Strona główna

Nazwisko I imię dr marek leszczyński temat badania: Transfer wiedzy w regionie (rola szkół wyższych) Uzasadnienie wyboru tematu w gospodarce opartej na wiedzy szkoły wyższe staja się nie tylko „dostarczycielami”


Pobieranie 411.88 Kb.
Strona1/6
Data18.06.2016
Rozmiar411.88 Kb.
  1   2   3   4   5   6
Nazwisko i imię

DR MAREK LESZCZYŃSKI

Temat badania:

Transfer wiedzy w regionie (rola szkół wyższych)
Uzasadnienie wyboru tematu
W gospodarce opartej na wiedzy szkoły wyższe staja się nie tylko „dostarczycielami” kadr wysokokwalifikowanych, specjalistycznych, ale są aktywnymi uczestnikami procesów gospodarczych i społecznych. Odbywa się to poprzez system transferu wiedzy do praktyki gospodarczej, a także poprzez wzajemną dyfuzję wiedzy i innowacji między instytucjami edukacyjnymi a biznesem. Istotne zatem jest określenie obecnej i przyszłej roli szkół wyższych w regionie w kształtowaniu wymienionych procesów.
Cel pracy (tematu)
Określenie roli szkół wyższych w tworzeniu systemu transferu wiedzy do praktyki gospodarczej poprzez wyodrębnienie obszarów aktywności badawczej, wydawniczej i edukacyjnej, która może służyć podnoszeniu innowacyjności regionu.
Zakres badania

Zakres badania obejmował wybrane wyższe uczelnie w regionie (6 uczelni wyższych), co pozwoliło na realizacje celu badawczego w następujących obszarach:

- działalność naukowa (granty, organizacja konferencji, badania własne, badania statutowe w szkołach wyższych)

- działalność wydawnicza szkół wyższych

- powiązania uczelni wyższych z przedsiębiorstwami poprzez realizację działalności badawczej, wdrożeniowej, eksperckiej i szkoleniowej na rzecz przemysłu i instytucji
Metodologia
Dokonano badań literaturowych w wyżej wymienionym temacie, a następnie przeprowadzono wywiady eksperckie w uczelniach z osobami odpowiedzialnymi za transfer wiedzy przy wykorzystaniu kwestionariusza wywiadu

Spodziewane efekty
Wyselekcjonowano obszarów działalności szkół wyższych: badawczych i edukacyjnych, które będą służyły poprawie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, przedstawiono rekomendacje dla działań rozwojowych.

Zebrane dane źródłowe pogrupowano w następujące grupy problemowe:  1. Zatrudnienie i rozwój kadry w badanych uczelniach regionu w roku 2006.

  2. Aktywność konferencyjna badanych uczelni z podziałem na konferencje krajowe i międzynarodowe w latach 1999-2006

  3. Działalność wydawnicza uczelni z podziałem na publikacje o charakterze książkowym i wydawnictwa ciągłe w latach 1999-2006

  4. Zakres działalności na rzecz otoczenia szkół wyższych (biznesu i administracji) w podziale na: patenty, ekspertyzy i szkolenia w latach 1999-2006

  5. Organizacja przez badane uczelnie studiów podyplomowych w poszczególnych latach (1999-2006)

  6. Realizowane tematy badawcze w latach 1999-2006 i zakres tematyki badawczej.

Ad1. Zatrudnienie kadry w szkołach wyższych o charakterze akademickim (prowadzących proces kształcenia i badania naukowe) oraz w szkołach nieakademickich (prowadzących jedynie proces kształcenia).

Z zebranych danych wynika, iż w uczelniach akademickich w badanym okresie (rok 2006) ogółem zatrudnionych było 1880 nauczycieli akademickich w pełnym wymiarze czasu pracy (pełnozatrudnieni). Wśród tej grupy 1281 osób zatrudnionych było na podstawie mianowania. Na ogólną liczbę nauczycieli akademickich 134 osoby były zatrudnione na stanowisku profesora zwyczajnego, a 359 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Samodzielni pełnozatrudnieni pracownicy nauki stanowili zatem ok. 26% wszystkich zatrudnionych w województwie w badanym okresie. Najliczniejszą grupę pracowniczą stanowili adiunkci (łącznie 698 osób), co stanowiło ok. 37% ogółu. W dalszej kolejności znajdują się asystenci – łącznie 281 osoby co stanowi ok. 15% wszystkich zatrudnionych nauczycieli akademickich. Na stanowiskach dydaktycznych zatrudnionych było łącznie 395 osób, z czego jako starszy wykładowca 225 osób, wykładowca 110, lektor 41 zaś instruktor 19 osób. Pracownicy dydaktyczni stanowili więc ok. 21% wszystkich zatrudnionych nauczycieli akademickich. Ponadto w badanym okresie w województwie świętokrzyskim zatrudnionych było w uczelniach akademickich łącznie 61 nauczycieli akademickich w niepełnym wymiarze czasu pracy. Z tej sumy 6 osób to samodzielni pracownicy naukowi.W przypadku szkół nieakademickich (wyższych szkół zawodowych) ogółem pełnozatrudnieni stanowili 87 osób, z czego na stanowisku profesora było to 40 osób, na stanowisku wykładowca – 41 osób zaś na stanowisku asystenta 6 osób. Ponadto uczelnie zawodowe zatrudniały w roku 2006 łącznie 10 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy, z czego 2 osoby na stanowisku profesora, 7 na stanowisku wykładowcy i 1 na stanowisku asystenta.

Tabela 1 Nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim w uczelniach akademickich roku 2006Pełnozatrudnieni


Niepełnozatrudnieni


WYSZCZEGÓLNIENIE


ogółem


w tym kobiety


z liczby ogółem mianowani


Ogółem


1880


779


1281


61


profesor zwyczajny


134


20


42


2


profesor nad zwyczajny


359


74


222


4


w tym z tytułem profesora


87


11


30


1


Docent


13


4


1


-


Adiunkt


698


320


533


11


w tym ze stopniem doktora habilitowanego


10


1


8


-


Asystent


281


156


211


11


w tym mianowany po raz pierwszy na rok


23


14


23


-


starszy wykładnwra


225


113


181


22


Wykładowca


110


48


54


4


lektor


41


31


22


3


instruktor .


19


13


15


4


Szkoła macierzysta


1880


779


1281


61


profesor zwyczajny


134


20


42


2


profesor nadzwyczajny


359


74


222


4


w tym z tytułem profesora


87


11


30


1


Docent


13


4


1


-


Adiunkt


698


320


533


11


w tym ze stopniem doktora habilitowanego


10


1


8


-


Asystent


281


156


211


11


w tym mianowany po raz pierwszy na rok


23


14


23


-


starszy wykładowca ..


225


113


181


22


Wykładowca


110


48


54


4


Lektor


41


31


22


3


Instruktor


19


13


15


4


Filia lub wydział zamiejscowy


219


86


188


2


Profesor zwyczajny


10


3


6


-


Profesor nadzwyczajny


36


6


26


-


w tym z tytułom profesora


3


1


1


-


Adiunkt


101


37


96


1


w tym ze stopniem dr hab. .


1


-


1


-


Asystent


32


19


32


-


w tym mianowany po raz pierwszy na rok


1


1


1


-


starszy wykładowca


25


12


19


1


Wykładowca


6


2


5


-


Lektor


9


7


4


-


Źródło: Edukacja i wychowanie w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2005/2006, Urząd Statystyczny w Kielcach, 2006

Tabela 2 Nauczyciele akademiccy w województwie świętokrzyskim w wyższych szkołach zawodowych w roku 2006

WYSZCZEGÓLNIENIE


Pełnozatrudnieni


Niepełnozatrudnieni


ogółem


w tym kobiety


z liczby ogółem mianowani


Ogółem


87


34


7


10


Profesor


40


10


1


2


Wykładowca


41


19


6


7


Asystent


6


5


-


1


Źródło: Edukacja i wychowanie w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2005/2006, Urząd Statystyczny w Kielcach

Stan i struktura kadry akademickiej są w dużym stopniu pochodną możliwości uzyskiwania stopni i tytułów naukowych w danym ośrodku akademickim. Na terenie województwa świętokrzyskiego możliwości uzyskiwania stopni i tytułów naukowych prezentują się skromnie na tle kraju. Politechnika Świętokrzyska posiada dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie: budownictwo oraz budowa i eksploatacja maszyn a także uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w następujących dyscyplinach: budownictwo, inżynieria środowiska, elektrotechnika, budowa i eksploatacja maszyn oraz mechanika. W przypadku Akademii Świętokrzyskiej uczelnia ta ma uprawnienia do habilitowania z zakresu historii oraz nadawania stopnia naukowego doktora w 3 dyscyplinach: historia, językoznawstwo i fizyka. W związku z tym w województwie świętokrzyskim w bardzo ograniczonym zakresie funkcjonuje instytucja studiów doktoranckich a liczba doktorantów w całym województwie nie przekracza wielkości charakterystycznych dla pojedynczego wydziału uniwersyteckiego zlokalizowanego w dużym ośrodku akademickim.Tabela 3 Uczestnicy studiów doktoranckich w województwie świętokrzyskim w latach 2004-2006

WYSZCZEGÓLNIENIE


Liczba uczestników studiów doktoranckich


Liczba otwartych przewodów doktorskich


Osoby po ostatnim roku studiów dok­toranckich bez obrony pracy doktorskiej

dziennych


zaocznych

ogółem


w tym kobiety


ogółem


w tym kobiety


ogółem


w tym kobiety


ogółem


w tym kobiety

OGÓŁEM

Ogółem 2004/2005


25


8


38


14


13


5


-


-


2005/06


11


4


35


11


2


2


17


5


Nauki humanistyczne2004/05


9


2


-


-


-


-


-


-


Nauki humanistyczne2005/06

2005/069


2


-


-


-


-


-


-


Nauki techniczne.2004/05


16


6


38


14


13


5


-


-


Nauki techniczne.2004/05

2005/062


2


35


11


2


2


17


5


Ad. 2 Aktywność konferencyjna w badanych uczelniach

Jeżeli chodzi o aktywność konferencyjną w badanych uczelniach to generalnie możemy stwierdzić, iż jest to ta forma aktywności związanej z popularyzacją wyników badań naukowych i transferem wiedzy, która jest szczególnie popularna w Polsce, ale nie tylko. W badanych uczelniach organizacja konferencji w poszczególnych latach miała różne nasilenie i to zarówno jeżeli chodzi o liczbę zorganizowanych konferencji jak również liczbę uczestników. Większość konferencji to konferencje tzw. „krajowe’, chociaż rozróżnienie pojęć konferencja krajowa, konferencja międzynarodowa bywa trudne. Czy konferencja , która ma niepublicznych nazwie „międzynarodowa” jest nią niepublicznych istocie, brak przecież jest zapisów niepublicznych stosownych dokumentach, które określałyby graniczą liczbę uczestników niepublicznych z zagranicy. Spośród uczelni niepublicznych wyróżnia się tutaj Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu, która co roku organizuje kilka konferencji, w których łącznie w latach 1999-2006 uczestniczyło od 250-600 uczestników. Dość wysoką aktywnością konferencyjną spośród szkół prywatnych wykazywała się także Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Uczelnia ta zorganizowała w badanym okresie 1999-2006 po kilka konferencji rocznie, które przyciągnęły od 60 do 700 uczestników, w rekordowym roku 202 było to 8 konferencji, które zgromadziły 1000 uczestników. Pozostałe uczelnie niepubliczne również organizowały konferencje naukowe, przy czym zaobserwować tu można większe wahania zarówno jeżeli chodzi o częstotliwość jak i liczbę uczestników. Spośród uczelni niepublicznych największą aktywnością w organizacji konferencji o zasięgu międzynarodowym charakteryzowała się Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach, która zorganizowała w badanym okresie (1999-2006) 4 konferencje międzynarodowe, które skupiły od 68-108 uczestników.Tabela 4 Zorganizowane konferencje w badanych uczelniach w latach 1999-2006

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

1

50

0

0

2000

1

30

0

0

2001

1

30

0

0

2002

3

190

0

0

2003

7

215

1

35

2004

5

170

0

0

2005

4

112

0

0

2006

0

0

0

0

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Zagranicznych Sandomierzu

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

3

370

0

0

2000

2

250

0

0

2001

3

350

1

200

2002

2

250

0

0

2003

5

600

0

0

2004

6

750

0

0

2005

6

750

0

0

2006

2

270

0

0

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

0
0

0

2000

0
0

0

2001

0
0

0

2002

0
1

68

2003

0
1

98

2004

0
1

100

2005

1

76

0

0

2006

0
1

108

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

0

0

0

0

2000

0

0

0

0

2001

2

80

3

150

2002

4

160

2

120

2003

3

120

1

50

2004

1

40

1

50

2005

3

120

0

0

2006

0

0

0

0

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

1

60

0

0

2000

0

0

0

0

2001

2

150

0

0

2002

8

1000

0

0

2003

7

700

0

0

2004

6

700

0

0

2005

3

300

0

0

2006

2

250

0

0

Nazwa uczelni

Akademia Świetokrzyska

Lata

Liczba zorganizowanych kon. krajowych

Liczba uczestników

Liczba zorganizowanych kon. Zagranicznych

Liczba uczestników

1999

26

2785

b.d

b.d

2000

24

2974

b.d

b.d

2001

27

3132

b.d

b.d

2002

29

2241

b.d

b.d

2003

31

3898

b.d

b.d

2004

41

3824

b.d

b.d

2005

35

3875

b.d

b.d

2006

b.d

b.d

b.d

b.d

Źródło: badania własne

Na tle analizowanych danych pochodzących z uczelni niepublicznych zdecydowanie największą aktywnością charakteryzuje się największa uczelnia publiczna Regionu – Akademia Świętokrzyska. W badanym okresie 1999-2006 w AŚ zorganizowano między 24 a 41 konferencji rocznie. Jeżeli chodzi o liczbę uczestników to wahała się ona między 2241 a 3898. Brak natomiast danych na temat organizacji w tym czasie konferencji zagranicznych.

Ad. 3 Działalność wydawnicza badanych uczelni w latach 1999-2006

Działalność wydawnicza uczelni jest tą częścią aktywności naukowej, która w dużym stopniu kształtuje świadomość społeczną i opinie o randze danej placówki. Rozwijanie działalności wydawniczej to forma bezpośredniej komunikacji z odbiorcami wyników badań naukowych, to także realizacja funkcji kulturotwórczej uczelni w środowisku lokalnym, regionalnym i szerszym. Uczelnie niepubliczne pod koniec lat 90 – tych dostrzegły, iż swojej działalności nie można ograniczyć jedynie do realizacji funkcji kształcenia, a działalność wydawnicza jest integralną częścią funkcji akademickich. Wszystkie z przebadanych uczelni niepublicznych prowadziły w badanym okresie działalność wydawniczą, przy czym jej zakres był różny. Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza w Sandomierzu oraz Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim co roku wydawały po kilka książek (między 1 a 10), były to zarówno publikacje dydaktyczne, jak i materiały pokonferencyjne a także zbiory artykułów będących prezentacją wyników badań zatrudnionej kadry. Dwie pozostałe badane uczelnie: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach charakteryzowały się mniejszą liczbą wydawanych tytułów książkowych. Większość badanych uczelni wydaje także wydawnictwa ciągłe, głównie w postaci zeszytów naukowych.Tabela 5 Działalność wydawnicza badanych uczelni

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

4

1

2000

4

2

2001

5

2

2002

8

3

2003

7

2

2004

2

0

2005

3

2

2006

1

1

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

4

2

2000

5

2

2001

3

2

2002

4

1

2003

8

1

2004

10

2

2005

5

0

2006

2

1

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

0

0

2000

0

0

2001

0

0

2002

0

1

2003

0

1

2004

0

1

2005

1

1

2006

0

1

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

0

0

2000

0

0

2001

0

5

2002

3

6

2003

2

4

2004

0

2

2005

6

2

2006

6

2

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

2

3

2000

2

1

2001

2

2

2002

7

2

2003

4

3

2004

5

4

2005

10

3

2006

2

3

Nazwa uczelni

Akademia Świętokrzyska*

Lata

Liczba wydanych książek

Liczba wydawnictw ciągłych

1999

24

5

2000

25

4

2001

28

4

2002

33

9

2003

45

6

2004

47

7

2005

47

10

2006

b.d.

b.d.

* dane dotyczą wydawnictw wydanych przez Wydawnictwo Uczelni, w rzeczywistości działalność wydawniczą prowadzona jest na większą skalę m.in. poprzez aktywność wydawniczą innych jednostek uczelni
I tak, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim wydaje „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis”, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej wydaje własne „Zeszyty Naukowe”, Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach wydaje „Badania Naukowe”, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Przyrodnicza wydaje z kolei: „Sandomiria” oraz ‘Zeszyty Naukowe Wydziału Prawa i Ekonomii”

Jeżeli chodzi o działalność wydawniczą Akademii Świętokrzyskiej to w latach 1999-2006 w uczelni tej wydawano rocznie 24 – 47 tytułów książkowych, przy czym nie zamyka to aktywności wydawniczej poszczególnych Instytutów czy pracowników naukowych, ponieważ znaczna część publikacji nie „przechodzi” przez wydawnictwo Akademii, lecz jest wydawana w innych wydawnictwach. Akademia Świętokrzyska wydawała także w badanym okresie wydawnictwa ciągłe w liczbie od 4 do 10 tytułów rocznie. Były to takie tytuły jak: „Kieleckie Studia Filologiczne”, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, „Kieleckie Studia Matematyczne”, „Kieleckie Studia Biologiczne”, „Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej”, „Między Wisłą a Pilicą”, „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Studia Rusycystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Almanach Historyczny”, „Rocznik Politologiczny”, „Studia Neofilologiczne”, „Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej”, „Studia Humanistyczno – Społeczne Akademii Świętokrzyskiej.Ad. 4 Działalność na rzecz otoczenia (biznesu i administracji).
Działalność na rzecz otoczenia i system powiązań z nim (trwałych), świadczą o występowaniu bądź nie zalążków struktur sieciowych w regionie, które z kolei są elementem budowania podstaw trwałego rozwoju ekonomiczno-społecznego. Występowanie takich sieciowych powiązań warunkuje włączenie regionu w system przepływu danych, informacji, kapitału, ludzi i wiedzy, czyli tych czynników rozwoju o charakterze głównie „miękkim” które dziś decydują o pozycji konkurencyjnej i pozycji na mapie podziału dóbr w skali gospodarki światowej. Instytucje edukacyjne przestają być bytami samoistnymi, stworzonymi aby trwać, uczelnia współczesna to nie „świątynia nauki”, ale organizacja dostarczająca usługi o najwyższej jakości, stanowiąca generator zmiany społecznej, innowacji i transmisji wiedzy do otoczenia, przy jednoczesnej wysokiej wrażliwości na bodźce zewnętrzne. W badanych uczelniach pytano o takie aspekty kontaktów z otoczeniem jak: wykonane ekspertyzy na rzecz administracji, przedsiębiorstw i innych organizacji, wdrożone patenty oraz organizacja szkoleń. Generalnie możemy powiedzieć, iż występuje słaby system powiązań między praktyką a badanymi uczelniami w wyżej wymienionym zakresie. Część ze zbadanych uczelni niepublicznych jest dość aktywna w prowadzeniu działalności szkoleniowej, należą do nich: Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, i w największym stopniu Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach.

Tabela 6 Działalność na rzecz biznesu i administracji


Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

0

0

0

2000

0

1

0

2001

0

1

0

2002

0

1

15

2003

0

1

30

2004

0

2

0

2005

0

0

70

2006

0

0

270

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

0

0

b.d.

2000

0

0

b.d

2001

0

0

79

2002

0

0

75

2003

0

0

80

2004

0

0

165

2005

0

2

168

2006

0

1

72

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

0

0

0

2000

0

0

0

2001

0

0

0

2002

0

0

0

2003

0

0

0

2004

0

0

0

2005

0

0

0

2006

0

0

0

Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

0

0

220

2000

0

0

60

2001

0

0

300

2002

0

0

100

2003

0

0

300

2004

0

0

2280

2005

0

0

20

2006

0

0

0
Nazwa uczelni

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

0

0

0

2000

0

0

0

2001

0

0

0

2002

0

0

0

2003

0

0

0

2004

0

0

0

2005

0

0

0

2006

0

0

0

Nazwa uczelni

Akademia Świętokrzyska

Lata

Patenty

Ekspertyzy

Szkolenia (l.uczestników)

1999

2

3

0

2000

4

1

0

2001

1

b.d

0

2002

1

2

0

2003

b.d

2

0

2004

b.d

2

0

2005

b.d

b.d

0

2006

1

b.d

0

Jednocześnie należy zauważyć, iż największa uczelnia publiczna regionu – Akademia Świętokrzyska nie przeprowadziła w badanym okresie 1999-2006 żadnego szkolenia o charakterze komercyjnym. W przypadku działalności polegającej na wykonywaniu ekspertyz na rzecz przedsiębiorstw, administracji publicznej czy też ekspertyz sądowych to w badanym okresie wszystkie uczelnie wykazywały się tu bardzo małą aktywnością. Wyższa Szkoła Handlowa wykonała łącznie 6 ekspertyz, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza wykonała w tym czasie 3 ekspertyzy zaś Akademia Świętokrzyska wykonała w latach 1999-2006, 10 ekspertyz. Żadna z badanych uczelni niepublicznych nie uzyskała w tym czasie patentu, natomiast Akademia Świętokrzyska uzyskała łącznie 9 patentów (wszystkie były efektem pracy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego). Były to m.in.: Bezgradientowy reaktor z wstrząsanym złożem katalizatora, PL – 176721 z 23.08.1999 (P.M. Słomkiewicz), Dozownik chromatografu gazowego, zwłaszcza do próbek o podwyższonym ciśnieniu, PL – 177984 z 18.02.2000 (P.M. Słomkiewicz), Laboratoryjna aparatura do otrzymywania alkenów, PL – 180975 z 14.08.2001, (P.M. Słomkiewicz), Sposób wytwarzania sorbentów mineralnych do pochłaniania par związków organicznych z powietrza, PL – 178092 z 28.01.2000, M.Ł. Lipowski, P.M. Słomkiewicz, J.A. Zdenowski oraz Dozownik chromatograficzny z ruchomą kolumną wstępną, P – 336127, BUP (9) 2001 z 09.03.2006, P.M. Słomkiewicz.


Ad. 5 Organizacja studiów podyplomowych w latach 1999-2006

Studia podyplomowe są zwykle adresowane do dwóch grup odbiorców. Pierwsza z nich to praktycy, którzy chcą zwiększyć zasób wiedzy w oparciu o najnowsze badania i dokonania naukowe, a także powiększyć zasób wiedzy teoretycznej w zakresie tematyki będącej przedmiotem ich pracy zawodowej. Druga grupa adresatów, to osoby które chcą studia podyplomowe potraktować jako formę przekwalifikowania się na rynku pracy (dotyczy to np. absolwentów kierunków technicznych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prawa, ekonomii czy finansów). finansów ile grupa druga szuka oferty , która będzie miała charakter bardziej ogólny, to grupa pierwsza poszukuje precyzyjnie „skrojonego” produktu, który można będzie wykorzystać w praktyce. Uczelnie regionu starają się w różny sposób spełnić oczekiwania tych dwóch opisanych grup klientów. Tabela poniższa przedstawia liczbowe zestawienie uczestników studiów podyplomowych w poszczególnych uczelniach.Tabela 7 Organizacja studiów podyplomowych (liczba absolwentów)

Nazwa uczelniLata

Liczba uczestników na ostatnim roku w roku akadem. 2005 / 2006

1999 / 2000

2000 / 2001

2001 / 2002

2002 / 2003

2003 / 2004

2004 / 2005

Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

326

519

277

161

230

143

b.d.

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu

0

0

0

372

577

510

737

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

0

0

16

36

54

35

37

Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach

420

0

136

60

0

0

20

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.

0

0

0

0

0

0

0

Akademia Świętokrzyska

(z Filią)

1871

2096

1285

881

749

804

1374
  1   2   3   4   5   6


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość