Strona główna

Obwieszczenie starosty opatowskiego


Pobieranie 7.92 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.92 Kb.
 Opatów , dn. 25.09.2009 r.

R.Oś.II.7625/1/2009/akOBWIESZCZENIE
STAROSTY OPATOWSKIEGO

Dotyczy postępowania prowadzonego z urzędu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: scaleniu gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe gm. Ożarów.

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1, art. 84 ust. 1 i art. 75 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Starosta Opatowski

zawiadamia

strony postępowania, że dnia 24.09.2009r. została wydana decyzja Starosty Opatowskiego, znak: R.OŚ.II. 7625/1/2009/ak o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: scaleniu gruntów wsi Biedrzychów, Dębno, Nowe gm. Ożarów o łącznej powierzchni 1059 ha.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Opatowie, ul. Sienkiewicza 17; Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok. nr 410 tel. (015) 868 47 15, w godzinach pracy urzędu.

Stronie postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, za pośrednictwem Starosty Opatowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania .

Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Data publicznego ogłoszenia: 25.09.2009 r.

Obwieszczenie zamieszczono w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ul. Sienkiewicza 17, w pobliżu miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa w Opatowie : www.opatow.eobip.pl.
                                                                      Starosta Opatowski                                                                        mgr inż. Kazimierz Kotowski (-)

Otrzymują:

  1. Miasto i Gmina Ożarów , ul. Stodolna 1 , 27-530 Ożarów

  2. Sołtys Wsi Dębno - P. Mirosław Nowakowski zam. Nowe ; 27-530 Ożarów ,

  3. Sołtys Wsi Biedrzychów – P. Adam Fulara zam. Biedrzychów ; 27-530 Ożarów

  4. Sołtys Wsi Nowe P. Alojzy Gonciarz zam. Nowe ; 27-530 Ożarów

  5. Pozostałe strony w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego poprzez obwieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie ul. Stodolna 1 , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opatowie www.opatow.eobip.pl oraz w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia).
    6. a/a


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość