Nazwa przedmiotu Etnologia Pomorza Kod ectsPobieranie 43.33 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar43.33 Kb.


załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 78/R/11
Nazwa przedmiotu

Etnologia PomorzaKod ECTS

Uzupełnia pracownik toku studiów, według ustalonego w UG wzoruNazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział HistorycznyStudia

kierunek

stopień

tryb

specjalność

specjalizacja

Etnologia

Studia pierwszego stopnia

stacjonarne

etnologia


Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. zw. dr hab. Józef BorzyszkowskiFormy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin

Liczba punktów ECTS

3  1. Formy zajęć

wykład z elementami konwersatorium


  1. Sposób realizacji
  • zajęcia w sali dydaktycznej
  1. Liczba godzin

30

II rok, 3 semestrCykl dydaktyczny

Od roku akademickiego 2012/2013 do roku akademickiego 2014/2015Status przedmiotu

  • obowiązkowy
Język wykładowy

Język polskiMetody dydaktyczne

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

A. Sposób zaliczenia
Egzamin


B. Formy zaliczenia
egzamin pisemny


C. Podstawowe kryteria

Wykład: Egzamin pisemny obejmujący problematykę poruszaną na zajęciach oraz znajomość literatury przedmiotu (patrz: Treści programowe oraz Wykaz literatury).

Skala ocen: poniżej 50% - ocena niedostateczna, 51-60% - dostateczny, 61-70% - dostateczny plus, 71-80% - dobry, 81-90% - dobry plus, 91-100% bardzo dobry.

Szczegółowe informacje na temat składowych ocen i form ich sprawdzania są zawarte w dokumencie Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia na kierunku etnologia UG i omawiane są na pierwszych zajęciach.Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne brak

B. Wymagania wstępne, brak


Cele przedmiotu

Zapoznanie studenta z współczesną etniczno-kulturową mozaiką Pomorza z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych.Treści programowe

Uwarunkowanie zmian...po 1945 roku; zróżnicowane korzenie i stan współczesny składu etniczno-kulturowego Pomorza – nad Odrą i Wisłą.
Wykaz literatury

A. Literatura wymagana:

* Pomerania ethnica – mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim, pod red. Marzeny Giedrojć j Janusza Mieczkowskiego, Szczecin 1998

* Mirosław Golon, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i Cyganie na Pomorzu Gdańskim po II wojnie światowej [w:] Mniejszości narodowe i wyznaniowe na Pomorzu w XIX i XX wieku, pod red. M. Wojciechowskiego, Toruń 1998;

* Księga Pamiątkowa Kongresu Pomorskiego, Gdańsk 1997 – Szczecin 1998, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, St. Pestka, Gdańsk 1999;

* Muzea pomorskie. Twórcy, zbiory i funkcje kulturowe, red. C. Obracht-Prondzyński, Słupsk-Gdańsk 2005;
B. Literatura uzupełniająca: (do wyboru dziesięć spośród podanych opracowań)

*Bożena Stelmachowska, Polskie grupy etniczne ludności rdzennej Pomorza, Poznań 1948;

*Anna Kwaśniewska, Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje,

osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2010;

* Czesław Osękowski, Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej w latach 1945-1956. Procesy integracji i dezintegracji, Zielona Góra 1994;

* Pomorze - mała ojczyzna Kaszubów. Historia i współczesność./ Kaschubisch-Pommersche Heimat. Geschichte und Gegenwart, red. Dietmar Albrecht i Józef Borzyszkowski, Gdańsk-Lübeck 2000;

* Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad stosunkiem do spuścizny kulturowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 2000;

* Bogdan Matławski, Kultura ludowa i jej przemiany na Pomorzu Zachodnim w latach 1970-2009, Szczecin 2011

* Wielkie Pomorze. Tożsamość i wielokulturowość, pod red. Adeli Kuik-Kalinowskiej i Daniela Kalinowskiego, Gdańsk-Słupsk 2011;

*W kręgu badaczy kultury Kaszub i Pomorza XIX i XX wieku, red. Józef Borzyszkowski, Słupsk – Gdańsk 2008

*Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, pod red. nauk. Ewy Polak i Joanny Leskiej Ślęzak,

Pelplin 2007 ;

*Socjologia polityczna Floriana Znanieckiego a współczesna polityka, pod red. Olgierda Sochackiego, Gdańsk 1996 (tamże

– Józef Borzyszkowski i Cezary Obracht-Prondzyński, Siły społeczne w walce o Pomorze. Spojrzenie na współczesne

stosunki polsko-niemieckie z perspektywy Pomorza, s. 45-56);

*Julian Rados, Rehabilitacja na Pomorzu Gdańskim, Gdańsk 1969;

* Zenon Romanow, Ludność niemiecka na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1947, Słupsk 1992;

*Hieronim Rybicki, Nazywano ich Słowińcami, Słupsk 1995; cz. II Wybór źródeł, Gdańsk-Wejherowo 2003;

* Pomorze – trudna Ojczyzna? red. A. Sakson, Poznań 1996;

*Rodzina pomorska, red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 1999;

*Janusz Mieczkowski, Żydzi, Niemcy i Ukraińcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956. Liczba, położenie i

działalność polityczna, Szczecin 1994;

*W starej i nowej ojczyźnie. Mniejszości narodowe w Gdańsku po II wojnie światowej, red. I. Hałagida, Gdańsk 1997;

*Emancypacja - asymilacja – antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX wieku, red. H. Nowak, Toruń 1912;

*Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, seria 1-8, red. . A. Chodubski, A.K.

Waśkiewicz, Gdańsk 2001-2008;

*Selim Chazbijewicz, Z Wilna do Gdańska. Tatarzy polsko-litewscy. Obecność w pejzażu kulturowym Polski i Gdańska po1945 r. Próba analizy społecznej, kulturowej; faktografia, w Rozmyślania gdańskie. Materiały z sesji Miejsce Gdańska w

procesie powstawania narodowego państwa polskiego, Gdańsk 1998;

*Helena Głogowska, Białorusini na Wybrzeżu Gdańskim, Toruń 2993;

*Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, Józef Borzyszkowski, Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński,

Gdańsk 2009;

* Z dziejów kultury Pomorza w XVIII-XX w., t.I-IV, Gdańsk 2000-2011;

* Jowita Kęcińska-Kaczmarek, Krajańskie ścieżki, Złotow 2011;

* Adela Kuik-Kalinowska, Tatczëzna. Literackie przestrzenie Kaszub, Gdańsk-Słupsk 2011

* Bolesław jażdżewski, Wspommnienia kaszubskiego”gbura”, t. 1-3, Gdąńsk 1992-2002,

*Józef Pozorski, Pasje przyrodnika. Wspomnienia Józefa Pozorskiego, oprac. B. Arsobra, Gdańsk 2002;

* Bernard Sychta, Kultura materialna Borów Tucholskich, Gdansk-Pelplin 1998;

*Kosznajderia – Kraina i ludzie między Chojnicami a Tucholą (XV-XX w.), pod red. Włodzimierza Jastrzębskiego, Byd-

goszcz Tuchola 2003;

*Kociewie, Pomorze Gdańskie, nr 6, red. Stanisław Gierszewski, Gdańsk 1969;

*Kociewie II, Pomorze Gdańskie nr 17, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1987;

*Kultura ludowa Kociewia, red. R. Landowski, Tczew 1995;

*Księga Pamiątkowa Kongresu Kociewskiego, red. Józef Borzyszkowski, Starogard Gdański 1997;

* Gdańsk 1945. Zbiór studiów pod red. Mariana Mroczki, Gdańsk 1996;

*Grzegorz Berendt, Żydzi na gdańskim rozdrożu (1945-1950), Gdańsk 2000;

*Kaszuby, Pomorze Gdańskie, nr 18, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1988;

*Cezary obracht-Prondzyński, Kaszubi miedzy dyskryminacją a regionalną podmiotowością, Gdańsk 2002;

* II Kongres Kaszubski „Przyszłość kaszubszczyzny”. Dokumentacja, red. Cezary Obracht-Prondzyński, Gdańsk 1992;

* Pro memoria. Leonard Brzeziński (1904-1984), red. J. Borzyszkowski, Gdańsk 2005;

* Dziedzictwo kulturowe Pomorza nad Wisłą, Pomorze Gdańskie nr 20, red. Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1997;

*Muzea a dziedzictwo kulturowe Pomorza, red. J. Borzyszkowski, Wejherowo- Gdańsk 2000;

* Muzea Pomorza Nadwiślańskiego, red. Michał Woźniak, Toruń 1996;

* Kolekcjonerstwo i muzealnictwo Gdańska, red. Teresa Grzybkowska, Gdańsk 1994;

* Grzybkowska Teresa, Muzea Gdańskie, Warszawa 1996;

* Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubskich pamiątek skarbnice. O muzeach na Kaszubach – ich dziejach, twórcach:funkcjach społecznych, Gdańsk 2008;

*Hanna Domańska, Kamienne drzewo płaczu. Gminy żydowskie województwa gdańskiego, ich zabytki i dzieje,

Gdansk 1991;

* Kongres Pomorski. Od historii ku przyszłości Pomorza, red. Hubert Bronk i Edward Włodarczyk, Szczecin 1999;

* Regionalizm jako folkloryzm, ruch społeczny i formuła ideologiczno-polityczna, red. Marek Latoszek, Gdańsk 1993;

* Bogdan Matławski; Tradycje polskiej muzyki ludowej w kulturze Pomorza Zachodniego w latach 1945-1970,

Szczecin 2001;

* Edukacja regionalna mniejszości narodowych i etnicznych. Z wybranych rozwiązań edukacyjnych Białorusinów,

*Francuzów, Niemców, Sami i Kaszubów, pod red. Kazimierza Kossak-Główczewskiego, Gdansk 1999;

*Cezary Obracht-Prondzyński, Bibliografia do studiowania spraw kaszubsko-pomorskich, Gdańsk 2004.Efekty uczenia się

H1_W03 Ma uporządkowana wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów humanistycznej

H1A_W06 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_W07 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów

H1A_U04 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych

H1A_U05 Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym

H1A_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

H1A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

H1A_K05 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, EuropyWiedza

K_W03 Ma uporządkowana wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii i antropologii kulturowej

K_W04 Zna i rozumie podstawową etnologiczną terminologię fachową

K_W06 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową w wybranych obszarach etnologicznej wiedzy o kulturze

K_W07 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu kultury polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej

K_W08 Ma uporządkowaną tematycznie wiedzę o procesach etnicznych na świecie

K_W10 Ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w etnologii i antropologii kulturowej

K_W13 Zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla różnych szkół w etnologii i antropologii kulturowejUmiejętności

K_U06 Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi etnologii i antropologii kulturowej

K_U08 Potrafi rozpoznawać i analizować różne typy kultury: materialnej, symbolicznej i społecznej

K_U09 Umie interpretować wytwory kulturowe za pomocą typowych metod interpretacji, uwzględniając ich miejsce w procesie historyczno-kulturowymKompetencje społeczne (postawy)

K_K01 Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego

K_K02 Jest otwarty na nowe idee i gotowy do przeformułowania swojego stanowiska

K_K09 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania etyki zawodowej

K_K10 Ma świadomość znaczenia dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy oraz własnej odpowiedzialności za jego zachowanie

K_K11 Uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowymKontakt

instytutkaszubski@wp.pl: uploads -> syllabusy
uploads -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
uploads -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
uploads -> Sekcja akrobatyki sportowej
uploads -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
uploads -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
uploads -> Egzamin z języka polskiego
syllabusy -> Nazwa przedmiotu Kultura popularna w Japonii Kod ects
syllabusy -> Etnologia ludów nadmorskich
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy