Strona główna

Nfi magna Polonia S. A. Saf-qsr 4/2004


Pobieranie 103.78 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar103.78 Kb.

NFI Magna Polonia S.A.

SAF-QSr 4/2004

w tys. zł

KOMENTARZ
1. Zasady przyjęte przy sporządzeniu skonsolidowanego raportu kwartalnego

Skonsolidowany Raport za 4 kwartał 2004 r. zawierający skrócone sprawozdanie finansowe został przygotowany przez Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz nie zweryfikowanych sprawozdań finansowych spółek zależnych i stowarzyszonych oraz innych niezbędnych danych przekazanych przez spółki zależne. Prezentowane sprawozdania finansowe nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.


Forma prezentacji raportu
Raport został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) oraz Rozporządzenia z dnia 19 marca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 31, poz. 280).
Raport został sporządzony w tysiącach złotych polskich.

W tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2004 roku poszczególne pozycje bilansu wyrażone w EURO zostały przeliczone według średniego kursu NBP ogłoszonego w dniu 31 grudnia 2004 roku i wynoszącego 4,0790 PLN/EURO, odpowiednio dla danych na dzień 31 grudnia 2003 roku zastosowano kurs 4,7170 PLN/EURO z dnia 31 grudnia 2003 roku. Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 4 kwartały 2004 roku wyrażone w EURO przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca i wynoszącego 4,5182 PLN/EURO, dla danych za analogiczny okres 2003 roku zastosowano kurs w wysokości 4,4474 PLN/EURO, który został ustalony w ten sam sposób, jak za 4 kwartały 2004 r.Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Rozszerzony Raport kwartalny został przygotowany zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego, określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów, a także rozliczeniem podatku dochodowego.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające skrócone sprawozdanie finansowe za 4 kwartał 2004 r. zostało przygotowane zgodnie z:


  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1995 roku w sprawie szczególnych warunków, którym powinna odpowiadać rachunkowość narodowych funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 2, poz. 12) ("Rozporządzenie o rachunkowości NFI"),
  1. Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami) - “Ustawa o rachunkowości” - w kwestiach nieokreślonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI.
  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149, poz. 1674 z późniejszymi zmianami) - w kwestiach nieokreślonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI
  1. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) oraz Rozporządzeniem z dnia 19 marca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 31, poz. 280).
  1. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1729) - w kwestiach nieokreślonych w Rozporządzeniu o rachunkowości NFI

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Fundusz sporządził skonsolidowane sprawozdanie finansowe metodą pełną.


Konsolidacją zostały objęte następujące spółki zależne: QUMAK-SEKOM S.A., RT Hotels S.A. oraz Rakowice Sp. z o.o.
Z konsolidacji została wyłączona spółka Magna Investments Sp. z o.o., która w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Funduszu została wyceniona w wysokości 0 zł. W roku w 2003 z konsolidacji wyłączone były udziały w spółce WiedzaNet Sp. z o.o. Fundusz zbył udziały tej spółki w 2 kwartale 2004 roku.

Na dzień 30 września 2004 roku oraz w 2003 roku konsolidacją nie były objęte spółki zależne bezpośrednio od spółki QUMAK-Sekom S.A, tj.: Pulsar Electronices Sp z o.o., Quartex Praha, Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2004 roku Qumak-Sekom S.A. nie posiadał udziałów w spółkach zależnych.


Podstawę wyłączenia z konsolidacji wymienionych podmiotów stanowił art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, na podstawie którego można nie obejmować konsolidacją jednostki zależne, których dane finansowe są nieistotne dla realizacji obowiązku jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej grupy kapitałowej.
Na koniec września 2004 roku, a także na koniec grudnia 2003 roku Fundusz posiadał udziały w spółce zależnej Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A., które w sprawozdaniu skonsolidowanym za te okresy są wykazywane w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy aktualizujące.

Spółka zależna Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. nie została objęta konsolidacją, na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1, ponieważ jej akcje zostały nabyte z zamiarem odsprzedaży w terminie jednego roku od dnia nabycia. W 2 kwartale 2004 roku część akcji spółki została umorzona, a 4 kwartale 2004 roku zostały zbyte pozostałe akcje.


Zasady rachunkowości zastosowane w skróconym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały szczegółowo opisane we Wprowadzeniu do Raportu Półrocznego w punkcie „Podstawowe zasady i metody rachunkowości, metody wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego” oraz w Skonsolidowanym Raporcie kwartalnym za 3 kwartał roku obrotowego 2004 w punkcie „Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów”. Raport Półroczny został opublikowany 2 listopada 2004 roku, natomiast Raport kwartalny SAF-QSr 3/2004 opublikowano 15 listopada 2004 roku.


Porównywalność danych
Przedstawione dane są porównywalne.
W prezentowanych okresach, zastosowano jednolite zasady polityki rachunkowej.
W sprawozdaniu jednostkowym dokonano reklasyfikacji udziałów w spółce RT Hotels S.A. z portfela spółek stowarzyszonych do portfela spółek zależnych. Zmiany tej dokonano we wszystkich prezentowanych okresach. Podobnej reklasyfikacji dokonano w przypadku spółki Rakowice Sp. z o.o.

2. Opis dokonań grupy kapitałowej NFI Magna Polonia S.A.


Najistotniejsze wydarzenia w 4 kwartale 2004 roku
W 4 kwartale 2004 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za 2003 rok oraz dokonało podziału zysku. Zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia w dniu 17 listopada 2004 roku została wypłacona akcjonariuszom Funduszu dywidenda w wysokości 15 gr. na 1 akcję.

Zmiany w portfelu inwestycyjnym Funduszu i w innych pozycjach aktywów
W porównaniu ze stanem na dzień 30 września 2004 r. stan portfela inwestycyjnego zwiększył się o 22 022 tys. zł.

Udziały w jednostkach stowarzyszonych
Spółki stowarzyszone Funduszu mają wartość bilansową 0 zł. W prezentowanym okresie nie nastąpiły żadne zmiany w tej części portfela.
Udziały mniejszościowe i w pozostałych jednostkach krajowych
Portfel spółek mniejszościowych, do którego zaliczono spółki wniesione przez Skarb Państwa jako, mniejszościowe oraz spółki spoza Programu NFI, w których posiadany udział w kapitale nie przekracza 20%, zmniejszył się o 4.600 tys. zł w porównaniu z końcem 3 kwartału 2004 r. W 4 kwartale Fundusz sprzedał wszystkie posiadane udziały w 7 spółkach oraz część akcji w 2 spółkach mniejszościowych. W wyniku sprzedaży akcji uzyskano przychody wynoszące 11.757 tys. zł, a zysk na sprzedaży wyniósł 7 923 tys. zł. Najistotniejsza transakcją była sprzedaż akcji Spółki Firma Chemiczna Dwory S.A. Uzyskane przychody wyniosły prawie 9 mln zł , a zysk 6 mln zł.

Dłużne papiery wartościowe
Stan portfela dłużnych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 65 811 tys. zł i w stosunku do stanu na 30 września 2004 r. był wyższy o 27 312 tys. zł.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

W 4 kwartale 2004 roku stan posiadanych przez Grupę Kapitałową Funduszu środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych zmniejszył się o 7 660 tys. zł i wynosił 85 210 tys. zł.


Akcje własne do zbycia
Na dzień 31 grudnia 2004 roku ilość akcji własnych posiadanych przez Fundusz wynosiła 221 400 akcje o wartości bilansowej w cenie nabycia wynoszącej 956 tys. zł.

W posiadaniu spółki zależnej Magna Investment Sp. z o.o. znajdowało się 1.200 000 akcji NFI Magna Polonia S.A. w cenie nabycia 4 910 tys. zł, których wartość bilansowa wynosiła 6 900 tys. zł.


.

3. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Funduszu za 4 kwartał 2004 r. oraz na wartość aktywów nettoW 4 kwartale 2004 roku Grupa Kapitałowa Funduszu wykazała stratę netto w wysokości 551 tys. zł. Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku Grupa Kapitałowa Funduszu osiągnęła zysk netto w wysokości 7 575 tys. zł.
Główną pozycją kosztów, która miała wpływ na zmniejszenie wyniku finansowego Grupy były ujemne różnice kursowe, które za 4 kwartał wyniosły 5 748 tys. zł.
Na zwiększenie zysku netto wpłynęły zrealizowane zyski z inwestycji z tytułu sprzedaży akcji spółek oraz dłużnych papierów wartościowych w kwocie 9 087 tys. zł.

W 4 kwartale spółki zależne Grupy Kapitałowej Funduszu odnotowały zysk ze sprzedaży, który powiększył wynik finansowy Grupy o 5 064 tys. zł.

4. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz rezerwie (aktywie) z tytułu odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu skonsolidowanym
Rezerwy (poz. F. III. Bilansu) na dzień 31.12.2004


Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników

Kwota

Stan na początek kwartału, w tym:

263

Krótkoterminowe

263

Zmiany, w tym:

159

Krótkoterminowe – utworzenie

158Stan na koniec kwartału, w tym:

422

Krótkoterminowe

421Pozostałe rezerwy

Kwota

Stan na początek kwartału, w tym:

35

Krótkoterminowe

35Zmiany


Stan na koniec kwartału, w tym:

35

Krótkoterminowe

35


Rezerwy i odpisy aktualizujące (pozycja E. Rachunku zysków i strat)

Rezerwy i odpisy aktualizujące - 4 kwartały 2004 roku - okres od 01.01.2004 do 31.12.2004

Opis

Kwota

odpisy na trwałą utratę wartości

-1 183

odpis rezerwy z wyceny

304

rozwiązanie odpisu na trwałą utratę wartości

24


razem

-855

Zmiany stanu rezerw i odpisów aktualizujących w 4 kwartale 2004 roku - okres od 01.10.2004 do 31.12.2004


Opis

Kwota

odpisy na trwałą utratę wartości

-634


razem

-634Rezerwy (aktywa) z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2004


  • aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1 255 tys. zł (poz. D.4.1. Bilansu)Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na początek kwartału

2 5981. poniesienie kosztów

-305

2. zmiana salda strat pozostałych do odliczenia

-530

3. anulowanie naliczonego aktywa dotyczącego ujemnych różnic kursowych

-590

4. utworzenie aktywa na przewidywane koszty

82Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na koniec kwartału

1 255
  • rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 8 tys. zł (poz. F.III.1. Bilansu)
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na początek kwartału

2481. realizacja przychodów

-19

2. utworzenie rezerwy

1 029Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na koniec kwartału

1 258


5. Informacja o korektach z tytułu rezerw oraz rezerwie (aktywie) z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skróconym sprawozdaniu jednostkowym
Rezerwa z wyceny (poz. F. IV. Bilansu) na dzień 31.12.2004
Udziały w jednostkach zależnych 428 tys. zł
Rezerwa z wyceny razem 428 tys. zł

Rezerwy i odpisy aktualizujące (pozycja E. Rachunku zysków i strat)

Rezerwy i odpisy aktualizujące - 4 kwartały 2004 roku - okres od 01.01.2004 do 31.12.2004
Opis

Kwota

odpisy na trwałą utratę wartości

-1 183

amortyzacja wartości firmy z wyceny

-1 996

odpis rezerwy z wyceny

329

rozwiązanie odpisu na trwałą utratę wartości

24


razem

-2 826

Zmiany stanu rezerw i odpisów aktualizujących w 4 kwartale 2004 roku - okres od 01.10.2004 do 31.12.2004
Opis

Kwota

odpisy na trwałą utratę wartości

-634

amortyzacja wartości firmy z wyceny

-502

odpis rezerwy z wyceny

23

rozwiązanie odpisu na trwałą utratę wartości

razem

-1 113


Rezerwy (aktywa) z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31.12.2004


  • aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 0 tys. zł (poz. D.3.1. Bilansu)

Zmiany rezerwy / aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 4 kwartale 2004 roku - okres od 01.10.2004 do 31.12.2004
Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na początek kwartału

1 3161. naliczone różnice kursowe

-1 090

2. zmiana salda strat pozostałych do odliczenia

-198

3. saldo zarachowanych przychodów z wyceny

-28Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego stan na koniec kwartału

0

6. Istotne zdarzenia, które nastąpiły po dniu 31 grudnia 2004 r.

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne wydarzenia.

7. Informacja dotycząca zrealizowania publikowanych prognoz wyników w świetle zaprezentowanych wyników.


Fundusz nie publikował prognoz wyników.

8. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy NFI Magna Polonia S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.

Według posiadanych przez Fundusz informacji otrzymanych zgodnie z Art. 147 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu są następujące podmioty (dane na 31.12.2004 r.)

Nazwa Akcjonariusza

Liczba akcji

Proc.

Liczba głosów

Proc.

Bank Zachodni WBK S.A *)

6 483 837

21,57%

6 483 837

21,57%

SENATO HOLDINGS LIMITED **)

3 002 000

9,99%

3 002 000

9,99%

SENATO HOLDINGS II LIMITED **)

3 002 000

9,99%

3 002 000

9,99%

Copernicus Investments (Cyprus) Limited

3 000 804

9,98%

3 000 804

9,98%

AIB Capital Markets plc *)

2 612 500

8,69%

2 612 500

8,69%

AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. *)

2 560 701

8,52%

2 560 701

8,52%

Skarb Państwa

1 947 719

6,48%

1 947 719

6,48%

SENATO HOLDINGS III LIMITED **)

1 445 966

4,81%

1 445 966

4,81%

*) podmioty zależne od Allied Irish Banks plc
**) podmioty zależne od NIF Fund Holdings PCC Ltd

9. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od 15 listopada 2004 r. do 28 lutego 2005 r.


W okresie od 15 listopada 2004 r. do 28 lutego 2005 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

10. Informacja o postępowaniach toczących przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji dotyczących zobowiązań lub wierzytelności Funduszu i jednostek od niego zależnych


Jednostkowa oraz łączna wartość odpowiednio zobowiązań lub wierzytelności Funduszu i jego spółek zależnych, które to zobowiązania /wierzytelności są przedmiotem postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, nie przekracza 10% kapitałów własnych Funduszu.

11. Informacja o zawarciu transakcji przez Fundusz lub jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi


Zgodnie z posiadanymi informacjami łączna kwota transakcji zawartych przez Fundusz lub jednostki od niego zależne z podmiotami powiązanymi zawartych w 2004 roku, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez spółkę nie przekroczyła w 2004 roku kwoty 500 tys. EURO.

12. Informacja o udzieleniu przez Fundusz lub jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji


Zgodnie z posiadanymi informacjami łączna wartość udzielonych przez Fundusz lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzielonych gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od tego podmiotu zależnej nie przekroczyła 10 % kapitałów własnych Funduszu.

13. Informacja o zmianach w stanie posiadania akcji Funduszu lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Fundusz


Zgodnie z posiadanymi przez Fundusz informacjami w okresie od 15 listopada 2004 r. do 28 lutego 2005 r. żaden z członków Zarządu nie przeprowadzał transakcji akcjami NFI Magna Polonia S.A. Liczba akcji Funduszu będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących przedstawia się następująco:

Zarząd:


Żaden z Członków Zarządu Funduszu nie posiada akcji NFI Magna Polonia S.A.

Rada Nadzorcza:

Żaden z członków Rady Nadzorczej Funduszu nie posiada akcji NFI Magna Polonia S.A.Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość