Strona główna

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi być wykonane zgodnie z normą pn-91/B-02420


Pobieranie 18.88 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.88 Kb.
Grzejniki HENRAD przeznaczone są do stosowania w wodnych pompowych instalacjach centralnego ogrzewania zarówno jedno- jak i dwururowych.

Dopuszczalne jest stosowanie grzejników HENRAD w instalacjach grawitacyjnych z ograniczeniem wynikającym z oporów hydraulicznych grzejników.

Grzejniki przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, usługowych, użyteczności publicznej oraz innych o normalnej wilgotności. Instalacje centralnego ogrzewania z grzejnikami HENRADmogą być wykonane z rur miedzianych, z rur z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną lub stalowych czarnych.

Montaż grzejników w wodnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, zabezpieczonych przeponowym naczyniem wzbiorczym, musi być wykonany zgodnie z normą PN-91/B-02414. Dopuszcza się stosowanie grzejników w szczelnych instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego, zabezpieczonych zgodnie z PN-91/B-02413, pod warunkiem zastosowania inhibitorów korozji.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania musi być wykonane zgodnie z normą PN-91/B-02420.

Ubytki wody zgodnie, z normą PN-93/C-04607, w instalacjach centralnego ogrzewania systemu zamkniętego, nie powinny przekraczać rocznie 5% pojemności instalacji a 10% w instalacjach systemu otwartego. Powinny być one jak najmniejsze.

Niedopuszczalne jest opróżnianie instalacji napełnionej wodą z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. W razie potrzeby opróżnienia instalacji, wodę należy usunąć tylko z tej część, z której jest to konieczne. Po zakończeniu prac np. podczas remontu czy modernizacji, opróżnioną część instalacji należy natychmiast napełnić wodą.

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania wyposażonych w grzejniki HENRAD mogą być kotłownie lub wymiennikowe węzły cieplne. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji: 1 MPa (10 bar) a dopuszczalna temperatura czynnika grzewczego: 110C .

Niskotemperaturowe grzejniki pionowe Alto Plan wykonane są z zimnowalcowanej blachy specjalnej o jakości wg EN 442-1, z gładką płytą czołową, osłonami bocznymi oraz górną pokrywą. Stanowią kompletny element grzewczy. Karbowanie wewnetrznych blachy paneli wystepuje co 33,3 mm. Do wewnętrznych stron kanałów wodnych zgrzana jest blacha konwekcyjna. Obróbka powierzchni zewnętrznej polega na odtłuszczeniu, żelazofosforanowaniu, pasywacji, płukaniu i gruntowaniu poprzez kataforetyczne elektrozanurzenie za pomocą środka do nanoszenia powłoki podstawowej wg DIN 55900 część 1 i wypaleniu. Końcowa obróbka powierzchni polega na wysokowartościowym, elektrostatycznym powlekaniu proszkowym wg. DIN 55900 część 2, i ponownym wypaleniu.

Kolor biały, zbliżony do RAL 9010. Standardowo grzejniki wyposażone są w komplet zamocowań, korek i odpowietrznik (w wyposażeniu dodatkowym - wkładka rozprowadzająca). Opakowane są w termokurczliwą folię z kartonową osłona krawędzi.Gwarancja jakości wg. DIN ISO 9002.

Wydajność cieplna sprawdzona wg EN 442.

Konstrukcja odpowiada wymogom BAGUV.Produkt: HENRAD Alto Plan

Typ: 20 / 21 /22

Przyłącza: 4 x 1/2“

Nadciśnienie robocze: 10 bar

Temperatura nośnika ciepła: gorąca woda do 110 °C

Wysokość: 1800 / 2000 / 2200Warunki gwarancji na grzejniki stalowe panelowe marki Henrad udzielane przez Caradon Rymax Polska Sp. z o.o.

1.
Do produktów firmy Henrad sprzedawanych przez naszą firmę mają zastosowanie następujące warunki gwarancji w dwóch wariantach:

(a.1) Grzejniki: 5 letnia standardowa gwarancja, której okres rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury,

(a.2) Grzejniki: 10-letnia gwarancja przedłużona, której okres rozpoczyna się w dniu wystawienia faktury, gdzie warunkiem jej udzielenia jest dodatkowo wypełnienie procedury przedłużenia gwarancji zawartej w formularzu WG 10,


* punkt a2 nie dotyczy grzejników Therma Line

Gwarancja obejmuje (dotyczy gwarancji a1 i a2) :

(1) Nieszczelność spowodowaną wadami produkcyjnymi. Gwarancja nie przysługuje, jeżeli nieszczelność jest spowodowana nieprawidłową instalacją, i/lub niewłaściwą konserwacją i/lub niewłaściwą eksploatacją. Niniejsza gwarancja nie obejmuje nieszczelności na odpowietrzaczu, korku uszczelniającym, zaworze i/lub przyłączu urządzenia.
(2) Tworzenie się rdzy na polakierowanych powierzchniach grzejnika, za wyjątkiem sytuacji, w której grzejnik został zainstalowany w wilgotnym pomieszczeniu i/lub niesprzyjającym otoczeniu atmosferycznym. Gwarancja ta nie obejmuje grzejników, których temperatura zasilania przekracza 110°C ani też nie obowiązuje, jeżeli w wyniku nieprawidłowej instalacji, i/lub niewłaściwej konserwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji i/lub z jakiegokolwiek innego powodu powierzchnia lakieru na grzejniku ulegnie uszkodzeniu.

(b) Akcesoria: roczny okres gwarancji rozpoczynający się w dniu wystawienia faktury w zakresie:

(1) Wadliwe funkcjonowanie w wyniku wad produkcyjnych.
Akcesoria to: odpowietrzacz, korek uszczelniający, zawór, kratki, panele przednie, panele boczne, itd. Wadliwe funkcjonowanie lub uszkodzenia spowodowane podczas montażu, zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jego zakończeniu w wyniku nieprawidłowej instalacji i/lub niewłaściwej konserwacji i/lub niewłaściwej eksploatacji nie są objęte gwarancją.
(2) Gwarancja na akcesoria firmy Henrad traci całkowicie ważność, jeżeli produkt tej firmy zostanie podłączony lub połączony z innym produktem niebędącym produktem firmy Henrad. Dotyczy to przypadków dekompletacji akcesorii z produktu Henrad i połączenia z produktem innej marki).

2.
Dla zachowania gwarancji i w związku z powyższymi postanowieniami, należy w szczególny sposób i bezwzględnie przestrzegać następujących zasad dotyczących instalacji i/lub eksploatacji.

(a) maks. ciśnienie instalacyjne 10 bar, maks. temperatura wody w instalacji 110°C;

(b) profesjonalna instalacja, zastosowanie i użytkowanie grzejników i instalacji c.o. zgodnie z odpowiednimi polskimi normami:


• PN-91/B-02414 montaż grzejników w szczelnej instalacji centralnego ogrzewania:
- systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, to znaczy zabezpieczonej zgodnie z wymaganiami powołanej normy.
• PN-91/B02419 – zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych.
• PN-91/B-02420 – odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania.
• PN-93/C-04607 woda w instalacji ogrzewania. Wymagania jakości wody.
• PN-EN 442-1 grzejniki - wymagania i warunki techniczne.

(c) Przed uruchomieniem systemu grzewczego (rury, grzejniki, itd.) należy wyczyścić go przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego. Następnie należy napełnić system świeżą wodą. Dla uzyskania gwarancji przedłużonej do wody należy dodatkowo dodać (katalizator hamujący ) inhibitor korozji w celu skutecznego pozbycia się takich problemów jak pojawienie się korozji wewnętrznej, osadzanie się kamienia, itd.

(d) Z przyłączy grzejnika należy usunąć wszystkie plastikowe zatyczki uszczelniające i zastąpić je metalowymi korkami (firmy Henrad).

(e) Podczas napełniania systemu wodą i po zakończeniu napełniania należy sprawdzić sprawne działanie oraz szczelność wszystkich uszczelek (zawór, odpowietrzacz, korek, itd.) grzejnika oraz jego przyłączy do innych elementów systemu grzewczego.

(f) Należy użyć wszystkich dostarczonych zawieszeń grzejników i akcesoriów (uszczelek, śrub, elementów nośnych, itd.).

(g) Ściana, na której zostanie zamontowany grzejnik, powinna być dostatecznie stabilna.


(h) Po napełnieniu system powinien być całkowicie odpowietrzony poprzez odpowietrzanie po kolei każdego grzejnika osobno.


W systemie nie powinno być powietrza. Należy uniemożliwić dostanie się powietrza.

(i) Nie wolno czyścić grzejników przy użyciu środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki, kwasy lub inne substancje powodujące korozję.

(j) Lakierowane powierzchnie grzejnika nie mogą mieć bezpośredniej styczności z nawilżaczami ceramicznymi lub innymi wilgotnymi lub przepuszczającymi wilgoć obiektami lub elementami.
(k) Jeżeli w momencie dostawy okaże się, że grzejniki są uszkodzone, należy powiadomić producenta niezwłocznie (w ciągu 8 dni).

(l) Grzejniki powinny być wykorzystywane jedynie jako jednostki grzewcze.

(m) Wyglądu grzejnika nie wolno zmieniać bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody producenta.
(n) Należy zachować dokument zakupu grzejników jakim jest faktura.

Nie dopełnienie powyższych postanowień powoduje utratę gwarancji.


3.
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku lub wywołane wadliwą instalacją urządzeń. Za nieprawidłową instalację lub wady instalacyjne wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba instalująca grzejnik.

4.
Gwarant udziela kilku zaleceń odnośnie instalacji i konserwacji, które przyczynią się do przedłużenia okresu funkcjonowania Państwa grzejnika:

(a) Należy obchodzić się z grzejnikiem i transportować go w ostrożny sposób. Nie wolno ciągnąć grzejnika po ziemi.


Grzejniki należy przenosić w pozycji pionowej. Podczas transportu nie należy obciążać rogów grzejnika.
Obdrapania lakieru lub inne uszkodzenia mogą powodować szybkie lub długotrwałe tworzenie się rdzy.

(b) Co najmniej raz do roku należy przeprowadzać kompleksową konserwację grzejnika. Należy sprawdzić prawidłowość działania jednostki oraz sprawdzić szczelność jej elementów i przyłączy.

(c) Po uruchomieniu grzejniki powinny być cały czas napełnione wodą, dzięki czemu niemożliwy jest kontakt wnętrza grzejnika z powietrzem i powstawanie wewnętrznej korozji.

(d) Grzejników nie wolno przechowywać na wolnym powietrzu (w deszczu) ani też w wilgotnych pomieszczeniach. Jeżeli widoczne są oznaki dostania się wilgoci, należy niezwłocznie otworzyć opakowanie, aby grzejniki wyschły.

(e) Aby uniknąć uszkodzenia w skutek mrozu, w okresie zimowym grzejniki powinny być eksploatowane, w systemie musi być utrzymana minimalna temperatura zapobiegająca zamarzaniu

5.
Gwarant zwalnia się z odpowiedzialności, jeżeli grzejniki były wystawione na działanie strumieni wody, nadmiernej wilgoci powietrza, substancji chemicznych lub innych szkodliwych czynników, chyba, że zgodnie ze stosowanymi przez Gwaranta zasadami grzejniki zostały specjalnie przygotowane do wymogów funkcjonowania w danym otoczeniu.

6.
Gwarancja obejmuje jedynie naprawę lub wymianę grzejników lub ich części, które uznane zostaną przez Gwaranta za wadliwe.
Gwarancja nie obejmuje wydatków związanych z robocizną, obsługą lub transportem.
Gwarancja nie obejmuje wypłaty odszkodowania związanego z wadliwym działaniem urządzenia. Kupujący nie jest w żadnym razie uprawniony do odszkodowania z tytułu szkód o charakterze konsekwencyjnym.

Jeżeli powstałe wady wynikają z uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji lub niewystarczającej konserwacji przez kupującego lub osoby trzecie oraz, jeżeli grzejniki były reperowane, przekształcane lub zmieniane przez kupującego lub osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta, uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają z mocy prawa.

7.
Jeżeli postanowienia gwarancji podlegają dodatkowym warunkom, mogą one być przedmiotem dodatkowych kart gwarancyjnych.

8.
Dla uzyskania gwarancji przedłużonej, gwarancja 10 letnia zgodnej z punktem 1.(a.1) należy bezwzględnie stosować się do wymogów dla gwarancji standardowej opisanych powyżej oraz dodatkowych wymogów wymienionych poniżej:


(a) Dokonać zgłoszenia uruchomienia i odbioru instalacji w formie wypełnionego i podpisanego formularza „WG 10”, który należy przesłać bezpośrednio do producenta tj. na adres: Caradon Rymax Polska sp z o.o 30 – 798 Kraków ul. Bartników 10. (Formularz w załączeniu).
(b) Przesłać zgłoszenie w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni (decyduje data stempla pocztowego) od dnia uruchomienia instalacji, jednak nie później niż do sześciu miesięcy od daty zakupu towaru.
(c) Dołączyć do zgłoszenia kopię dokumentu zakupu grzejników


FORMULARZ „WG 10”
ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI NA GRZEJNIKI HENRAD NA OKRES 10 LAT

1. Miejsce montażu grzejników (dokładny adres)..................................................................


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Data uruchomienia instalacji...............................
3. Oświadczenie użytkownika:
Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami gwarancji w zakresie standardowym oraz dodatkowymi wymogami dla uzyskania „gwarancji przedłużonej” jak i dodatkowymi informacjami w zakresie stosowania i użytkowania grzejników Henrad zawartymi w dokumentacji technicznej i wyrażam na nie zgodę
Podpis użytkownika
.................................
4. Oświadczenie zakładu instalacyjnego/ instalatora
Niniejszym oświadczam, iż posiadam niezbędne uprawnienia i wiedzę w zakresie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania oraz iż wykonana przeze mnie instalacja w wymienionym w punkcie 1. miejscu spełnia obowiązujące aktualnie polskie normy dla instalacji centralnego ogrzewania.
Równocześnie oświadczam iż zapoznałem się z warunkami i wymaganiami producenta dla uzyskania gwarancji w zakresie standardowym oraz rozszerzonym (dla uzyskania gwarancji 10 cio letniej), oraz potwierdzam iż wykonana przeze mnie w w/w miejscu instalacja spełnia te wymogi, a w szczególności wymagania opisane w punkcie 2. (a – h) warunków udzielania gwarancji.
Podpis i pieczęć instalatora

............................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość