Strona główna

Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka rosyjskiego V


Pobieranie 380.07 Kb.
Strona6/6
Data17.06.2016
Rozmiar380.07 Kb.
1   2   3   4   5   6Nazwa przedmiotu: Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.199Rok: III


Semestr:

zimowy 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

ograniczonego wyboruECTS

2


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

polski


Zaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:


Liczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: W ramach przedmiotu Prowadzenie działalności gospodarczej studenci mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych, finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli przede wszystkim z poznaniem zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, źródeł ich finansowania, sposobów prowadzenia ewidencji księgowej, sposobów prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych i zasad rozliczania, opracowywania biznesplanów, ze szczególnym uwzględnieniem ich części ekonomicznych i finansowych.

Cel zajęć:

 • przekazanie wiedzy na temat jednostki gospodarczej i prowadzenia przez nią działalności gospodarczej,

 • przybliżenie tematyki zasobów jakie jednostka winna posiadać by prawidłowo prowadzić działalność gospodarczą (aktywa) oraz źródeł ich finansowania (pasywa),

 • wykazanie roli poszczególnych zasobów i zasad ich zarządzania oraz obliczania kosztów ich pozyskania,

 • przedstawienie zasad ewidencjonowania zmian w stanach majątkowych i źródłach ich finansowania

 • przekazanie wiedzy z tematyki kosztów i efektów (przychodów) prowadzenia działalności gospodarczej

 • przekazanie wiedzy z prowadzenia ewidencji księgowej do której to prowadzenia zgodnie z przepisami (Ustawa o rachunkowości) jednostka jest zobligowana,

 • przekazanie wiedzy z prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów, księgi rachunkowe),

 • przekazanie wiedzy z zakresu opracowywania biznesplanu ze szczególnym uwzględnieniem ich części ekonomicznych i finansowych,

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: studenci po skończonym kursie powinni wykazać się wiedzą z zakresu zrealizowanego materiału.

Umiejętności: W trakcie zajęć studenci będą mogli rozwinąć umiejętności analityczne a także formułowania wniosków na podstawie przeanalizowanych studiów przypadków. Zajęcia będą również sprzyjały postawom aktywnym i dadzą możliwość wykazania się umiejętnością argumentowania czy przekonywania innych.

Inne kompetencje (postawy): studenci będą mogli w trakcie zajęć wykazać się postawą aktywną i wnikliwością w zakresie analizowanych zagadnień.

Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Czas na przygotowanie się do zajęć: 10

Czas na przygotowanie się do zaliczenia i obecność na nim: 5

Konsultacje: 15

Suma godzin: 60

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 2


Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Aktywność: 40%

Prace domowe: 10 %

Zaliczenie ustne: 20%:Frekwencja: 30%

Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

 1. Pojęcie jednostki gospodarczej oraz istota prowadzenia działalności gospodarczej – 90 minut.

 2. Pojęcie i podział zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej – 90 minut.

 3. Pojęcie i podział źródeł finansowania składników majątkowych – 90 minut.

 4. Pojęcie i budowa konta bilansowego i wynikowego – 90 minut.

 5. Zasady księgowania operacji gospodarczych – 90 minut.

 6. Optymalizacja posiadanych zasobów majątkowych (aktywów trwałych i obrotowych) – 90 minut.

 7. Obliczanie kosztów pozyskania składników majątkowych (kapitałów własnych i obcych) - 90 minut.

 8. Pojęcie i podział kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – 90 minut.

 9. Kalkulowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej – 90 minut.

 10. Przychody z prowadzenia działalności gospodarczej – 90 minut.

 11. Zasady księgowania podstawowych operacji gospodarczych bilansowych i wynikowych – 90 minut.

 12. Charakterystyka form prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych, zalety i wady poszczególnych form oraz wybór optymalnej– 90 minut.

 13. Pojęcie, budowa biznesplanu – 90 minut.

 14. Zasady sporządzania biznesplanu – 90 minut.
Podstawowa literatura:

 • Brigham E., Gapeński L.: Financial Management, The Dryden Press, Chicago 1991

 • Brigham E.: Podstawy zarządzania finansami, PWE 2000

 • Ciechan-Kujawa M.; Biznes plan, standardy i praktyka, Dom Organizatora, Toruń 2007

 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Wyd. Difin, Warszawa 2002.

 • Harmonizacja rachunkowości, praca zbiorowa pod red. D. Misińskiej i M. Kwiecień, Wyd. AE im. O. Langego, Wrocław 2000

 • Jajuga T., Słoński T.: Finanse spółek. Długoterminowe decyzje finansowe, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1999

 • Kamiński R. Polityka bilansowa w kształtowaniu wartości księgowej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE w Poznaniu, Poznań 2001

 • Litwińczuk H., 2001, Prawo podatkowe przedsiębiorców. Wydawnictwo K&K, Warszawa.

 • Misińska D., Podstawy rachunkowości, Wydawnictwa Naukowe PWN Warszawa – Wrocław 2002, wyd. V zmienione

 • Olchowicz I., 2002, Rachunkowość podatkowa. Difin, Warszawa

 • Owsiak S.: Podstawy nauki finansów. PWE, Warszawa 2002.

 • Pasieczny J.; Biznesplan, PWE Warszawa 2007

 • Pieczonka J. Rachunkowość finansowa, podstawy i ewidencje problemowe. Opole 2008

 • Pluta W. (red.): Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000.

 • Pluta W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, warszawa 1999.

 • Poszwa M., 2001, Instrumenty polityki podatkowej przedsiębiorstwa. Wrocław.

 • Praca zbiorowa pod red. K.Sawickiego: Polityka bilansowa i analiza finansowa, wyd. Ekspert, Wrocław, 2001

 • Sawicki K.: Rachunkowość finansowa w przedsiębiorstwie. Wyd. Ekspert, Wrocław 2001.

 • Teoria rachunkowości, E.A. Hendriksen, M.F. van Breda, PWN Warszawa 2002

 • Tokarski A., Tokarski M., Wójcik J.; Jak solidnie przygotować profesjonalny biznesplan, CeDeWu, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

 • Jaruga A., Nowak W., Szychta A.: Rachunkowość zarządcza Koncepcje i zastosowania, "Absolwent" Łódź 1999

 • Nowak E., Rachunek kosztów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2003.

 • Nowak E., R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.

 • Praca zbiorowa pod red. Nowak E.: Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODDK Gdańsk 2002

 • Nowosielski S.: Centra kosztów i centra zysku w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie

Kod przedmiotu:

1.2.3.O.202Rok:III


Semestr:

letni 2014/15Ilość godzin

30


Typ zajęć:

obligatoryjneECTS

10


Forma zajęć:

konwersatoriumJęzyk :

rosyjski/polskiZaliczenie:

zaliczenie z ocenąProwadzący:

prof. dr hab. W. Chlebda

dr M. Giej

dr L. Płatkowska-ProkopczykLiczba miejsc:

Wymagania/preferencje wymagane przy przyjmowaniu:

Ogólny opis przedmiotu: Zadaniem seminarium licencjackiego jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu metodologii i techniki pracy naukowej oraz przygotowania ich do podjęcia i samodzielnego opracowania problemu badawczego z zakresu rosyjskiej historii, literatury i kultury

Cel zajęć: Seminaria licencjackie mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami pracy naukowej, ze źródłami informacji naukowej i sposobami wyszukiwania literatury na określony temat oraz szczegółowe omówienie składników konstrukcyjnych pracy (wstępu, rozdziałów, zakończenia, streszczenia, bibliografii) i kryteriami jej oceny

Zamierzone efekty kształcenia

Wiedza: Na seminarium licencjackim student powinien uzyskać podstawową wiedzę z zakresu metodologii badań i konstruowania pracy naukowej, nauczyć się posługiwać w sposób prawidłowy terminami związanymi z tematem, przyswoić zasady korzystania ze źródeł i literatury przedmiotu, posiąść bardziej szczegółową wiedzę w określonym zakresie, związanym z problematyką późniejszej rozprawy magisterskiej

Umiejętności: Po zakończeniu seminarium licencjackiego student potrafi:

Korzystać samodzielnie z dostępnych źródeł i prawidłowo wprowadzać do swej pracy ustalenia zawarte w literaturze przedmiotu, formułować własne opinie na temat rozpatrywanych zjawiskInne kompetencje (postawy): W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie nabyć następujące postawy: kreatywność, krytycyzm, wrażliwość na omawiane w pracy wartości estetyczne, etyczne i kulturalne

Nakład pracy studenta wyrażony w godzinach i punktach ECTS

Godziny kontaktowe: 30

Konsultacje: 120

Pisanie referatów i innych prac pisemnych: 50

Czytanie lektur i literatury fachowej ( w tym aktualnej prasy): 50
Suma godzin: 250

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu: 10Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych oraz ich procentowy udział w ocenie końcowej:

Aktywność: 20 %

Prace licencjacka: 80%


Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):

Ogólna charakterystyka pracy dyplomowej i magisterskiej. Metodologia, struktura (wstęp, rozdziały, zakończenie, streszczenie, bibliografia), strona techniczna (cytowanie, przypisy, styl)Podstawowa literatura:

Kunowski S., Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego, (Jak pisać pracę magisterską), Lublin 1971

Pieter J., Ogólna metodologia pracy naukowej, Wrocław 1967

Sobiś H., Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie, Wrocław 1990


1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość