Strona główna

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V


Pobieranie 380.07 Kb.
Strona5/6
Data17.06.2016
Rozmiar380.07 Kb.
1   2   3   4   5   6
Nazwa przedmiotu: Obsługa ruchu turystycznego w języku niemieckim

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.124Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

60


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

5


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

niemieckiZaliczenie:

egzamin z ocenąProwadzący:

dr E. WojtczakLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Celem kursu jest zaznajomienie studentów z leksyką związaną z branżą turystyczną, przygotowanie do obsługi grup niemieckojęzycznych, do pracy w hotelu, a także przygotowanie do pracy przewodnika po mieście. Przyswojenie elementarnych pojęć z historii architektury

Cel zajęć:

- zaznajomienie się z leksyką związaną z szeroko rozumianym ruchem turystycznym,

- powtórzenie i utrwalenie najczęściej używanych zagadnień gramatycznych.Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Po zakończeniu kursu student umie:

- wybrać i zastosować odpowiednie wyrażenie adekwatne do sytuacji,

-wytłumaczyć podstawowe zagadnienia zw. z obsługą turystów,

- rozróżnić style w architekturze i porównać je,

- nazwać po niemiecku charakterystyczne elementy dla poszczególnych stylów,

- zdefiniować pojęcia zw. z historią sztuki i architektury.Umiejętności: Po zakończeniu kuru student potrafi:

- formułować standardowe wypowiedzi zw. z obsługą turystów,

- dokonać telefonicznej i pisemnej rezerwacji,

- odwołać telefonicznie lub pisemnie rezerwację,

- organizować opiekę nad grupą turystów,

- planować pobyt grupy,

- zaproponować rozwiązanie w newralgicznych sytuacjach, np. w hotelu,

- współpracować z grupą,

- zaprezentować główne atrakcje turystyczne miejscowości.


Inne kompetencje (postawy): Po zakończeniu kursu człowiek potrafi:

- okazać wrażliwość na potrzeby innych,

-być kreatywnym w pracy z ludźmi,

- być zorientowanym na potrzeby klienta,

- wykazywać dbałość o szczegóły i sumienność w wykonywaniu obowiązków.


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 60

Czas na przygotowanie się do zajęć: 20

Czas na przygotowanie się do prac kontrolnych: 15

Czas na przygotowanie się do zaliczenia/egzaminu i obecność na nich: 5

Konsultacje: 30

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 10

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 10


Suma godzin: 150

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 5Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Egzamin ustny/pisemny: 100%
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

1.Branża turystyczna – czynniki powodzenia / Touristikbranche – Boomfaktoren (4),

2.Środki transportu / Transportmittel, czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone (6);

3. Praca w biurze podróży / Arbeit im Reisebüro, czasowniki modalne (10);

4. Telefoniczna rezerwacja miejsc, biletów / telefonische Reservierung, serwis telefoniczny w hotelu / Telefonservice im Hotel (4),

5. Organizacja wycieczki, wypoczynku urlopowego / Organisierung vom Ausflug und Erholungsurlaub (10);

6. Obsługa gości w hotelu i restauracji / Bedienung der Gäste im Hotel und Restaurant, tryb przypuszczający (10);

7.Usługi świadczone przez przewodników – prezentacja regionu Opolszczyzny / Fremdenführungsdienste - Führung durch Oppelner Region; strona bierna, czasy przeszłe, (6);

8. Austria, Niemcy, Szwajcaria jako kraje turystyczne / Österreich, Deutschland, Schweiz als touristische Länder; zdania okolicznikowe czasu (10).


Podstawowa literatura:

Berberis P., Bruno E. (2006): Deutsch im Hotel. Gespräche führen, Ismaning.

Bęza S., Kiefer K.-H. (2002): Blickpunkt Wirtschaft, Warszawa.

Fernbach/Schüßler (2002): Wörter zur Wahl, Ismaning.

Buscha J. (1981): Deutsches Übungsbuch, Leipzig.

Hall K., Scheiner B. (2004): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene. Deutsch als Fremdsprache, Ismaning.

Piotrowski J.P., Idzikowski J. (1994): Reisebuch Polen, München.

Witkowska F., Wojtczak E. (2007): Auf ins Geschäftsleben!, Opole.

Materiały własne
Nazwa przedmiotu: Konwersacja rosyjska IV

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.198Rok: III

Semestr: letni 2014/15

Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

3


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk : rosyjski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr J. TarsaLiczba miejsc:


Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:


Ogólny opis przedmiotu:

Komunikacja werbalna jest najważniejszą częścią języka i jest możliwa bez względu na poziom uczącego się. Nawet początkująca osoba ma możliwości prowadzenia dialogu w języku rosyjskim, nie musi być on skomplikowany, ważne aby nie był prowadzony w języku polskim. Im więcej konwersacji prowadzimy w języku obcym, tym szybciej uczymy się tego języka. Podczas konwersacji student ma możliwość mówić i słuchać oraz odpowiednio reagować na zaistniałe sytuacje w sposób zupełnie naturalny.Cel zajęć:

Celem przedmiotu jest kształtowanie kompetencji komunikacyjnej studentów, a także kompetencji socjolingwistycznej, socjokulturowej, dyskursu językowego (umiejętność nawiązania rozmowy, podtrzymania jej i zakończenia), strategicznej (umiejętność radzenia sobie z trudnościami komunikacyjnymi: zasygnalizowanie niezrozumienia, prośba o powtórzenie, wyjaśnienie). Celem końcowym jest zdobycie biegłości językowej i pełnej swobody podczas komunikowania się z osobami posługującymi się językiem rosyjskim.Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza:

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien: • Gromadzić różnorodne środki językowe i używać ich w ramach tematyki Treści programowych.

 • Prowadzić rozmowę, pertraktacje, wyrazić swoją opinie, prośbę, sugestię.

 • Prezentować wiedzę na temat agroturystyki, ekoturystyki, turystyki ślubnej i innej.

 • Prezentować wiedzę potrzebną do sformułowania poradnika dla turysty.

 • Opisać procedurę uzyskiwania wizy i innych dokumentów podróży .

 • Charakteryzować rodzaje usług turystycznych dostępnych przez Internet.

Umiejętności:

Po zakończeniu kursu student powinien: • Rozumieć rozwinięte wypowiedzi w języku rosyjskim dotyczące różnych sfer życia.

 • Formułować rozwinięte i zróżnicowane pod względem środków językowych wypowiedzi ustne w języku rosyjskim dotyczące tematyki Treści programowych.

 • Promować w języku rosyjskim własny region i kraj.

 • W sposób świadomy i prawidłowy gromadzić i prezentować wiedzę w zakresie Treści programowych.

 • Formułować zakres obowiązków menedżera ds. turystyki.

 • Planować pracę firmy turystycznej.

 • Opracować szczegółowy program pobytu turystów rosyjskich w wybranym regionie Polski.

Inne kompetencje (postawy):

Po zakończeniu kursu student powinien reprezentować następujące postawy: być otwartym na kontakt z ludźmi innych narodowości i kręgów kulturowych, propagować wzajemne zrozumienie i tolerancję, szacunek dla tożsamości i różnorodności kulturowej.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace domowe: 10 %

Zaliczenie ustne: 20%:

Frekwencja: 30%


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 20

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 10

Konsultacje: 15

Czytanie (w tym aktualnej prasy): 15


Suma godzin: 90

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 3Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Профессия – менеджер. Менеджер по работе с клиентами.

 2. В Польше всё есть!

 3. Тому, кто отправляется в круиз первый раз...

 4. Вам отказали в выдаче визы?

 5. Приезжайте ещё, будем рады!

 6. Что такое экотуризм?

 7. Свадебный тур – новый вид туризма. Свадьба на островах.

 8. Сельский туризм – перспективно ли это направление?

 9. Советы и предостережения, связанные с экскурсионной программой

 10. Электронным авиабилетам – да!

 11. Что такое инсентив-туризм?

 12. Отзывы туристов с интернет-странички.

Podstawowa literatura:

Р.А. Кулькова, 2005, Я хочу тебя спросить... Беседы и дискуссии на русском языке, Москва.

И.В. Казнышкина, С.А. Хавронина, 2010, Пять звёзд. Экспресс-курс по русскому языку для работников сервиса, Москва.

Г.В. Беляева и др., 2004, Слушайте. Спрашивайте. Отвечайте. Пособие по говорению. Диалогическая речь. Москва.

Н. А. Маркина, Ю. Е. Прохоров, 2006, Мы похожи, но мы разные... : учебное пособие по русской культуре и русскому менталитету для иностранных учащихся. Вып.2, Москва.

Н.Ю. Писарчик, Ю.Е. Прохоров, 2002, Мы похожи, но мы разные, Москва.

Л.Б. Трушина и др., 2005, Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-1, Москва.

Л.Б. Трушина и др., 2006, Русский – Экзамен – Туризм. РЭТ-2, Москва.

Е.Е. Минакова, 2005, современная русскяа идиоматика. Учебное пособие для изучающих руский язык. Москва.

А.А. Фкишина, Хироко Кано, 2010, Словарь русских жестов и мимки, Москва.

Nazwa przedmiotu: Zarządzanie przedsiębiorstwem

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.180Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

Zaliczenie z ocenąProwadzący:

dr I. VoznakowaLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: W ramach przedmiotu Zarządzanie przedsiębiorstwem i personelem studenci mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem jako systemem, ze szczególnym uwzględnieniem miękkich czynników zarządzania (ludzi, ich umiejętności i potencjału oraz kultury organizacyjnej) i szczególnej roli menedżera.

Cel zajęć:

 • przekazanie wiedzy na temat procesu zarządzania oraz zasad kierowania w przedsiębiorstwie, prezentacja istoty i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako systemu oraz koncepcji zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa i wykorzystania wybranych metod w zarządzaniu,

 • wykazanie roli zzl w systemie zarządzania przedsiębiorstwem, miejsca komórki personalnej w różnych rozwiązaniach strukturalnych, rozumienie istoty i prawidłowości zachowań organizacyjnych, ich uwarunkowań oraz wpływu na funkcjonowanie organizacji,

 • wykazanie roli planowania w obszarze zl, omówienie rekrutacji i derekrutacji, kierowania pracą, kierowanie zachowaniami organizacyjnymi (motywacja, przywództwo, kultura),

 • przekazanie wiedzy z zakresu szkoleń i rozwoju w ramach zarządzania zasobami ludzkimi,

 • zapoznanie z istotą i rolą procesu oceniania oraz wyniku tego procesu (oceny) w zarządzaniu współczesną organizacją,

 • prezentacja i analiza narzędzi wspierających proces projektowania, wdrażania, wykorzystywania oraz kontroli oceniania pracowników w organizacji.

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: studenci po skończonym kursie powinni wykazać się wiedzą z zakresu zrealizowanego materiału.

Umiejętności: W trakcie zajęć studenci będą mogli rozwinąć umiejętności analityczne a także formułowania wniosków na podstawie przeanalizowanych studiów przypadków. Zajęcia będą również sprzyjały postawom aktywnym i dadzą możliwość wykazania się umiejętnością argumentowania czy przekonywania innych.

Inne kompetencje (postawy): studenci będą mogli w trakcie zajęć wykazać się postawą aktywną i wnikliwością w zakresie analizowanych zagadnień.

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 5

Konsultacje: 15

Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 40%

Prace domowe: 10 %

Zaliczenie ustne: 20%:

Frekwencja: 30%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem (funkcje zarządzania, proces podejmowania decyzji) – 90 minut.

 2. Kierowanie ludźmi w organizacjach (przywództwo, władza organizacyjna, style kierowania) – 90 minut.

 3. Planowanie w sferze zl, wykorzystanie profili kompetencyjnych – 90 minut.

 4. Rekrutacja i selekcja – 90 minut.

 5. Motywowanie materialne i poza materialne zl, teorie i narzędzia motywacyjne – 90 minut.

 6. Ocenianie – cele, procedury, techniki, najczęściej popełniane błędy - 90 minut.

 7. Szkolenia i rozwój kapitału ludzkiego – 90 minut.

 8. Kształtowanie karier – 90 minut.

 9. Zwalnianie i kształtowanie warunków i stosunków pracy – 90 minut.

 10. Outsourcing – szanse i zagrożenia – 90 minut.

 11. Zarządzanie zmianami w organizacjach (zmiany w organizacji, typologia zmian, projektowanie zmian) – 90 minut.

 12. Zarządzanie wiedzą – 90 minut.

 13. Kultura organizacyjna (pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej, typologia kultur, kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie) – 180 minut.

 14. Wypalenie zawodowe – 90 minut.

Podstawowa literatura:

Literatura podstawowa:

Sokołowska S., Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009,

A. Koźmiński, D.,Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008,

Zarządzanie. Teoria i praktyka, pod red. Koźmińskiego A. i Piotrowskiego W., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

A. Lipka, Inwestycje w kapitał organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.

McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa 1997.

Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998.

Literatura uzupełniająca:

Krzyżanowski L. J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999,

Stoner J. A. F., Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992,

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1976,

K.S. Cameron, R.E. Quinn, Kultura organizacyjna – diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Oddział PWP, 2003.

Sikorski S., Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, Wydawnictwo C. H. BECK, Warszawa 2006.

1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość