Strona główna

Nazwa przedmiotu/modułu diagnostyka laboratoryjna


Pobieranie 60.58 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar60.58 Kb.
SYLABUS


Nazwa przedmiotu/modułu

diagnostyka laboratoryjna

Wydział

Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

Nazwa kierunku studiów

Kierunek lekarski

Poziom kształcenia

Studia jednolite magisterskie

Forma studiów

Stacjonarne, niestacjonarne

Język przedmiotu

Polski

Rodzaj przedmiotu

obowiązkowy  fakultatywny 
Rok studiów/semestr

I  II  III IV V  VI 1  2  3  4  5  6  7 8  9 10  11  12 Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Wykłady – 20 h, ćwiczenia – 40 h,

Założenia i cele przedmiotu

Cel nauczania.

Nowoczesne techniki diagnostyczne i interpretacja wyników badań laboratoryjnych w zaburzeniach narządowych i układowych z krótkim omówieniem etiologii, patogenezy i objawów klinicznych tych chorób.


Symbol

efektów kształcenia

zgodnie ze standardami

opis kierunkowych efektów kształcenia

Metody weryfikacji osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

Wiedza (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
E.W37

zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań

Egzamin pisemny

E.W38

zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

E.W39

zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych
umiejętności (zgodnie ze szczegółowymi efektami kształcenia)
E.U24

interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń
E.U28

pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej
kompetencje społeczne (zgodnie z ogólnymi efektami kształcenia)
K1

Rozpoznaje własne ograniczenia diagnostyczne i lecznicze, potrzeby edukacyjne, planuje aktywność edukacyjną

Ocenianie ciągłe przez nauczyciela

K2

Umie pracować w zespole profesjonalistów, w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym

K3

Wdraża zasady koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

K4

Przestrzega tajemnicy lekarskiej i prawa pacjenta
Punkty ECTS

5

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności

Liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Zajęcia wymagające udziału prowadzącego:

 1. Realizacja przedmiotu: wykłady

20

 1. Realizacja przedmiotu: seminaria

-

 1. Realizacja przedmiotu: ćwiczenia

40

 1. fakultetygodziny razem: 60

Samokształcenie:

 1. Przygotowanie się do zajęć
 1. Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów
 1. Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowegogodziny razem
Treści merytoryczne przedmiotu:

tematyka

Forma (wykłady, ćwiczenia itp…)

Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznaniu choroby.

wykłady

Przyczyny błędów przedlaboratoryjnych.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

wykłady

Białka osocza w diagnostyce laboratoryjnej. Diagnostyka enzymatyczna.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń metabolizmu kostnego.

wykłady

Markery w diagnostyce chorób nowotworowych.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna miażdżycy i zaburzeń gospodarki lipidowej

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hormonalnych. Cukrzyca.

wykłady

Laboratoryjne osoczowe wskaźniki filtracji, sekrecji i reabsorbcji nerkowej.

wykłady

Wartość diagnostyczna i kontrola jakości badań laboratoryjnych.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń erytropoezy.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna chorób rozrostowych układu krwiotwórczego.

wykłady

Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń hemostazy.

wykłady

Badania laboratoryjne wydalin i wydzielin ustrojowych.

wykłady

Diagnostyka immunologiczna chorób pasożytniczych.

wykłady

Odrębności diagnostyczne w zależności od płci i wieku.

wykłady

Badanie moczu w chorobach nerek i dróg moczowych

ćwiczenia

Badania laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego (pmr) i innych płynów z jam ciała

ćwiczenia

Laboratoryjna diagnostyka ostrych i przewlekłych stanów zapalnych

ćwiczenia

Białka osocza i markery nowotworowe

ćwiczenia

Diagnostyka laboratoryjna chorób pasożytniczych

ćwiczenia

Znaczenie diagnostyczne morfologii krwi obwodowej

ćwiczenia

Rozmaz krwi obwodowej – wartość diagnostyczna

ćwiczenia

Podstawowe badania z zakresu hemostazy

ćwiczenia

Elektrolity i równowaga kwasowo-zasadowa

ćwiczenia

Enzymologia kliniczna

ćwiczenia

Gospodarka lipidowa

ćwiczenia

Diagnostyka laboratoryjna chorób układu pokarmowego

ćwiczenia

Badania laboratoryjne w endokrynologii

ćwiczenia

Badania laboratoryjne w cukrzycy i chorobach nerek

ćwiczenia

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

ćwiczenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
 1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J.W.: Diagnostyka laboratoryjna z elementami biochemii klinicznej. Urban & Partner, 2005.

 2. N. A. Brunzel pod red. Kemona H., Mantur M.: Diagnostyka laboratoryjna. 1. Nerka i badanie laboratoryjne moczu. 2. Płyn mózgowo-rdzeniowy i inne płyny ustrojowe. Elsevier Urban & Partner, 2010.

 3. Dmoszyńska A., Robak T.: Podstawy hematologii. Czelej. Lublin 2003.

 4. Dziubek Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. PZWL 2001.

 5. Hoffbrand.V., Pettil J.: Atlas hematologii klinicznej. Czelej. Lublin 2003.

 6. Janicki K..: Hematologia kliniczna. PZWL 1991.

 7. Kadłubowski R.: Zarys parazytologii lekarskiej. PZWL 1999.

 8. Luft S.: Metody diagnostyki serologicznej w reumatologii. PWN 1996.

 9. Mantur M.: Płyny z jam ciała. Wyd. Olympus, 2001.

 10. Mantur M.: Analiza laboratoryjna moczu i jej znaczenie kliniczne – materiały naukowo-dydaktyczne. Wyd. Roche Diagnostics Polska, 2001.

 11. Roitt, J. Brostoff, D. Male.: Immunologia. Wydanie drugie polskie pod redakcją Jana Żeromskiego PZWL 2000.

 12. Angielski S., Jakubowski Z. Dominiczak M.H. Biochemia kliniczna.


Piśmiennictwo dodatkowe

 1. Pagana-Pagana: „Manual of diagnostics and laboratory tests”. Mosby Elsevier 2006.

 2. Marshall W.J, Bangert S.K.: „Clinical Chemistry”. Mosby 2004.

 3. Lichtman M. et al.: „Manual of Hematology”. 6th edition, Williams, McGraw-Hill, Medical Publishing Division 2003.

 4. Czyżewska J., Dymicka-Piekarska V., Kamińska J.: „Selected issues of clinical laboratory diagnostics”. Exercise book for students of Medicine. Second Edition. Editor: Prof. dr hab. Halina Kemona 2009.
Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu:
 1. Student ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach. W przypadku nieobecności należy ją usprawiedliwić, najpóźniej na pierwszych zajęciach, w których student uczestniczy po okresie nieobecności. Honorowane będą tylko zwolnienia lekarskie i dziekańskie.

 2. Odrobienie zajęć opuszczonych usprawiedliwionych jest możliwe po uzgodnieniu terminu z osobą prowadzącą zajęcia.

 3. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się ustnie.

 4. Warunkiem dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń.

 5. Zaliczenie przedmiotu:

praktyczna interpretacja wyników badań laboratoryjnych w różnych stanach klinicznych.

egzamin testowy obejmujący wszystkie treści programu nauczania przedmiotu „Diagnostyka laboratoryjna”.


Data opracowania:

8.05.2012 r.

Koordynator przedmiotu lub kierownik jednostki prowadzącej przedmiot

Prof. dr hab. Halina Kemona


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość