Strona główna

Obserwacja praktykanta alumna


Pobieranie 14.35 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.35 Kb.
OBSERWACJA PRAKTYKANTA - ALUMNA
Temat: .........................................................................................................................................

Szkoła ..........................................................................................................................................

Miejscowość ...................................................Parafia ................................................................

Klasa ....................................................... Data ...........................................................................

Praktykant – alumn …………………………………………………………………………………….

Nauczyciel religii – opiekun praktykanta......................................................................................


L.p.

Kryteria

Spostrzeżenia

1.

Poprawność merytoryczna:
Treść lekcji religii:


 • Przygotowanie rzeczowe nauczyciela;

 • Znajomość i interpretacja podstawy programowej i programu nauczania, umiejscowienie tematu w treści programu

 • Logiczność układu treści przekazywanej na lekcji;

 • Korelacja z innymi przedmiotami;

 • Zgodność treści lekcyjnej z Pismem Świętym i nauką Kościoła;

 • Odniesienie do liturgii;

 • Odniesienie do życia wspólnoty Kościoła.
2.

Organizacja nauczania i uczenia się w czasie lekcji religii:

 • Racjonalność wykorzystania czasu;

 • Sprawność organizacyjna nauczyciela;

 • Dobór form pracy uczniów;

 • Dobór i wykorzystanie środków dydaktycznych.
3.

Poprawność z punktu widzenia metodyki nauczania:

 • Uświadamianie uczniom celów lekcji i budzenie motywacji do uczenia się;

 • Aktywizowanie uczniów przez nauczyciela (sensoryczne, emocjonalne, werbalne, intelektualne);

 • Stopniowanie trudności;

 • Odkrywanie orędzia Bożego i stwarzanie okazji do odpowiedzi Panu Bogu (modlitwa);

 • Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów;

 • Poglądowość w katechezie;

 • Indukcyjny tok katechezy (nawiązanie i wykorzystanie doświadczenia egzystencjalnego i doświadczenia uczniów).
4.

Utrwalanie, kontrola i ocena osiągnięć uczniów:

 • Kontrola przyswojenia treści i pojęć w trakcie lekcji;

 • Poprawność oceniania pracy uczniów (zgodność z wymaganiami programowymi);

 • Troska praktykanta o poprawność wypowiedzi uczniów, o zeszyt ucznia;

 • Formy powtórzenia i utrwalenia lekcji;

 • Praca domowa (sprawdzanie poprzedniej i zadawanie następnej).
5

Uczeń:


 • Zaangażowanie w trakcie przebiegu lekcji;

 • Odniesienie uczniów do lekcji religii;

 • Zrozumienie treści;

 • Zrozumienie orędzia Bożego;

 • Postawy w trakcie modlitwy.
6.

Zaangażowanie praktykanta w czasie jednostki dydaktycznej i jego współpraca z nauczycielem religii

Stempel imienny i podpis wizytatora

Odpis otrzymuje:

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość