniny raz na 4 tygodnie;

 • 4) badanie podmiotowe i przedmiotowe raz na 4 tygodnie;

 • 5) EKG raz na 4 tygodnie.


Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach programu terapeutycznego, ujęto w załączniku nr 3 do Zarządzenia.

Załącznik nr 1 do programu


Kwalifikacja pacjenta do udziału w programie

Badania laboratoryjne

Badania inne

Uwagi

- morfologia krwi

- oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych

- oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi


- badanie podmiotowe i przedmiotowe

- EKG
Monitorowanie leczenia / termin wykonania badań

Badania laboratoryjne

Badania inne

Uwagi
- morfologia krwi – oznaczenie liczby płytek krwi przynajmniej raz na 4 tygodnie,

- oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych raz na 12 tygodni,

- oznaczenie Klirens kreatyniny raz na 4 tygodnie


- badanie podmiotowe i przedmiotowe raz na 4 tygodnie,

- EKG raz na 4 tygodnie


KARTA PROGRAMU LECZENIA NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

I. Dane podstawowe

PESEL chorego;II. Dane dotyczące wskazań

Data rozpoznania ………………………………………………………………………….

Podstawy rozpoznania:

- Cytogenetyka ujemna

- Śledziona obecna

- Nieobecność niedokrwistości

PLT max ………………………………………... data badania ……………………………

PLT max………………………………………… data badania ……………………………

Zakrzepica tętnicza

- udar mózgu …………………………… data rozpoznania ………………………..

- choroba wieńcowa …………………………… data rozpoznania ………………………..

- zawał serca …………………………… data rozpoznania ………………………..

- choroba zakrzepowo-zatorowa kończyn ………. data rozpoznania ………………………..

Zakrzepica żylna

- zespół Budd-Chiari …………………………… data rozpoznania ………………………..

- zawał płuca …………………………… data rozpoznania ………………………..

- zakrzepica żył podudzia ………………………. data rozpoznania ………………………..

- zakrzepica żyły udowej i biodrowej ………….. data rozpoznania ………………………..

- zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych data rozpoznania

Krwotok zmniejszający Hb o więcej niż 1 g/dl.............……….. ………………………..

Lokalizacja ………………………. data rozpoznania ………………………..

III. Dane dotyczące wcześniejszego leczenia

Czy nadpłytkowość była wcześniej leczona …………………………….

Data rozpoczęcia leczenia ……………………….. ………..

Hydroksymocznik ……………………….. ……………..

Data rozpoczęcia ……………………….. ……………..

Data zakończenia ……………………….. ……………..

Poziom Hb<8g/dl ……………………….. ……………..

Data wystąpienia ……………………….. ……………..

neutrofile<1G/l ……………………….. ……………..

Data wystąpienia ……………………….. ……………..

PLT<50G/l ………………………. data wystąpienia ………………………..

IFN ……………………….. data rozpoczęcia………………………..

Data zakończenia ……………………….. Dawka Anagrelid ………………………..

Data rozpoczęcia……………………….. Data zakończenia……………………..

informacja o przyczynie zakończenia leczenia

……………………..IV: Ocena wyników leczenia

Dawka ………………………..

Sumarycznej dawka anagrelidu wykorzystana w leczeniu (ilość leku podana w rachunku narastającym od

początku leczenia);

PLT przed Anagrelidem ……………………….. Data badania………………………..

PLT w czasie leczenia 1 ……………………….. Data badania…………………

PLT w czasie leczenia 2 ……………………….. Data badania…………………

PLT w czasie leczenia 3 ……………………….. Data badania…………………

PLT w czasie leczenia 4 ……………………….. Data badania…………………

PLT w czasie leczenia 5 ……………………….. Data badania…………………

Zakrzepica tętnicza ………………………… Data zaburzenia ………………

Rodzaj zakrzepicy …………………………….

Zakrzepica żylna ………………………… Data zaburzenia ………………

Rodzaj ………………………………………...

Krwotok udokumentowany …………………….. Lokalizacja ……………………..

Data wystąpienia …………………………….

Hb przed krwotokiem …………………………

Hb po krwotoku …………………………

Wystąpienie niedokrwistości w czasie leczenia

Hb<8 g/l ………………………… Data badania ………………

neutropenia <1G/l……………… Data badania ………………

Zgon ………………

Data zgonu ………………

Data ostatniej obserwacji ………………
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość