Strona główna

Obszary tematczne prac dyplomowych na rok akademicki 2016/2017


Pobieranie 36.56 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar36.56 Kb.
Katedra Zarządzania

OBSZARY TEMATCZNE PRAC DYPLOMOWYCH
na rok akademicki 2016/2017


prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz

 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw

 • Rozwój przedsiębiorstwa (cykl życia organizacji)

 • Organizacja pracy kierowniczej

 • Zarządzanie w spółkach kapitałowych, holdingach i koncernach

 • Naczelny i średni szczebel zarządzania w przedsiębiorstwie

 • Decentralizacja zarządzania i partycypacja pracowników

 • Alianse strategiczne, fuzje i konsolidacje przedsiębiorstw, struktury sieciowe

 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw i sektorów gospodarczych

 • Zarządzanie w instytucjach non-profit, w organizacjach edukacyjnych i w służbie zdrowia

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Przywództwo i zasoby kadrowe w małej firmie

 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości

 • Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania jakością

 • Organizacja firm logistycznych, telekomunikacyjnych i innych z sektora zaawansowanych technologii

 • Zarządzanie przedsiębiorstwami rodzinnymi

 • Organizacja instytucji sektora bankowego i ubezpieczeniowego

 • Zarządzanie przedsiębiorstwami międzynarodowymi

 • System wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw

 • Nadzór właścicielski w organizacjach gospodarczych

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych


dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ (możliwość prowadzenia prac
w języku angielskim) • Strategie rozwoju przedsiębiorstw

 • Zarządzanie strategiczne, analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 • Strategie koopetycji

 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw (zmiany, projektowanie, nowe formy)

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem high-tech

 • Zarządzanie wiedzą

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych

 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie

 • Kompetencje i role menedżerów w przedsiębiorstwie

 • Organizacja pracy kierowniczej

 • Style kierowania

 • Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstwa

 • Restrukturyzacja sektorów i podmiotów gospodarczych

 • Problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami

 • Strategia personalna w przedsiębiorstwie i jej elementy: rekrutacja i selekcja, motywowanie, zarządzaniedr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa

 • Prognozowanie finansowe

 • Metody ilościowe w zarządzaniu

 • Skuteczność, efektywność i sprawność w zarządzaniu

 • Zarządzanie organizacjami sektora emerytalnego

 • Społeczna odpowiedzialność organizacji sektora emerytalnego

 • Systemy emerytalne

 • Otwarta metoda koordynacji (OMC) w Unii Europejskiej

dr inż. Marek Matejun (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej

 • Systemy wspomagania małych i średnich przedsiębiorstw (instytucje i programy pomocowe dla MSP)

 • Uwarunkowania rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

 • Kreowanie nowych podmiotów gospodarczych

 • Wykorzystanie biznes-planu w działalności gospodarczej

 • Źródła finansowania działalności gospodarczej

 • Struktury organizacyjne przedsiębiorstw

 • Rozwój przedsiębiorstw i cykl życia organizacji

 • Role i postawy kierowników w organizacjach

 • Wpływ otoczenia na funkcjonowanie firmy

 • Wykorzystanie nowoczesnych koncepcji zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, reengineering)

 • Nowe filozofie zarządzania (m.in. organizacja wirtualna, zarządzanie oparte na wiedzy)

 • Zarządzanie w spółkach kapitałowych

 • Zarządzanie zmianami

 • Podatki dochodowe i VAT w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

 • Rachunkowość i systemy podatkowe w sektorze MSP

 • Motywowanie w procesie zarządzania przedsiębiorstwem

 • Systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach

dr Anna Adamik (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Współpraca i związki przedsiębiorstw w procesach rozwoju przedsiębiorstw: istota, formy, ocena wykorzystania

 • Zarządzanie środowiskowe (relacjami przedsiębiorstwa z otoczeniem), społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

 • Strategie rozwoju i kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw: istota, rodzaje, budowa, analiza

 • Przedsiębiorczość - uwarunkowania, płaszczyzny, kreacja, analiza Zarządzanie strategiczne i operacyjne przedsiębiorstwem

 • Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw: determinanty, proces, wspomaganie, utrwalanie i analiza

 • Konkurencyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność lokalizacji, konkurowanie w regionie

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji gospodarki: wyzwania i problemy dla współczesnych menedżerów

 • Nowoczesne metody organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami: istota, formy, ocena wykorzystania

 • Materialne i niematerialne zasoby organizacyjne w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw

 • Identyfikacja i ocena czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • Zarządzanie wiedzą, organizacje uczące się, kapitał intelektualny przedsiębiorstwa

 • Efektywne zespoły: budowa, zarządzanie, ocena, podnoszenie skuteczności działania

 • Wykorzystanie zarządzania czasem w procesach funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa

 • Wykorzystanie logistyki w procesach podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • Kształtowanie i funkcjonowanie nowoczesnych organizacji: przedsiębiorstwa partnerskie, wirtualne, sieciowe, organizacje oparte na wiedzy, zarządzane procesowo itp.

 • Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw: specyfika działania, szanse i bariery rozwoju, podnoszenie konkurencyjności

dr inż. Katarzyna Szymańska

 • Kultura organizacyjna w różnych typach współczesnych organizacji.

 • Różnorodność kulturowa we współczesnych organizacjach.

 • Metody i techniki organizacji i zarządzania we współczesnych przedsiębiorstwach

 • Proces zarządzania w organizacjach administracji publicznej

 • Wpływ otoczenia na proces zarządzania przedsiębiorstwem

 • Motywowanie- istota, rodzaje, narzędzia, modele i teorie.

 • Zarządzanie jakością w organizacjach: istota, narzędzia, techniki

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach

 • Proces zarządzania zmianą organizacyjną

 • Biznes plan jako narzędzie planistyczne w organizacji

 • Relacje organizacyjne

 • Czynniki i metody rozwoju MSP – specyfika działania, bariery.

 • Przedsiębiorczość i innowacyjność w MSP- istota, postawy, uwarunkowania

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w dużym i małym i średnim przedsiębiorstwie

 • Nowoczesne koncepcje zarządzania (m.in. outsourcing, benchmarking, lean management, re engineering) w różnych typach organizacji.

dr Adam Depta

 • Metody statystyczne i ekonometryczne wykorzystywane w analizach gospodarczych.

 • Dobory prób i skale pomiarowe wykorzystywane w badaniach marketingowych.

 • Pomiar i kontrola ryzyka za pomocą narzędzi statystycznych na rynkach kapitałowych.

 • Nowoczesne metody prognozowania cen i stóp zwrotu instrumentów finansowych.

 • Jakość życia. Metodyka pomiaru jakości życia (aspekt: ekonomiczny, społeczny i psychiczny).

dr Anna Walecka (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Negocjacje w biznesie

 • Budowanie zespołów, rola pracy zespołowej

 • Komunikacja w organizacji

 • Rola kobiet w zarządzaniu

 • Kryzys w organizacji

dr inż. Edyta Marcinkiewicz (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Analiza wyników sprzedaży wybranego przedsiębiorstwa.

 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 • Analizy rynkowe z zastosowaniem metod statystycznych.

 • Analiza ilościowa w badaniach ankietowych dotyczących problemów zarządzania.

 • Rynek giełdowy jako miejsce pozyskiwania kapitału.

 • Akcje jako instrument finansowania przedsiębiorstwa.

 • Polityka dywidendy przedsiębiorstw.

 • Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach giełdowych.

 • Metody oceny efektywności funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.

 • Kontrakty terminowe jako instrument zarządzania ryzykiem walutowym, stóp procentowych, cen surowców itp.

dr Anna Szmit (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

 • Wspieranie MSP w programach UE w perspektywie finansowej 2007-2013

 • Narzędzia do analizy BigData
  Badania statystyczne wewnątrz i w otoczeniu przedsiębiorstw

 • Analiza ilościowa i prognozowanie gospodarczego otoczenia przedsiębiorstwa

 • Wykorzystanie repozytoriów OpenData w dydaktyce i praktyce zarządzania

 • Prognozowanie i jego rola w procesie planowania w przedsiębiorstwie

 • Porównanie narzędzi wspierających prowadzenia badań ankietowych

 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych

 • Analiza współzależności zachodzących w wybranych dziedzinach gospodarki w ujęciu regionalnym

 • Analiza dynamiki produkcji lub konsumpcji wybranych towarów w Polsce oraz krajach Unii Europejskiejdr inż. Iwona Staniec (możliwość prowadzenia prac w języku angielskim)

kierunek Zarządzanie • Prognozowanie kursów akcji i walut, sygnałów kupna i sprzedaży, cen jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

 • Identyfikacja czynników ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwach

 • Badanie statystyczne np. sieci dystrybucji, charakterystyki klientów i ich oczekiwań, dobieranie próby do badań marketingowych itp.

 • Statystyczne metody kontroli

 • Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem

 • Nowoczesne metody statystyczne wykorzystywane w analizach rynku.

 • Zarządzanie ryzykiem jako czynnik konkurowania przedsiębiorstw.

 • Analiza oczekiwań pracodawców i absolwentów.

 • Absolwent studiów inżynierskich i menedżerskich na łódzkim rynku pracy.

 • Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami

 • Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości technologicznej

 • Zaufanie we współpracy w ramach transferu technologii

 • Zatrudnialność na rynku pracy

 • Zarządzanie doświadczeniem mieszkańców

 • Sposoby na inteligentne miasto

kierunek ZiIP • Identyfikacja i szacowne czynników ryzyka operacyjnego w produkcji

 • Statystyczne metody kontroli

 • Prognozowanie i symulacja w zarządzaniu zaopatrzeniem

 • Metody statystyczne w zarządzaniu zapasami

 • Metody statystyczne w kontroli jakości

 • Analiza statystyczna jakości wyrobu lub procesu

 • Wyznaczanie optymalnej wielkości zapasu zabezpieczającego

 • Ryzyko we wprowadzaniu i  rozwoju innowacyjnego produktu

 • Odpowiedzialność i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw

 • Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw

 • Odpowiedzialność i zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transferu technologii

dr Jan Żółtowski

 • Zastosowanie metod statystycznych do analizy dynamiki produkcji w przedsiębiorstwie

 • Zastosowanie metod statystycznych do analizy struktury produkcji

 • Analizy statystyczne jako narzędzie wspomagające zarządzanie w firmie (przedsiębiorstwie)

 • Racjonalizacja organizacji transportu w przedsiębiorstwie(firmie)

 • Możliwości zastosowań metod badań operacyjnych do usprawnienia działalności firmy


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość