Strona główna

Nazwa przedmiotu metodologia badań naukowych-i (sem. 3) Kod ects


Pobieranie 24.82 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar24.82 Kb.

Nazwa przedmiotu

METODOLOGIA BADAŃ NAUKOWYCH-I (sem.3)Kod ECTS

6.18-MBN-2

Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Wydział Przyrodniczo-Techniczny / Katedra Biosystematyki

Studia

kierunek

stopień

tryb

specjalność

specjalizacja

Biologia

III (doktoranckie)

stacjonarny


Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gawdzik, prof. zw.Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin

Liczba punktów ECTS: 2
Godziny kontaktowe

‒ udział w wykładach: 15 × 1 h = 15 h

‒ konsultacje: 1 × 1 h = 1 h

Razem: 16 h


Praca własna studenta

‒ przygotowanie do kolokwium i obecności na kolokwium: 10h


Całkowita suma = 26 h (1 p. ECTS)


A. Formy zajęć (wybrać)

  • wykład, 15 godzin
B. Sposób realizacji (wybrać)
C. Liczba godzin przyporządkowana danej formie i sposobowi realizacji zajęć, zgodnie z zatwierdzonym programem studiów:

15 W


Status przedmiotu

  • obowiązkowy
Język wykładowy

POLSKI


Metody dydaktyczne

:

  • wykład z prezentacją multimedialną i dyskusją
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne

  • zaliczenie z oceną
B. Formy zaliczenia

  • kolokwium

C. Podstawowe kryteria: poprawność metodologiczna i formalna

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

Należy określić:

A. Wymagania formalne, czyli nazwy przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu BRAK

B. Wymagania wstępne, czyli zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych lub traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu znajomość matematyki na poziomie elementów rachunku różniczkowego

Cele przedmiotu

Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie poprawnej metodologicznie konstrukcji i realizacji projektów badawczych.

Opis matematyczny wyników badań doświadczalnych i weryfikacja hipotez naukowych

Treści programowe

  1. Problematyka wykładu:

Wyznaczanie pierwiastków równań algebraicznych. Metody graficzne. Metody analityczne. Rozwiązywanie układów równań algebraicznych. Metody Gaussa-Jordana i Gaussa-Seidela. Proste statystyki. Rozkład normalny. Regresja bazująca na metodzie najmniejszych kwadratów, regresja liniowa i jej zastosowania. Regresja wielomianowa. Metody interpolacyjne: Newtona, Lagrang’a i splinów. Wyznaczenie średnich całkowych, całkowanie numeryczne. Wybrane numeryczne metody całkowania równań różniczkowych. Elementy statystyki matematycznej. Weryfikacja hipotezy parametrycznej i hipotezy nieparametrycznej


Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.

  1. Chapra S.C., Canela R.P., Numerical Methods for Engineers, McGraw_ Hill Book Company, 1985

  2. Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN, Warszawa 1968

  3. Gajek L., Kałuszka M., Wnioskowanie statystyczne Modele i Metody, WNT, Warszawa 2000

  4. Łomnicki A., Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa 2010Efekty kształcenia

Zdobycie wiedzy związanej z analitycznym opisem uzyskanych rezultatów badawczych. Posiada umiejętności formułowania hipotez badawczych oraz statystycznej weryfikacji tych hipotez. Ma świadomość znaczenia badań naukowych w świetle społecznego zapotrzebowania na ich rezultaty.

Wiedza

SD_W03: Posiada wiedzę w zakresie ilościowego ujęcia uzyskanych rezultatów. Wie jak powiązać wyniki doświadczeń z wybranymi metodami matematycznego ich opisuUmiejętności

SD_U01: Umie sformułować hipotezę badawczą zaplanować doświadczenia służące jej weryfikacji oraz dokonać statystycznej weryfikacji, postawionej hipotezyKompetencje społeczne (postawy)

SD_K02: Potrafi krytycznie ocenić rezultaty swoich badań w świetle danych literaturowych.SD_K04: Jest świadomy znaczenia prowadzonych badań w świetle społecznego zapotrzebowania na ich rezultaty

Kontakt

Samodzielna Katedra Inżynierii Procesowej, kip@uni.opole.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość