Strona główna

Nr sprawy: 5/zzm/2012


Pobieranie 108.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar108.18 Kb.

Nr sprawy: 5/ZZM/2012SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
im. Jarosława Dąbrowskiego


ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 WARSZAWA 49, skr. poczt. 50

NIP: 527-020-63-00

REGON: 012122900
tel. (022) 683 78 65

faks (022) 683 97 23
www.wat.edu.pl
szp@wat.edu.pl
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
DOSTAWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
CPV: 03421000-7, 14210000-6, 14212120-7, 14820000-5, 24312120-1, 24910000-6, 34927100-2, 39190000-0, 39221240-1, 39224330-0, 44111000-1, 44111100-2, 44111200-3, 44111800-9, 44112200-0, 44114200-4, 44174000-0, 44176000-4, 44192000-2, 44210000-5, 44313200-9, 44420000-0, 44531510-9, 44800000-8, 44812100-6, 44832000-1, 44921100-3, 44921200-4.
TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA:
przetarg nieograniczony

o wartości nieprzekraczającej 200.000 euro
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych:

Asfalt drogowy, Beton komórkowy, Bloczek betonowy, Cegła budowlana pełna, Cement błyskawiczny, Cement, Chlorek magnezu, Elastyczna zaprawa uszczelniająca, Emulsja gruntująca, Farba akrylowa, Farba antyporostowa winylowa, Farba chlorokauczukowa, Farba czarna nitro w aerozolu, Farba do betonu, Farba emulsyjna, Farba ftalowa, Farba Hammerite, Farba nawierzchniowa, Farba nitro, Farba żaroodporna, Farba olejna, Farba poliuretanowa, Farba tlenkowa, Farba w aerozolu nitro, Folia malarska, Folia ogrodnicza, Forma do belek betonowych, Gips budowlany, Gips szpachlowy, Glazura, Gładź tynkarska, Gotowa masa szpachlowa akrylowa, Grys bazaltowy, Izobud R, Kastra budowlana, Klej do płyt gipsowych, Klej do tapet, Klej lateks, Klej osakryl , Kominek wentylacyjny, Konstrukcja stalowa, Kostka brukowa, Kratka wentylacyjna, Lakier "Capon", Lakier bezbarwny, Lakier do parkietu, Lakier Wolnoschnący, Listwa progowa, Listwy narożne, Masa asfaltowa-żywiczna, Masa szpachlowa, Masa uszczelniająca, Miska ze stali nierdzewnej, Mydło szare, Obrzeża, Papa dachowa ozdobna, Papa perforowana podkładowa, Papa termozgrzewalna, Pianka poliuretanowa, Piasek budowlany, Pigment do farb, Pleśniotox, Płyta gipsowa, Płyta plexi, Płyta poliwęglan, Płytki PCV, Płyty ażurowe betonowe, Profil główny, Profil poziomy, Progi aluminiowe, Rozlewana posadzka cementowa, Rozpuszczalniki, Siatki, Silikony, Sól kamienna drogowa, Spoina elastyczna, Spoina wodoszczelna, Spoiwo cynowo-ołowiowe, Styropian, Superacryl, Szkło wodn, Szpachla, Szpachlówka, Śruba rzymska, Tapety, Taśmy, Terakoty, Tynk silikonowy, Uchwyty, Utwardzacz do farb, Wapno hydratyzowane, Wełna mineralna, Wiadra, Wkręty, Wykładzina dywanowa, Wykładzina PCV, Zaciski, Zaprawy, Zszywki, Żwir, Żywica, Utwardzacz do żywicy.


szczegółowo opisanych w załączniku Nr 3 do SIWZ.


 1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do dokonywania zmian ilościowych
  w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia do wysokości wartości umowy określonej w § 2 umowy.


 2. W przypadku wystąpienia okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia dostaw
  w ujęciu wartościowym, ilościowym i asortymentowym przedmiotu zamówienia, Zamawiający powiadomi Wykonawcę nie później niż w ciągu 30 dni od daty zaistnienia tych okoliczności. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego powodu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.


 1. Strony ustalają możliwość zmiany terminu wykonania umowy, z zastrzeżeniem ust. 6
  z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.


 2. Zmiany do umowy nie mogą obejmować zmian cen jednostkowych przedmiotu zamówienia.

 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony przewidują zmianę wartości zamówienia
  o obowiązujący podatek VAT, z zastrzeżeniem ust. 6, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzanie aneksu do umowy.


 4. W przypadku niezrealizowania wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy,
  z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzenie aneksu do umowy.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.  1. Wymagany termin wykonania zamówienia – sukcesywnie w okresie trwania umowy przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
  1. Oferta musi obejmować całość zamówienia. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, wraz z podaniem wymaganych ilości, został określony w załączniku nr 3 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

  4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
   w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

  6. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania równoważnego przedmiotu zamówienia. Za równoważny przedmiot zamówienia Zamawiający uzna oferowany przedmiot zamówienia o cechach nie gorszych niż określony w SIWZ.

Nazwę producenta i oznaczenie produktu oferowanego w kolumnie 11 „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” wypełniają wszyscy wykonawcy.
W PRZYPADKU ZAPROPONOWANIA PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO WYKONAWCA DOŁĄCZY DO OFERTY WSZYSTKIE DANE TECHNICZNE (DOKŁADNY OPIS) UMOŻLIWIAJĄCE JEGO PORÓWNANIE Z PARAMETRAMI ODPOWIEDNIEJ POZYCJI ZE „SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” WSKAZANYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

  1. Oferta składana przez Wykonawcę winna zawierać:

   1. „Formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

   2. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,

   3. pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika ono z załączonych dokumentów wymaganych postanowieniami pkt 5 SIWZ.

   4. oświadczenia i dokumenty, w formie oryginału lub kserokopii wymienione w pkt 5 SIWZ.

   5. oryginał lub kopię poręczeń lub gwarancji stanowiących dowód wniesienia wadium. Przy wniesieniu wadium w formie pieniężnej na rachunek Zamawiającego zaleca się załączyć kopię przelewu. Brak w ofercie kopii przelewu nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Natomiast brak wniesienia wadium w terminie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z przedmiotowego postępowania.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego do dnia i godziny upływu terminu składania ofert określonego w pkt. 11.2 SIWZ. Datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto Zamawiającego a nie data złożenia przelewu.

  1. „Formularz ofertowy” wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz „Oświadczenie” winny być sporządzone przez Wykonawcę ściśle według postanowień SIWZ i winny być podpisane przez upoważnioną(ne) osobę(by) w miejscach wskazanych we wzorach (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).

  2. Dokumenty, których złożenia Zamawiający wymaga na załącznikach do SIWZ, winny być złożone na tych załącznikach. Wykonawca może sporządzić własny dokument, ale pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje ściśle wg wzoru Zamawiającego.

  3. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału podpisanego przez osobę(y) upełnomocniającą(e) (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis). Kserokopię dopuszcza się tylko w przypadku pełnomocnictwa udzielonego notarialnie. Złożenie kopii pełnomocnictwa notarialnego poświadczonego samodzielnie przez pełnomocnika nie jest wystarczające i skutkuje wezwaniem do uzupełnienia. Zgodnie z przepisami pełnomocnik do odwołania winien przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy (oryginał) lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa (poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię) - art. 89 Kpc. Poświadczenie za zgodność odpisu z oryginałem dokonuje notariusz (art. 96 pkt 2 ustawy Prawo o notariacie).

  4. Kserokopie (każda zapisana strona) muszą być poświadczone wpisem „za zgodność
   z oryginałem”
   oraz podpisane przez osobę(by) podpisującą(ce) ofertę (pieczątka imienna oraz podpis lub pieczątka firmowa i czytelny podpis).

  5. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty winny być napisane w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem, bądź nieścieralnym atramentem. Oferta musi być czytelna. Oferta musi być sporządzona w sposób zapobiegający możliwości zmiany jej zawartości. Oferta nie może być złożona w formie np. luźnych kartek spiętych spinaczem.

  6. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie:

   1. posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę materiałów budowlanych" nie otwierać przed dniem 06.02.2012r.

   2. opatrzona pieczęcią Wykonawcy lub słownie nazwą firmy i adresem nadawcy
    (wraz z numerem telefonu);

   3. zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiającego na piśmie
   o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, oraz złoży zamienną ofertę oznaczoną jak w pkt 3.13 SIWZ oraz dodatkowo podpisaną „zmiana” lub „wycofanie”.

  8. Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po terminie składania ofert.

  9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. WARUNKI, UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 5.2 SIWZ.

Sposób dokonywania oceny ww. warunków będzie odbywał się wg zasady „spełnia/nie spełnia” na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów, których wykaz został określony


w pkt 3.7 i 5 SIWZ, składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


 1. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE WW. WARUNKÓW ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCĘ.
  1. „Oświadczenie”, że Wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez konsorcjum, powyższe oświadczenie składa lider konsorcjum oraz podpisuje każdy z podmiotów występujących wspólnie, łącznie z liderem konsorcjum.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, oraz „Oświadczenie” o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy stanowiące załącznik nr 2A do SIWZ.

  3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 5.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  1. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 ppkt 5.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
   w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:Cena brutto - 100%
Ocena kryterium „ceny” oferty będzie dokonywana poprzez porównanie ceny najniższej wśród ocenianych ofert (C min), do zawartej w badanej ofercie (C n)

Punkty za kryterium dla n - tego Wykonawcy (P c n) będą obliczone wg wzoru:


C min

P c n = ---------------- x 100 pkt

C n
gdzie: (P c n) - ilość punktów za cenę dla ocenianego Wykonawcy;

(C min) - najniższa cena spośród cen ocenianych ofert;

(C n) - cena zawarta w badanej ofercie.
Maksymalna możliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 100 pkt.
Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert ofertę z najwyższą liczbą punktów.


 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.
  1. W „Formularzu ofertowym” należy podać w PLN cenę netto, stawkę podatku VAT, wartość VAT oraz cenę brutto (cyfrowo i słownie) zgodnie z załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 3 do SIWZ).

  2. Obliczenie ceny oferty określają formuły „Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 3 do SIWZ).

  3. Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych kraju wykonawcy składającego ofertę.

  4. W przypadku rozliczenia w walutach obcych kraju wykonawcy składającego ofertę Zamawiający dla porównania cen ofert przeliczy walutę obcą według kursu sprzedaży waluty ogłoszonego w Tabeli kursów kupna i sprzedaży walut obcych Narodowego Banku Polskiego z dnia otwarcia ofert zamieszczonego na stronie internetowej: http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html oraz uwzględni w cenie należny podatek od towarów i usług (VAT).
 1. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
  1. w zakresie przedmiotu zamówienia:

Sławomir Wiśniewski – tel. 22 683 79 98, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. 22 683 97 23


  1. w sprawach dotyczących procedur udzielania zamówień:

Aleksandra Wierzynkiewicz – tel. 22 683 97 55, e-mail: szp@wat.edu.pl, fax. 22 683 97 23


 1. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.
  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowią­zany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, określonego w pkt 11.2 SIWZ, tj. do dnia 01.02.2012r.

  3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składa­nia wniosku, o którym mowa w pkt 9.2 SIWZ.

  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

  6. Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Zamawiającego.

  7. W przypadku, kiedy zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  8. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
   o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert oraz zamieści informację o zmianie terminu składania ofert na własnej stronie internetowej.

  9. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

  10. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,
   z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są:


   1. wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ, zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania ofert;

   2. kopie wniesionych odwołań jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ, z jednoczesnym wezwaniem wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku ich wniesienia.
 1. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wyko­nawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

  2. Wykonawcy przesyłają Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ wyłącznie na wskazany w SIWZ adres: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50,
   nr faksu: 22 683 97 23 lub e-mail: szp@wat.edu.pl, w godz. 8:00 – 15:00.

  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY.
  1. Ofertę w zamkniętej kopercie należy przesłać na adres Zamawiającego: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
   00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50, z dopiskiem „Sekcja Zamówień Publicznych”,
   z terminem doręczenia określonym w pkt 11.2 SIWZ lub złożyć w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych, 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, Budynek Nr 22, pokój nr 6 (wejście przez biuro przepustek) w godz. 7:30 – 15:00.

  2. Termin składania ofert upływa dnia 06.02.2012r. o godz. 9:00.

  3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt 11.2 SIWZ zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 1. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ.
  1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

  3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 12.2 SIWZ, powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie
   art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 1. OTWARCIE I OCENA OFERT.
  1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 06.02.2012r. o godz. 10:00 w siedzibie Sekcji Zamówień Publicznych Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego,
   ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, budynek nr 22, pokój nr 1 (wejście przez biuro przepustek).

  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
   w ofertach. Informacje te odnotowywane będą w protokole postępowania.

  4. Protokół, oferty, opinie biegłych oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane
   w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. W tym przypadku powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem:TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA.”

  5. Informacje, o których mowa w pkt 13.2 i 13.3 SIWZ, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

  6. W części niejawnej Komisja przetargowa dokona badania ofert zgodnie z warunkami wymienionymi w pkt 4 oraz oceny ofert nie odrzuconych zgodnie z kryteriami podanymi
   w pkt 6 SIWZ.

  7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe
   z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  9. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

  10. Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznaje się za odrzuconą.

  11. Zamawiający również odrzuci ofertę, jeżeli:

   1. jest niezgodna z ustawą,

   2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,

   3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

   4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

   5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
    o udzielenie zamówienia lub nieproszonego do składania ofert,

   6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

   7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

   8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  12. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, podając uzasadnienia faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.
 1. PRAWO ZAMAWIAJĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA.
  1. Postępowanie o zamówienie publiczne unieważnia się, jeżeli:

   1. nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

   2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

   3. w przypadku, jeżeli jedynym kryterium oceny ofert jest cena, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

   4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

   5. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publiczne.

  2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

   1. ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając jednocześnie informacje na własnej stronie internetowej, podając uzasadnienie faktycznie i prawne,

   2. złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając, uzasadnienie faktyczne i prawne.

  3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
 1. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów określonych w pkt 6 SIWZ.

  2. O wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail lub faksu oraz zamieści informację na stronie internetowej Zamawiającego.

  3. Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego ofertę wybrano, podając miejsce i termin zawarcia umowy zgodnej z załączonym projektem umowy (załącznik nr 4 SIWZ).

  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w terminie wskazanym w wezwaniu do jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki zawarte w pkt 14.1 SIWZ lub minął termin związania ofertą.

  5. Umowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

  6. O zawarciu umowy Zamawiający niezwłocznie zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ.
  1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

   1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

   2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

   3. odrzucenia oferty odwołującego.

  4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

  7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

  8. Na czynności, o których mowa w pkt. 16.7, SIWZ nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

  9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 16.10. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  12. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

   1. 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

   2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

 1. nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

 2. opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

   1. 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

 1. nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

 2. zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

  1. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

  2. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
  1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 7 000,00 (siedem tysięcy złotych)

przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 06.02.2012r. do godz.09:00.

Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu.  1. Wadium może być wniesione:

   1. w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał lub kopia tego dokumentu.

   2. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:

PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, Nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228.

z dopiskiemWadium na dostawę materiałów budowlanych"  1. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w wyznaczonym terminie albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

  2. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  3. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

  4. Zamawiający zwróci wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

  5. Złożenie wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę, wykluczonego z postępowania lub, którego oferta została odrzucona, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez tego Wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

  6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

  7. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Prawa zamówień publicznych pocztą poleconą na adres podany w „Formularzu ofertowym” po spełnieniu dyspozycji art. 46. ust. 1 i 2 oraz 4 Prawa zamówień publicznych.

  8. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczone będzie przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

  10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

   2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

   3. zawarcie umowy w spawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonał, dn. …………………….r.


................................................

Aleksandra Wierzynkiewicz

Z A T W I E R D Z A M


Dnia..........................r. ................................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zawiera ……. stron(y).
Załączniki:

Nr 1 – Formularz ofertowy

Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Nr 2A – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nr 4 – Projekt umowyZał. Nr 1 do SIWZ
...................................., dnia................2012r.


(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA FIRMY:______________________________________________________________________________________
REGON FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP FIRMY: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|


ADRES FIRMY: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat:


______ - ______ , ________________________________ , _______________________________ , ________ , _______
________________________________________________ , _________________________________________________
Zarejestrowana w__________________________________ul.___________________________ pod Nr________________
Internet: http:// __________________________________ pl E-mail: ______________@______________________
numer kierunkowy: ___________
tel.________________________________ faks_______________________________________

Do:

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Wojskowa Akademia Techniczna


im. Jarosława Dąbrowskiego,

ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50
W nawiązaniu do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zał. Nr 3 do SIWZ
  za cenę netto:......................................zł(słownie:..............................................................................
  .......................................................................................................................................................zł)
  po doliczeniu podatku VAT.........%, w wysokości...........................................................................zł
  za cenę brutto......................................zł (słownie:..........................................................................
  .......................................................................................................................................................zł)
  zgodnie z warunkami umowy oraz załączonym „Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia”
  w terminie: sukcesywnie w okresie trwania umowy przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy.

..............................................................................

(podpis i pieczątka imienna

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)


 1. Zgadzamy się na termin płatności 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

 3. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w SIWZ.

 4. Udzielamy............... (min. 12) miesięcznej gwarancji na ......................................................chyba, że załącznik Nr ... stanowi inaczej.

 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do SIWZ i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy
  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 6. Część zamówienia (dostawy), których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom:

........................................................................................................................................................

 1. W realizacji przedmiotu zamówienia będziemy/nie będziemy* polegać:

  1. na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*

  2. potencjale technicznym innych podmiotów*,

  3. osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów*

  4. zdolnościach finansowych innych podmiotów *

* niepotrzebne skreślić

(Nazwa i adres innego podmiotu)

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 1. Wadium w kwocie ................................ zł (słownie:. ......................................................................) zostało wniesione w dniu ................................ w formie .....................................................

Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić do:

Nazwa banku ………………………………………………………………………………………………………………..


na konto nr ......................................................................................................................
z zastrzeżeniem art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Integralną część niniejszej oferty stanowi:

 1. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 2. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 3. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 4. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 5. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 6. .................................................................................................. str. od.................. do...............

 7. .................................................................................................. str. od.................. do...............

..............................................................................(podpis i pieczątka imienna

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Zał. Nr 2 do SIWZ

..................................., dnia................2012r.(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E


o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja niżej podpisany ...................................................................................................................................

Reprezentujący Wykonawcę ....................................................................................................................

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:


DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
oświadczam zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), że podmiot, który reprezentuję spełnia wymagania:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................(podpis i pieczątka imienna

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Zał. Nr 2A do SIWZ

..................................., dnia................2012r.(pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E


o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Ja niżej podpisany ....................................................................................................................................

reprezentujący Wykonawcę ..............................................................................................................

będąc uczestnikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego na:

DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”


oświadczam zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

..............................................................................(podpis i pieczątka imienna

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość