O wyborze najkorzystniejszej ofertyPobieranie 7.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.45 Kb.
Znak: IGK.V.341-1/2010 Mirzec, 14.09.2010 r.
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy: postępowania przetargowego na zadanie inwestycyjne pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca:

  • termorenowacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PZOZ) w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu,

  • termomodernizacja budynku Świetlicy środowiskowej w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. za 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź.) Gmina Mirzec jako Zamawiający informuje, że dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej -spośród złożonych przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym na zadanie inwestycyjne pn. ,,Kompleksowa rewitalizacja i wzrost estetyki funkcjonalnej przestrzeni publicznej terenów kulturowych i historycznych w centrum Mirca:

  • termorenowacja budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (PZOZ) w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu,

  • termomodernizacja budynku Świetlicy środowiskowej w Mircu wraz z zagospodarowaniem terenu”

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej od kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, ofertę Nr 1 na zadanie I tj.
Przedsiębiorstwo

Budowlano – usługowo – handlowe ,,MTM II”

Marek Wysocki, Anatol Ochyński

ul. Rzemieślnicza 1, 27-200 Starachowice
Zamawiający uzasadnia wybór oferty w/w Wykonawcy z uwagi na fakt, że oferta jako ważna - nie podlegająca odrzuceniu (art.89 ust. PZP) – spośród wszystkich ofert ważnych zawiera najniższą cenę wobec czego uzyskała najwyższą (maksymalną) liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie wskazanego kryterium - w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (pkt.17) – cena: znaczenie 100 %.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy PZP, Zamawiający informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożone zostały następujące oferty na zadanie I: Nr oferty, Nazwa i adres Wykonawcy, Punktacja wg kryterium i punktacja łączna.  1. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe „MTM-II”

Marek Wysocki, Anatol Ochyński

27-200 Starachowice, ul. Rzemieślnicza 1 – 100,00 pkt.  1. SPA VOYAGE Sp. zo.o

Mójcza 25, 26-021 Daleszyce – 62,04 pkt.


O terminie podpisania umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem
: zalaczniki przetargi
zalaczniki przetargi -> P/09/03/2011/Odcz Niniejszym informujemy, że wpłynęło zapytanie ofertowe następującej treści: Zapytanie 1 Pytania dotyczą „Warunków granicznych”
zalaczniki przetargi -> Wałcz, dnia 10. 07. 2014 r Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 28/log /14
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zalaczniki przetargi -> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy : 10/log/2015
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr
zalaczniki przetargi -> Załącznik nr 6 do umowy nr or
zalaczniki przetargi -> Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
zalaczniki przetargi -> Specyfikacja techniczna
zalaczniki przetargi -> Inż. Marcin łopuszański 26-600 Radom ul. Wapienna 17/1 tel. 604 965 830
zalaczniki przetargi -> Część I zamówienia
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy