Strona główna

Nr xi/11 z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie odbytej w dniu 26 października 2011 r w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie


Pobieranie 46.22 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar46.22 Kb.


P R O T O KÓ Ł Nr XI/11
z sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie

odbytej w dniu 26 października 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
W oparciu o listę obecności, która stanowi załącznik do protokołu z sesji stwierdza się, że posiedzenie Rady ma moc prawną /quorum /, gdyż na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych.

Przewodniczący Rady Pan Rajmund Kinder otworzył sesję przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości oraz przybyłych na sesję podpisanych na dodatkowej liści obecności stanowiącej załącznik do protokołu z sesji.

Następnie poinformował radnych o wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu 13a o treści „ podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 „ . Projekt uchwały dotyczy realizacji programu „ Uczenie się przez całe życie „ Comenius – Partnerskie Projekty Szkół prowadzonego przez Zespół Gimnazjalno- Szkolno- Przedszkolny w Lasowicach Wielkich. Pismo Wójta Gminy w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z sesji. Materiały dotyczące wprowadzenia zmian zostały rozdane radnym przed sesją.

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad łącznie z dodatkowymi zmianami przedstawionymi jak wyżej : 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad /quorum / .

 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień 2011 r.

 4. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami .

 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 6. Analiza działalności jednostek OSP w Gminie Lasowice Wielkie od roku 2008 wraz z prognozą rozwoju na najbliższe lata.

 7. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie ze szczególnym uwzględnieniem wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów.

 8. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07.10.2011 r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2011 r. na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 10. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Komunalno – Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 04.10.2011 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości drogi dojazdowej wewnętrznej śródpolnej położonej we wsi Wędrynia stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie w trybie bezprzetargowym.

 12. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17.10.2011 r.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011.

13a.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej .

 2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Tuły w Gminie Lasowice Wielkie do Programu Odnowy wsi w Województwie Opolskim .

 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutu Gminy Lasowice Wielkie i Statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII-289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 6. Pytania i wnioski.

 7. Dyskusja.

 8. Odpowiedzi.

 9. Zamknięcie sesji.

Następnie przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia przedstawionego jak wyżej porządku obrad w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15

Przeciw - 0Wstrzyma. - 0


 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy za okres lipiec – wrzesień 2011 r.

Sprawozdanie zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Radni nie wnieśli uwag do w/w sprawozdania.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

Sprawozdanie Wójta zostało złożone na piśmie i stanowi załącznik do protokołu z sesji. Następnie Wójt Gminy Pan Daniel Gagat odczytał sprawozdanie na sesji.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym do w/w sprawozdania.

Radny Drajok W. – czy ktoś pełni funkcję zastępczą za Pana Zygmunta Jacheć w Referacie Komunalnym ?

Wójt odpowiedział - tak

Radny Kalinich K. – co było powodem że Pan Jacheć odszedł ze stanowiska kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej ?

Wójt odpowiedział , że do Urzędu Gminy wpłynęła kolejna skarga . Skargi dotyczyły spraw należących do Referatu Gospodarki Komunalnej. Pan Jacheć sam złożył rezygnację ze stanowiska Kierownika Referatu.

Radni nie wnieśli więcej uwag do sprawozdania Wójta.

Następnie Zastępca Wójta Pan Lech Krzysztof podał do obiegu podziękowanie za udział delegacji Gminy w pogrzebie Pana Meinharda z Holle – Niemcy.
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

Przewodniczący Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Analiza działalności jednostek OSP w Gminie Lasowice Wielkie od roku 2008 wraz z prognozą rozwoju na najbliższe lata.

Przewodniczący Rady zasygnalizował , że analiza działania jednostek OSP została przedstawiona na piśmie i stanowi załącznik do protokołu z sesji. Radni otrzymali ją w materiałach na sesję.

W sesji brali udział zaproszeni goście związani z tematem działalności jednostek OSP na terenie Gminy podpisani na dodatkowej liście obecności.

Następnie głos zabrał Pan Janusz Krupa Komendant Powiatowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku , który przedstawił współpracę między gminą a powiatem po linii straży pożarnej.

Podkreślając znaczny postęp w zabezpieczeniu przeciwpożarowym , szkoleniowym naszych jednostek OSP.

Wójt Gminy przedstawił udział jednostek OSP w zawodach organizowanych na zewnątrz gminy jak również zakres działania jednostek OSP.

Prowadzono luźną dyskusję – wymianę zdań pomiędzy radnymi i zgromadzonymi na sali w w/w temacie.Radny Kisiel P. – skierował pytanie do Komendanta Powiatowego ,czy nasze zabezpieczenia w ochronie przeciwpożarowej są wystarczające ?

Komendant Powiatowy odpowiedział , że stan zabezpieczenia jednostek jest wystarczający .Pan Grzegorz Żwaka Komendant Gminny OSP pokreślił fakt , ze strażacy z terenu gminy wyjeżdżający do pożarów nie występują do Urzędu Gminy o zwrot kosztów za udział w wyjazdach , pomimo iż takie środki finansowe się należą.

Radna Szyniec A. – dlaczego nie ujęto w „ prognozie rozwoju OSP na najbliższe lata „ utwardzenia placu- wjazdu do garażu w strażnicy OSP w Lasowicach Małych ?

Wójt odpowiedział , można dopisać.Radny Drajok W. – czy wszystkie jednostki OSP zostały zapoznane z materiałami opisanymi w „ Analizie jednostek oraz prognozą rozwoju na najbliższe lata „ ?

Wójt Gminy oraz Pan Kubica J. - Zastępca Prezesa ZG OSP oznajmili że wszystkie jednostki zostały zapoznane z materiałami na zebraniu Zarządu Gminnego wraz z Prezesami poszczególnych jednostek OSP .

Po zakończonej dyskusji – wymianie zdań Przewodniczący Rady podziękował zaproszonym gościom za przybycie na sesję oraz przekazanie cennej wiedzy w zakresie pożarnictwa .

Następnie ogłosił 10 minutową przerwę w obradach.
 1. Sprawozdanie z funkcjonowania placówek oświatowych na terenie Gminy Lasowice Wielkie ze szczególnym uwzględnieniem wyników zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów.

Przewodniczący Rady oznajmił , że sprawozdania zostały złożone na piśmie i stanowią załączniki do protokołu z sesji. Radni otrzymali je w materiałach na sesję.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu przybyłym na sesję Dyrektorom Zespołu Gimnazjalno Szkolno Przedszkolnego w Chocianowicach Panu Józefowi Woźny i Lasowic Wielkich Panu Tomaszowi Jurczyk .

Dyrektorzy każdy z osobna nawiązał do przedstawionego sprawozdania na piśmie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym .Radny Kubica J. – rodzice zauważyli różnicę w nauczaniu języka angielskiego w szkole w Jasieniu do Szkoły w Gronowicach . Dzieci przechodząc ze Szkoły z Jasienia do Gronowic nie radzą sobie z językiem , co jest przyczyną ?

Szkoła w Gronowicach wymaga elewacji zewnętrznej budynku zaapelował radny Kubica Józef.

Dyrektor Zespołu z Chocianowic odpowiedział, że przyczyną mogą być większe wymagania nauczyciela , a przede wszystkim większe wymagania w programie nauczania tj. klasa IV-VI , a nie klasa I- III .

Brak środków finansowych uniemożliwia przeprowadzenie elewacji budynku szkoły oznajmił Dyrektor.Radna Kasprzyk B. – ile kosztuje przejazd autobusem szkolnym , jeżeli mieszkaniec gminy chce się zabrać , gdyż kierowca odpowiada „ co łaska „ ?

Wójt odpowiedział , że przejazd autobusem szkolnym jest „ darmowy „ .

Radna Prochota G. – czy przystąpiono już do opracowywania regulaminu stypendiów za wyniki w nauce. ?

Wójt odpowiedział , że regulamin jest w trakcie przygotowań.
Radni nie wnieśli pytań i uwag do w/w sprawozdania.

Przewodniczący Rady podziękował Dyrektorom za przybycie na sesję i przybliżenie w/ w tematów.
 1. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 07.10.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącej w/w komisji radnej Brygidzie Kasprzyk , która odczytała protokół z posiedzenia komisji stanowiący załącznik do protokołu z sesji.

Prowadzono luźną dyskusję – wymianę zdań w sprawie wykonywania prac nieodpłatnie przez strażaków w strażnicach jednostek OSP, w której brali udział Wójt Gminy, radna Kasprzyk B, radna Świerc G. oraz Przewodniczący Rady.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2011 roku na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

Przewodniczący Rady nawiązał do skargi złożonej przez Pana Mieczysława Grabowskiego zam. Laskowice ul. Leśna 5 na postępowanie Wójta Gminy, sprawa dotyczyła braku odpowiedzi na złożone pismo dotyczące wyremontowania dalszego ciągu drogi przy ulicy Leśnej.

Następnie przeprowadza głosowanie w sprawie wyłonienia stanowiska Rady dotyczącej skargi w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

za skargą uzasadnioną - 11

za skargą nieuzasadnioną - 4

Po wyłonieniu stanowiska Rady , które jest za skargą uzasadnioną przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych którzy głosowali :

Za - 12


Przeciw - 3

Wstrzyma. - 0
 1. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia Komisji Komunalno Rolnej i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 04.10.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącemu w/ w komisji radnemu Józefowi Kubica , który odczytał protokół z posiedzenia komisji stanowiący załącznik do protokołu z sesji.

Prowadzono luźną dyskusję – wymianę zdań wśród radnych dotyczącą wprowadzonych zadań do realizacji zawartych w protokole.

Przewodniczący Rady zaapelował, aby przestrzegać tak zwanej „ kolejki „ odnotowanej w protokołach komisji Rady Gminy w ramach wprowadzania do budżetu gminy realizacji zadań miedzy innymi budowę dróg.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Michalak zakomunikowała , że wykonywanie zadań z budżetu gminy jest realizowane zgodnie z uchwałą dotyczącą uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej w danym roku.


 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości drogi dojazdowej wewnętrznej śródpolnej położonej we wsi Wędrynia stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie w trybie bezprzetargowym.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Wójtowi Gminy który nawiązał do projektu w/w uchwały sygnalizując , że sprzedajemy część drogi gminnej . Dojazd do pozostałej części drogi zostanie zabezpieczony przez adnotację w umowie sprzedaży.

Następnie Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 10

Przeciw - 0Wstrzyma. - 5
Przewodniczący Rady ogłasza 5 minutową przerwę w obradach.

Po przerwie wznawia się obrady.
 1. Przedstawienie – odczytanie protokołu z posiedzenia komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 17.10.2011 r.

Przewodniczący Rady udzielił głosu przewodniczącemu w/w komisji radnemu Waldemarowi Drajok, który odczytał protokół z posiedzenia komisji stanowiący załącznik do protokołu z sesji.

Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym.Radny Bieniek R. – w n i o s k u j ę o wprowadzenie na dzisiejszej sesji dotacji w kwocie 50.000 złotych dla jednostki OSP Chudoba na zakup samochodu pożarniczego w roku budżetowym 2011.

Radny Drajok W. – uważam , że wprowadzenie dotacji dla OSP Chudoba powinno odbyć się zgodnie z adnotacjami w protokole komisji Budżetu i Finansów czyli na następnej sesji.

Radny Kisiel P. – samochód uległ wypadkowi i zakup ponownego samochodu jest celowy.

Pan Wyrwa Marek zdał pytanie do Przew. Komisji dlaczego Pan nie przegłosował sprawy zakupu samochodu na posiedzeniu komisji ?

Przew. Komisji radny Drajok W. odpowiada, ze sprawa została przeanalizowana , a sposób prowadzenia spraw na Komisji należy do przewodniczącego.

Przewodniczący Rady w n i o s k u j e o oddalenie wniosku radnego Bieńka w sprawie wprowadzenia dotacji w kwocie 50.000 złotych na zakup samochodu pożarniczego dla

jednostki OSP Chudoba na dzisiejszej sesji.

Nastąpiła burzliwa dyskusja – wymiana zdań dotycząca w/w sprawy.

Po przeprowadzonej dyskusji Przew. Rady zaapelował , aby jednostka OSP Chudoba ze swoich „ oszczędności „ finansowych zaliczkowała zakup samochodu .Radny Kisiel P. – popieram rozwiązanie zaliczkowania zakupu samochodu przedstawionego przez Przewodniczącego Rady.

Przewodniczący Rady zamyka dyskusję dotyczącą zakupu samochodu dla OSP Chudoba, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie oddalenia wniosku radnego Rafała Bieniek w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 6 , przeciw - 8 , wstrzyma. – 1

Następnie przeprowadza głosowanie w sprawie realizacji wniosku radnego Rafała Bieniek przedstawionego jak wyżej w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych którzy głosowali :

Za -8 , przeciw – 5, wstrzyma. – 2


Przewodniczący Rady ogłasza przerwę w obradach.

Wójt i Przewodniczący Rady udali się do radcy prawnego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji to jest wprowadzenia na dzisiejszej sesji dotacji dla OSP Chudoba zgodnie z wykładnią prawa.

Po przerwie wznawia się obrady sesji.

Przewodniczący Rady zadaje pytanie Pani Skarbnik Gminy, czy może Pani wprowadzić dotację dla OSP Chudoba na dzisiejszej sesji bez wydanej opinii w tym zakresie przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Gminy ?

Zaskoczona treścią pytania Pani Skarbnik Gminy odpowiada ,że wprowadzenie tej dotacji powinno być poprzedzone opinią Komisji Budżetu i Finansów gdyż wiąże się to ze zmianą uchwały w sprawie zmiany do budżetu gminy na rok 2011 oraz uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej .

Radny Bieniek R - aby uniknąć niejasnej sytuacji z wprowadzeniem dotacji dla OSP Chudoba na dzisiejszej sesji w y c o f u j ę mój w n i o s e k .


 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały . Następnie Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w wyniku którego na ustawowa liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za -15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011 . / dotyczy realizacji programu przez Zespół Gimnazjalno Szkolno Przedszkolny w Lasowicach Wielkich/ .

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały. Następnie Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15 , obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za -15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Przew. Rady nawiązał do projektu w/w uchwały, następnie przeprowadza głosowanie w sprawie jej podjęcia w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych, którzy głosowali :

Za - 15


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 0 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Sołectwa Tuły w Gminie Lasowice Wielkie do Programu Odnowy wsi w Województwie Opolskim.

Przew. Rady udzielił głosu radnym w sprawie projektu w/w uchwały.

Nastąpiła wymiana zdań w temacie pozyskiwania środków z zewnątrz.Rady Bawej J. – nie jestem przeciwny w sprawie przystąpienia wsi Tuły do w/w programu, uważam ze zwołanie zebrania wiejskiego w tym celu nie było prawidłowe.

Radny Kisiel P. – w n i o s k u j ę o przesunięcie głosowania dotyczącego projektu w/w uchwały celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie procedury związanej ze zwołaniem zebrania wiejskiego w celu podjęcia w/w uchwały.

Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie w/w wniosku w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych, którzy głosowali :

Za - 14 , przeciw -1 , wstrzyma. 0


 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej celu opracowania zmian do Statutu Gminy Lasowice Wielkie i Statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

Przew. Rady udzielił głosu radnym . Kandydaci z sali :

Radny Kisiel Piotr wyrażam zgodę

Radny Kubica Józef wyrażam zgodę

Radny Drajok Waldemar wyrażam zgodę

Radna Świerc Gabriela wyrażam zgodę

Radny Kinder Rajmund

Przewodniczący Rady wyrażam zgodę

Kandydaci spośród siebie wybiorą przewodniczącego komisji .

Następnie Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawowa liczbę radnych 15 , obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 14


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 1
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Przew. Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy, która nawiązała do projektu w/w uchwały.

Wśród radnych prowadzono luźną dyskusję – wymianę zdań dotyczącą projektu stawek podatkowych.

Po przeprowadzonej analizie stawek podatkowych Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 12


Przeciw - 0

Wstrzyma. - 3
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Skarbnikowi Gminy , która nawiązała do projektu uchwały.

Prowadzono luźną dyskusję – wymianę zdań dotyczącą projektu stawek, następnie Przew. Rady przeprowadza głosowanie w sprawie podjęcia w/w uchwały w wyniku którego na ustawową liczbę radnych 15, obecnych na sesji było 15 radnych , którzy głosowali :

Za - 14

Przeciw - 0Wstrzyma. - 1


 1. Pytania i wnioski.

Radna Świerc G. – przeprowadzić procedurę administracyjną związaną z usunięciem „ kiosku Aldik „ w Laskowicach,

spowodować usytuowanie progów zwalniających na ul. Polnej i Wesołej w Laskowicach.Radna Prochota G. – przeprowadzić remont – naprawę ul. Wiejskiej w kierunku kościoła we wsi Jasienie.

Radny Lipiński J. – kto jest właścicielem drogi przy byłej mleczarni w Lasowicach Wielkich ?

Radny Drajok W. – czy odbędą się zebrania wiejskie ?

Wójt odpowiedział nie.


 1. Podczas sesji odczytano i podjęto niżej wymienione uchwały.

 1. Uchwała Nr XI-64/11w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 29 września 2011 roku na Wójta Gminy Lasowice Wielkie.

 2. Uchwała Nr XI-65/11 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości drogi dojazdowej wewnętrznej śródpolnej położonej we wsi Wędrynia stanowiącej własność Gminy Lasowice Wielkie w trybie bezprzetargowym.

 3. Uchwała Nr XI-66/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 4. Uchwała Nr XI-67/11 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011.

 5. Uchwała Nr XI-68/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Uchwała Nr XI-69/11 w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania zmian do Statutu Gminy Lasowice Wielkie oraz Statutów Sołectw Gminy Lasowice Wielkie.

 7. Uchwała Nr XI-70/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 8. Uchwała Nr XI-71/11 w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII-289/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27.10.2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia sesji. Sesja odbyła się w godzinach od 9.00 do godz. 13.40 .


Protokołowała Przewodniczący

Rady Gminy

Edyta Barcz Rajmund KinderInspektor
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość