Strona główna

OGŁoszenie międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach ogłasza pierwszy, otwarty, pisemny konkurs ofert na wyłonienie Twórcy I producenta scenariusza imprezy kulturalnej pn. „ Festiwal Gwiazd „ w Międzyzdrojach


Pobieranie 24.29 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.29 Kb.
OGŁOSZENIE

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

ogłasza pierwszy, otwarty, pisemny

konkurs ofert

na wyłonienie Twórcy i producenta scenariusza imprezy kulturalnej

pn. „ ………Festiwal Gwiazd „ w Międzyzdrojach

§ 1

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest wybór Twórcy scenariusza i producenta imprezy kulturalnej „Międzynarodowy Festiwal Gwiazd „ w Międzyzdrojach, przy założeniu, że festiwal powinien trwać co najmniej przez 4 dni. Termin festiwalu – I dekada lipca 2010 r.

– data do ustalenia (proponujemy drugi tydzień lipca).


§ 2
Termin składania pisemnych ofert ustala się do dnia 31 stycznia 2010 roku.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach ul. Bohaterów Warszawy 20, z dopiskiem „Konkurs – Festiwal Gwiazd” lub przesłać pocztą na wskazany adres: Międzynarodowy Dom Kultury, 72-500 Międzyzdroje ul. Bohaterów Warszawy 20.

Dzień złożenia oferty przesłanej pocztą ocenia się wg daty stempla pocztowego.
§ 3

Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty.
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia składania ofert.

2. Kryteria stosowane przy wyborze oferty będą uwzględniały:

1) za program artystyczny i scenariusz festiwalu - do 50 % ,

2) za przedstawienie partnerów projektu i potwierdzenie pisemne ich udziału oraz poziom

zaangażowania – do 15 %,

3) za ofertę cenową - do 20 %

4) doświadczenie i referencje - do 10 %

5) dodatkowe formy i propozycje festiwalowe - do 5 %

2. Oferty będą oceniane przez, powołaną przez Dyrektora MDK, Komisję Konkursową, zgodnie z Regulaminem przyjętym przez komisję, uzgodnioną z Organizatorem - w skali od 0 do 100 punktów.

§ 3
Międzynarodowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nie dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert bez podania przyczyny.
§ 4
Ogólna Specyfikacja warunków udziału w konkursie pisemnych ofert, stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Dodatkowych informacji można uzyskać poid nr tel. 091 32 82 600
Dyrektor MDK

Jadwiga BoberZałącznik nr 1
Ogólna Specyfikacja

warunków udziału w konkursie pisemnych ofert
I. Ogólny zarys płaszczyzn, niezbędnych do przygotowania programu scenariusza festiwalu i wydarzeń kulturalnych, w zakresie:

a) teatr – spektakle teatralne, spektakle uliczne, spektakle teatralne i programy dla dzieci,

b) muzyka – koncerty muzyczne plenerowe,

c) film – projekcje premierowych filmów,

d) gala otwarcia festiwalu i gala finałowa festiwalu,

e) imprezy towarzyszące np: spotkania z gwiazdami ze świata teatru, sztuki, filmu,

muzyki,

f) wystawy uznanych artystów,g) kontynuacja tworzenia Alei Gwiazd - propozycje
II. Możliwości lokalowe wykorzystania lokali i terenów do przeprowadzenia imprez i wydarzeń:

1) Sala Teatralna w MDK - nieodpłatnie,

2) scena w kompleksie Amfiteatru – nieodpłatnie,

3) skwer rekreacyjny przy Alei Gwiazd - nieodpłatnie,

4) powierzchnie wystawiennicze w MDK - nieodpłatnie,

5) kino nad Gabinetem Woskowym -wg. odrębnych ustaleń z Właścicielem,

6) inne miejsca w zasobach hotelowych na terenie Międzyzdrojów – wg. odrębnych ustaleń.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
Oferent jest zobowiązany złożyć kompletną ofertę na opracowanie, przygotowanie, organizację i produkcję oraz przeprowadzenie imprezy kulturalnej „Festiwal Gwiazd” w Międzyzdrojach, która powinna zawierać:
I. Temat przewodni festiwalu i jego charakter.
II. Opis proponowanego programu scenariusza festiwalu, w tym harmonogram i ilość wydarzeń kulturalnych, z udziałem znanych artystów sceny polskiej, którzy otrzymali co najmniej jedno wyróżnienie w organizowanych przeglądach i galach ogólnopolskich, w tym propozycje:
1) spektakli i wydarzeń dla dzieci,

2) przedstawień i spektakli teatralnych lub spektakli muzycznych,

3) koncertów muzycznych znanych polskich zespołów, min. 2 zespołów przez okres trwania festiwalu, w tym jeden który posiada na swoim koncie minimum platynową płytę,

4) programu Gali otwarcia festiwalu,

5) organizacji koncertu finałowego (przedstawienie słowno – muzyczne),

6) kontynuacji Alei Gwiazd, artystów polskiej sceny,

7) programów spotkań wybranych gwiazd serialowych z publicznością w miejscach uwzględnionych w scenariuszu,

8) charakteru i tematu wystawy w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach,

9) innych założeń i propozycji programowych.

III. Określenie i wskazanie partnerów oraz realizatorów program i propozycje współpracy, w zakresie:


1) zaangażowania realizatorów programu: reżyserów, obsady aktorskiej, scenografów i choreografów i innych fachowców niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia festiwalu,

2) propozycje zaangażowania polskich aktorów na sesje autografowe, spotkanie z gwiazdami, twórcami i bohaterami filmów czy spektakli,

3) zaangażowania obsady aktorskiej do wykonania przedstawień i zajęć dla dzieci,

4) zaproszenia gości - znanych gwiazd polskiej sceny i ekranu – minimalnie do 50 osób,

5) propozycje działań promujących festiwal.
IV. Dodatkowe zobowiązania i gwarancje oferenta:

1) możliwości pozyskania sponsorów oraz fundatorów, w celu dofinansowania wykonania i realizacji scenariusza - programu artystycznego,

2) uzyskania patronatów medialnych festiwalu, co najmniej jednej telewizji ogólnopolskiej i emisji wybranego wydarzenia, patronów radiowych ogólnopolskich – przynajmniej jednej stacji oraz minimum 2 znanych dzienników ogólnopolskich i 1 regionalnego – wykaz i tytuły,

3) przeprowadzenie kampanii promocyjnej programu scenariusza – harmonogram i wykaz działań pijar,

4) organizacja konferencji prasowych min. 2 przed festiwalem, z udziałem mediów – propozycje, terminarz.

V. Pisemne udokumentowanie możliwości przygotowania scenariusza i przeprowadzenia festiwalu, w tym:

1) doświadczenie tj. wykaz przygotowanych i przeprowadzonych samodzielnie wydarzeń kulturalnych i festiwali wraz z ich opisem, z ostatnich 3 lat (powołanie się na stronę internetową – do sprawdzenia, wycinki prasowe, wykaz zdarzeń i udziału wydarzenia w mediach),

2) przedłożenie danych identyfikacyjnych oferenta – kserokopie dokumentów,

3) referencje od zleceniodawców o sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu organizacji wydarzenia kulturalnego – kserokopie potwierdzone,

4) uzasadnienie i opis możliwości podjęcia się organizacji festiwalu np. partnerzy, podmioty współpracujące, osoby wspierające ze świata kultury i sztuki, mediów oraz innych znanych osobistości np. instytucji, teatrów czy polityków,

5) inne propozycje.
VI. Finansowanie:

Przygotowanie wstępnego kosztorysu, z uwzględnieniem możliwości pozyskania sponsorów (od każdej uzyskanej sumy na konto MDK na poczet festiwalu, Twórca lub partner festiwalu otrzymuje 10 % prowizji na podstawie zawartej umowy).


Dodatkowe informacje
Wartość przedmiotu oferty nie może przekroczyć w całości kwoty 600.000 zł, gdyż taka wartość jest zapisana w budżecie MDK. W ramach przyznanych przez MDK lub pozyskanych od partnerów i sponsorów środków Oferent zobowiązany jest zapewnić::

1) przygotowanie i realizację programów artystycznych: honoraria dla Wykonawców i biura organizacyjnego (wycena) – finansowanie ze środków Twórcy scenariusza ( umowa może być zawarta na podstawie art. 67 ust. 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 69 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami)


2) działania promocyjne i organizację konferencji, wydruk i opracowanie materiałów festiwalowych: ulotki, katalogi, plakaty i inne proponowane nośniki – finansowanie ze środków Twórcy scenariusza,

3) działania logistyczne: zakwaterowanie - wykonawców, aktorów i gwiazd, gości zaproszonych, transport osób i scenografii oraz sprzętu teatralnego – finansowanie przez MDK, po przekazaniu wszystkich informacji przez Twórcę,

4) koszty wynajmu sprzętu: światło i dźwięk wraz z usługami towarzyszącymi, wg. specyfikacji raiderów technicznych Wykonawców i zatwierdzonego przez strony kosztorysu – finansowanie bezpośrednio przez MDK,

5) inne uzgodnione koszty: spotkania, imprezy towarzyszące,

6) realizacji propozycji zawartych w ofercie.
Uwaga:

1) dla Twórcy scenariusza wg. specyfikacji kosztów i podziału zadań i kompetencji wartość umowy nie może przekroczyć kwoty do 280.000,00 zł brutto plus pozyskane przez Twórcę środki finansowe,2) na działania pozostałe - umowy będzie zawierać MDK, wg. wspólnych uzgodnień i zatwierdzonego kosztorysu przez strony.
VII. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu oraz możliwościami osobowymi i finansowymi festiwalu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość