Strona główna

Nowe pociąGI, system informacji pasażerskiej oraz system monitoringu w wkd rozpoczęła się realizacja projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy


Pobieranie 35.69 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar35.69 Kb.
NOWE POCIĄGI, SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ORAZ SYSTEM MONITORINGU W WKD
Rozpoczęła się realizacja projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na zakup nowych pociągów oraz stworzenie nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej i monitoringu na wszystkich przystankach linii WKD w ramach szwajcarskich środków pomocowych przeznaczono ponad 57,8 mln zł. Projekt o całkowitej wartości 124,7 mln zł zostanie zrealizowany do połowy 2016 r.
W ramach projektu Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej zostanie zakupionych 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi połączeń regionalnych na linii WKD. Oprócz tego na wszystkich stacjach i przystankach pojawią się elektroniczne tablice informacyjne. Nad bezpieczeństwem podróżnych na całej linii czuwać będą kamery systemu monitoringu.

Rozwiązanie problemów transportowych na Mazowszu od początku było jednym z naszych priorytetów. Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w pełni przejęło odpowiedzialność za transport kolejowy w regionie. Powołaliśmy w tym celu dwie spółki – Koleje Mazowieckie oraz Warszawską Kolej Dojazdową, która jest własnością konsorcjum samorządu województwa oraz gmin znajdujących się wzdłuż linii. Tabor, jakim dysponowaliśmy, nie był w najlepszym stanie. Musieliśmy szukać różnych mechanizmów finansowych, aby go zmodernizować. Z wielką pomocą przyszły nam środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. To wielka szansa dla WKD na w pełni nowoczesną kolej – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Wdrażanie projektu rozpoczęto 1 czerwca 2012 r. podpisaniem umowy pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Szwajcarskim Państwowym Sekretariatem ds. Gospodarczych. Inwestycja zostanie zrealizowana do 2016 r. w dwóch etapach. Do końca 2013 r. powstanie system informacji pasażerskiej i monitoringu, dzięki któremu osoby oczekujące na przyjazd pociągu będą za pośrednictwem tablic elektronicznych na bieżąco powiadamiane o czasie odjazdów i przyjazdów pociągów. Realizacja drugiego etapu projektu – dostawa nowego taboru kolejowego, przewidziana jest na II połowę 2015 r. Aktualnie dla obydwu działań prowadzone są czynności przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia postępowań przetargowych.

Jest to jeden z dwóch tego typu projektów realizowanych na Mazowszu, jednak zdecydowanie o największej wartości. Podobny realizuje także w Malborku Pomorski Urząd Marszałkowski. W swoim programie szczególną wagę przywiązujemy właśnie do projektów z zakresu infrastruktury i środowiska – zaznaczył Dominique Favre, Dyrektor Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – Ambasada Szwajcarii.

Realizacja inwestycji wpłynie znacząco na poprawę komunikacji w sześciu gminach (Michałowice, Pruszków, Brwinów, Milanówek, Podkowa Leśna, Grodzisk Mazowiecki) i dwóch dzielnicach Warszawy (Włochy, Ochota). Dla pasażerów oznaczać to będzie większy komfort podróży i większe poczucie bezpieczeństwa.

Projekt WKD jest wyjątkowy pod wieloma względami. Zarówno w aspekcie ochrony środowiska, zrównoważonego transportu, ale także ścisłej integracji linii WKD z innymi systemami transportowymi w aglomeracji warszawskiej – dodał Paweł Orłowski, Wiceminister Rozwoju Regionalnego.

Planowane w ramach projektu działania stanowią jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji WKD, obejmującej zapisaną w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego integrację z innymi środkami transportu publicznego. Sprawdzone rozwiązania w tym obszarze są cechą wyróżniającą systemy komunikacji publicznej Szwajcarii, z którymi przedstawiciele WKD mieli okazję zapoznać się podczas wizyty studyjnej w listopadzie 2011 r.

Chciałbym podziękować podatnikom szwajcarskim za to wyjątkowe wsparcie. Nie często zdarza się, że podatnicy decydują się na przekazanie tak dużej pomocy finansowej społeczeństwom innych państw. Warto także zwrócić uwagę na miejsce realizacji tego projektu. Wiele inwestycji powstaje w zachodniej lub wschodniej Polsce, a ten dotyczy centrum naszego kraju i wspomaga aglomerację warszawską, która boryka się z dużymi problemami transportowymi – mówił Mariusz Kasprzyk, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich we Władzy Wdrażające Programy Europejskie.

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 124,7 mln zł, z tego ponad 57,8 mln zł pochodzić będzie ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Ten projekt wpisuje się w szereg innych inwestycji realizowanych przez WKD. Tabor i infrastrukturę modernizujemy także dzięki wsparciu z samorządu Mazowsza oraz kredytom zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Ten projekt zdecydowanie poprawi komfort podróżowania oraz bezpieczeństwo na naszej linii. Dzięki systemowi informacji nasi pasażerowie będą na bieżąco informowani o godzinach odjazdów i przyjazdów. Mamy nadzieję, że uda nam się także poprawić naszą ofertę przewozową – podkreślił Grzegorz Dymecki, Prezes Zarządu WKD.


Kalendarium najważniejszych wydarzeń związanych z wnioskiem złożonym przez WKD:

19.01.2009 r.:

otwarcie naboru wniosków na projekty w ramach Priorytetu 2 „Środowisko i Infrastruktura” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska, Cel 3: Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych)

20.03.2009 r.:

złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Zarysu Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową sp. z o.o.

16.06.2009 r.:

Komisja Oceniająca projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy rekomendowała do dofinansowania Zarys Projektu złożony przez Warszawską Kolej Dojazdową

28.10.2009 r.:

Szwajcarski Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO) zatwierdził Zarys Projektu Warszawskiej Kolei Dojazdowej

sp. z o.o. i poprosił jednocześnie o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu30.09.2010 r.:

złożenie we Władzy Wdrażającej Programy Europejskie Kompletnej Propozycji Projektu przez Warszawską Kolej Dojazdową

21.11.2011 r.:

zatwierdzenie Kompletnej Propozycji Projektu WKD przez SECO

01.06.2012 r.:

podpisanie Umowy ws. Projektu pomiędzy Szwajcarią reprezentowaną przez SECO a Rzeczypospolitą Polską reprezentowaną przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

26.06.2012 r.:

podpisanie Umowy ws. Realizacji Projektu pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie a Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o.System Informacji Pasażerskiej na 56 peronowych wyświetlaczach elektronicznych będzie prezentował pasażerom oczekującym na stacjach i przystankach osobowych aktualną informację o czasach odjazdów pociągów zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy oraz z uwzględnieniem bieżącej sytuacji ruchowej.

Podstawowe kryteria funkcjonalne dla Systemu Informacji Pasażerskiej:        • prezentacja i wygłaszanie informacji dla pasażerów na peronowych wyświetlaczach w języku polskim i angielskim z możliwością rozbudowy o kolejne języki;

  • detekcja pociągów na podstawie danych o aktualnej sytuacji ruchowej z Centrum Dyspozytorskiego oraz systemu lokalizacji GPS;

  • możliwość współpracy z zewnętrznymi aplikacjami służącymi do przekazywania aktualnej informacji pasażerskiej – WWW, SMS.

System Monitoringu będzie obejmować montaż co najmniej 85 kamer wideomonitoringu (stałych i obrotowych) na peronach przystankowych. Jego głównym zadaniem ma być obserwacja najważniejszych miejsc stacji i przystanków, tzn. miejsc dostępnych dla pasażerów, w czasie oczekiwania na pociąg oraz miejsc, w których odbywa się bezpośrednia wymiana pasażerów pomiędzy peronami i pociągami.

Nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej to elektryczne zespoły trakcyjne, przystosowane do pracy pod napięciem zasilania 3000V prądu stałego.

Podstawowe kryteria, jakie musi spełniać nowy tabor do obsługi linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej:  • poprawa charakterystyk trakcyjnych – w zakresie przyśpieszenia oraz opóźnienia hamowania;

  • dostosowanie do istniejącego zaplecza technicznego;

  • wysoka gotowość eksploatacyjna;

  • maksymalizacja przestrzeni dostępnej dla podróżnych.
Lp.

Wymagania dla pojazdu

Wartości parametrów

1.

Długość całkowita

60 000 mm

2.

Minimalny promień łuku

22 m

3.

Zasilanie

3000V DC

4.

Układ osi / stosunek liczby osi napędnych do tocznych

Bo'+2'+Bo'+Bo'+2'+Bo' / 66%

5.

Maksymalna prędkość eksploatacyjna

80 km/h

6.

Przyśpieszenie rozruchu (0-30km/h) przy założonej pojemności pojazdu

1,2 m/s2

7.

Wysokość podłogi ponad główką szyny

500 mm w strefie wejścia

8.

Całkowita liczba miejsc

500 (przy zapełnieniu 5 os/m2)

9.

Ilość miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

4

10.

Ilość miejsc na rowery

8Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do UE 1 maja 2004 r. Na mocy umowy międzynarodowej, zawartej 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich trafi do dziesięciu nowych państw członkowskich, z czego niemal połowa (ok. 489 mln CHF, czyli ok. 310 mln euro) przeznaczona została na pomoc dla Polski.

Celem szwajcarskiej pomocy jest zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących pomiędzy Polską a wyżej rozwiniętymi państwami UE, a także różnic na terytorium Polski – pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

W ramach SPPW przeprowadzono 14 konkursów, dotyczących m.in. środowiska i infrastruktury, rozwoju regionalnego, ochrony zdrowia, badań naukowych, stypendiów dla naukowców, wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz funduszy venture capital. Do 14 czerwca 2012 r., gdy upłynął termin zaciągania zobowiązań, strony polska i szwajcarska podpisały łącznie 58 umów na całkowitą kwotę dostępnej alokacji 489 mln CHF. Tym samym udało się zakontraktować 100 proc. środków przeznaczonych na pomoc dla Polski.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość