Nr 6 nazwa usługi zawarcie I rejestracja małŻEŃstwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnymPobieranie 21.94 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.94 Kb.
KARTA USŁUG USC NR 6NAZWA USŁUGI

ZAWARCIE I REJESTRACJA MAŁŻEŃSTWA ZAWARTEGO W FORMIE WYZNANIOWEJ ZE SKUTKIEM CYWILNO-PRAWNYMI. Wymagane dokumenty:

Obywatel polski:

 1. Dowód osobisty ,

 2. Odpis aktu urodzenia w przypadku kawaler/panna – zostaje w urzędzie,

 3. W przypadku:

a) osoby rozwiedzionej – dołącza się odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu

małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (unieważnieniu małżeństwa),

b) wdowy/wdowca – odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa,

odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka z wpisanym byłym małżonkiem, 1. pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa sporządzone przez kierownika USC,

5) kobiety powyżej 16 roku życia, a przed uzyskaniem pełnoletniości ( jeśli nie

ukończyła 18 lat) prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie

małżeństwa.

Cudzoziemiec:


 1. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wg prawa ojczystego – oryginał albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu,

 2. Pisemne zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,

 3. W przypadku kawalera/panny odpis skrócony aktu urodzenia – oryginał wraz
  z tłumaczeniem od tłumacza przysięgłego,

 4. Paszport z wizą (jeśli jest wymagana),

 5. W przypadku braku tego zaświadczenia – prawomocne postanowienie Sądu zwalniające cudzoziemca od przedstawienia tego dokumentu,

 6. W przypadku rozwiedzionego/rozwiedzionej – odpis skrócony aktu urodzenia oraz skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie - oryginały wraz
  z tłumaczeniem od tłumacza przysięgłego,

 7. W przypadku wdowca/wdowy odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka z wpisanym byłym małżonkiem - oryginały wraz z tłumaczeniem od tłumacza przysięgłego.


II. Rejestracji małżeństwa :

dokonuje kierownik USC na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.
Opłaty:

- Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa – 84.00 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać gotówką w kasie tutejszego Urzędu II piętro, pokój 25 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy: Urząd Gminy w Zabierzowie, ul. Kolejowa 11 nr konta : 26859100070030000008790003. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy dostarczyć przy zgłoszeniu zamiaru zawarcia związku małżeńskiego.


Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Wydanie zaświadczenia – do 3 dni,

Sporządzenie aktu małżeństwa niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia, nie później niż
w następnym dniu, w którym zostało doręczone przez duchownego.


Jednostka odpowiedzialna:

Urząd Stanu Cywilnego w ZabierzowieBudynek ul. Kolejowa 11


Nr pokoju: 11

Nr telefonu: 12 283-07-29Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Kolejowa 11, pok. 11 (I piętro)Godziny urzędowania (dni robocze):

- poniedziałek: 9.00 - 17.00

- wtorek - piątek: 8.15 - 15.00


Uwagi:

1.Wiek wymagany do zawarcia małżeństwa: • Mężczyzna – ukończone 18 lat,

 • Kobieta - ukończone 18 lat,

z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

2. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego według miejsca zamieszkania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo.

3. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wydania.

4. Zaświadczenie duchowny przekazuje do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa. Na podstawie przekazanego przez duchownego zaświadczenia kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa.

5. Po sporządzeniu aktu małżeństwa osoby, które zawarły małżeństwo mogą złożyć podanie o wydanie 3 egzemplarzy odpisu skróconego aktu małżeństwa.

6.Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce ,a za granicą przed polskim konsulem.Tryb odwoławczy:

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o odmowie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński może wystąpić do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika USC.Podstawa prawna:

1. art.7 ust.2 pkt 2 i 4, art.12 ust.2, 2a i 3, art.22, art.53-56, art.61a, art.62, art.62a oraz art.7 ust.3a ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U.
z 2012r.. poz. 788),

3. § 5 pkt 1, § 6 pkt 3 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia


26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 ze zm. ),

4.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).

5.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187 poz.1330).

6.Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.)

7.art.4 i art.5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim ( tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.)


Opracowała:

Krystyna Jędrzejowska
Pod względem prawnym akceptował:

Mikołaj Miścicki
Zatwierdził:

Wójt Gminy Zabierzów Elżbieta Burtandata aktualizacji: 31.07.2013 r.©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy