Strona główna

Normy oraz wymagania Normy i wymagania weterynaryjno-sanitarne dotyczące jakości pasz dla zwierząt domowych


Pobieranie 124 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar124 Kb.
Zatwierdzam
Kierownik
Departamentu Weterynarii
W.М.AWIŁOW
15 czerwca 1997 r. Nr 13-7-2/1010


Normy oraz wymagania

Normy i wymagania weterynaryjno-sanitarne dotyczące jakości pasz dla zwierząt domowych (nieprzeznaczonych do produkcji żywności)

Opracowane przez Ogólnorosyjski Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy Kontroli, Standaryzacji oraz Certyfikacji preparatów weterynaryjnych oraz Ogólnorosyjski Instytut Naukowo-Badawczy ds. Higieny Weterynaryjnej oraz Ekologii.


Zatwierdzone przez Departament ds. Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Federacji Rosyjskiej.
Wprowadzone w życie w zastępstwie uchylonych „Wymagań weterynaryjno-sanitarnych dla pasz dla zwierząt domowych nieprzeznaczonych do produkcji żywności”, zatwierdzonych przez Główny Zarząd Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FR 26.10.94 Nr 13-7-2/174
Termin obowiązywania. Bez limitu.
Dany dokument normatywny (dalej – dokument) dotyczy pasz dla zwierząt domowych nieprzeznaczonych do produkcji żywności, w tym na pasz pełnoporcjowych oraz uzupełniających w postaci „ smakołyków”, wykorzystywane w żywieniu psów, kotów, ptaków ozdobnych, ryb akwariowych.
Dokument jest przeznaczony dla organizacji, prowadzących państwowy nadzór weterynaryjny, rejestracje oraz certyfikowanie w zakresie produkcji pasz na terytorium Federacji Rosyjskiej, jak również w przypadku pasz importowanych.
Dokument jest opracowany na podstawie wskazówek merytorycznych Ministerstwa Rolnictwa oraz Gospodarki żywnościowej Rosji, Ministerstwa Zdrowia FR, dyrektyw UE, przepisów „Federacji instytutów UE w zakresie kontroli jakości pasz”, „ Programu certyfikacji pasz dla zwierząt domowych” Kanadyjskiego Stowarzyszenia Medycyny Weterynaryjnej, jak również innych dokumentów normatywnych, które są wykorzystywane przez stowarzyszenia producentów pasz w krajach Europy, USA oraz Kanady.

Cześć 1

Przepisy ogólne

Pasze dla zwierząt domowych nieprzeznaczonych do produkcji żywności pod względem zawartości w nich wody są klasyfikowane jako suche (5 - 12% wody), półwilgotne (15 - 20% wody), konserwowane (72 - 85% wody) oraz zamrożone (60 - 70% wody).


Pasze suche są produkowane w postaci granul, płatków, ciastek, proszku, pasze konserwowane – w postaci – farszu, masy homogennej, kawałków w sosie lub galarecie.
Pod względem zawartości składników pokarmowych wyróżnia się pasze pełnoporcjowe, w tym dietetyczne, lecznicze oraz wykorzystywane jako uzupełniający środek żywienia („smakołyki”).
Do pełnoporcjowych zaliczane są pasze, wykorzystywanie których w żywieniu w całości pokrywa zapotrzebowanie fizjologiczne zwierząt.
Pasze lecznicze powinni być stosowane wyłącznie na zlecenie lekarza weterynarii.
Uzupełniający środek żywienia zwierząt („smakołyk”) nie jest przeznaczony do wykorzystania jako jedyny produkt w dawce dziennej, ze względu że może być niezbilansowany pod względem zawartości składników pokarmowych.
Podstawowymi wymaganiami dla pasz są ich bezpieczeństwo (brak właściwości toksycznych oraz możliwych skutków negatywnych po ich zastosowaniu), jak również wartość odżywcza, pokrywająca zapotrzebowanie fizjologiczne organizmu zwierzęcia (w przypadku pasz pełnoporcjowych).


Część 2

Wskaźniki oraz normy
2.1. Wskaźniki organoleptyczne

Do wskaźników organoleptycznych zaliczane są: wygląd zewnętrzny, kolor, zapach, wielkość granulek. Wskaźniki organoleptyczne pozwalają identyfikować pasze oraz wymagania w tym zakresie powinny być odzwierciedlone w dokumentacji normatywnej lub specyfikacji producenta.

W/w wskaźniki powinny charakteryzować specyficzność paszy, odpowiadać przyzwyczajeniom gatunkowym zwierząt. Pasza powinna być bez obcych (nie właściwych) zapachów, elementów oraz innych defektów.

Wskaźniki organoleptyczne poszczególnych pasz są określane zgodnie z ich dokumentacją normatywną lub specyfikacją producenta (dla pasz importowanych)


2.2. Wskaźniki bezpieczeństwa

Do wskaźników bezpieczeństwa zaliczane są: toksyczność, wskaźniki mikrobiologiczne (ogólna liczba bakterii, obecność warunkowo-patogennej oraz patogennej mikroflory), zawartość soli metali ciężkich, pestycydów, mikotoksyn, azotynów – szkodliwych domieszek, które mogą okazać negatywne skutki po ich oddziaływaniu na organizm zwierząt. Badanie pasz na zawartość tych substancji jest wykonywane w oparciu o metodyki, zatwierdzone przez Państwowy urząd standaryzacji (Gosstandart) Federacji Rosyjskiej, Departament weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Federacji Rosyjskiej, a w razie koniczności, na podstawie metodyk, określonych w dokumentacji normatywnej na pasze.

W tabeli nr 1 przedstawiono maksymalnie dopuszczalne limity (MDL) zawartości potencjalnie szkodliwych dla zdrowia zwierząt substancji w paszach dla zwierząt domowych nieprzeznaczonych do produkcji żywności oraz metody ich określenia.

Tabela 1


Substancja

Dopuszczalna zawartość MDL w paszach, mg/kg w odniesieniu do pasz o 12% zawartości wody

Metodyka
badania

1

2

3

Zawartość rtęci

- wszystkie pasze, z wyłączeniem pasz dla kotów i psów

- pasze dla kotów i psów


0,1

0,4


GOST 26997-86

Zawartość kadmu

- wszystkie pasze, z wyłączeniem pasz dla kotów i psów

- pasze dla kotów i psów


0,5

1,0


GOST 26929-86

GOST 26933-86Zawartość ołowiu


5,0

GOST 26929-86
GOST 26932-86

Zawartość arsenu

- wszystkie pasze, za wyłączeniem pasz dla ryb akwariowych

- pasze dla ryb akwariowych


2,0

4,0


GOST 26929-86

GOST 26930-86Zawartość miedzi

80,0

GOST 26929-86
GOST 26931-86

Zawartość cynku

250,0

GOST 26929-86
GOST 26934-86

Zawartość aflatoksyny В1

0,010

МУ ГУВ от 07.04.80
МР ВАСХНИЛ от 21.11.86

- Aldryna pojedynczo lub łącznie

- Chlordan (suma izomerów cis-chlordanu i trans chlordanu oraz oksychlordanu)

- DDT (suma izomerów DDT, TDE i DDE)


0,01

0,02


0,05

Metodyki określenia mikrozawartości pestycydów w środkach spożywczych, paszach oraz w środowisku” 1992 г. GOST 13496.20-87

Endosulfan (suma izomerów alfa-endosulfanu i beta-endosulfanu oraz siarczanu endosulfanu)

- wszystkie pasze, za wyłączeniem pasz dla ryb akwariowych

- pasze dla ryb akwariowych

0,1

0,005


j. w.

Endryna (suma endryny i delta-keto- endryny )

0,01

j.w.

Heptachlor (suma heptachloru i epoksydu heptachloru)

0,01

j.w.

Heksachlorobenzen

0,01

j.w.

Heksachlorocykloheksan (suma izomerów)

0,2

j. w.

Azotyny (karmy w konserwach)

100,0

GOST 29299-92

Toksyczność

Nie jest dopuszczalna

GOST 28178-89
GOST 20083-74

Wskaźniki mikrobiologiczne

*Ogólna liczba bakterii

Karmy w konserwach

Suche karmy


Salmonella


Enterobacteria

Toksynotwórcze beztlenowce


Powinni być sterylne

Nie więcej niż 500 tys. komórek jtk w 1 g

Nieobecna w 25 g

Nie więcej niż 300 kolonii w 1g karmy pod warunkiem nieobecności enteropatogennej Escherichia coli


Nieobecne w 1g„Przepisy badania mikrobiologicznego pasz” zatw. ГУВ МСХ СССР 10.06.75, GOST 25311-82 МУ N 432-3 ekspresowa metoda indykacji morganell, salmonell, patogennych escherichii przy zastosowaniu reakcji koaglutynacji, zatw. GUW Gosagroproma ZSSR 18.01.89

Wskaźniki mikrobiologiczne są ustalone dla pasz o jego naturalnej wilgotności.

2.3. Wskaźniki wartości odżywczej.

Wartość odżywcza pasz jest określana na podstawie zawartości w nich składników pokarmowych (białek, tłuszczy, węglowodanów, mikro- i makroelementów, witamin oraz in.) i powinna w całości zaspokajać fizjologiczne zapotrzebowania organizmu (w przypadku pasz pełnoporcjowych).

Na podstawie wartości odżywczej pasz określa się czy jest to pokarm pełnoporcjowy. Nieprzestrzeganie norm w zakresie zawartości składników odżywczych w paszy pełnoporcjowej może doprowadzić do negatywnych skutków zdrowotnych u zwierząt.

Potwierdzenie podczas kontroli faktycznej zawartości składników odżywczych wskazanych przez producenta na etykiecie lub w dokumentacji towarzyszącej (dalej – wartość deklarowana) ma na celu nie dopuszczenie do sprzedaży pasz zafałszowanych, ochronę konsumenta przed nieuczciwym producentem, jak również jest niezbędne do oceny stabilności produkcji.

Zawartość składników odżywczych w paszach powinna być zgodna z wartościami deklarowanymi, z zachowaniem limitów dopuszczalnych tolerancji, wymienionych w tabeli 2.

Tabela 2


Składniki
odżywcze

Deklarowana wartość, %

Dopuszczalne limity tolerancji od wartości deklarowanej

Metodyka badania

poniżej

powyżej

1

2

3

4

5

Białko surowe

> = 20

12,5 - < 20


< 12,5

3,2 jednostki

16%
2 jednostki6,4 jednostki

32%
4 jednostkiGOST Р 50466-93
GOST 25011-81
GOST Р 50817-95

Tłuszcz surowy

Bez względu na zawartość

2,5 jednostki

2,5 jednostki

GOST 13496.15-85
GOST 26183-84
GOST Р 50817-95

Włókno surowe

Bez względu na zawartość

3 jednostki

1 jednostki

GOST 13496.2-91
GOST Р 50817-95

Wilgotność

> = 40
20 - < 40
< 20

brak
-"-
-"-

3 jednostki
7,5%
1,5 jednostki

GOST 13496.3-92
GOST 9793-74
GOST Р 50817-95

Popiół

Bez względu na zawartość

4,5 jednostki

1,5 jednostki

GOST 26226-84
GOST Р 50852-96

Wapno i fosfor

> = 16

12 -< 16
6 -< 12

1 - < 6
< 1


1,2 jednostki

7,5 %
0,9 jednostki

15%
0,15 jednostki


3,6 jednostki

22,5%
2,7 jednostki

45%
0,45 jednostki


GOST 26570-85
GOST 26657-85
GOST 28901-91
GOST 28902-91
GOST Р 50852-96

Witaminy D2, D3

> 4000 IU/kg
-< 4000 IU/kg

30%
50%

30%
50%

GOST 64-5-114-73

Witaminy A, E

Bez względu na zawartość

30%

Nie jest reglamentowane

GOST 26573.1-93
GOST 27547-87

Do celów kontroli pełnowartościowości pasz na stadium ich opracowania, jak również do identyfikacji pasz pełnoporcjowych podczas ich certyfikacji, rekomenduje się uwzględniać zapotrzebowania pokarmowe kotów i psów (tabela 3)

Tabela 3


Normy dotyczą mieszanki o zawartości energii metabolicznej 3,5-4,0 kcal w gramie suchej masy

Składnik odżywczy

Ilość, w przeliczeniu na SM mieszanki

Psy, w okresie wzrostu oraz rozpłodu

Psy, zaspokojenie potrzeb dorosłego zwierzęcia

Koty, w okresie wzrostu oraz rozpłodu

Koty, zaspokojenie potrzeb dorosłego zwierzęcia

1

2

3

4

5

6

Białko

%

22,0

18,0

30,0

26,0

Tłuszcz

%

8,0

5,0

9,0

9,0

Kwas linolowy

%

1,0

1,0

1,0

0,5

Kwas arachidonowy

%

brak

brak

0,1

0,02

Tauryna (karmy suche)

%

brak

brak

0,1

0,1

Tauryna (konserwy)

%

brak

brak

0,2

0,2

Wapń

%

1,1

0,6

1,0

0,6

Fosfor

%

0,9

0,5

0,8

0,5

Potas

%

0,6

0,6

0,6

0,6

Sód

%

0,3

0,06

0,5

0,2

Chlorek

%

0,45

0,09

0,3

0,3

Magnez

%

0,04

0,04

0,08

0,04

Żelazo

mg/kg

80

80

100

80

Miedź

mg/kg

7,3

7,3

5,0

5,0

Mangan

mg/kg

5,0

5,0

10,0

7,5

Cynk

mg/kg

120

120

75

75

Jod

mg/kg

1,5

1,5

1,0

0,35

Selen

mg/kg

0,1

0,1

0,1

0,1

Witamina A

IU/kg

5000

5000

10000

5000

Witamina D

IU/kg

500

500

1000

500

Witamina E

IU/kg

50

50

80

30

Witamina K

mg/kg

brak

brak

0,1

0,1

Tiamina

mg/kg

1,0

1,0

5,0

5,0

Ryboflawina

mg/kg

2,2

2,2

5,0

4,0

Kwas pantotenowy

mg/kg

10

10

10

5

Niacyna

mg/kg

11,4

11,4

60

60

Pirydoksyna

mg/kg

1,0

1,0

4,0

4,0

Kwas foliowy

mg/kg

0,18

0,18

1,0

0,8

Biotyna

mg/kg

0,18

0,18

0,07

0,07

Witamina B12

mg/kg

0,02

0,02

0,02

0,02

Cholina

mg/kg

1200

1200

2400

2400


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość