Strona główna

Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż maszyn, urządzeń będących wyposażeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim


Pobieranie 28.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar28.06 Kb.
Ogłoszenie o przetargu w formie przetargu pisemnego ofertowego

na sprzedaż maszyn, urządzeń będących wyposażeniem Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim

ogłasza przetarg w formie przetargu pisemnego ofertowego niżej wymienionych maszyn, urządzeń :Lp.

WyszczególnienieRok produkcji


Nr inwentarzowy


Wartość wyceny1.

Tokarka uniwersalna szybkobieżna TUC 50 /1000

Producent: Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych

Charakterystyka : : Ø 500 L=1000

Masa jed./kg 3000

Moc /KW / 71964

011-410-21

7.776 zł.

2.

Tokarka uniwersalna szybkobieżna TUC-40/750

Producent :Wrocławska Fabryka Urządzeń Mechanicznych

Charakterystyka : przelot : Ø 45

Masa jed./kg/ 2400

Moc / KW/ 7,5

Stożek tulei Mars.Nr 5

Klasa dokładności II


1964

011-410-10

6.318 zł.

3.

Tokarka kłowa uniwersalna TUG-40/1000

Producent :Andrychowska Fabryka Maszyn

Charakterystyka : Ø 452

L=1000


Masa jed./kg/2050

Moc/KW/ 5,51967

011-41-19

9.234 zł.

4.

Wiertarka kadłubowa W-II-25

Producent: ZDZ Kielce

Charakterystyka: : Ø 25, G=170

Masa jedn. / kg/ 740

Moc /KW/ 2,3


1962

011-411-03

2.268 zł.

5.

Wiertarka kadłubowa WKA-25

Producent FUM „Chocianów” w Chocianowie

Charakterystyka : Ø 25, G=200

Masa jedn./ kg/ 800

Moc /KW/ 2,8


1963

011-411-05

1.620 zł

6.

Frezarka uniwersalna FWC-25 Charakterystyka:

Masa jedn. /kg/ 900

Moc /KW/ 1,7


1966

011-412-04

6.480 zł.


7.

Urządzenie do obróbki cieplnej


1982

011-452-01

1.170 zł.


8.

Przecinarka ramowa PM-120

Charakterystyka: średnica cięcia : Ø 120

Masa jedn./ kg/ 450

Moc/ KW / 1,7
1982

011-413-04

576 zł.


9.

Przecinarka ścierna BSA-5

Charakterystyka: średnica cięcia: Ø 500

Masa jed. / kg / 360

Moc / /KW/ 9,11973

011-413-03

336 zł.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci, którzy złożyli oferty w zaklejonych kopertach oraz dokonali wpłaty wadium. Każdy z oferentów przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium (na każde urządzenie oddzielnie) w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto bankowe nr

rachunku 72 1090 1939 0000 0001 0405 6528 WBK Bank Zachodni S.A O / Lwówek Śl.

Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty lub przedłożyć bezpośrednio przed otwarciem ofert.

Zastrzegamy, że wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z oferentów nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium przepada również, jeżeli nabywca uchyli się od zawarcia umowy lub nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie pkt. 16 regulaminu przetargu ofertowego. Oferty w zamkniętych /zaklejonych/ kopertach z dopiskiem „nazwa, typu maszyny, urządzenia oraz numer inwentarzowy” należy składać do 20 kwietnia 2010 roku do godziny 10 00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Każda oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko,

- adres lub nazwę firmy i siedzibę oferenta,

- nazwę maszyny, urządzenia lub środka nietrwałego,

- numer inwentarzowy,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu

przetargu i stan ten nie budzi jego zastrzeżeń

- oświadczenie oferenta, że zapoznał się z regulaminem przetargu i nie wnosi

zastrzeżeń,

- oświadczenie, że w przypadku wygrania przetargu zobowiązuje się do

zapłacenia ceny nabycia w ciągu trzech dni od daty przeprowadzenia przetargu,

- ksero dowodu osobistego (przy osobie fizycznej)

- odpis z właściwego rejestru (KRS, ewidencja działalności gospodarczej),

pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do reprezentacji nie wynika

z dokumentów rejestrowych

- w wypadku, gdy przepis prawa, statut, umowa spółki, akt założycielski

przedsiębiorcy, do dokonania określonej czynności prawnej (ze względu na

wartość przedmiotu) wymaga uzyskania zgody właściwego organu, oferent jest

zobowiązany przystępując do przetargu, przedłożyć dokument potwierdzający

uzyskanie stosownej zgody

- podpis oferenta,

- potwierdzenie wpłaty wadium.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty na rzecz oferenta, który złoży ofertę z najwyższą ceną nabycia, nie niższą niż cena wywoławcza. Ustala się termin składania ofert w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16 / sekretariat szkoły / od chwili ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej szkoły ,Starostwa Powiatowego, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2010r. o godzinie 12 00 przez Komisję Przetargową w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim ul. Kolejowa nr 16.Przedmioty sprzedaży będzie można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 16 kwietnia 2010 r. w godz. od 8 00 do 14 00 (od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim przy ul. W. Polskiego nr 20 . Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 75 7813459 (osoba wyznaczona do kontaktu: Pani Krystyna Młynarczyk ). Demontażu maszyny dokonuje nabywca we własnym zakresie w godzinach pracy jednostki. Odbiór zakupionych maszyn i urządzeń odbywał się będzie transportem oferenta i na jego koszt oraz swoim staraniem w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu po zapłaceniu ceny nabycia. Ogłoszenie i szczegółowe informacje o warunkach przeprowadzania przetargu reguluje Regulamin zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych www.zsoiz.gryfow.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość