Strona główna

Oddychanie” Zaznacz rysunek, na którym przedstawiono rodzaj tkanki nabłonkowej wyściełającej drogi oddechowe człowieka


Pobieranie 33.64 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar33.64 Kb.
………………………………………………………….. ,, ODDYCHANIE”
1. Zaznacz rysunek, na którym przedstawiono rodzaj tkanki nabłonkowej wyściełającej drogi oddechowe człowieka.


2.Uzupełnij rysunek, wpisując w puste miejsca liczby odpowiadające opisom wskazanych elementów układu

oddechowego.
I. Przewód wzmocniony chrząstkami, który znajduje się między krtanią a oskrzelami.

II. Silnie rozgałęzione kanały o coraz mniejszej średnicy, które wyścieła nabłonek z rzęskami przesuwającymi zanieczyszczenia w kierunku tchawicy.

III. Odcinek, który jest wspólny dla układu oddechowego i pokarmowego.

IV. Narząd wymiany gazowej zbudowany z silnie ukrwionych pęcherzyków.

V. Narząd zbudowany z dziewięciu chrząstek; służy do wydawania dźwięków.

VI. Odbiera wrażenia węchowe, oczyszcza i ogrzewa powietrze.


3. Uszereguj elementy układu oddechowego w kolejności przepływania przez nie powietrza podczas

wdechu i wpisz litery je oznaczające.
A tchawica, B jama nosowa, C oskrzela, D gardło, E płuca, F krtań

Prawidłowa kolejność: ...................................4. Zaznacz prawidłowe określenia dotyczące wydechu i wdechu .

Podczas wydechu następuje skurcz/rozkurcz przepony i mięśni międzyżebrowych oraz zmniejszenie/zwiększenie objętości klatki piersiowej, a także napływ powietrza do/odpływ powietrza z płuc. Wydech jest aktem biernym/czynnym a wdech jest aktem biernym/czynnym5. Wpisz we właściwe miejsca podane nazwy gazów, które zastąpiono w tekście literami A i B.
dwutlenek węgla, tlen

W pęcherzykach płucnych zachodzi wymiana gazowa między krwią a środowiskiem. Duże stężenie A w pęcherzykach płucnych, a małe we krwi dopływającej do płuc powoduje, że gaz ten przenika z pęcherzyków płucnych do krwi i jest transportowany do komórek. Z kolei duże stężenie B we krwi, a małe w pęcherzykach płucnych powoduje, że gaz ten przenika z krwi do pęcherzyków płucnych. A ………………………… .....B ………………………………


6. Uzupełnij tabelę

Gaz

Powietrze wdychane

Powietrze wydychane

tlendwutlenek węglaAzot7. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania. Mechanizmem oddychania kieruje ośrodek oddechowy, który znajduje się w A. płucach. B. tchawicy. C. oskrzelach. D. mózgowiu.
a wzrost stężenia …………………………. we krwi powoduje zwiększenie częstości oddechów.
8. Mięśniami oddechowymi są ………………………… i …………………………

9. Ile płatów ma płuco prawe a ile lewe: prawe:…………………………… lewe: ………………………..

10. Rozpoznaj czy są to fazy wdechu czy wydechu: a) ,, Skurcz przepony i mięśni międzyżebrowych , zmniejszenie ciśnienia powietrza w pęcherzykach płucnych” - ………………………………………….
b) ,, Zwiększenie objętości klatki piersiowej- ……………………………

11. Wybierz prawidłowe określenie Wymiana gazowa odbywa się na zasadzie dyfuzji/ osmozy w czasie tego procesu cząsteczki gazów oddechowych przenikają ze środowiska o mniejszym / większym stężeniu do środowiska, w którym to stężenie jest większe/ mniejsze

12. Uzupełnij: ………………………. Jest także narządem głosu . Znajdują się tam ………………………………
głosowe zwane również ………………………. Głosowymi.
13. Uzupełnij: Podczas przemieszczania się przez drogi oddechowe powietrze zostaje ogrzane dzięki …………
…………………………………… , nawilżone dzięki obecności ……………………………………… i oczyszczone dzięki obecności ……………………………………………………………

14. Połącz rodzaje zanieczyszczeń ze skutkami A. Zanieczyszczenia pyłowe B. Zanieczyszczenia biologiczne
1. Astma oskrzelowa 2. Pylica 3. Gruźlica 4. Zapalenie płuc

A. ………………………… B. …………………………15.Na podstawie informacji zamieszczonych w tabeli przedstawiającej zagrożenia dla organizmu

wynikające z palenia papierosów uzupełnij luki w tekście.

Nazwa czynnika

Sposób działania

Wysoka temperatura palonego papierosa

Wraz z substancjami trującymi sprzyja powstawaniu raka wargi, powoduje pękanie szkliwa zębowego, wywołuje przekrwienie dróg oddechowych, przez co ułatwia wnikanie trucizn do organizmu.

Nikotyna

Silna trucizna, która uzależnia jak narkotyk.

Tlenek węgla (czad)

Łącząc się z hemoglobiną krwinek czerwonych, utrudnia transport tlenu, przez co powoduje niedotlenienie organizmu, szczególnie narządów wrażliwych, takich jak serce czy mózg. Długotrwałe palenie papierosów może powodować zawał serca lub udar mózgu.

Substancje smoliste

Wywołują nowotwory języka, krtani, płuc i pęcherza moczowego.

Gazy drażniące

Powodują pieczenie i łzawienie spojówek, uczucie drapania w gardle. Wywołują tzw. kaszel palacza.

Związki azotowe

Przyczyniają się do podrażnienia błon śluzowych, uszkodzenia płuc. Mogą powodować zmiany nowotworowe.

Kadm

Jest uwalniany podczas palenia papierosów. Po przedostaniu się do płuc uszkadza pęcherzyki płucne, powodując ich zapadanie się. W konsekwencji prowadzi do zwłóknienia i rozedmy płuc.

Pył

Jego koncentracja w dymie papierosowym jest często milion razy większa niż w najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Dlatego węzły chłonne palaczy i osób przebywających w ich otoczeniu nie chronią przed infekcjami dróg oddechowych.

Kwasy

Działają silnie drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej, przewodu pokarmowego i układu oddechowego. Upośledzając ich czynności, powodują nieżyty oraz przewlekłe stany zapalne.

Substancją najbardziej uzależniającą w dymie papierosowym jest .............................................. . Z kolei ……………………………….łączy się z hemoglobiną, utrudniając transport tlenu i powodując niedotlenienie wielu narządów. Substancjami, które powodują nowotwory płuc i pęcherza moczowego, są ………..................................
………………………… Do rozedmy płuc przyczynia się…………………………..

16. Zaznacz prawidłowe określenia Na ilustracji przedstawiono schemat wymiany gazowej w płucach/ komórkach ciała a następnie podpisz, która z ilustracji przedstawia wdech, a która wydech.


17 . Przeanalizuj doświadczenie a następnie:
a) sformułuj problem badawczy …………………………………………………………………………..
b) sformułuj hipotezę ……………………………………………………………………………
c) która ze zlewek to próba badawcza………………….
18. Wpisz do tabeli terminy, które dotyczą oddychania tlenowego. Skorzystaj z podanych propozycji.

Analizowane elementy

Propozycje terminów

Oddychanie tlenowe

Substraty

dwutlenek węgla, woda/związki organiczne, tlen
Produkty

dwutlenek węgla, woda/związki organiczne, tlen
Energia

uwalniana/pobierana

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość