Strona główna

Obsługa rachunków bankowych


Pobieranie 66.86 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar66.86 Kb.
Załącznik nr 2 do taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gilowice

Z dnia 30.12.2005 r. z późn. zm.OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH
Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1)

Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego

20 zł – jednorazowo

2)

Otwarcie rachunku ROR

5 zł- jednorazowo

3)

Prowadzenie rachunku bieżącego (miesięcznie):

-r-ków budżetów terenowych

-r-ków GS i innych spółdzielni

-pozostałe rachunki bieżące

-r-ku dodatkowego, (oprócz r-ków dodatkowych prowadzonych dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli)

-prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowegoopłata pobierana jest do 20-go każdego m-ca

-likwidacja wkładów a’vista i wkładów terminowych

- prowizji nie pobiera się jeżeli przez 3 kolejne miesiące rachunek nie wykazuje obrotów a stan środków na r-ku nie wystarcza na pokrycie nimi opłaty.

20 zł – miesięcznie

20 zł – miesięcznie

15 zł – miesięcznie

10 zł – miesięcznie
3 zł - miesięcznie

5 zł4)

Przeprowadzenie rozliczeń zagranicznych dokonywanych za pośrednictwem rachunków bankowych

Wg taryfy za czynności bankowe w obrocie dewizowym

5)

Wydawanie książeczek czekowych: gotówkowych i rozrachunkowych

10 zł

6)

Zawiadomienie za życzenie Klienta –posiadacza rachunku – innego Banku o utracie czeków

Wg kosztu zawiadomienia + 5 zł

7)

Za potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego

10 zł (od każdego czeku)

8)

Za wszystkie czynności dodatkowe związane z prowadzeniem rachunku:

- opłata za wysłanie monitu listem zwykłym5 zł.


-przyjęcie zawiadomienia o utracie czeków lub blankietów czekowych

-przyjęcie dyspozycji blokady, akumulacji środków bądź zmiany takiej dyspozycji,

-przyjęcie czeku z listą inkasową

-opłata za zmianę karty wzorów podpisów15 zł za każdą z wymienionych czynności

9)

Za realizację czeku gotówkowego z rachunku oprocentowanego

0,5% (od pobieranej kwoty)

10)

Za sporządzenie na zlecenie Posiadacza rachunku - odpisu wyciągu lub załącznika do wyciągu

(za wyjątkiem pkt 3)5 zł – za każdy dokument

11)

Za wydanie opinii, zaświadczenia o posiadaniu rachunku, zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda i obrotów

30 zł

12)

Za potwierdzenie wzorów podpisów potrzebnych do otwierania rachunku pomocniczego w innych bankach

10 zł

13)

Wydanie karty VISA ELECTRON (raz na 2 lata)

35 zł

14)

Wydanie karty VISA BUSSINES (raz na 1 rok)

140 zł

15)

Wydanie karty bankomatowej własnej BS Gilowice dla posiadaczy ROR (raz na 2 lata)

10 zł


16)

Wydanie karty bankomatowej własnej BS Gilowice dla prowadzących działalność (raz na 2 lata)

35 zł

17)

Opłata za obsługę Home Banking, chyba że umowa o świadczeniu usług bankowych w systemie Home Banking stanowi inaczej

15 zł – miesięcznie

18)

Za realizację przelewu międzybankowego poprzez Home Banking, chyba że umowa o świadczeniu usług w systemie Home Banking stanowi inaczej

2 zł – za każdy przelew


19)

Za realizację przelewu międzybankowego ELIXIR

3 zł – za każdy przelew

Saldo na rachunku bankowym powinno wynosić minimum – 100 złSaldo na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym powinno

wynosić minimum – 10 złProwizja za obsługę rachunków bankowych rozliczeniowych może być ustalana indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem.

Niniejsze postanowienia obowiązują od dnia 20.10.2006 r.
Załącznik nr 3 do taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe

W BS Gilowice

Z dnia 30.12.2005 r.

OBSŁUGA OBROTU OSZCZĘDNOŚCIOWEGOLp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1.

Za przyjęcie zapisu wkładu na wypadek śmierci lub zmiany

25 zł

2.

Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:

-wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki utraconej lub zniszczonej

-umorzenie utraconej książeczki

-ustalenie numeru książeczki

-przepisanie książeczki na inna osobę

-likwidacja wkładu a’vista oraz likwidacja wkładu terminowego

- likwidacja wkładu terminowego, dla którego w momencie likwidacji – przy zachowaniuumowy, kwota odsetek jest niższa od 10,00PLN


10 zł
15 zł

10 zł

10 zł
5 zł2,50 zł

3.

Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czeków i blankietów czekowych z ror

20 zł + koszty nadanego zastrzeżenia

4.

Oplata za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności na wniosek posiadacza

25 zł

5.

Opłata za potwierdzenie salda na książeczce oszczędnościowej i rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym innego Banku (PKO)w rozmowie telefonicznej

Na podstawie informacji o faktycznym koszcie, uzyskanej z urzędu pocztowego lub cennika przy połączeniach automatycznych + 3 zł

6.

Ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki

5 zł

7.

Dokonanie jednorazowych i stałych zleceń z ror i książeczek oszczędnościowych

-w BS Gilowice


-do innego banku

1 zł (od 1-go zlecenia)

2 zł


8.

Potwierdzenie czeku z rachunku ror

5 zł

9.

Za czynności związane z wydaniem 10 sztuk blankietów czekowych do ror

10 zł

Załącznik nr 4 do taryfy opłat i prowizji

za czynności bankowe w BS Gilowice

z dnia 30.12.2005 r. z późn. zm.
OBSŁUGA KREDYTÓW

Lp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1.

Opłata przygotowawcza od kwoty kredytu z okresem spłaty:

  • od 1 roku do 2 lat

  • od 2 do 3 lat

  • powyżej 3 lat

Opłata przygotowawcza od kwoty kredytu mieszkaniowego bez względu na okres spłaty kredytu.
(opłatę pobiera się jednorazowo przy wypłacie kredytu)

opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki

Opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą i o kredyt mieszkaniowy

Oplata za rozpatrzenie wniosku o kredyt sezonowy


2,50%


3,00%

3,50%
2,50%

5,00 zł
30,00 zł

3,00 zł


2.

Opłata za wydanie osobie fizycznej na jej wniosek zaświadczenia stwierdzającego, że nie figuruje w ewidencji jako dłużnik lub stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytu bankowego, wszelkie inne zaświadczenia

25,00 zł

3.


Opłata za sporządzenie odpisu umowy kredytowej dla kredytobiorcy lub poręczyciela

25,00 zł

4.

Opłata za zwolnienie części, względnie całości nieruchomości od wpisu do hipoteki z tytułu udzielonego kredytu

25,00 zł

5.

Opłata za zwolnienie samochodu z umowy zastawu lub przewłaszczenia, za wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej

30,00 zł

6.


Opłata za zezwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę

25,00 zł

7.

Opłata za czynności związane z upomnieniami za nieterminową spłatę rat kredytu od wszystkich rodzajów kredytów

Opłata za wypowiedzenie umowy kredytowej

Opłata za przygotowanie tytułu egzekucyjnego

Opłata za przygotowanie wniosku zajęcia wynagrodzenia do Zakładu Pracy

za każdorazowy wyjazd pracowników windykacji do klienta zalegającego ze spłatą kredytu


15,00 zł

30,00zł


100,00 zł

100,00 zł

40,00zł


8.

1)Opłata za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu

2)opłata za zezwolenie na zmianę zabezpieczenia kredytu i

przyjęcie nowego zabezpieczenia
3)opłata od zmiany postanowień umowy


1% wartości prolongatowej, nie mniej niż 50,00zł

50,00zł
50,00zł9.

Opłata za wydanie opinii na żądanie klienta

25,00 zł


10.

Opłata za wydanie Promesy udzielenia kredytu

0,30% wartości kredytu, nie mniej niż 200,00 zł

11.


Opłata za rozpatrzenie pisma

10,00 z

12.

Za wydanie informacji o kliencie za życzenie innego banku. Opłatę ponosi wnioskodawca.

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania w/w opłaty na zasadzie wzajemności50,00 zł

13.


Usługi nietypowe nie przewidziane w taryfie

Od 10,00zł do 200,00 zł

Załącznik nr 5 do taryfy opłat i prowizji za czynności bankowe w BS Gilowice

z dnia 30.12.2005 r.POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE


ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWELp.

Rodzaj usług (czynności)

Stawka obowiązująca

1)

Prowizja od wpłat gotówkowych dokonywanych na r-ki w innych bankach (wpłatę uiszcza wpłacający):

-do kwoty 1000 zł

-powyżej kwoty 1000 zł
Prowizja od wpłat dokonywanych na rachunek KRUS z

tytułu ubezpieczenia2,30


0,5% wpłacanej kwoty nie więcej niż 150 zł
1 zł

2)

Prowizja od wypłat czeków gotówkowych potwierdzonych z r-ków bankowych w innych bankach (prowizje uiszcza osoba pobierająca)

0,5% od kwoty czeku (stawki mają również zastosowanie do wypłaty z konta „Zlecenie do wypłaty”)

3)

Za realizację przelewu drogą elektroniczną (ELIXIR), w tym również za realizację przelewu składki ZUS

3,00 zł

4)

Opłata za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu (dotyczy wszystkich rodzajów rachunków)

15 zł

5)

Opłata za realizację wypłaty czeków dokonywanych z ror prze Klientów Banków z którymi BPiS nie zawarł umowy o zastępczym obrocie oszczędnościowym

0,5% od kwoty czeku, nie mniej niż 2,9 zł

6)

Zapłatę lub zwrot weksla z tytułu braku środków

15 zł

7)

Inne opłaty za czynności i usługi nie przewidziane w taryfie, których wysokość ustala Zarząd BS

Nie mniej niż 25 zł i nie więcej niż 50 zł


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość