Strona główna

Oferta realizacji zadania publicznego


Pobieranie 195.27 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar195.27 Kb.
Załącznik nr 1
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

…..................………………………………


Data i miejsce złożenia oferty
(wypełnia organ administracji publicznej)


OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3


UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOWspieranie kultury fizycznej i sportu

tytuł zadania

Przedsięwzięcia dotyczące upowszechniania sportu poprzez organizację

imprez sportowych o charakterze masowym EKS.S.II

(rodzaj zadania publicznego2))
BESKIDZKA LIGA DOGTREKKINGU

I NOWOSĄDECKI DOGTREKKING 2014
(tytuł zadania publicznego)

w okresie 01.07.2014 do 15.10.2014


(I NOWOSĄDECKI DOGTREKKING odbędzie się w dniu 13.09.2014)

W FORMIE
POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO1)


PRZEZ


ZARZĄD POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

.


I. Dane oferenta/oferentów1), 3)
1) nazwa: FUNDACJA BESKIDZKA ZIMA
2) forma prawna:4)

( ) stowarzyszenie

( X) fundacja

( ) kościelna osoba prawna

( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna

( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5) 0000493518

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) KRS z dnia 14.01.2014, Akt notarialny z dnia: 10.10.2013

5) nr NIP: 738 214 60 76 , nr REGON: 123021722

6) adres:

miejscowość: 38-333 KLĘCZANY ul.: KLĘCZANY 106


dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy
gmina: GORLICE powiat:8) GORLICKI województwo: MAŁOPOLSKIE kod pocztowy: 38-333 poczta: KLĘCZANY

7) tel.: 669-505-922 faks: brak e-mail: beskidzkazima@gmail.com www: http://fundacja.beskidzkazima.pl

8) numer rachunku bankowego: 03 1140 2004 0000 3002 7499 4533

nazwa banku: mBank S.A. Oddział Nowy Sącz

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) CETNAROWICZ ANNA – Prezes Zarządu

b) TOBIASZ MAREK – Wiceprezes Zarządu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)nie dotyczy

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego).TOBIASZ MAREK, zam. ul. W. Witosa 10, Stary Sącz - tel. 530 015 026
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:

a) działalność nieodpłatna pożytku publicznegowspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

turystyka i krajoznawstwo

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu

b) działalność odpłatna pożytku publicznegowspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

turystyka i krajoznawstwo

ochrona i promocja zdrowia

promocja i organizacja wolontariatu

13) jeżeli oferent/oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców

podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców

b) przedmiot działalności gospodarczejnie dotyczy
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

nie dotyczy


III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji


 1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

I NOWOSĄDECKI DOGTREKKING 2014 organizowany w ramach BESKIDZKIEJ LIGII DOGTREKKINGU to zorganizowana impreza sportowa
o charakterze masowym przeznaczona przede wszystkim dla biegających właścicieli i ich psów, ale również amatorów nordic walkingu poruszających się w towarzystwie psa, zamieszkujących powiat nowosądecki.


Zawody skierowane są do amatorów i osób uprawiających sport z psem oraz chodzących z kijkami, których łączy wspólna pasja aktywności z psem. Dogtrekking daje możliwość obcowania z naturą, poznania walorów turystycznych Beskidu Sądeckiego. Jako stosunkowo młoda dyscyplina sportu jest mało popularna w Małopolsce, w Beskidach. Zorganizowanie jej na terenie malowniczego powiatu nowosądeckiego, w Beskidzie Sądeckim promować będzie także Sądecczyznę jako region przyjazny psom i ich właścicielom, co wpisuje się również
w Konwencję Karpacką w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

 1. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

W związku z rosnącą popularnością dogtrekkingu (połączenie biegu na orientację i marszu lub joggingu w towarzystwie psa) jako dyscypliny sportowej w Polsce oraz coraz większą ilością posiadaczy psów zainteresowanych wspólną aktywnością ruchową z jednej strony
i brakiem na terenie powiatu nowosądeckiego masowych imprez sportowych skierowanych dla właścicieli i sympatyków psów społeczność lokalna ma ograniczone możliwości aktywnego spędzania czasu
w towarzystwie czworonogów. .


Przyczyn tego stanu jest wiele. Nie ma na terenie powiatu tego typu wydarzeń sportowych, świadomość społeczna młodszych i starszych mieszkańców powiatu oraz z małych miejscowości dotycząca korzyści płynących z wspólnej aktywności człowieka i psa jest niska, często brakuje pomysłów i inicjatywy.

Skutkiem tego wielu właścicieli wypuszcza swoje psy celem załatwienia potrzeb fizjologicznych poza drzwi mieszkania lub domu, co nie ma nic wspólnego z potrzebą ruchu psa oraz spędza z nimi czas siedząc na kanapie, przed telewizorem lub komputerem.

Brak aktywności fizycznej jest z szkodliwy tak dla człowieka jak i zwierzęcia.

Według badań opublikowanych w magazyn Heart Asia siedzący tryb życia wpływa na otyłość, niewłaściwy metabolizm cukru we krwi,
a wszystkie te rzeczy zwiększają ryzyko zachorowań na choroby układu krążenia i problemy z sercem. (źródło Siedzący tryb życia - nowe wyniki badań - Punkt Zdrowia punktzdrowia.pl/z...http://kobieta.onet.pl/zdrowie/oto-do-czego-prowadzi-siedzacy-tryb-zycia/cyrff).

Siedzący tryb życia sprzyja rozwojowi cukrzycy typu II u kobiet - publikacja badań w "American Journal of Preventive Medicine" (źródło http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,388510,siedzacy-tryb-zycia-sprzyja-cukrzycy-u-kobiet.html).Lekarze weterynarii podnoszą również problem otyłości u psów spowodowany zmniejszeniem ich aktywności i zwiększeniem ilości energii dostarczanej w pokarmach przy równoczesnej niewystarczającej wiedzy i świadomości ich właścicieli. Mówią o tym liczne badania - http://www.lekwet.org.pl/pl/3/6/34/otylosc--glowny-problem-zdrowotny, http://www.rynekzoologiczny.pl/nr/raport/kondycja_polskich_pupili_pozostawia.htmlp, http://www.imageline.pl/downloadPressFiles.php?rid=21


3. Opis grupy adresatów działania publicznego


Grupa docelowa – dzieci, młodzież, dorośli zainteresowani dogtrekkingiem i nordic walkingiem - aktywnym spędzeniem czasu, bez określonej górnej granicy wieku, osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców a poniżej 15 roku życia wraz z rodzicem /opiekunem prawnym/ zamieszkujący powiat nowosądecki. Mile widziani mieszkańcy innych powiatów oraz Słowacji, dla których Beskid Sądecki stanie się dodatkowo atrakcją turystyczną.

Ilość uczestników - 100
 1. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego,

w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania11)

nie dotyczy


5 Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych
z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu, który udzielił dofinansowania, oraz daty otrzymania dotacji11)

nie dotyczy


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Propagowanie sportowego wypoczynku, zdrowego trybu życia oraz promocja aktywności ruchowej człowieka i psa poprzez udział w zawodach sportowych BESKIDZKA LIGA DOGTREKKINGU I NOWOSĄDECKI DOGTREKKING 2014 (Dogtrekking, Nordic Walking).
mierzalność celu - lista obecności
2. Stworzenie imprezy sportowej o nazwie BESKIDZKA LIGA DOGTREKKINGU oraz grupy osób aktywnie uprawiających dogtrekking oraz nordic walking na terenie powiatu nowosądeckiego poprzez cykliczność imprezy w kolejnych latach.
3. Promocja dogtrekkingu i nordic walkingu jako aktywności angażującej większość mięśni ciała, którą może uprawiać każdy bez względu na wiek i kondycję, usprawniającej układ oddechowy oraz naczyniowo sercowy.


4. edukacja kynologiczna oraz propagowanie pozytywnego szkolenia psów.

5. Przygotowanie mieszkańców do trasy MID (25 km) i LONG (50 km) w kolejnych edycjach dog trekkingu.


7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Miejsce: Powiat Nowosądecki - Trasa turystyczna - Przehyba - Wielka Roztoka – Rytro (około 11 km)
TRASA DLA POCZĄTKUJĄCYCH - FITNESS 10 KM.8 Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Promocja projektu:

- internet - strona internetowa Fundacji Beskidzka Zima, Fanpage na Facebooku - promocja ogólnopolska oraz lokalna

sądeckie portale informacyjne, zamieszczenie informacji w formie plakatu w Sądeckiej Organizacji Turystycznej - lokalne centra informacji turystycznej, rozwieszenie plakatów informacyjnych na tablicach ogłoszeń na terenie powiatu sądeckiego.

- wykorzystanie bazy danych uczestników poprzednich imprez sportowych i podobnym charakterze w ramach BESKIDZKIEJ LIGII DOGTREKKINGU - I Dogtrekkingu WOŚP 2014 organizowanego w dniu 12.01.2014 oraz planowanego na 5.07.2014
I STAROSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU do przesłania informacji mailowej o przeprowadzeniu w dniu 13.09.2014 zawodów sportowych,


- druk plakatów informacyjnych A4 - ilość 200 oraz ulotek informacyjnych format C6 3000 szt.

- pozyskanie patronatu medialnego gazety Sądeczanin, Gazety Krakowskiej oraz lokalnych mediów.

- dystrybucja materiałów informacyjnych na terenie powiatu nowosądeckiego - gabinety weterynaryjne, sklepy zoologiczne, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, tablice ogłoszeniowe, Sądecka Organizacja Turystyczna - lokalne centra informacji turystycznej, portale internetowe obejmujące swym zasięgiem powiat nowosądecki oraz Polskę i Słowację.
2. Przygotowanie organizacyjne projektu:

- zabezpieczenie imprezy poprzez udział policji, karetki pogotowia wraz z ratownikiem medycznym oraz lekarza weterynarii, uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz zgody Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na odbycie się zawodów sportowych
z udziałem psów.


- przeszkolenie wolontariuszy obsługujących zawody

- rekrutacja zawodników - regulamin imprezy, formularz zawodnika oraz formularz zgody rodzica /opiekuna prawnego dla zawodników niepełnoletnich zamieszczone stronie internetowej Fundacji/, rekrutacja poprzez wypełnienie i przesłanie do organizatora drogą mailową formularza zgłoszeniowego /zgody rodzica/ w terminie od 01.07.2014 do 10.09.2014 lub zgłoszenia w dniu zawodów.

- przygotowanie trasy - oznaczenie startu i mety, oznaczenie punktów kontrolnych oraz przebiegu trasy (2 dni),
3. Przeprowadzenie zawodów:

- weryfikacja zgłoszeń internetowych oraz zgłoszeń bezpośrednio w dniu zawodów, odprawa weterynaryjna, podpisanie deklaracji uczestnictwa, odbiór numerów startowych, zbiórka uczestników, start, zakończenie I Nowosądeckiego Dogtrekkingu 2014 - wręczenie pamiątkowych dyplomów, dekoracja najlepszych 3 uczestników w kategoriach kobiet (1K, 2K, 3K), mężczyzn (1M, 2M, 3M), 3 najlepszych rodzin (1R, 2R, 3R), najmłodszego (JUNIOR) i najstarszego uczestnika (SENIOR),

- wspólny grill oraz zdjęcia.
4. Ewaluacja projektu:

- publikacja wyników I Nowosądeckiego Dogtrekkingu 2014 na stronie internetowej Fundacji oraz rozesłanie drogą mailową wyników wraz z podziękowaniami do wszystkich uczestników imprezy. Przesłanie krótkiego sprawozdania wraz ze zdjęciami do lokalnych mediów o zrealizowanym projekcie.

- przygotowanie bazy danych uczestników I NOWOSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU 2014 w celu wykorzystania w następnej edycji.

- przygotowanie krótkiego filmu promującego projekt.- przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród min 30% uczestników na temat celowości organizowania zawodów sportowych 1. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 01.07.2014. do 15.10.2014.

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego 14

Termin realizacji

Poszczególnych działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny

za działania w zakresie realizowanego

zadania publicznego

Działanie I Promocja projektu1.1 - akcja informacyjna - drogą elektroniczną

01.07. - 12.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

1.2 - akcja informacyjna - dystrybucja plakatów i ulotek

01.07. - 10.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

1.3 - promocja w mediach

01.07. - 10.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie II Przygotowanie organizacyjne projektu2.1 - Zabezpieczenie (służby medyczne, weterynaryjne i porządkowe)

01.08. - 12.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.2 - Przeszkolenie 10 wolontariuszy

01.07. - 10.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.3 - Rekrutacja zawodników

01.07. - 10.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

2.4 - Przygotowanie trasy

11.09. - 12.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie III Przeprowadzenie imprezy3.1 - Zbiórka zawodników, sprawdzenie listy startowej, odprawa weterynaryjna, podpisanie deklaracji uczestnictwa wydanie numerów startowych.

13.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

3.2 - Rozpoczęcie zawodów, przejście punktów kontrolnych na trasie, dekoracja zawodników na mecie.

13.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

3.3 - Grill integracyjny dla zawodników I NOWOSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU 2014, dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii.

13.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

Działanie IV Ewaluacja projektu4.1 - Publikacja wyników I NOWOSĄDECKIEGO DOGTREKKINGU 2014 na stronie internetowej Fundacji.

do 17.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima

4.2 - Uzupełnienie bazy danych osób zainteresowanych dogtrekkingiem
w przyszłości (informacje niejawne).

do 15.10.2014

Fundacja Beskidzka Zima

4.3 - Przygotowanie krótkiego filmu promującego projekt.

do 30.09.2014

Fundacja Beskidzka Zima10 Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

W ramach projektu:

 1. zostanie zapoczątkowany cykl dogtrekkingów i nordic walkingu na terenie powiatu nowosądeckiego w ramach BESKIDZKIEJ LIGII DOGTREKKINGU co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności sportowo turystycznej Nowosądecczyzny oraz Beskidu Sądeckiego, co wpisuje się również w Konwencję Karpacką w zakresie działania na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki.

 2. zwiększy się świadomość uczestników zawodów w zakresie korzyści zdrowotnych wynikających z aktywnego trybu życia;

 3. przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy i rozety w ilości 11 szt. dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach

 4. 10 wolontariuszy przeszkolonych w ramach projektu pozostanie w organizacji

5. przygotowane zostaną ulotki i materiały informacyjne dotyczące zawodów.IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

 1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:Lp

Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt całkowity (w zł)

z tego do pokrycia z wnioskowanej dotacji (w zł)

z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł, w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)
(w zł)


Koszt do pokrycia z wkładu osobowego,
w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy (w zł)


I

Koszty merytoryczne18) zadania publicznego w tym po stronie Fundacji Beskidzka Zima


2450,00

2100,00

0,00

350,00
1) Koszt wolontariuszy (10 wolontariuszy)

10

35,00

dzień

350,00

0,00

0,00

350,00
2) Koszt koordynatora (um. zlecenie)

3,5

600,00

miesiąc

2100,00

2100,00

0,00

0,00

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po stronie Fundacji Beskidzka Zima19):3910,00

1700,00

600,00

1610,00
1) Koszt obsługi księgowej

3,5

120,00

miesiąc

420,00

420,00

0,00

0,00
2) Koszt obsługi administracyjno biurowej - praca społ. organizatorów

3,5

400,00

miesiąc

1400,00

0,00

0,00

1400,00
3) Koszt obsługi weterynaryjnej

1

50,00

usługa

50,00

0,00

0,00

50,00
4) Koszt obsługi medycznej – ratownik medyczny

1

50,00

usługa

50,00

0,00

0,00

50,00
3) Koszt oznakowania trasy (zakup sklejki 6mm, 100 zł, 50 palików drewnianych 100 zł)

1

200,00

zestaw

200,00

200,00

0,00

0,00
4) Koszty przejazdów związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektu

2

300,00

ryczałt

600,00

600,00

0,00

0,00
5) Koszt poczęstunku uczestników podczas imprezy (w tym opłaty od uczestników 10 zł x 60 os.)

100

10,00

osób

1000,00

400,00

600,00

0,00
6) Koszt materiałów biurowych i wyposażenia

- przygotowanie dyplomów A5

100

1,00

szt.

100,00

40,00

0,00

60,00
- papier do drukarki zwykły

2

20,00

ryza

40,00

40,00

0,00

0,00
- opracowanie i przygotowanie Identyfikatorów
(25 szt.)

25

2,00

szt.

50,00

0,00

0,00

50,00

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie Fundacji Beskidzka Zima)
19):


1510,00

200,00

0,00

1310,00
Opracowanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty, aktualizacja strony internetowej) praca społ. organizatorów

20

30,00

godz.

600,00

0,00

0,00

600,00
Druk materiałów promocyjnych

- ulotki, (format C6, w tym koszt przygotowania projektu jako koszt własny Fundacji)

- plakaty (format A4, wkład własny Fundacji)

3000


200

0,20


1,00

szt.


szt.

600,00


200,00

200,00


0,00

0,00
0,00


400,00


200,00
Przygotowanie rozet dla zwycięzców (11 szt.)

11

10,00

szt.

110,00

0,00

0,00

110,00

IV

Ogółem:


7870,00

4000,00

600,00

3270,00
 1. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
1

Wnioskowana kwota dotacji

4000,00

50,83 %

2

Środki finansowe własne17)

0,00

0,00 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1—3.3)11)

0,00

0,00 %

3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

600,00

7,62 %

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

0,00

0,00 %

3.3

pozostałe17)

0,00

0,00 %

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

3270,00

41,55 %

5

Ogółem (środki wymienione w pkt. 1—4)

7870,00

100 %3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)

Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków (w zł)

Informacja o tym, czy wniosek (oferta) o przyznanie środków został(-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia — w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej ofertyTAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)


TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

- podane ceny są cenami brutto;
- koszty Koordynatora projektu, jest to łączny koszt związany z zatrudnieniem pracownika przez Fundację (tj. wynagrodzenie netto, potrącane składki ZUS płacone przez pracownika i pracodawcę, podatek PIT-4);


- zakładamy opłatę od adresatów zadania publicznego za zgłoszenie od osób dorosłych w wysokości 10 zł, osoby poniżej 15 roku – 5 zł (zakładamy iż minimalna ilość osób dorosłych to 60 osób).


V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

 1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

  Koordynator projektu (Marek Tobiasz) – wykształcenie wyższe, administracja i finanse sektora publicznego, doświadczenie w pracy
  w księgowości oraz Stowarzyszeniu Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Nowy Sącz od 2009 r.
  Szkolenia: „Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej”
  „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”, w trakcie szkolenia „Zarządzanie projektami waz z certyfikacją IPMA poziom D”.


  Pracownik administracyjno- biurowy (Anna Cetnarowicz) – Dogoterapeuta (Anna Cetnarowicz) wykształcenie wyższe pedagogiczne, dogoterapeuta, certyfikat MEN, wpisany na listę kynoterapeutów/ dogoterapeutów. Szkolenia: „Pisanie projektów i pozyskiwanie funduszy na finansowanie działań w obszarze ekonomi społecznej”
  „Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, fundraising”, w trakcie szkolenia „Zarządzanie projektami waz z certyfikacją IPMA poziom D”.
  Obsługa księgowa – biuro rachunkowe

  10 wolontariuszy
  Lekarz weterynarii


  Ratownik medyczny

 2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

- komputer,
- drukarka,
- aparat fotograficzny,
- namiot z przeznaczeniem na biuro obsługi imprezy znajdujące się na starcie,


- stolik i krzesła turystyczne z przeznaczeniem do biura obsługi imprezy na starcie i punkcie kontrolnym
 1. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną)

Oferent nie realizował dotychczas zadań publicznych jednak prowadził w Gorlicach od 2010 roku zajęcia z psami dla dzieci podczas imprez miejskich, charytatywnych, ferii zimowych oraz wakacji. Zajęcia obejmowały przejażdżki psim zaprzęgiem w okresie ferii zimowych - rok 2011 i 2012 (Ferie z GCK), podczas Finału WOŚP 2010, 2011, 2012, Dni Gorlic, festynów charytatywnych oraz rekreacyjnych. Dokumentacja (fotograficzna, podziękowania, artykuły prasowe) na życzenie do wglądu.


12 stycznia 2014 oferent zorganizował w ramach WOŚP w Gorlicach I DOGTREKKIG WOŚP oraz program dla dzieci z psami połączony
z zabawami eskimoskimi. Relacja z programu do wglądu znajduje się na stronie internetowej Fundacji oraz na Facebook (Fanpage)

 1. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Nie przewidujemy zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Oświadczam(-y), że: 1. proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/ oferentów1);

 2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

 3. oferent/oferenci1) jest/1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 15.10.2014;

 4. w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
  a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

 5. oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych /składek na ubezpieczenia społeczne1);

 6. dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

 7. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

…………........................…………………………………………………………………………………….….


(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów1))
Data 23.01.2014

Załączniki: 1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24).

 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta

(-ów).
Poświadczenie złożenia oferty25)

Adnotacje urzędowe25)1) Niepotrzebne skreślić.
2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie

obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku

publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.
6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nieobowiązkowe. Należy wypełnić, jeżeli zadanie publiczne proponowane do

realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić, jeśli zadanie ma

być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.10) Należy określić, czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy

tylko oferty wspólnej.11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej — należy wskazać dokładny podział działań w ramach

realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.
15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego — czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do

rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem

działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.21) Wypełnienie fakultatywne — umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy.
W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących

nimi oferentów.24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość