Strona główna

Ocena stanu sanitarnego I sytuacja epidemiologiczna powiatu gnie


Pobieranie 0.55 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNAPOWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

W GNIEŹNIE


OCENA STANU SANITARNEGO

I SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA

POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
W ROKU 2013


GNIEZNO

LUTY, 2014 ROK
Spis treści

Wstęp 3

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH 4

2. WARUNKI ZDROWOTNE ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA 14

2.1 Ocena obiektów komunalnych 14

2.1.1 Jakość wody przeznaczonej do spożycia 14

2.1.2 Nadzór sanitarny nad basenami i kąpieliskami 17

2.1.3 Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej 19

2.1.4 Stan sanitarny zakładów opieki zdrowotnej 34

2.2 Warunki sanitarno-higieniczne środowiska pracy 49

2.2.1 Działalność kontrolna w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego 49

2.2.2 Czynniki szkodliwe dla zdrowia (narażenie zawodowe) 52

2.2.3 Choroby zawodowe 54

2.2.4 Substancje i preparaty niebezpieczne, prekursory narkotyków 56

2.3 Obiekty żywnościowo-żywieniowe 58

2.3.1 Nadzór sanitarny nad obiektami 58

2.3.2 Przedstawienie stanu sanitarnego grup obiektów 59

2.3.3 Opis grup obiektów w kolejności od tych o najgorszym stanie sanitarnym 61

2.3.4 Stan sanitarny środków transportu 65

2.3.5 Jakość zdrowotna krajowych środków spożywczych 67

2.3.6 Nadzór nad przedmiotami użytku 71

2.3.7 Współpraca z innymi jednostkami kontrolnymi 722.4 Obiekty wychowania i nauczania stałe 74

2.4.1 Informacje wstępne 74

2.4.2 Stan sanitarno-techniczny placówek oświatowo-wychowawczych 75

2.4.3 Warunki pobytu w placówkach nauczania i wychowania 763. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO-ZDROWOTNA 80

4. DZIAŁALNOŚĆ OPINIODAWCZA 87

PODSUMOWANIE 89

WSTĘP
Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w 2013 roku było promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotny wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Powyższy cel realizowany był przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie w oparciu o regulacje prawne, w szczególności o ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 ze zm.).

Skala realnych i potencjalnych zagrożeń decyduje o tym jakie czynniki środowiskowe powinny być przedmiotem systematycznego nadzoru i wynikających z nich działań represyjnych i interwencyjnych. Dla oceny stanu warunków zdrowotnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego istotne znaczenia mają elementy otoczenia, które związane są z masową i długotrwałą ekspozycją na czynniki patogenne, jak np.:


 • zanieczyszczona mikrobiologicznie lub chemicznie żywność, która może wywołać istotne skutki zdrowotne;

 • woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, która może być źródłem groźnych zakażeń lub zatruć;

 • środowisko pracy, w którym występują czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia;

 • stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych, zakładów opieki zdrowotnej, placówek nauczania i wychowania, obiektów turystyczno-wypoczynkowych i innych obiektów użyteczności publicznej.

Istotnym przedsięwzięciem w roku 2013 było rozszerzenie działalności, umieszczonego w strukturze Stacji, Laboratorium Bakteriologicznego, co skutkuje na dzień dzisiejszy zwiększeniem zakresu i liczby badań dla mieszkańców i podmiotów funkcjonujących na terenie powiatu gnieźnieńskiego.

Mam nadzieję, że przedkładany „Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna powiatu gnieźnieńskiego w roku 2013” będzie podstawą do wyciągnięcia wniosków i podejmowania działań, które pozwolą na dalszą poprawę zdrowia publicznego w naszym powiecie. Ufam, iż zaprezentowana poniżej ocena upewni Państwa co do tego, że Państwowa Inspekcja Sanitarna pełni swoje zadania w sposób profesjonalny i rzetelny zapewniając Nam wszystkim bezpieczeństwo sanitarne.


PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY W GNIEŹNIEmgr Danuta Winiarska


 1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCHTab. Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w pow. gnieźnieńskim w latach 2011-2013

L.p.Jednostka chorobowa

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Liczba zachorowań

Liczba zachorowań

Liczba zachorowań

1.

Salmonellozy – ogółem w tym zatrucia pokarmowe

24

15

23

2.

Bakteryjne zakażenia jelitowe (inne) - ogółem

15

14

16

3.

Bakteryjne zatrucia pokarmowe(ogółem)

-

-

-

4.

Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe
(ogółem)

235

347

146

5.

Biegunki dzieci do lat 2

212

256

186

6.

Krztusiec

1

20

4

7.

Płonica (szkarlatyna)

61

50

81

8.

Choroba
meningokokowa, inwazyjna

ogółem

2

1

2

posocznica

1

1

1

9.

Choroba wywołana przez Streptococcus
pyogenes,
inwazyjna

ogółem

9

4

3

Róża

8

4

3

Inna określona i nie określona

1

-

-

10.

Borelioza z Lyme

22

24

8

11.

Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat

1

-

1

12.

Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień

26

27

21

13.

Wirusowe zapalenie opon mózgowych

enterowirusowe

-

-

-

Nie określone

-

-

-

14.

Ospa wietrzna

1161

640

1061

15.

Odra

-

-

-

16.

Różyczka

16

7

441

17.

Wirusowe zapalenie wątroby

typu A

-

-

-

typu B - ostre

-

-

-

typu B - przewlekłe

6

9

6

typu C: wg definicji przypadku - 2009 r.

7

9

3

typu C: wg definicji przypadku - 2005 r.

8

11

4

Typu B+C (zakażenie mieszane) /

1

-

-

18.

Nowo wykryte zakażenie HIV

1

2

2

19.

Świnka (nagminne zapalenie przyusznic)

5

6

8

20.

Wągrzyca

-

-

-

21.

Choroba wywołana przez
Streptococcus pneumoniae,
inwazyjna

Ogółem

-

-

1

zapalenie opon mózgowych i/ lub mózgu


-


-

-

22.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu

w innych chorobach objętych MZ-56 /23

2

-

1

inne określone

1

1

-

inne, nie określone

1

-

-

23.

Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone

2

11

8

24.

Zapalenie mózgu inne i nie określone

-

2

1

25.

Grypa

Ogółem

4

-

9

u dzieci w wieku 0-14 lat

1

-

1

26.

Listerioza

-

-

-

W powiecie gnieźnieńskim sytuacja epidemiologiczna poszczególnych chorób przedstawiała się następująco:


Choroby szerzące się drogą pokarmową

W zakresie chorób szerzących się drogą pokarmową w roku 2013 odnotowano 23 przypadków zachorowań /wsp.zap. 15,9/.

W porównaniu do roku 2012 jest to o 8 zachorowań więcej. Większość zachorowań dotyczyła salmoneloz o charakterze ostrego nieżytu jelitowego. Czynnikiem etiologicznym były pał. Salmonella potwierdzone bakteriologicznie (w większości przypadków pał. Salmonella Enteritidis).

W roku 2013 zgłoszono również 2 przypadki zakażeń pozajelitowych wywołanych przez pał. Salmonellę Enteritidis z czego 1 przypadek rozpoznano jako posocznica, drugi jako inne zakażenie pozajelitowe .

W stosunku do roku ubiegłego odnotowano 1,4 krotny spadek zachorowań na biegunki u dzieci do lat 2. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 186 przypadków /wsp.zap.128,5/

Hospitalizowano 51 dzieci, co stanowi 27% ogółu zachorowań, leczonych ambulatoryjnie było 135 osób, co stanowi 73 % ogólnej liczby zachorowań.

W stosunku do roku ubiegłego, w roku 2013 odnotowano 2,3 krotny spadek zakażeń jelitowych o etiologii wirusowej. Najczęściej były to zachorowania wywołane rotawirusami.
Ogniska zachorowań

W roku 2013 zarejestrowano 2 ogniska zbiorowego zatrucia pokarmowego.

Ogniska odnotowano w domach prywatnych, miały one charakter kontaktowy. Zachorowały dzieci – dwa rodzeństwa.

Oprócz ognisk zatrucia pokarmowego odnotowano również przypadki innych ognisk.

W roku 2013 zarejestrowano 56 ognisk zachorowań na ospę wietrzną (o 2 więcej niż w roku ubiegłym) oraz 11 ognisk zachorowań na różyczkę

Łącznie stwierdzono 67 ognisk, tj. o 9 więcej niż w roku ubiegłym.Choroby w zakresie, których prowadzi się szczepienia ochronne

W roku 2013 podobnie jak w roku ubiegłym nie zarejestrowano zachorowań na tężec. Zarejestrowano 1 zachorowanie na ostre porażenie wiotkie u dzieci w wieku


od 0-14 lat tj. zespół Gullaina – Barryego u 3 letniego chłopca.
Dziecko w przeszłości było szczepione szczepionką przeciwko poliomyelitis IPV.

W zakresie zachorowań na różyczkę zanotowano 63 krotny wzrost zachorowań


w stosunku do roku ubiegłego. W roku 2013 ogólna liczba zgłoszonych przypadków wyniosła 441 / wsp. zap. 304.6/ . Stanowi to znaczący wzrost zachorowań w stosunku do lat ubiegłych, gdzie w roku 2011 zgłoszono 16 zachorowan /wsp. zap. 11,2/ , natomiast w roku 2012 zarejestrowano 7 przypadków /wsp. zap. 4,8/

Nie notowano przypadków wrodzonego zespołu różyczkowego.

Rys. Zapadalność na różyczkę w powiecie gnieźnieńskim w latach 2006-2013
W zakresie zachorowań na nagminne zapalenie przyusznic zanotowano 1,3 krotny wzrost liczby przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 8 przypadków zachorowań /wsp.zap. 5,5/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono 6 przypadków zachorowań /wsp.zap. 4,2/.

Żadnego z pacjentów nie hospitalizowano, ani też nie zarejestrowano powikłań.

W zakresie zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B zanotowano 1,5 krotny spadek liczby przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 6 przypadków zachorowań /wsp. zap. 4,1/, podczas gdy w roku 2012 r. stwierdzono 9 przypadków zachorowań /wsp. zap. 6,2/

W roku 2013 podobnie jak w roku ubiegłym nie stwierdzono przypadków zachorowań na ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B.

Ustalono, że p/wzw typu B, zaszczepiona w przeszłości została tylko 1 osoba.

Analiza porównawcza w zakresie zachorowań na wzw typu C, gdzie nie prowadzi się szczepień ochronnych wskazuje na 3,7 krotny spadek liczby przypadków w stosunku


do roku ubiegłego. W roku 2013 zarejestrowano 4 przypadki zachorowań /wsp. zap. 2,8/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono 15 przypadków .

Rys. Liczba zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C w powiecie gnieźnieńskim w latach 2006-2013


W 2013 r. zarejestrowano 1 przypadek podejrzenia zachorowania na odrę.

W zakresie zachorowań na krztusiec zanotowano 5 krotny spadek liczby przypadków


w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 4 przypadki zachorowań /wsp.zap. 2,8/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono 20 przypadków /wsp. zap. 13,9/ .

Porównanie sytuacji w latach wcześniejszych przedstawia się następująco:Rys. Liczba zachorowań na krztusiec w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009-2013
W zakresie zachorowań na ospę wietrzną zanotowano 1,7 krotny wzrost liczby przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 1061 przypadków zachorowań /wsp. zap733,4/ i odnotowano 4 hospitalizacje, podczas gdy
w roku 2012 stwierdzono 640 przypadków ospy wietrznej /wsp. zap. 443,3/ oraz
4 hospitalizacje.
Rys. Liczba zachorowań na ospę wietrzną w powiecie gnieźnieńskim w latach 2009-2013


Neuroinfekcje oraz choroby: meningokokowa, pneumokokowa, wywołana przez Hemophilus influenzae.

W 2013 r. zarejestrowano ogółem 8 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych /wsp.zap.5,5/. Stanowi to o 3 zachorowania mniej niż w roku ubiegłym.

Zarejestrowano 1 zachorowanie na chorobę meningokokową inwazyjną/zapalenie opon mózgowych u 56- letniej kobiety, u której dwoinki Neisseria meningitidis stwierdzono
w preparacie bezpośrednim z płynu mózgowo- rdzeniowego. Zejście choroby : wyleczenie

Ponadto stwierdzono 1 zachorowanie na chorobę meningokokowi inwazyjną / inne zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, u 16 – letniej dziewczyny. Zejście choroby: zgon.

Ogółem w powiecie gnieźnieńskim chemioprofilaktyką objęto 89 osób z otoczenia
z chorymi osobami.

Ponadto w 2013 r. zarejestrowano 1 zachorowanie o przebiegu posocznicy wywołane przez Streptococcus pneumoniae /wsp.zap. 0,7/ oraz 1 przypadek zapalenia mózgu o nieznanej etiologii .


Inne choroby zakaźne

W zakresie zachorowań na boreliozę zanotowano 3 krotny spadek liczby przypadków porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 8 przypadków zachorowań na boreliozę /wsp. zap. 5,5/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono 24 przypadki zachorowań /wsp. zap. 16,6/.

Żadna z osób zakażonych nie była narażona zawodowo.

W 2013 roku odnotowano 1 zachorowanie na bakteryjne zakażenie jelitowe wywołane przez Campylobacter . W 2012 r. nie odnotowano tego typu zachorowań .

W zakresie zachorowań na płonicę (szkarlatynę) zanotowano 1,6 krotny wzrost liczby przypadków w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w 2013 r. zarejestrowano 81 przypadków zachorowań na płonicę /wsp.zap. 56,0/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono 50 przypadków /wsp.zap.34,6/.

W powiecie gnieźnieńskim w 2013 r. podobnie jak w roku poprzednim zarejestrowano


2 przypadki nowo wykrytego zakażenia HIV /wsp.zap. 1,4/ . Ponadto zarejestrowano
1 przypadek zachorowania na AIDS.

W zakresie zachorowań na prątkującą postać gruźlicy zanotowano spadek liczby zachorowań w porównaniu z rokiem ubiegłym. Ogółem w roku 2013 zarejestrowano


9 przypadków zachorowań /wsp.zap. 6,2/, podczas gdy w roku 2012 stwierdzono
17 przypadków zachorowań /wsp.zap. 11,8/.

W 2013 r. ogółem zachorowało 7 mężczyzn /wsp.zap.4,8/ i 2 kobiet /wsp.zap.1,4/. Odnotowano 1 zgon z powodu zachorowania na prątkującą postać gruźlicy płucnej.

W poszczególnych grupach wiekowych liczba zachorowań na prątkującą postać gruźlicy płucnej kształtowała się następująco:


 • w grupie wiekowej od 20-29 lat zgłoszono 1 zachorowanie,

 • w grupie wiekowej od 30-39 lat zgłoszono 2 zachorowania,

 • w grupie wiekowej od 40-49 lat zgłoszono 2 zachorowania,

 • w grupie wiekowej od 50-59 lat zgłoszono 3 zachorowania,

 • w grupie wiekowej od 60-69 lat zgłoszono 1 zachorowania,

 • w grupie wiekowej od 70 lat i więcej nie zgłoszono zachorowań

Najwięcej zachorowań odnotowano w przedziale wiekowym: od 50-59 lat,
2 zachorowania na prątkującą postać gruźlicy płucnej dotyczyły osób aktywnych zawodowo. Nie zarejestrowano zachorowań wśród dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym 0-19 lat.

W 2013 r. odnotowano 6 przypadków zgłoszeń zachorowań na gruźlicę układu oddechowego, nie potwierdzoną bakteriologicznie i histologicznie. Oraz 12 podejrzeń zachorowań na gruźlicę, co stanowi 28 przypadków mniej niż w roku ubiegłym.

Sekcja Epidemiologii objęła nadzorem epidemiologicznym ogółem 62 osoby z kontaktu z chorymi na prątkującą postać gruźlicy płucnej, które zostały skierowane do lekarzy rodzinnych podstawowej opieki zdrowotnej.
.


Liczba zachorowań na prątkującą postać gruźlicy płucnej w 2013 r. w poszczególnych grupach wiekowych

W 2013 r. zarejestrowano ogółem 39 565 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę /wsp.zap. 27 350/. Jest to 2,7 krotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego.

W poszczególnych grupach wiekowych zachorowania oraz podejrzenia zachorowań na grypę kształtowały się następująco:


 • grupa wiekowa od 0-4 lat zgłoszono 9 082 przypadków,

 • grupa wiekowa od 5-14 lat zgłoszono 9 722,

 • grupa wiekowa od 15-64 lat zgłoszono 17 534,

 • grupa wiekowa od 65 i więcej zgłoszono 3 227 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę.

W 2013 r. nie odnotowano zgonów z powodu grypy. W porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła się liczba placówek, które dokonywały zgłoszeń. Ogółem zgłoszeń dokonało o 3 przychodnie więcej niż w roku ubiegłym. W bieżącym roku sprawozdawczym zgłoszeń dokonało 14 przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość