Strona główna

Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38


Pobieranie 22.64 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar22.64 Kb.
PREZYDENT MIASTA ŁODZI

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

położonych w Łodzi przy ulicy:
Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38

obr. S-1, działki nr: 68/2 (pow. 1896 m2), 67 (pow. 1837 m2), 66/3 (pow. 609 m2),


90/2 (pow. 320 m2), 89/2 (pow. 325 m2), 88/3 (pow. 1268 m2), o łącznej pow. 6255 m²,

KW LD1M/00000845/9, KW LD1M/00000889/9, KW LD1M/00092378/5,


KW LD1M/00159966/2, KW LD1M/00119508/2, KW LD1M/00100824/7
Teren zróżnicowany pod względem wysokościowym. Nieruchomości niezabudowane, w bardzo niewielkiej części utwardzone nawierzchnią asfaltową. Na dz. nr 88/3 znajdują się drzewa a ich ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Infrastruktury i Lokali UMŁ. W granicy dz. nr 88/3 znajduje się budynek usytuowany na nieruchomości położonej przy ul. Nowomiejskiej 4 (dz. nr 92/3), na ścianie którego zainstalowana jest reklama oraz urządzenia elektryczne i oświetleniowe. Na ścianie budynku od strony dz. nr 88/3 znajdują się otwory okienne. Na dz. nr 68/2 pozostał niewielki fragment muru, w którym znajduje się złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, zasilające nieruchomość sąsiednią przy ulicy Ogrodowej 6.

Na terenie nieruchomości znajdują się: 1. kable teletechniczne należące do TP S.A.;

 2. dwa nieużytkowane przyłącza wodociągowe Ø63/50 mm o długości 12,94 m i długości 11,80 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;

 3. dwa nieużytkowane przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m o łącznej długości 18,0 m, znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego o szerokości 5 m łącznie po obu stronach przewodu;

 4. energetyczne złącze kablowe oraz energetyczna linia kablowa nn, należące do PGE
  Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto;

 5. czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200 i czynna wodna sieć ciepłownicza 2xDn 200-125 z komorami i kanałem półprzechodnim oraz sieć 2xDn 200, stanowiące własność Dalkii Łódź S.A.; strefa ochronna dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rury ochronnej preizolowanej lub kanału ciepłowniczego; właściciel tej sieci tj. Dalkia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu polegającej na zapewnieniu dostępu do sieci ciepłowniczej;

 6. dwa przyłącza gazowe n/c dn 100 stal, dwa nieczynne przyłącza n/c dn 80 stal (odcięte), nieczynne przyłącze n/c dn 65 stal (odcięte) oraz gazociąg n/c dn 250 stal (od strony ulicy Zachodniej), stanowiące własność Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.; strefa ochronna dla sieci gazowej wynosi 0,50 m od osi gazociągu po obydwu stronach przewodu gazowego; właściciel sieci wnosi o zagwarantowanie jego służbom eksploatacyjnym dostępu terenu w granicach strefy kontrolnej.

Obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się z ulicy Ogrodowej.


Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanych nieruchomości.
W dniu 8 września 2010 r. Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XCIII/1706/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonego w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga.
Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:

 1. wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, które będzie zgodne z koncepcją zagospodarowania nieruchomości zaproponowaną w ofercie, przedkładając pozostałe materiały wymagane przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

 2. zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i projekt budowlany oraz zaproponowaną w ofercie koncepcję, w tym:

 1. rozpoczęcia inwestycji (budowy) – w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;

 2. zakończenia inwestycji – w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;

 1. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomościach sieci na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego;

 2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1 000 000,00 zł w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży;

 3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 3 000 000,00 zł w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie do 48 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;

 4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 6 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w pkt 4 i 5 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminów określonych w pkt 2;

 5. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokości zastrzeżonych kar umownych;

 6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych opisanych w pkt 4 i 5:

  1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 6 000 000,00 zł, wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą;

  2. hipoteki w wysokości 6 000 000,00 zł - w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą.

Hipoteka wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub księgach wieczystych), która obejmie nieruchomości w wyniku ich sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.

Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 8 na ww. zasadach.

Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kar umownych o których mowa w pkt 4 i 5, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 8. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 6 000 000,00 zł na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat.


 1. zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w trybie art. 453 kc; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Łodzi kwotę gwarancyjną w wysokości 2 000 000,00 zł za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Miasta Łodzi lub w przypadku gdy przeniesienie własności nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed terminem 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Miastem Łódź;

 2. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.p.c. do kwoty 3 000 000,00 zł obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 9 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 9;

 3. udostępniania terenu gestorom sieci oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

W umowie sprzedaży nieruchomości zastrzeżone zostanie: 1. prawo odkupu nieruchomości przez Miasto Łódź w ciągu 5-ciu lat od daty zawarcia umowy przenoszącej jej własność na nabywcę na warunkach określonych w art. 594 § 1 kc;

 2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych w art. 596 kc i następnych;

 3. prawo odkupu oraz prawo pierwokupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej (lub księgach wieczystych) obejmującej nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 9.390.000,00 netto.

Wadium wynosi 939.000,00 zł.

Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus należny podatek VAT wg obowiązujących przepisów.Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 25 października 2013 r. w UMŁ

ul. Piotrkowska 104 w sali 371a o godzinie 1300.
Warunkiem udziału w przetargu jest:

  • złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty zawierającej dane, dokumenty i oświadczenia wskazane w § 7 „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.; na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”

 • przedłożenie dowodu wpłaty wadium, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Ogrodowej 8, 10 i 12/14 oraz Zachodniej 34, 36 i 38”

w terminie do dnia 21.10.2013 r. do godziny 1500 w Wydziale Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ ul. Piotrkowska  104, pok. 455.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. w Łodzi, nr 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.

Nabywcy, który nie uiści całości ceny nabycia nieruchomości przed zawarciem umowy sprzedaży jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się celem zawarcia umowy notarialnej we wskazanym miejscu i terminie, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu” stanowiącymi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4683/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 lipca 2013 r.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Majątku Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457, tel. 638-44-14, 638-43-31.Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość