Strona główna

Ocena wniosku – kryteria oceny merytorycznej I technicznej o dofinansowanie projektu z Zakresu Infrastruktury drogowej z efrr w ramach zporr


Pobieranie 50.06 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar50.06 Kb.

Załącznik.................

OCENA WNIOSKU – KRYTERIA OCENY MERYTORYCZNEJ I TECHNICZNEJ

o dofinansowanie projektu z Zakresu Infrastruktury drogowej z EFRR w ramach ZPORR


Priorytet 3 Rozwój lokalny.

Działanie 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji

Nr ewidencyjny (według SIMIK).........................................................................................................

Tytuł projektu........................................................................................................................................

Wnioskodawca :.....................................................................................................................................

Wnioskowana kwota z EFRR:..............................................................................................................

Data wpłynięcia wniosku :.....................................................................................................................

Lp.

Kryteria


TAK

NIE

UZASADNIENIE

I

Właściwie przygotowana analiza ekonomiczna projektu1


II

Właściwie przygotowana analiza finansowa projektu2


III

Zasadność zaproponowanych rozwiązań technologicznych w projekcie3


IV

Zasadność i odpowiednia wysokość przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych4


V

Spójność informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku5Lp.

Kryteria

Waga

Maksymalna suma punktów


Formularz wniosku

Przyznana


punktacja

Uzasadnienie


I

Trwałość projektu i wykonalność instytucjonalna (gwarantuje stabilność finansową projektu oraz trwałość struktury instytucjonalnej)

2

8

D10/SW
II

Ekonomiczny wpływ projektu na rozwój lokalny6

4

16
SW
Lp.

Kryteria

Waga

Maksymalna suma punktów


Formularz wniosku

Przyznana


punktacja

Uzasadnienie


III

Poprawność wskaźników

1

4

E2/SWIV

Wykonalność techniczna

1

4

SWV

Wpływ na politykę ochrony środowiska

1

4

F1VI

Wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego

1

4

F3VII

Spójność z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem komunikacyjnym; spójność z innymi projektami realizowanymi lub planowanymi do realizacji ze środków ZPORR, SPO Transport na lata 2004-2006, Funduszu Spójności lub innych źródeł

1

4

D7/SW
Lp.

Kryteria

Waga

Maksymalna suma punktów


Formularz wniosku

Przyznana


punktacja

Uzasadnienie


VIII

Poprawa bezpieczeństwa ruchu wyrażona przez redukcję liczby wypadków

2

8

D6/E2/SW


Maksymalna liczba punktów
52

Imię i nazwisko eksperta oceniającego wniosek:

Data

Podpis1 W przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy ekonomicznej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek

2 W przypadku stwierdzenia niepoprawności przeprowadzonej analizy finansowej, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta jej poprawy w terminie 10 dni roboczych, w przypadku niedostarczenia w tym terminie lub dostarczenia niepoprawnej – Panel Ekspertów odrzuca wniosek

3 W przypadku stwierdzenia braku zasadności zaproponowanych w danym projekcie rozwiązań technologicznych, Panel Ekspertów odrzuca projekt

4 W przypadku stwierdzenia zaniżenia, zawyżenia lub braku zasadności dla przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowalnych – Panel Ekspertów odrzuca projekt

5 W przypadku stwierdzenia braku spójności informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu z informacjami zawartymi w załącznikach do wniosku, Panel Ekspertów żąda od beneficjenta wprowadzenia stosownych poprawek w terminie 10 dni roboczych. W przypadku niedostarczenia w tym terminie lub niepoprawnego dostosowania dokumentów – Panel Ekspertów odrzuca wniosek

6 1. Projekty powyżej 1 mln euro powinny być oceniane metodą wielokryterialną (kryteria opisowe wraz z oszacowaniem i podaniem w Studium Wykonalności skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody będą wchodzić kryteria zamieszczone w poniższej tabeli.

Lp.Nazwa kryteriumWagaOcena


(od 1 do 4)Razem
(=3x4)123451.Poprawa wykorzystania istniejącej infrastruktury (w tym remont, przebudowa lub rozbudowa)0,32.Redukcja liczby wypadków (szt./rok)0,23.Oszczędność czasu podróży (osobogodziny/rok)0.24.Zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów (jako wynik zwiększonej średniej prędkości przejazdu lub poprawionego stanu nawierzchni w zł/rok)0,25.Zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko0,1SUMA2. Projekty poniżej 1 mln euro powinny być oceniane uproszczoną metodą wielokryterialną (kryteria opisowe bez konieczności podawania skwantyfikowanych korzyści generowanych przez projekt). W zakres metody uproszczonej metody wielokryterialnej będą wchodzić te same kryteria jak w przypadku metody wielokryterialnej przedstawionej powyżej.

Kryteria oceny merytorycznej i technicznej wniosku do dofinansowania projektu z ERDF


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość