Strona główna

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V


Pobieranie 380.07 Kb.
Strona1/6
Data17.06.2016
Rozmiar380.07 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.164Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

6


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr A. Przyszlak
Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego to gramatyka funkcjonalna, która integruje wiedzę teoretyczną z praktycznym użyciem form i struktur gramatycznych, a także przeciwdziała interferencji (błędom gramatycznym, zachodzącym na styku języka polskiego i rosyjskiego) oraz kształtuje umiejętność wyjaśniania zjawisk gramatycznych.

Cel zajęć: Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów w zakresie czterech sprawności: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, a także (w mniejszym stopniu) kształtowanie kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej w ramach tematyki przewidzianej w programie

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:

 1. co to są zaimki nieokreślone i przeczące;

 2. jak tworzy się imiesłowy przymiotnikowe (formy pełne i krótkie) w języku rosyjskim i jaką funkcję pełnią w zdaniu;

 3. jak tworzy się imiesłowy przysłówkowe w języku rosyjskim i jaką funkcję pełni w zdaniu;

 4. na czym polega podstawowy błąd w użyciu imiesłowów przysłówkowych;

 5. co to są skróty i skrótowce i jakie są ich typy;

 6. jak tworzy się rzeczowniki i przymiotniki złożone.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 1. w sposób świadomy i prawidłowy stosować zaimki nieokreślone i przeczące, a także imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekstach ustnych i pisemnych;

 2. prawidłowo używać skrótów i skrótowców w tekście pisanym;

 3. rozwinąć skróty i skrótowce w tekście ustnym, w razie wątpliwości – korzystać ze strony www.sokr.ru;

 4. stosować zasady pisowni rzeczowników i przymiotników złożonych, w razie wątpliwości korzystać ze słowników ortograficznych i ortoepicznych.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien reprezentować następujące postawy: być otwartym na kontakt z ludźmi innych narodowości i kręgów kulturowych, propagować wzajemne zrozumienie i tolerancję, szacunek dla tożsamości i różnorodności kulturowej.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 30

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 15

Konsultacje: 45

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 20

Czytanie lektur i literatury fachowej (w tym aktualnej prasy): 30


Suma godzin: 180

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 6Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Prace kontrolne: 30%

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 20%

Egzamin ustny/pisemny: 0%

Frekwencja: 20%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

  1. Zaimki nieokreślone i przeczące (tworzenie, odmiana, pisownia, funkcje w zdaniu).

  2. Imiesłów przymiotnikowy (tworzenie form pełnych i krótkich, odmiana, pisownia, interpunkcja, funkcje w zdaniu).

  3. Imiesłów przysłówkowy (tworzenie, funkcje w zdaniu, interpunkcja).

  4. Skróty i skrótowce (typy, pisownia, odmiana)

  5. Rzeczowniki i przymiotniki złożone

  6. Konstrukcje typu: объёмом в..., шириной в...., площадью в ....

Podstawowa literatura:

   1. B. Chlebda, I. Danecka, 2010, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Opole.

   2. B. Chlebda, I. Danecka, 2011, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Opole.

   3. Cz. Lachur, 1998, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole.

   4. A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, 2009, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa.

   5. N. Kowalska, D. Samek, 2008, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa.

   6. S. Karolak, 1990, Gramatyka rosyjska w ujęciu systematycznym, Warszawa.

   7. W. Bartkiewicz, 2008, Jak piszemy po rosyjsku (ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda), Warszawa.

   8. О.И. Глазунова, 2000, Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях, Санкт-Петербург.
Nazwa przedmiotu: Pisanie w języku rosyjskim V

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.136Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr A. Przyszlak
Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia w ramach Pisania w języku rosyjskim stanowią integralną część kursu nauczania języka rosyjskiego (obok przedmiotów: PNJR i Praca z tekstem) i mają na celu doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej studentów w zakresie sprawności pisania. Podczas zajęć rozwijana będzie umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej oraz umiejętność formułowania poprawnych wypowiedzi pisemnych z wykorzystaniem poznanych zasad ortografii rosyjskiej.

Cel zajęć:

1) zaznajomienie studentów z regułami ortografii rosyjskiej, przewidzianymi w obowiązującym programie nauczania

2) wprowadzenie nowego materiału leksykalnego z zakresu korespondencji handlowej

3) rozwijanie umiejętności wypowiedzi pisemnej studentów poprzez praktyczne wykorzystanie wprowadzonych zasad ortograficznych (w formie listu, recenzji, komentarza, notatki, itp.)

4) kształtowanie umiejętności przetwarzania tekstu w zakresie pisania (tworzenie tekstu nowego)


Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

1) objaśnić zasady regulujące pisownię wielkiej i małej litery w rosyjskim systemie językowym

2) wskazać podobieństwa i różnice w zakresie użycia wielkich i małych liter w polszczyźnie i ruszczyźnie

3) wymienić standardowe konstrukcje gramatyczno-leksykalne charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów listów handlowych (tj.: zawiadomienie, zaproszenie, podziękowanie)

4) odtwarzać wzory pism korespondencji handlowej (odnośnie do ww. rodzajów listów)


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

1) tworzyć teksty ortograficznie poprawne

2) przetwarzać przeczytany tekst w formie pisemnej (np. notatki, komentarza, recenzji, itp.)

3) wykorzystywać przyswojone standardowe elementy gramatyczno-leksykalne przy tworzeniu tekstów listów handlowych

4) formułować wypowiedzi pisemne na tematy określone w programie


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:

- aktywnie uczestniczyć w procesie komunikowania się w kręgach tematycznych określonych w programie (np. prowadzić korespondencję handlową).Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Czas na przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 20 godz.

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 25 godz.

Konsultacje:45 godz.

Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 10 %

Prace kontrolne: 55 %

Prace domowe: 15 %

Test końcowy: 10 %

Frekwencja: 10 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1) Wprowadzenie reguł poprawnej pisowni wielkiej i małej litery w:

a) nazwach narodowości

b) nazwach krajów i kontynentów

c) nazwach geograficznych

d) nazwach urzędów i instytucji

e) tytułach gazet i czasopism

2) Zapoznanie studentów z wzorami pism korespondencji handlowej oraz wprowadzenie specjalistycznej leksyki handlowej z zakresu następujących rodzajów listów:

a) zawiadomienie (письмо-сообщение)

b) zaproszenie (письмо-приглашение)

c) podziękowanie (письмо-благодарность)


Podstawowa literatura:

Chlebda B., Danecka I., 2010, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego, cz. II, Opole.

Kłobukowa L., Michałkina I., Chawronina S., Dereń B., Tarsa J., Witkowska-Lewicka F., 2003, Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa.

Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2006, Ни пуха ни пера! Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. Wersja CD., Opole

Bondar N., Chwatow S., 1998, Бизнес-контакт, Warszawa.

Chwatow S., Hajczuk R., 2000, Русский язык в бизнесе, Warszawa.

Świrepo L., 2007, Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa.

Nazwa przedmiotu: Praca z tekstem rosyjskim V

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.132Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr A. Przyszlak
Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia w ramach przedmiotu Praca z tekstem rosyjskim stanowią integralną część kursu nauczania języka rosyjskiego i łączą się z Praktyczną nauką języka rosyjskiego i Pisaniem w języku rosyjskim. Celem zajęć jest doskonalenie kompetencji językowych i komunikacyjnych studentów. Wprowadzając nowy materiał leksykalny główny nacisk kładzie się na kształtowanie sprawności mówienia i czytania. Na zajęciach utrwalane są konstrukcje leksykalno-gramatyczne
w procesie komunikacji.

Cel zajęć:

1. wprowadzenie nowego materiału leksykalnego, zgodnego z obowiązującym programem nauczania


2. rozwijanie umiejętności wypowiadania się oraz usprawnienie płynności mówienia w zakresie wprowadzanej tematyki leksykalnej
3. praktyczne wykorzystanie wprowadzonego zasobu leksykalnego poprzez tworzenie dialogów, prezentacji, uczestnictwo w dyskusji itp.
doskonalenie rozumienia tekstu czytanego oraz umiejętności odbioru tekstu w zakresie rozumienia ze słuchu
4. kształtowanie umiejętności przetwarzania tekstu w zakresie mówienia oraz umiejętności tworzenia nowych wypowiedzi

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student powinien być w stanie:
1. definiować podstawowe wskaźniki finansowe firmy
2. scharakteryzować zmienność parametrów finansowych firmy w określonym czasie
3. określić podstawowe rodzaje banków
4. nazwać podstawowe usługi świadczone przez bank
5. wymienić główne typy reklam
6. analizować zasady marketingu
7. ocenić skuteczność działań marketingowych i reklamy
8. opisać rodzaje giełd
9. wymienić i scharakteryzować podstawowe wskaźniki działalności giełdy
9. rozpoznawać określone struktury leksykalno-gramatyczne w kontekście tekstu

Umiejętności: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:
1. analizować finanse firmy
2. korzystać z usług bankowych
3. porównywać dochodowość lokat bankowych i inwestycji giełdowych
4. założyć konto w banku
5. posługiwać się kartą bankomatową
6. przygotować dokumenty do uzyskania kredytu
7. opracować zarys kampanii marketingowej
8. zaprojektować reklamę wybranego towaru lub usługi
9. formułować wypowiedzi ustne na tematy określone w programie
10. odtwarzać i przetwarzać przeczytany tekst w postaci streszczenia, komentarza, dialogu itp.

Inne kompetencje (postawy): W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy:
1. kreatywność w przygotowaniu kampanii marketingowych i reklamowych
2. wyrażanie ocen odnoszących się do usług bankowych i działalności giełdy
3. świadomość ryzyka inwestycji giełdowych

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30 godz.

Czas na przygotowanie się do zajęć: 30 godz.

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 30 godz.

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 30 godz.

Konsultacje:30 godz.

Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 10 %

Prace kontrolne: 55 %

Prace domowe: 15 %

Test końcowy: 10 %

Frekwencja: 10 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1. Charakterystyka finansów firmy.


2. Rodzaje wynagrodzenia za pracę.
3. Zmiany wskaźników finansowych firmy (wzrost , spadek, o ile procent w jakim czasie)
4. Porównywanie wskaźników finansowych
5. Rodzaje banków
6. Charakterystyka usług bankowych.
7. Zakładanie kont bankowych.
8. Rodzaje lokat bankowych.
9. Typy pożyczek i kredytów bankowych .
10. Działania marketingowe firmy.
11. Cele marketingu i reklamy.
12. Rodzaje reklamy.
13. Analiza wybranej kampanii reklamowej.
14. Samodzielna prezentacja przygotowanej reklamy.

Podstawowa literatura:

Kłobukowa L., Michałkina I., Chawronina S., Dereń B., Tarsa J., Witkowska-Lawicka F., 2003, Język rosyjski w sferze biznesu,


Witkowska-Lewicka F., Dereń B., Ни пуха ни пера! Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. Wersja CD, Opole
Chwatow S., Hajczuk R., 2000, Русский язык в бизнесе, Warszawa
Bondar N., Chwatow S., 1988, Бизнес-контакт, Warszawa
Bogdanowa A., Starościak A., 1993, Marketing po rosyjsku dla Polaków, Olsztyn
Марсакова Т.Т., 1994, Русский язык для бизнеса,Москва
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość