Strona główna

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V


Pobieranie 380.07 Kb.
Strona4/6
Data17.06.2016
Rozmiar380.07 Kb.
1   2   3   4   5   6


Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.197Rok:III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

15


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

1


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

prof. dr hab. W. Chlebda

dr M. Giej

dr L. Płatkowska-ProkopczykLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zadaniem proseminarium licencjackiego jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu metodologii i techniki pracy naukowej oraz przygotowania ich do podjęcia i samodzielnego opracowania problemu badawczego

Cel zajęć: Proseminaria licencjackie mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy naukowej, ze źródłami informacji naukowej i sposobami wyszukiwania literatury na określony temat oraz szczegółowe omówienie składników konstrukcyjnych pracy (wstępu, rozdziałów, zakończenia, streszczenia, bibliografii) i kryteriami jej oceny

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Na proseminarium licencjackim student powinien uzyskać podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań i konstruowania pracy naukowej, nauczyć się posługiwać w sposób prawidłowy terminami związanymi z tematem, przyswoić zasady korzystania ze źródeł i literatury przedmiotu, posiąść bardziej szczegółową wiedzę w określonym zakresie, związanym z problematyką późniejszej rozprawy magisterskiej

Umiejętności: Po zakończeniu proseminarium licencjackiego student potrafi:

Korzystać samodzielnie z dostępnych źródeł i prawidłowo wprowadzać do swej pracy ustalenia zawarte w literaturze przedmiotu, formułować własne opinie na temat rozpatrywanych zjawiskInne kompetencje (postawy): W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie nabyć następujące postawy: kreatywność, krytycyzm, wrażliwość na omawiane w pracy wartości estetyczne, etyczne i kulturalne

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 15

Czas na przygotowanie się do zajęć: -

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: -

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim:

Konsultacje: 30


Suma godzin: 45

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 1Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Zaliczenie ustne: 50%:

Frekwencja: 30%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Ogólna charakterystyka pracy dyplomowej i magisterskiej. Metodologia, struktura (wstęp, rozdziały, zakończenie, streszczenie, bibliografia), strona techniczna (cytowanie, przypisy, styl)Podstawowa literatura:

Kunowski S., Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, (Jak pisać pracę magisterską), Lublin 1971

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967

Sobiś H., Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 1990

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego VI

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.116Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

dr A. Przyszlak
Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego to gramatyka funkcjonalna, która integruje wiedzę teoretyczną z praktycznym użyciem form i struktur gramatycznych, a także przeciwdziała interferencji (błędom gramatycznym, zachodzącym na styku języka polskiego i rosyjskiego) oraz kształtuje umiejętność wyjaśniania zjawisk gramatycznych.

Cel zajęć: Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej studentów w zakresie czterech sprawności: mówienia, czytania, pisania i rozumienia ze słuchu, a także (w mniejszym stopniu) kształtowanie kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej w ramach tematyki przewidzianej w programie

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wiedzieć:

 • co to są zaimki nieokreślone i przeczące;

 • jak tworzy się imiesłowy przymiotnikowe (formy pełne i krótkie) w języku rosyjskim i jaką funkcję pełnią w zdaniu;

 • jak tworzy się imiesłowy przysłówkowe w języku rosyjskim i jaką funkcję pełni w zdaniu;

 • na czym polega podstawowy błąd w użyciu imiesłowów przysłówkowych;

 • co to są skróty i skrótowce i jakie są ich typy;

 • jak tworzy się rzeczowniki i przymiotniki złożone.

Umiejętności: Po zakończeniu kursu student powinien umieć:

 • w sposób świadomy i prawidłowy stosować zaimki nieokreślone i przeczące, a także imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe w tekstach ustnych i pisemnych;

 • prawidłowo używać skrótów i skrótowców w tekście pisanym;

 • rozwinąć skróty i skrótowce w tekście ustnym, w razie wątpliwości – korzystać ze strony www.sokr.ru;

 • stosować zasady pisowni rzeczowników i przymiotników złożonych, w razie wątpliwości korzystać ze słowników ortograficznych i ortoepicznych.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien reprezentować następujące postawy: być otwartym na kontakt z ludźmi innych narodowości i kręgów kulturowych, propagować wzajemne zrozumienie i tolerancję, szacunek dla tożsamości i różnorodności kulturowej.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 30

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 15

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 15

Czytanie lektur i literatury fachowej (w tym aktualnej prasy):20


Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin ustny/pisemny: 100 %Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Zaimki nieokreślone i przeczące (tworzenie, odmiana, pisownia, funkcje w zdaniu).

 2. Imiesłów przymiotnikowy (tworzenie form pełnych i krótkich, odmiana, pisownia, interpunkcja, funkcje w zdaniu).

 3. Imiesłów przysłówkowy (tworzenie, funkcje w zdaniu, interpunkcja).

 4. Skróty i skrótowce (typy, pisownia, odmiana)

 5. Rzeczowniki i przymiotniki złożone

 6. Konstrukcje typu: объёмом в..., шириной в...., площадью в ....
Podstawowa literatura:

B. Chlebda, I. Danecka, 2010, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część II, Opole.

B. Chlebda, I. Danecka, 2011, Skrypt do praktycznej nauki języka rosyjskiego. Część III, Opole.

Cz. Lachur, 1998, Współczesny język rosyjski. System gramatyczny (z ćwiczeniami), Opole.

A. Gołubiewa, M. Kuratczyk, 2009, Gramatyka języka rosyjskiego z ćwiczeniami, Warszawa.

N. Kowalska, D. Samek, 2008, Praktyczna gramatyka języka rosyjskiego, Warszawa.

S. Karolak, 1990, Gramatyka rosyjska w ujęciu systematycznym, Warszawa.

W. Bartkiewicz, 2008, Jak piszemy po rosyjsku (ortografia: zasady, ćwiczenia, dyktanda), Warszawa.

О.И. Глазунова, 2000, Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях, Санкт-Петербург.

Nazwa przedmiotu: Praca z tekstem rosyjskim VI

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.204Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr A. Przyszlak
Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zajęcia w ramach pracy z tekstem w języku rosyjskim stanowią integralną część kursu nauczania języka rosyjskiego (obok przedmiotów: PNJR i Praca z tekstem) i mają na celu doskonalenie kompetencji językowo-komunikacyjnej studentów w zakresie sprawności pisania. Podczas zajęć doskonalona będzie umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej.

Cel zajęć:

1) utrwalenie wiedzy dot. reguł ortografii rosyjskiej, wprowadzonych w poprzednim semestrze

2) wprowadzenie nowego materiału leksykalnego z zakresu korespondencji handlowej

3) doskonalenie umiejętności tworzenia i przetwarzania tekstu w zakresie pisania z wykorzystaniem przyswojonych zasad ortograficznychZamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

1) wymienić standardowe konstrukcje gramatyczno-leksykalne charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów listów handlowych (tj.: list potwierdzający, list przewodni, list-prośba, monit)

2) odtwarzać wzory pism korespondencji handlowej (odnośnie do ww. rodzajów listów)


Umiejętności: Po zakończeniu kursu student potrafi:

1) tworzyć teksty ortograficznie poprawne

2) przetwarzać przeczytany tekst w formie pisemnej (np. notatki, komentarza, recenzji, itp.)

3) wykorzystywać przyswojone standardowe elementy gramatyczno-leksykalne przy tworzeniu tekstów listów handlowych

4) formułować wypowiedzi pisemne na tematy określone w programie


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:

- aktywnie uczestniczyć w procesie komunikowania się w kręgach tematycznych określonych w programie (np. prowadzić korespondencję handlową).Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 25

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 15


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20%

Prace kontrolne: 20%

Prace domowe: 10%

Esej/referat: 0%

Test końcowy: 0%

Egzamin ustny/pisemny: 30%

Frekwencja: 20%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Zapoznanie studentów z wzorami pism korespondencji handlowej oraz wprowadzenie specjalistycznej leksyki handlowej z zakresu następujących rodzajów listów:

1) list potwierdzający (письмо-подтверждение)

2) list przewodni (сопроводительное письмо)

3) list-prośba (письмо-просьба)

4) monit (письмо-напоминание)

Podstawowa literatura:

Kłobukowa L., Michałkina I., Chawronina S., Dereń B., Tarsa J., Witkowska-Lewicka F., 2003, Język rosyjski w sferze biznesu, Warszawa.

Witkowska-Lewicka F., Dereń B., 2006, Ни пуха ни пера! Vademecum leksyki rosyjskiego języka biznesu. Wersja CD., Opole

Bondar N., Chwatow S., 1998, Бизнес-контакт, Warszawa.

Chwatow S., Hajczuk R., 2000, Русский язык в бизнесе, Warszawa.

Świrepo L., 2007, Rosyjska korespondencja handlowa, Warszawa.

Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego w języku angielskim

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.123Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

angielskiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

dr B. PudełkoLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego w języku angielskim to praktyczny przedmiot, którego zadaniem jest poszerzenie kompetencji językowej i komunikacyjnej studenta z takich tematów jak: codzienna obsługa biura podróży, organizacja wycieczek i wypoczynku urlopowego, bieżąca obsługa gości w hotelu i restauracji, usługi przewodnikowe, podróż autokarem, samolotem i statkiem, system komunikacyjny w krajach anglojęzycznych – środki transportu, ubezpieczenia międzynarodowe, firmy ubezpieczeniowe, etc.

Cel zajęć: Celem kursu jest pogłębienie kompetencji językowej i komunikacyjnej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, a także poznanie wybranych elementów geografii i najważniejszych atrakcji turystycznych krajów anglojęzycznych i ich międzynarodowej pozycji turystycznej.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

 1. odtworzyć szereg słów, zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla przemysłu turystycznego;

 2. scharakteryzować najważniejsze kraje anglojęzyczne pod kątem parametrów geograficznych i demograficznych;

 3. rozpoznać i scharakteryzować główne cele oraz atrakcje turystyczne najważniejszych krajów anglojęzycznych (USA, UK, Kanady, Australii, Irlandii).

Umiejętności: Po zakończeniu kursu (sem. I) student potrafi:

 1. posługiwać się językiem angielskim w środowisku przemysłu turystycznego (biuro podróży, hotel, restauracja, autokar/samolot/etc., lotnisko, firma ubezpieczeniowa, etc.);

 2. okazać anglojęzyczną pomoc osobom znajdującym się w kontekście turystycznym, jeśli o taką pomoc poproszą;

 3. opowiedzieć w kilku słowach o głównych atrakcjach turystycznych najważniejszych krajów anglojęzycznych.

Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu student powinien:

 1. uwrażliwić swą postawę na wagę, ale i współczesne zagrożenia masowej turystyki jako dynamicznie rozwijającego się sektora gospodarki;

 2. propagować postawę tolerancji i pełnego szacunku wobec innych kultur, z którymi stykają się turyści oraz pracownicy sektora turystycznego.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 60

Czas na przygotowanie się do zajęć: 20

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 10

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 10


Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin ustny/pisemny: 100%Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

godz. 01-08: Contemporary tourism systems

godz. 09-16: Contemporary tourism product markets

godz. 17-24: Contemporary tourists – behaviour and flows

godz. 25-28: Contemporary tourism marketing

godz. 29-30: Mid-term control test of the lexis used in contemporary tourism industry

godz. 31-38: Contemporary tourism destination

godz. 39-46: Contemporary tourism industry

godz. 47-54: Contemporary tourism features

godz. 55-58: Modern mass-media used in contemporary tourism

godz. 59-60: End-of-term control test of the lexis used in contemporary tourism industry


Podstawowa literatura:

 1. Iwonna Dubicka & Margaret O’Keeffe, English for International Tourism (pre-intermediate), Longman.

 2. Peter Strutt, English for International Tourism (intermediate), Longman.

 3. Miriam Jacob, English for International Tourism (upper-interm.), Longman.

 4. Chris Cooper & C. Michael Hall, Contemporary Tourism: An International Approach, Butterworth-Heinemann (Elsevier).

 5. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use (Intermediate), CUP.

 6. Raymond Murphy, English Grammar in Use, CUP.

 7. Phillip Collin, Jacek Słupski, Słownik biznesu, Wyd. Wilga.

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość