Obecnie obowiązuje wykaz chorób zawodowych opublikowany w 2002 r w Dz. U. Nr 132, poPobieranie 59.47 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar59.47 Kb.
Obecnie obowiązuje wykaz chorób zawodowych opublikowany w 2002 r. w Dz.U. Nr 132, poz. 1115.Choroby zawodowe

Okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia jeszcze do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego

1

2

 1. Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez następujące substancje chemiczne:

 1. antymon lub jego związki

 2. arsen lub jego związki

 3. bar lub jego związki

 4. beryl lub jego związki

 5. chrom lub jego związki

 6. kadm lub jego związki

 7. kobalt lub jego związki

 8. mangan lub jego związki

 9. nikiel lub jego związki

 10. ołów lub jego związki

 11. rtęć lub jej związki

 12. wanad lub jego związki

 13. wolfram lub jego związki

 14. amoniak

 15. azotany ( V ) lub ( III )

 16. brom

 17. chlor

 18. chlorowodór

 19. cyjanki lub związki pochodne

 20. fluor lub jego związki

 21. fosfor lub jego związki

 22. fosgen

 23. izocyjaniany

 24. jod

 25. kwas azotowy ( V )

 26. kwas cyjanowodorowy

 27. kwas siarkowy ( VI )

 28. ozon

 29. siarkowodór

 30. tlenek węgla

 31. tlenki azotu

 32. tlenki siarki

 33. akrylonitryl

 34. alkohol butylowy, metylowy lub izopropylowy

 35. aminy alifatyczne lub ich chlorowcopochodne

 36. aminy aromatyczne lub hydrazyny albo ich pochodne

 37. benzen lub jego homologi

 38. chinony

 39. chlorowcopochodne sulfonianów alkiloarylowych

 40. chlorowcopochodne tlenków alkiloarylowych

 41. chlorowcopochodne węglowodorów alifatycznych lub alicyklicznych

 42. chlorowcopochodne węglowodorów aromatycznych

 43. disiarczek węgla

 44. estry fosforoorganiczne

 45. eter metylowy, eter etylowy, eter izopropylowy, eter dietylowy, eter dichloroizopropylowy, gwajakol, eter metylowy lub etylowy glikolu etylenowego

 46. fenol lub jego homologi albo ich chlorowco-pochodne lub nitropochodne

 47. formaldehyd

 48. glikol etylenowy, glikol dietylenowy, 1,4 butandiol lub ich nitrowe pochodne, nitrowe pochodne glikoli lub gliceryny

 49. ketony lub ich chlorowcopochodne

 50. kwasy organiczne

 51. naftalen lub jego homologi

 52. naftole lub ich homologi lub ich chlorowcopo-chodne

 53. nitropochodne węglowodorów aromatycznych

 54. nitropochodne węglowodorów alifatycznych

 55. styren lub dietylobenzen

 56. węglowodory alifatyczne lub alicykliczne występujące w benzynie lub benzynie lakowej

 57. inne substancje chemiczne
w przypadku zatruć ostrych – 3 dni; w przypadku zatruć przewlekłych –
nie określa się

 1. Gorączka metaliczna3 dni

 1. Pylice płuc:

 1. pylica krzemowa

 2. pylica górników kopalń węgla

 3. pylico- gruźlica

 4. pylica spawaczy

 5. pylica azbestowa

 6. inne rodzaje pylic
nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

 1. Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu:

 1. rozległe zgrubienia opłucnej

 2. rozległe blaszki opłucnej lub osierdzia

 3. wysięk opłucnowy
nie określa się

nie określa się

3 lata
 1. Przewlekłe obturacyjne zapalenie oskrzeli, które spowodowało trwałe upośledzenie sprawności wentylacyjnej płuc z obniżeniem natężonej objętości objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1) poniżej 50 % wartości należnej, wywołane narażeniem na pyły lub gazy drażniące, jeżeli w ostatnich 10 latach pracy zawodowej były przypadki stwierdzenia na stanowisku pracy przekroczeń odpowiednich normatywów higienicznych1 rok

 1. Astma oskrzelowa1 rok


 1. Zewnątrzpochodne alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych:

 1. postać ostra i podostra

 2. postać przewlekła1 rok


3 lata
 1. Ostre uogólnione reakcje alergiczne1 dzień


 1. Byssinoza1 rok


 1. Berylozanie określa się 1. Choroby płuc wywołane pyłem metali twardychnie określa się 1. Alergiczny nieżyt nosa1 rok

 1. Zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym1 rok


 1. Przedziurawienie przegrody nosa wywołane
  substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym


2 lata


 1. Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane
  nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym
  co najmniej 15 lat:

 1. guzki głosowe twarde

 2. wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych

 3. niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią

2 lata

2 lata


2 lata

 1. Choroby wywołane działaniem promieniowania
  jonizującego:

 1. ostra choroba popromienna uogólniona
  po napromieniowaniu całego ciała
  lub przeważającej jego części

 2. ostra choroba popromienna o charakterze
  zmian zapalnych lub zapalno-martwiczych skóry i tkanki podskórnej

 3. przewlekłe popromienne zapalenie skóry

 4. przewlekłe uszkodzenie szpiku kostnego

 5. zaćma popromienna

 6. nowotwory złośliwe z prawdopodobieństwem
  indukcji przekraczającym 10 %2 miesiące

1 miesiąc

nie określa się

3 lata

10 lat


indywidualnie, po oszacowaniu

ryzyka


 1. Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie
  działania czynników występujących w środowisku pracy,
  uznanych za rakotwórcze u ludzi:

 1. rak płuca, rak oskrzela

 2. międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej

 3. nowotwór układu krwiotwórczego

 4. nowotwór skóry

 5. nowotwór pęcherza moczowego

 6. naczyniako-mięsak wątroby

 7. inne nowotworyindywidualnie w zależności od okresu latencji nowotworu 1. Choroby skóry:

 1. alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

 2. kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia

 3. trądzik olejowy, smarowy lub chlorowy o rozległym charakterze

 4. drożdżakowe zapalenie skóry rąk u osób pracujących
  w warunkach sprzyjających rozwojowi drożdżaków chorobotwórczych

 5. grzybice skóry u osób stykających się z materiałem biologicznym pochodzącym od zwierząt

 6. pokrzywka kontaktowa

 7. toksyczne zapalenie skóry z przebarwieniem
  wywołane przez smary lub oleje

 8. liszaj płaski kontaktowy wywołany odczynnikami stosowanymi
  w fotografii barwnej z przebarwieniem

 9. fotodermatozy zawodowe

 10. rozległe szpecące odbarwienia lub przebarwienia
  skóry albo inkrustacja skóry cząstkami ciał obcych

5 lat


1 miesiąc

1 miesiąc

1 miesiąc

1 miesiąc


1 rok

2 lata
2 lata


3 lata

3 lata


 1. Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy:

 1. przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki

 2. przewlekłe zapalenie kaletki maziowej

 3. przewlekłe uszkodzenie łąkotki

 4. przewlekłe uszkodzenie torebki stawowej

 5. przewlekłe zapalenie okołostawowe barku

 6. przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej

 7. zmęczeniowe złamanie kości

 8. martwica kości nadgarstka1 rok


1 rok

1 rok


1 rok

1 rok


1 rok

1 rok


1 rok

 1. Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy:

 1. zespół cieśni w obrębie nadgarstka

 2. zespół rowka nerwu łokciowego1 rok


1 rok
 1. Obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz2 lata

 1. Zespół wibracyjny:

 1. postać naczyniowo-nerwowa

 2. postać kostno-stawowa

 3. postać mieszana: naczyniowo-nerwowa
  i kostno-stawowa
1 rok


3 lata

3 lata

 1. Choroby wywołane pracą w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego:

 1. choroba dekompresyjna

 2. urazy ciśnieniowe

 3. następstwa oddychania mieszaninami gazowymi
  pod zwiększonym ciśnieniem

5 lat


3 dni

3 dni

 1. Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

 1. udar cieplny albo jego następstwa

 2. wyczerpanie cieplne albo jego następstwa

 3. odmroziny1 rok


1 rok

1 rok


 1. Choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi chemicznymi lub biologicznymi:

 1. alergiczne zapalenie spojówek

 2. ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym

 3. epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek lub rogówki

 4. zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi

 5. zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego

 6. centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego1 rok


1 dzień
1 rok

3 lata


10 lat
3 lata

 1. Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

 1. wirusowe zapalenie wątroby

 2. borelioza

 3. gruźlica

 4. bruceloza

 5. pełzakowica

 6. zimnica

 7. inne choroby zakaźne lub pasożytnicze

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się

nie określa się
: upload
upload -> Scenariusz zakończenia roku w grupie 4-latków Wiersz Powitanie
upload -> Ważne informacje dotyczące remontu mdk oraz zapisów na rok szkolny 2015/16
upload -> Grupa MŁodzież czerwiec 2015 Data Dzień Godzina
upload -> Sekcja akrobatyki sportowej
upload -> Lista dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe
upload -> WŁAŚciwości fizykochemiczne tłuszczóW
upload -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
upload -> Zaawansowany kurs języka sql andrzej Ptasznik Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy