Strona główna

Nr pola Nazwa pola Opis


Pobieranie 32.49 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.49 Kb.

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu


Nr pola

Nazwa pola

Opis

1

Jednostka

Instytut Sztuki

2

Kierunek studiów

Grafika

3

Nazwa modułu kształcenia/ przedmiotu

Elementy Grafiki Warsztatowej

4

Kod modułu kształcenia/ przedmiotu
5

Kod Erasmusa
6

Punkty ECTS

4

7

Rodzaj modułu

obowiązkowy

8

Rok studiów

3

9

Semestr

5,6

10

Typ zajęć

Zajęcia pracowniane, ćwiczenia warsztatowe, prezentacje konsultacje indywidualne i grupowe.

11

Liczba godzin

3 godz. tygodniowo 2 grupy (kurs 90 godzin / grupa)

12

Koordynator

Prof. Wojciech Regulski

13

Prowadzący

dr hab. Marcin Surzycki

14

Język wykładowy

j. polski

15

Zakres nauk podstawowych
16

Zajęcia ogólnouczelniane / na innym kierunku
17

Wymagania wstępne

Realizacja zadań graficznych, ćwiczeń praktycznych odbywać się będzie w oparciu o szkice i rysunki studentów. Wyposażenie we własne narzędzia i materiały podawane będzie z wyprzedzeniem na zajęciach.

18

Efekty kształcenia

Bardziej zaawansowany poziom opanowania technik graficznych druku wklęsłego, sucha igła, suche techniki korundowe, mezzotinta, akwaforta, miękki werniks, odprysk, akwatinta, lawowanie. Możliwość łączenia technik druku płaskiego, wypukłego i wklęsłego. Kreatywność, eksperyment, elementy twórczości indywidualnej.

Cykl, zestaw prac.19

Stosowane metody dydaktyczne

Prezentacje, pokazy warsztatowe, omówienia, konsultacje indywidualne i grupowe, ćwiczenia praktyczne. Student realizuje własny projekt – koncepcję od wykonania matrycy po proces druku odbitek. Indywidualne korekty i omówienia na każdym etapie pracy od idei, notatek, szkiców po wybór środków warsztatowych. Instruktaż warsztatowy odbywa się w trakcie pracy nad grafiką.

20

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia

Studenci są zobowiązani do zaliczania prac kursowych, przedstawianiu ich na przeglądach semestralnych. Ocena pracy studenta jest wypadkową jego kreatywności, pracowitości, czynionych postępów oraz aktywności na zajęciach i realizacji prac oraz samodzielności w poszukiwaniu rozwiązań, poziomu artystycznego i technicznego grafik.

21

Forma i warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie wszystkich ćwiczeń semestralnych zrealizowanych w programie kursu. Zaliczenie semestru i ocena udzielane są na przeglądach semestralnych. Skala ocen zgodna z przyjętą i obowiązującą w szkolnictwie wyższym.

22

Treści kształcenia (skrócony opis)

Bardziej zaawansowane i praktyczne opanowanie podstawowych technik druku wklęsłego, różnych sposobów opracowywania matryc wklęsłodrukowych. Możliwość łączenia technik druku płaskiego, wypukłego i wklęsłego. Kreatywność, eksperyment, elementy twórczości indywidualnej. Cykl, zestaw prac. Przepisy BHP w pracowni graficznej, pokazy, prezentacje, wystawy, katalogi.

23

Treści kształcenia (pełny opis)

Kontynuacja kształcenia w zakresie technik graficznych bazująca na poznanym już podstawowym poziomie wiedzy i umiejętności kursu II roku.

Bardziej zaawansowany poziom opanowania technik graficznych druku wklęsłego; ćwiczenia.

Możliwość łączenia technik druku płaskiego, wypukłego i wklęsłego.

Pokaz i omówienie, ćwiczenia praktyczne, realizacje warsztatowe.

Cykl graficzny, zestaw prac na dany temat, zagadnienie podjęte przez studenta. Pogłębienie tematu w kilku pracach.

Kreatywność, eksperyment, elementy twórczości indywidualnej

Odpowiednie przygotowanie matryc do wybranej techniki.,

Praca na matrycy, realizacja projektu w określonej technice (techniki suche i techniki trawione).

Łączenie różnych technik na jednej matrycy.

Druk kolorowych grafik z kilku matryc.

Druk próbny odbitki, korekta, druk niewielkich nakładów.
Przepisy BHP


24

Literatura podstawowa i uzupełniająca

„Grafika artystyczna” podręcznik warsztatowy

ASP Poznań 2007

„Grafika warsztatowa” podręcznik technik graficznych

MJM grafika Poznań 2006

„Grafika techniki i materiały” Beth Grabowski, Bill Fick

Universitas 2011

„Półtora wieku grafiki polskiej“ Krystyna Czarnocka Warszawa 1962 „Polska grafika współczesna“ Danuta Wróblewska Warszawa 1983 „Polska grafika lat dziewięćdziesiątych“ Jan Fejkiel Bielsko-Biała 1996 „Contemporary graphik art in Poland“ Richard Noyce Craftsman House 1997 „Grafika polska – laureaci wystaw międzynarodowych 1950-2000“ SMTG Kraków 2003 „2008 grafika polska – sztuka i edukacja“ ASP Wrocław 2008

Katalogi z wystaw MTG i innych światowych

IKONOGRAFIA – twórczość artystyczna; Martin Schongauer, Albrecht Durer, Rembrandt van Rijn, G.B.Piranesi, Andrea Mantegna, Francisco Goya, Henri de Toulouse Lautrec, Eugene Delacroix, Daniel Chodowiecki, Pablo Picasso, Henri Matisse, Stanisław Wyspiański, Leon Wyczólkowski, Władysław Skoczylas, MC Escher, Roy Lichtenstein, Andy Worhol, Robert Rauchenberg, Hiroszige, Utamaro, Victor Vasarely, Szkoła Krakowska, Mieczysław Wejman, Andrzej Pietsch, Jacek Gaj, Jerzy Panek, Józef Gielniak, Władysław Kulisiewicz, Izabela Gustowska, Jan Berdyszak, Janusz Akerman, Jacek Sroka, Ryszard Otręba, Małgorzata Żurakowska, Janina Kraupe, ZbigniewLutomski,


25

Przyporządkowanie modułu kształcenia/przedmiotu do obszaru/ obszarów kształcenia
26

Sposób określenia liczby punktów ECTS

Prezentacje, pokazy warsztatowe, omówienia, konsultacje indywidualne i grupowe, ćwiczenia praktyczne – 3

realizacja ćwiczeń w domu, lektury - 127

Liczba punktów ECTS – zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego

3

28

Liczba punktów ECTS – zajęcia o charakterze praktycznym

3,5
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość