Strona główna

Niniejszym podaje się do wiadomości


Pobieranie 65.79 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar65.79 Kb.
Informacja dotycząca problematyki azbestu.

"Niniejszym podaje się do wiadomości: "Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r - w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U.Nr.192, poz.1876 ze zm.).

Powyższe rozporządzenie wprowadza szereg obowiązków dla właścicieli lub zarządców miejsc, gdzie były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Rozporządzenie, jak wyżej, koresponduje z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09.10.2002 r w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz.U.Nr.l75,poz. 1439)."

"Niniejszym informuje się, że ukazał się "Informator o przepisach i procedurach dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest" – wyd. MGPiPS Warszawa 2003 r.

Treść "Informatora " została również opublikowana na stronie internetowej dotyczącej azbestu, dostępnej z portalu MGPiPS (np. wpisz hasło azbest do wyszukiwania – prawa górna część strony MG1; znajdziesz tytuł AZBEST – Program likwidacji zagrożeń dla Polski – „kliknij”, tam dalsze informacje)

W "Informatorze” zostały podane do publicznej wiadomości obowiązujące procedury postępowania dotyczące, jak poniżej:


Procedury dotyczące postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.
Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w bloku tematycznym obejmującym łącznie 6 procedur.

Są to:
Grupa I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierające azbest.


Procedura 1 – dotycząca obowiązków w czasie użytkowania obiektów, instalacji i urządzeń.
Procedura 2 – dotycząca obowiązków przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest,
Grupa II Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwórców odpadów niebezpiecznych.
Procedura 3 – dotycząca postępowania przy pracach przygotowawczych do usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Procedura 4 – dotycząca prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest – wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczaniem obiektu (terenu) instalacji.
Grupa III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 5 – dotycząca przygotowania i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Grupa IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Procedura 6 - dotycząca składowania odpadów na składowisku przeznaczonym do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest lub innym, spełniającym odpowiednie warunki techniczne.
Szczegółowy tekst wszystkich procedur jest do wglądu w "Informatorze".
Zezwolenia :

Zatwierdzone przez starostę mrągowskiego programy go­spodarki odpadami niebezpiecznymi zawierającymi azbest posiadają następujące firmy : • ALGADER HOFMAN sp. z o.o. Warszawa, ul. Wólczyńska 113 bud.IIb

Tel.022 8649497, ważne do 21.09.2013 r.

 • PPHU ABBA-EKOMED sp. z o.o. Toruń, ul. Poznańska 152 tel.056 6513667

Ważne do 08.09.2013 r.

 • PTU KORAB sp. z o.o. Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148, tel. 058 3430678

Ważne do 29.07.2013 r.

 • Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych TERMOEXPORT, Warszawa , ul. Żurawia 24/7 tel. 022 8213467, ważne do 26.05.2013 r.

 • Przedsiębiorstwo Budownictwa łądowego MJ sp. zo.o. Michałowice, ul. Graniczna 6, Reguły ważne do 31.12.2010,

 • Zakład Handlowo-Usługowy ARKODACH Wioleta Cygara, Marcinkowo 131, tel.089 7418751 ważne do 16.02.2014

 • Zakład Remontowo Budowlany MIR-BUD Mirosław Narwojsz, Mrągowo, Oś. Mazurskie 24/14, tel. 089 7426273 ważne do 11.02.2014 r.

 • Transport – Metalurgia sp. z o.o. Radomsko, ul. Reymonta 62, tel. 044 6854135 ważne do 18.08.2015 r.

 • „GAJAWI” P.P.H.U.Gabriel ROGUT, Łódź, ul.Odyńca 24, ważne do 15.09.2015 r.

 • AGRO-TERM Zakład Ślusarski Andrzej Koprowski, Jajkowo 2A, Brzozie tel. 0601701674 ważne do 26.09.2015 r.

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘TECHMET TC”, Piecki, ul.Zwycięstwa 38, ważne do 02.11.2015 r.

 • Przedsiębiorstwo Projektowo -Wdrożeniowe „AWAT. Sp. zo.o. Warszawa, ul. Kaliskiego 9, 06839178, ważne do 17.02.2016 r.

 • Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Wójcik, Kętrzyn, ul.Ogrodowa 3/2, ważne do 11.04.2016 r.

 • Zakład Usług Produkcji i Handlu Jan Górliński, Maków Mazowiecki, ul. Moniuszki 85, 029 7170467, ważne do 08.03.2016 r.

 • PHU „JUKO” Szczukocki Jerzy, Piotrków Trybunalski, ul. 1 Maja 25, tel. 044 7326963, ważne do 15.03.2016 r.

 • Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu CARO, Zamość, ul.Zamoyskiego 51, tel. 084 6273013, ważne do 15.01.2014 r.

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Montażowe REMBUD-ZREMB sp. zo.o. Gorzów Wielkopolski , ul. Fabryczna 12, tel.096 7282010, ważne do 01.12.2013 r.

Adresy :

 • adres Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mrągowie, ul. Królewiecka 27 jako organu właściwego dla zbierania "Ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - od właścicieli lub zarządców miejsc zabudowania takich wyrobów,

 • adres Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. 1 Maja 13 jako organu właściwego dla kontroli czystości powietrza i poziomu emisji azbestu,

 • adres Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w OLSZYNIE, jako organu właściwego dla wydawania decyzji o wstrzymaniu działalności posiadacza odpadów, w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów - w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi

Niniejszym przypomina się właścicielom i zarządcom miejsc, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, którzy jeszcze nie dopełnili obowiązku sporządzenia "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - o konieczności jej opracowania i złożenia 1-go egzemplarza do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego”.

Wzór „Oceny...”

Załącznik

do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki SpołecznejOCENA

Stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/ obiekt/ urządzenie budowlane /instalacja przemysłowa: ..........................................................................................................................................

Adres miejsca/ obiektu/ urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej: .............................................................................................................................................

Pomieszczenie: ............................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu 1) ..............................................................................................................

Ilość wyrobów (m2, tony) 2) ........................................................................................................
Grupa / Nr

Wyrób - rodzaj

Ocena

Przyjęta punktacja
I

Sposób zastosowania azbestu
1.

Powierzchnia pokryta masą natryskową

z azbestem (torkret)

30

2.

Tynk zawierający azbest
30

3.

Lekkie płyty izolacyjne z azbestem

(ciężar obj. < 1000 kg/m3)


25

4.

Pozostałe wyroby z azbestem .
10

II

Rodzaj azbestu
5.

Azbest chryzotylowy
5

6.

Inny azbest (np. krokidolit)
15

III

Struktura powierzchni wyrobu z azbestem
7.

Rozluźniona (naruszona) struktura

włókien

30

8.

Mocna struktura włókien, lecz bez/lub

z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej ...


10

9.

Pomalowana, gęsta powłoka zewn.
0

IV

Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem
10.

Duże uszkodzenia
30 *)

11.

Małe uszkodzenia
10 **)

12.

Brak
0V

Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem
13.

Wyrób jest przedmiotem jakiś prac
15

14.

Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony

na uszkodzenia (do wysokości 2 m)


10

15.

Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
10

16.

Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
10

17.

Wyrób narażony na działanie czynników

atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)


10

18.

Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów

Powietrza


10

19.

Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
0

VI

Wykorzystanie pomieszczenia
20.

Regularnie przez dzieci, młodzież

lub sportowców

35


21.

Trwałe lub częste przebywanie

w pomieszczeniach innych osób

30


22.

Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
20

23.

Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
10

VII

Usytuowanie wyrobu
24.

Bezpośrednio w pomieszczeniu
30

25.

Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym

Pokryciem


25

26.

W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały

wentylacyjne)

25


27.

Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym

pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza

szczelnym kanałem wentylacyjnym

10
A. Suma punktów oceny ................................

B. Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktówC. Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktówD. Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów


*) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3 % powierzchni wyrobu

**) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu


UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

................................................... ................................................... Właściciel / Zarządca

Oceniający nazwisko i imię

...................................................Adres
data ...............................................

1 Można też „kliknąć” następujące hasła widoczne na górnej belce: albo  nowości , albo  programy , albo opracowania .


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość