Strona główna

Numer katalogowy: Nazwa przedmiotu


Pobieranie 52.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar52.3 Kb.

Rok akademicki:

2012/2013

Grupa przedmiotów:

kierunkowe

Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Analiza instrumentalna

ECTS 2)

3,0

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Instrumental analysis

Kierunek studiów4):

Ogrodnictwo

Koordynator przedmiotu5):

Dr Jarosław Leon Przybył

Prowadzący zajęcia6):

Pracownicy Katedry/doktoranci

Jednostka realizująca7):

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):
Status przedmiotu9):

a) przedmiot kierunkowy – fakultatywny

b) stopień II, rok I

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze współcześnie stosowanymi metodami analityki instrumentalnej stosowanymi do oceny jakości materiału roślinnego

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

  1. Wykłady liczba godzin 15

  2. Ćwiczenia laboratoryjne liczba godzin 25

Metody dydaktyczne14):

Analiza laboratoryjna, doświadczenie/eksperyment, rozwiązanie problemu

Pełny opis przedmiotu15):

Wykłady: (1) Etapy oznaczenia analitycznego. (2) Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa (HPTLC). (3) Chromatografia gazowa (GC). (4). Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC). (5) Spektrometria mas (MS).

Ćwiczenia: (1) Spektrofotometria – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (dwuwiązkowy spektrofotometr UV-Vis Shimadzu 1700 PharmaSpec). (2) Spektrofotometria – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (spektrofotometr Tecator Fiastar 5010)

(3)Fotometria płomieniowa – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (fotometr płomieniowy Model 410). (4) TLC i HPTLC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników (aparatura do chromatografii cienkowarstwowej firmy Camag: automatyczny aplikator próbek Camag Linomat 5, kamera pionowa do rozwijania chromatografów Camag ADC 2, zestaw do derywatyzacji, komora do archiwizacji chromatogramów Camag Reprostar 3 z oprogramowaniem winCATS i VideoScan). (5) GC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek metodą SPME, analiza, interpretacja wyników [chromatograf gazowy Hewlett-Packard 6890 z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID)]. (6) HPLC – budowa urządzeń, przygotowanie próbek, analiza, interpretacja wyników [wysokosprawny chromatograf cieczowy Shimadzu LC-20A Prominence UFLC z detektorem diodowym (DAD), detektorem fluorescencyjnym (FLD) i detektorem światła rozproszonego (ELSD)]


Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):

Chemia, Biochemia, Botanika, Fizjologia roślin, Warzywnictwo

Założenia wstępne17):

Student powinien być w stanie: określić jakie substancje pierwotnego i wtórnego metabolizmu występują w materiale roślinnym i jakie mają znaczenie; wykonywać podstawowe prace w laboratorium

Efekty kształcenia18):

01 – zna ogólne zasady działania urządzeń stosowanych obecnie w analizie instrumentalnej

02 – potrafi wybrać metodę i aparaturę potrzebną do oznaczenia zawartości poszczególnych grup związków biologicznie czynnych w surowcach zielarskich03 – potrafi oznaczyć zawartość określonych grup związków biologicznie czynnych w surowcach zielarskich

04 – potrafi pracować w zespole

05 – ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki


Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekt 01, 02, 03 – sprawdziany na zajęciach ćwiczeniowych

Efekt: 02, 03, 04,05 – zadanie projektowe

Efekt: 02, 03, 04, 05 – sprawozdania z wykonywanych ćwiczeń w trakcie zajęć

Efekt 01, 02, 03, 05 – egzamin pisemnyForma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Okresowe prace pisemnie, treść pytań z oceną, imienne karty oceny studenta

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

Na ocenę efektów kształcenia składa się: 1 – ocena ze sprawdzianów, 2 – ocena aktywności w trakcie zajęć, 3 – ocena wykonania zadania projektowego, 4 – ocena z egzaminu. Za każdy z elementów można maksymalnie uzyskać 100 punktów. Waga każdego z elementów: 1 – 30%, 2 – 20%, 3 – 20%, 4 – 30%. Ocena końcowa jest wyliczana jako suma punktów uzyskanych dla każdego elementu (z uwzględnieniem ich wagi). Warunkiem zaliczeniem przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% punktów uwzględniających wszystkie elementy

Miejsce realizacji zajęć22):

Laboratorium, sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

Szczepanik W. 2011Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Witkiewicz Z.:2005Podstawy chromatografii. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Farmakopea Polska VIII. 2006. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa.

Gaedcke F., Steinhoff B.:2003Herbal Medicinal Products. Medpharm Scientific Publishers, Stuttgart


UWAGI24): Oceny wystawiane są zgodnie z kryterium: 100-91% pkt. – 5,0; 90-81% pkt. – 4,5; 80-71% pkt. – 4,0; 70-61% pkt. – 3,5; 60-51% pkt. – 3,0

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Analiza instrumentalna
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18)

86 h

3,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

47 h

2,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

55 h

2,0 ECTS

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) : Analiza instrumentalna
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18)

Wykłady


Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Przygotowanie do sprawdzianów

Przygotowanie zadania projektowego

Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Obecność na egzaminie

Razem


15 h


25 h

5 h


14 h

15 h


10 h

2 h


86 h

3,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady


Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Obecność na egzaminie

Razem15 h


25 h

5 h


2 h

47 h

2,0 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

Ćwiczenia laboratoryjne

Udział w konsultacjach

Przygotowanie zadania projektowego

Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych

Razem


25 h


5 h

15 h


10 h

55 h

2,0 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu 26) Analiza instrumentalna
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna ogólne zasady działania urządzeń stosowanych obecnie w analizie instrumentalnej

K_W01++, K_W06+++, K_W12++

02

potrafi wybrać metodę i aparaturę potrzebną do oznaczenia zawartości poszczególnych grup związków biologicznie czynnych w surowcach zielarskich

K_W09 ++, K_W12++

03

potrafi oznaczyć zawartość określonych grup związków biologicznie czynnych w surowcach zielarskich

K_U02+++, K_U07+, K_U09 +++

K_U13 +++, K_U17++04

potrafi pracować w zespole

K_K01+++, K_K02++, K_K03++

05

ma świadomość konieczności postępowania zgodnie z zasadami etyki

K_K05++, K_K06+++


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość