Strona główna

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V


Pobieranie 380.07 Kb.
Strona3/6
Data17.06.2016
Rozmiar380.07 Kb.
1   2   3   4   5   6


Nazwa przedmiotu: Konwersacja rosyjska III

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.194Rok: III


Semestr: zimowy 2014/15

Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk : rosyjski


Zaliczenie:

Zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr J. TarsaLiczba miejsc:


Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:


Ogólny opis przedmiotu:

Komunikacja werbalna jest najważniejszą częścią języka i jest możliwa bez względu na poziom uczącego się. Nawet początkująca osoba ma możliwości prowadzenia dialogu w języku rosyjskim, nie musi być on skomplikowany, ważne aby nie był prowadzony w języku polskim. Im więcej konwersacji prowadzimy w języku obcym, tym szybciej uczymy się tego języka. Podczas konwersacji student ma możliwość mówić i słuchać oraz odpowiednio reagować na zaistniałe sytuacje w sposób zupełnie naturalny.Cel zajęć:

Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów, a także kompetencji socjolingwistycznej, socjokulturowej, dyskursu językowego (umiejętność nawiązania rozmowy, podtrzymania jej i zakończenia), strategicznej (umiejętność radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi: zasygnalizowanie niezrozumienia, prośba o powtórzenie, wyjaśnienie). Celem końcowym jest zdobycie biegłości językowej i pełnej swobody podczas komunikowania się z osobami posługującymi się językiem rosyjskim.Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: • Gromadzić różnorodne środki językowe i używać ich w ramach tematyki Treści programowych.

 • Prowadzić rozmowę, pertraktacje, wyrazić swoją opinie, prośbę, sugestię.

 • Prezentować wiedzę na temat niestandardowej turystyki.

 • Prezentować wiedzę potrzebną do przeprowadzenia wycieczki po mieście.

 • Opisać przebieg wypadku drogowego, kradzieży.

 • Charakteryzować rodzaje zagrożeń i sposób zachowania się w sytuacjach kryzysowych.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student powinien: • Rozumieć dłuższe wypowiedzi w języku rosyjskim dotyczące różnych sfer życia.

 • Biegle czytać teksty w języku rosyjskim i wyodrębniać w nich określone informacje.

 • Formułować dłuższe wypowiedzi ustne w języku rosyjskim dotyczące różnych sfer życia codziennego w ramach tematyki Treści programowych.

 • Umieć uzyskiwać informacje od rodzimych użytkowników języka.

 • W sposób świadomy i prawidłowy gromadzić i prezentować wiedzę w zakresie Treści programowych.

 • Potrafić przekazywać uzyskane informacje innym osobom w ramach poznanych struktur językowych, również w czasie rozmowy telefonicznej.

Inne kompetencje (postawy):

Po zakończeniu kursu student powinien reprezentować następujące postawy: być otwartym na kontakt z ludźmi innych narodowości i kręgów kulturowych, propagować wzajemne zrozumienie i tolerancję, szacunek dla tożsamości i różnorodności kulturowej.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace domowe: 10 %


 1. Zaliczenie ustne: 20%:

 2. Frekwencja: 30%

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 15

Konsultacje:15

Czytanie (w tym aktualnej prasy): 15


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Вы согласны? Я не согласен!

 2. Разговор по телефону.

 3. В полиции: кража, ДТП, угон.

 4. Нестандартный туризм.

 5. Прогулка по городу.

 6. Как сказать да и нет?

 7. Здравствуйте, я ваш гид-переводчик!

 8. Добро пожаловать в наш отель!

 9. Решаем проблемы наших гостей и с нашими гостями.

 10. Поезжай за границу, и ты узнаешь много нового о своей стране (английское изречение).

Podstawowa literatura:

Р.А. Кулькова, 2005, Я хочу тебя спросить... Беседы и дискуссии на русском языке, Москва.

И.В. Казнышкина, С.А. Хавронина, 2010, Пять звёзд. Экспресс-курс по русскому языку для работников сервиса, Москва.

Н. А. Маркина, Ю. Е. Прохоров, 2006, Мы похожи, но мы разные... : учебное пособие по русской культуре и русскому менталитету для иностранных учащихся. Вып.2, Москва.

Н.Ю. Писарчик, Ю.Е. Прохоров, 2002, Мы похожи, но мы разные, Москва.

Л.Б. Трушина и др., 2005, Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-1, Москва.

Л.Б. Трушина и др., 2006, Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-2, Москва.

Л.Н. Ольхова, 2001, Как сказать «НЕТ». Выражение отрицания в русском языке, Санкт-Петербург.

Г.В. Беляева и др., 2004, Слушайте. Спрашивайте. Отвечайте. Пособие по говорению. Диалогическая речь. Москва.

Г.И. Володина, 2008, А как об этом сказать? Специфические обороты разговорной речи.
Nazwa przedmiotu: Techniki negocjacji

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.73Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

1


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:

dr A. Krawczyk-SołtysLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: omówienie zasad negocjowania w zależności od kręgu kulturowego partnera negocjacyjnego, zaprezentowanie zasad opracowywania BATNA oraz przygotowania negocjacji, przedstawienie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych

Cel zajęć: uporządkowanie i przedstawienie kluczowych problemów i zagadnień negocjacyjnych, wyjaśnienie ich mechanizmów oraz zaprezentowanie najskuteczniejszych technik negocjacyjnych, co będzie pomocne w zrozumieniu i interpretowaniu zdarzeń i zachowań negocjacyjnych, a w konsekwencji przyczyni się do rozwijania umiejętności praktycznych w tym zakresie.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: osiągnięcie wymaganego poziomu wiedzy, nabycie umiejętności identyfikacji poszczególnych taktyk negocjacyjnych oraz ich stosowania

Umiejętności: Umiejętność zastosowania pozyskanej wiedzy do konkretnych sytuacji występujących w organizacjach i konkretnych procesów negocjacyjnych

Inne kompetencje (postawy): zdolność do autonomicznego i od­po­­wie­dzialnego wykonywania powierzonych zadań; gotowość do permanentnego uczenia się; sprawność komunikowania się; umiejętność współdziałania z innymi w roli zarów­no członka jak i lidera zespołu.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: -

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: -

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 10

Konsultacje: 5


Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Zaliczenie ustne: 30%:

Frekwencja: 50%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Konflikty i ich rodzaje, Zarządzanie przez konflikty, elementy procesu negocjacji, Batna, techniki negocjacji, techniki perswazji
Podstawowa literatura:

Fowler, Jak skutecznie negocjować, Petit, Warszawa, 1997

R. Dawson, Sekrety negocjacji dla biznesmenów, Wamex, Warszawa, 2006

Ekonomiczne podstawy negocjacji. Pomiędzy prawem a moralnością, red. H. Jastrzębska-Smolaga, Difin, Warszawa, 2007

Z. Nęcki, Negocjacje w biznesie, Antykwa, Kraków, 2000

D.A. Lax, J.K. Sebenius, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry negocjacyjne, MT Biznes, Warszawa, 2007

U. Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 2006
Nazwa przedmiotu: Metodyka rozwiązywania problemów

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.195Rok: III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

1


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: W toku zajęć studenci zapoznają się z metodyką rozwiązywania problemów i wykorzystają przedstawione w ramach omawianej metodyki metody i techniki w opracowaniu przez nich przy pomocy prowadzącego zajęcia projektów.

Cel zajęć:

 • przekazanie wiedzy na temat innowacji, procesu innowacyjnego, czynników wpływających na ten proces, roli twórczości w organizacji,

 • wskazanie na indywidualne determinanty twórczości uczestników organizacji,

 • przedstawienie składników procesu twórczego w organizacji,

 • prezentacja wewnętrznych i zewnętrznych barier twórczości,

 • zastosowanie metod heurystycznych jako narzędzia pobudzającego twórczość,

 • praktyczne zastosowanie treningu twórczości poprzez ćwiczenie umiejętności przydatnych przy generowaniu nowych rozwiązań.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: studenci po skończonym kursie powinni wykazać się wiedzą z zakresu metodyki rozwiązywania problemów oraz stosowanych metod i technik.

Umiejętności: Zajęcia poszerzą wiedzę studentów w zakresie metodyki rozwiązywania problemów a także będą sprzyjały postawom aktywnym i dadzą możliwość praktycznego wykorzystania metod i technik w celu rozwiązania postawionego w toku zajęć problemu.

Inne kompetencje (postawy): studenci będą mogli w trakcie zajęć wykazać się postawą aktywną i wnikliwością w zakresie analizowanych zagadnień.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: -

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: -

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 10

Konsultacje: 5


Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Zaliczenie ustne: 30%:

Frekwencja: 50%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Metodyka rozwiązywania problemów (aparatura pojęciowa, etapy)

 2. Identyfikacja problemu

 3. Diagnoza stanu obecnego (źródła informacji, techniki gromadzenia i analizowania informacji, wykres Ishikawy)

 4. Decyzje (prawo Vilfredo Pareto)

 5. Zastosowanie technik heurystycznych w twórczym poszukiwaniu rozwiązań

 6. Zastosowanie macierzy decyzyjnych i mapy rozwiązań problemu

Podstawowa literatura:

 • Metody i techniki organizatorskie, red. J Skalik, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2001.

 • Z. Mikołajczyk, Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa 1999.

 • Z. Martyniak, Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.

 • Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, red. J.T. Duda, W. Waszkielewicz, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006.
Nazwa przedmiotu: Trening twórczości

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.196Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

1


Forma zajęć:

wykład


Język :

polski


Zaliczenie:

zaliczenieProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: W toku zajęć studenci będą mogli poznać i zastosować szereg technik twórczych.

Cel zajęć:

 • przekazanie wiedzy na temat innowacji, procesu innowacyjnego, czynników wpływających na ten proces, roli twórczości w organizacji,

 • wskazanie na indywidualne determinanty twórczości uczestników organizacji,

 • przedstawienie składników procesu twórczego w organizacji,

 • prezentacja wewnętrznych i zewnętrznych barier twórczości,

 • zastosowanie metod heurystycznych jako narzędzia pobudzającego twórczość,

 • praktyczne zastosowanie treningu twórczości poprzez ćwiczenie umiejętności przydatnych przy generowaniu nowych rozwiązań.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: studenci po skończonym kursie powinni wykazać się wiedzą z zakresu zrealizowanego materiału.

Umiejętności: Zajęcia poszerzą wiedzę studentów w zakresie twórczości a także będą sprzyjały postawom aktywnym i dadzą możliwość praktycznego zastosowania omawianych technik pobudzających twórczość.

Inne kompetencje (postawy): studenci będą mogli w trakcie zajęć wykazać się postawą aktywną i wnikliwością w zakresie analizowanych zagadnień.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: -

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: -

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 10

Konsultacje: 5


Suma godzin: 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Zaliczenie ustne: 30%:

Frekwencja: 50%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Proces twórczości

 2. Metody heurystyczne jako narzędzie intensyfikacji twórczości pracowników

 3. Determinanty twórczości (jako czynniki zewnętrzne, wspomagające)

 4. Indywidualne determinanty twórczości pracowników

 5. Bariery twórczości – organizacyjne

 6. Bariery twórczości – wewnętrzne

 7. Bezpośrednie oddziaływanie kierowników na twórczość pracowników

 8. Autonomia jako warunek konieczny w intensyfikacji twórczości pracowników

 9. Twórczość w kontekście systemu oceny, nagród i kar

 10. Struktury organizacyjne sprzyjające twórczości pracowników

 11. Wykorzystanie treningu twórczości w organizacjach

 12. Rola innowacji w zarządzaniu

Podstawowa literatura:

 • Nęcka E., Trening twórczości, Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005

 • Trompenaars A., Kultura innowacji: kreatywność pracowników a sukces firmy, Wolters Kliwer Polska, Warszawa 2010.

 • M. Brzeziński, Organizacja kreatywna, Wydawnictwo JAK, PWN, Warszawa 2009.

 • Nęcka E., Proces twórczy i jego ograniczenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

 • Clegg, Creativity and innovation for managers, Butteworth-Heinemann, 2001.
1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość