Strona główna

Obwi eszczen ia


Pobieranie 2.32 Mb.
Strona1/27
Data20.06.2016
Rozmiar2.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 kwietnia 2003 r. nr 33


TREŚĆ:

Poz.:

OBWI ESZCZEN IA

891 — Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2003 w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania

pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Warowna 59 ................. 2127892 — Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 20 marca 2003 w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania

pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach ul. Golasowicka 15 .......... 2127893 — Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 27 marca 2003 w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla wojewódz­twa śląskiego, na drugi i trzeci kwartał 2003 ................................... 2127

STATUTY GMIN

894 — Uchwała NrlV/34/2003 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 2128

895 — Uchwała Nr Vl/46/2003 Rady Miejskiej Wilamowice z dnia 12 marca 2003 w sprawie Statutu Gminy

Wilamowice ...................................................... 2148STATUTY POWIATÓW

896 — Uchwała Nr V/35/2003 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 6 marca 2003 w sprawie zmiany Statutu

Powiatu Częstochowskiego ............................................. 2165UCHWAŁY RAD GMIN

897 — Uchwala Nr 37/V/2003 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 26 lutego 2003 w sprawie zaliczenia

ulic do kategorii dróg gminnych .......................................... 2165898 — Uchwała Nr V/41/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 5 marca 2003 w sprawie zmiany uchwały

z dnia 12 marca 1999 r. nr Vl/48/99 o określeniu granic obwodów dla gimnazjów w Gminie Buczkowice 2168899 — Uchwala Nr V/43/2003 Rady Gminy Buczkowice z dnia 5 marca 2003 w sprawie zmiany Regulaminu

przyznawania i wypłaty nauczycielom niektórych dodatków .......................... 2169900 — Uchwała Nr62/VIII/2003 Rady Miasta Częstochowy w sprawie zwrotu w 2003 r. wydatków poniesionych na przyznany posiłek w ramach dożywania uczniów, objętych „Rządowym programem wspierania gmin w dożywianiu uczniów" ......2169

901 — Uchwala Nr V/21/2003 Rady Gminy w Chybiu z dnia 4 marca 2003 w sprawie regulaminu korzystania

z placu zabaw, położonego na terenie parku przy ul. Bielskiej w Chybiu .................. 2170902 — Uchwala Nr V/24/2003 Rady Gminy w Chybiu z dnia 4 marca 2003 w sprawie zasad zwrotu wydatków

poniesionych na dożywianie uczniów w 2003 .................................. 2171903 — Uchwała Nr 37/IV/2003 Rady Gminy w Dębowcu z dnia 11 marca 2003 w sprawie nadania statutów

sołectwom Gminy Dębowiec ............................................ 2172904 — Uchwała Nr V/42/2003 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 marca 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/58/99

Rady Gminy Jasienica z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw ...... 2200905 — Uchwała Nr Vl/69/2003 Rady Miejskiej Katowice z dnia 10 marca 2003 w sprawie zasad usytuowania na

terenie miasta Katowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .............. 2201906 — Uchwala Nr Vl/75/2003 Rady Miejskiej Katowice z dnia 10 marca 2003 w sprawie zmiany niektórych

uchwał Rady Miejskiej Katowic .......................................... 2201907 — Uchwala Nr IV/35/2003 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 lutego 2003 w sprawie uchwalenia Statutów

Sołectw Gminy Łękawica .............................................. 2202908 — Uchwala Nr IV/37/2003 Rady Gminy Łękawica z dnia 28 lutego 2003 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań zleconych i zadań własnych w razie nieobecności Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy .......... 2223

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 33 — 2126 —

909 — Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Gminy w Fankach z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr 2/1/99 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy ......................... 2223

910 — Uchwała Nr IV/31/2003 Rady Gminy w Fankach z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr 9/I/2000 z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ................ 2224

911 — Uchwala NrV/33/2003 Rady Miasta i Gminy Pilica z dnia 28 lutego 2003 w sprawie zaliczenia do kategorii

i określenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Pilica ........................ 2224912 — Uchwała Nr 18/IV/2003 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 7 marca 2003 w sprawie prowadzenia ewidencji osób sprzedających złom metali nieżelaznych oraz źródeł pochodzenia, przez przedsiębiorców prowadzą­cych skup złomu na terenie gminy Poczesna ................................... 2225

913 — Uchwala Nr 19/IV/2003 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 7 marca 2003 w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej ......................................... 2226

914 — Uchwała Nr IV/30/2003 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 lutego 2003 w sprawie zasad usytuowania na

terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych ..................... 2227915 — Uchwala Nr IV/31/2003 Rady Gminy Przystajń z dnia 27 lutego 2003 w sprawie zatwierdzenia regulaminu

dostarczania wody .................................................. 2228916 — Uchwala Nr V/36/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 6 marca 2003 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzionkowie dla odbiorców z terenu miasta Radzionków .'........................ 2232

917 — Uchwała Nr V/37/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 6 marca 2003 w sprawie zwolnienia osób

bezrobotnych z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ......... 2237918 — Uchwala Nr 54/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 2003 w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr 419/2001 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 31.05.2001 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, lokali gastronomicznych, zakładów usługowych oraz aptek na terenie miasta Siemianowice Śląskie ....................... 2238

919 — Uchwala Nr 58/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 2003 w sprawie udzielenia

upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych ............................ 2238920 — Uchwała Nr 59/2003 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 lutego 2003 w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej — zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych .................................... 2239

921 — Uchwala NrVI/60/2003 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 6 marca 2003 w sprawie zasad udzielania pomocy

w dożywianiu uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Skoczów w 2003 roku 2239922 — Uchwała Nr Vl/62/2003 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 lutego 2003 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywanie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2003 roku .................................... 2240

923 — Uchwala Nr 41/IV/2003 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 26 lutego 2003 w sprawie ustalenia

odpłatności za pobyt dzieci w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Woźniki .... 2240924 — Uchwała Nr IV/39/2003 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 25 lutego 2003 w sprawie uchwalenia

statutów sołectw w Gminie Wręczyca Wielka .................................. 2241UCHWAŁY RAD POWIATÓW

925 — Uchwala Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ........................ 2328

926 — Uchwała N6r V/85/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/187/2000 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 5 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnio­nym w oświatowych jednostkach organizacyjnych podległych Starostwu dodatków do wynagrodzenia i nagród ........................................................ 2329

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 33 — 2127 — Poz. 891, 892, 893891

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pszczynie ul. Warowna 59

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. z późn. zmianami) po­daje się do wiadomości, że miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla osób Prze­

wlekle Psychicznie Chorych w Pszczynie w roku 2003 wynosi 1.711 zł.STAROSTA

inż. Józef Tetla

892

OBWIESZCZENIE STAROSTY PSZCZYŃSKIEGO

z dnia 20 marca 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Pielgrzymowicach ul. Golasowicka 15

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 414 z 1998 r. z późn. zmianami) podaje się do wiadomości, że miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla dzieci nie­

pełnosprawnych intelektualnie w Pielgrzymowicach w roku 2003 wynosi 1.728 zł.STAROSTA

inż. Józef Tetla

893

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa śląskiego, na drugi i trzeci kwartał 2003 r.

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733),

obwieszcza się, co następuje:

§ 1


Ustala się następujące wskaźniki przeliczeniowe kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków miesz­kalnych na drugi i trzeci kwartał 2003 r.:

— miasto Bielsko-Biała wskaźnik w wysokości 2.543słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote.

— miasto Częstochowa wskaźnik w wysokości 2.091słownie; dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych.

— miasto Gliwice wskaźnik w wysokości 2.727 słownie:

dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych.

pozostałe powiaty i miasta na prawach powiatu wskaźnik w wysokości 2.531 słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych.

§ 2

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mogą­cą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2003 roku.§ 3

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Śląskiego.WOJEWODA ŚLĄSKI Lechosław Jarzębski

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 33 — 2128 — Poz. 894

894

UCHWAŁA NR IV/34/2003 RADY GMINY ŁĘKAWICA

z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Łękawica

postanawia

§ 1


Uchwalić Statut Gminy Łękawica w brzmieniu jak w załącz­niku do uchwały.

§ 2


Traci moc uchwala Nr XV/93/96 Rady Gminy Łękawica z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, uchwala Nr XXXX/206/98 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 maja 1998 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy, uchwala Nr IX/66/99 Rady Gminy Łękawica z dnia 4 czerw­ca 1999 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy, uchwala Nr XIX/132/2000 Rady Gminy Łękawica z dnia 3 listopada

2000 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy, uchwała nr XXVI/174/2001 Rady Gminy Łękawica z dnia 27 lipca

2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą­skiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Adam Jagosz

Załącznik do uchwały Nr IV/34/03 Rady Gminy w Łękawicy z dnia 28 lutego 2003 r.

STATUT GMINY ŁĘKAWICA ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1


1. Gmina Łękawica — zwana dalej „gminą" jest wspól­notą samorządową obejmującą wszystkich jej mieszkań­ców.

2. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

3. Gmina posiada osobowość prawną.

4. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.

§ 2

1. Siedzibą organów gminy jest sołectwo Łękawica.2. Gmina położona jest w województwie śląskim, w powie­cie Żywieckim i obejmuje obszar 4276 ha. Granice terytorialne gminy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.

3. Gmina posiada herb, którego znak graficzny i opis zawarte są w załączniku nr 2 do statutu.

4. Herb gminy może być używany za zgodą Wójta Gminy.

5. Jednostkami pomocniczymi gminy są następujące sołe­ctwa: Łękawica, Kocierz Moszczanicki, Kocierz Rychwałdzki, Okrajnik, Łysina.

6. Granice jednostek pomocniczych, organizację, zakres ich działania określa Rada Gminy odrębnym statutem.

7. Utworzenie, połączenie, podział oraz zniesienie sołectwa powinno czynić zadość następującym zasadom:

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub znie­sienia sołectwa mogą być mieszkańcy obszaru, który to sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienia sołectwa powinno być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada Gminy zwana dalej „Radą" odrębną uchwałą

3) projekt granic sołectwa sporządza Wójt Gminy zwany dalej „Wójtem" w uzgodnieniu z inicjatorami utwo­rzenia tej jednostki,

4) przebieg granic sołectwa powinien — w miarę moż­liwości — uwzględnić naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.ROZDZIAŁ II

Zakres działania i zadania gminy

§ 3


Celem gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspól­noty, stworzenie warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 33 — 2129 — Poz. 894

§ 4

1. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone usta­wami na rzecz innych podmiotów.

2. Zadania własne Gminy obejmują sprawy określone w obowiązujących ustawach.

3. Do zadań zleconych Gminie należą zadania zlecone z mocy ustaw oraz zadania przekazane na podstawie stosownych porozumień.

4. Zakres działania Gminy określają:

1) ustawy i akty prawne wydane na ich podstawie w granicach upoważnień ustawowych,

2) porozumienia zawarte z innymi jednostkami samo­rządu terytorialnego i organami administracji rządo­wej,

3) uchwały podjęte w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego.

5. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województ­wa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samo­rządu terytorialnego.

6. Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w od­rębnej ustawie.

7. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 4-6 rozpatruje sąd powszechny.

§ 5


1. Gmina wykonuje swoje zadania:

1) poprzez działalność swych organów i jednostek organizacyjnych,

2) poprzez gminne jednostki pomocnicze,

3) poprzez działalność innych podmiotów — na pod­stawie zawartych z nimi umów i porozumień,

2. W celu wykonania zadań Gmina może tworzyć jed­nostki organizacyjne, a także zawierać umowy z in­nymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządo­wymi.

3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera za­łącznik Nr 3 do statutu.

§ 6

1. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.2. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina może tworzyć związki międzygminne. Przystąpie­nie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę Gminy.

3. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów Gmina może tworzyć lub być członkiem stowarzyszenia.

4. Gmina może udzielać pomocy, w tym pomocy finan­sowej, innym jednostkom samorządu terytorialnego, związkom międzygminnym oraz stowarzyszeniom jedno­stek samorządu terytorialnego.

§ 7


Mieszkańcy gminy wykonują swoje uprawnienia w głoso­waniu powszechnym — poprzez wybory i referendum gminne lub za pośrednictwem organów gminy.

ROZDZIAŁ III

Zasady i tryb przeprowadzania referendum

§ 8


1. Referendum może być przeprowadzane w każdej sprawie ważnej dla Gminy.

2. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmo­wanie rozstrzygnięć w sprawach:

— samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,

— odwołania Rady Gminy przed upływem kadencji

— odwołania Wójta Gminy.

3. Tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.ROZDZIAŁ IV Organy gminy

§ 9


1. Gmina działa poprzez swoje organy.

2. Organami gminy są:

1) Rada Gminy

2) Wójt Gminy.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyborów.

4. Radni i Wójt są wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady i Wójta określają odrębne ustawy.

5. W skład Rady Gminy wchodzi 15-tu radnych,

§ 10


1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczegól­ności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa załącznik nr 4 do statutu.

ROZDZIAŁ V

Rada

§ 11


1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym, z wyłącze­niem spraw rozstrzyganych przez mieszkańców w drodze referendum.

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 33 — 2130 — Poz. 894

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

3. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostają­ce w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Ustawy określają sprawy należące do wyłącznej właściwości Rady.

§ 12

1. Rada obraduje na Sesjach zwoływanych przez Przewod­niczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posie­dzeń.

3. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać Sesję na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady lub na wniosek Wójta w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

4. Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady — co najmniej na 7 dni przed terminem sesji — o miejscu i godzinie jej rozpoczęcia, podając jednocześnie proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bez­względną większością ustawowego składu Rady.

6. Na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady jest obo­wiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady.

§ 13


1. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego bezwzględną większością gło­sów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowa­nie pracy Rady, prowadzenie obrad Rady i reprezentowa­nie jej na zewnątrz. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań Wiceprzewodniczącego.

3. Funkcji o których mowa w ust. 1 nie można łączyć z funkcją i członka Komisji Rewizyjnej.

4. Wyboru osób o których mowa w ust. 1 dokonuje Rada na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

5. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego lub Wice­przewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5 w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez Prze­wodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równo­znaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

7. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewod­niczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przed­terminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

8. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady—do czasu wyboru Przewodniczącego Rady — prowadzi najstarszy wie­kiem radny obecny na sesji.

9. Odwołanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczą­cego następuje na wniosek co najmniej 1 /4 ustawowe­go składu Rady w trybie określonym w § 13 ust. 1.

10. W przypadku odwołania z funkcji lub wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczące­go Rady przed upływem kadencji. Rada na swej najbliż­szej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 14

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady w szczegól­ności tryb obradowania na Sesjach i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Gminy stanowiący załącznik nr 5 do Statutu Gminy.Radni

§ 15


1. Do obowiązków Radnego należy między innymi:

1) utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami poprzez:

a) informowanie wyborców o sprawach Gminy i konsultowanie istotnych spraw ich dotyczących,

b) przyjmowanie zgłaszanych przez mieszkańców gminy postulatów, wniosków i skarg,

c) przedstawianie ich organom gminy do rozpatrze­nia,

2) aktywny udział w pracach Rady i jej komisji oraz innych instytucjach,

3) kierowanie się dobrem wspólnoty samorządowej Gminy.

2. Radny nie jest związany instrukcjami wyborców.

§ 16

1. Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady następujące ślubowanie:„Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować god­nie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

2. Ślubowanie jest aktem doniosłym i odbywa się na stojąco w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wywo­łani kolejno radni wypowiadają słowo „ślubuję". Ślubo­wanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg".

3. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.

4. Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubo­wanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

§ 17

1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile usta­wa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz wnioskami.2. Tryb zgłaszania interpelacji i wniosków określa Regula­min Rady.

DZ. URZ. WOJ. SL Nr 33 — 2131 — Poz. 894

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość